Summary A History of Western Society

-
ISBN-10 0230121020 ISBN-13 9780230121027
902 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "A History of Western Society". The author(s) of the book is/are John P McKay. The ISBN of the book is 9780230121027 or 0230121020. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - A History of Western Society

 • 2.1 Prelude to Disaster

 • Wat waren de gevolgen van het kouder worden van het klimaat?
  - Door misoogsten rezen de prijzen dit leidde tot: de Grote Hongersnood van 1315-1322 
  - Het gezinsleven werd verstoord door het zoeken naar voedsel, vaak verkocht men hun hele hebben en houden
  - De hongersnood zorgde voor meer opstanden tegen de regering, ook hadden de landen veel invloed op elkaar, zodat een crisis in een land Europese gevolgen had

 • Wanneer was de eerste uitbreek van de pest? En wat waren de gevolgen?
  De eerste Pestgolf was van 1347-1351 en doodde 1/3 van de bevolking van Europa.
 • Korte termijn gevolgen van de pest waren:
  - Immense sterfte en schrik
  - Wanorde, landvlucht, 'supply crisis', stijgende prijzen
  - Reactie overheden: arbeid aan land gebonden, lonen vast; opstanden
 • Lange termijn gevolgen van de pest waren:
  - Stabilisering situatie en daling prijzen; verhoging reeël loon
  - Sociale mobiliteit en vernieuwing instituties
  - Arbeidsbesparende innovatie
  - Groei universiteiten; rol lekenvroomheid
 • Wat waren de voornaamste manieren om de pest de bestrijden?
  - Het zuiveren van lucht van gif
  - Het in balans brengen van de vloeistoffen in het lichaam
 • Wat voor effecten had de Pest op de economie?
  Door het ontbreken van arbeiders daalde de productie en stegen de prijzen. De arbeider verkeerde in een handelspositie die gunstig was voor het loon. En ook werden er veel nieuwe ambachtslieden toegelaten in bijvoorbeeld gilden.
 • Flagellants: people who believed that the plague was Gods' punishment for sin and sought to do penance by flagellating (whipping) themselves.
 • 2.3 The Hundred Years' War

 • Wat waren de oorzaken van de 100 jarige oorlog?
  - Problemen over de opvolging van de Franse kroon, deze zou toebehoren aan Edward, als neef van de laatste koning, maar werd aan het huis Valois gegeven
  - Problemen met het hertogdom Aquitane, dat werd veroverd door Filip VI

 • Waarom duurde de oorlog zo lang?
  - de oorlog werd ook een Franse burgeroorlog, tussen Franssteunende en Engelssteunende edelen
  - Scotland koos de kant van Frankrijk

 • Wat waren belangrijke punten in de Honderdjarige Oorlog?
  - Crécy in 1346, Engelse schutters met longbows hakken Franse in de pan
  - Poitiers 1356, de Franse koning wordt gevangen door de Engelsen en de Engelsen veroveren Aquitane
  - Agincourt 1415, na een korte vrede pakt de oorlog hier weer op, met dank aan longbowmen verslaat Henry V de Fransen.
 • Wat zorgde voor de ommekeer in de Honderjarige Oorlog?
  Joan d'Arc werd in 1412 geboren en in 1428 overtuigde zij de koning dat zij de stemmen van engels hoorden. Zij zorgden voor de herovering van Orleans, en vele andere gebieden. Maar werd in 1431 op de brandstapel vermoord. In 1456 werd zij Heilig verklaard.
 • Wat waren opmerkelijke dingen die gebeurde na de Honderdjarige Oorlog?
  - De economie was naar de knoppen.
  - Dit leidde tot het opkomen van representatieve genootschappen, deze leidde in Engeland tot het ontstaan van het Parlement. In 1341 gaf Edward het Parliament de macht over belastingen en kon hij zonder hun toestemming geen belasting meer opleggen.
  - In Frankrijk kwam geen parlement door het gepolariseerde Franse gedachtengoed.
  - Beide landen werden nationalistischer.
 • 2.4 Challenges to the Church

 • Wat was de Babylonische Ballingschap?
  De 70 jaar van 1309-1376 waarin de Pausen in Avignon leefden i.p.v. Rome onder druk van de Franse koning Filip.
 • Wat was het Groot Schisma in 1378?
  De paus was eerder terugverhuist naar Rome. Maar de nieuwe paus Urban was ontactisch en trapte veel mensen op hun tenen. Daarom werd er een nieuwe paus gekozen in Avignon, Clement. Europese landen rangschikten zich naar de politieke voorkeur. 
  Dit zorgde voor veel schade aan het prestige van de Paus en de Kerk.
 • conciliarist: mensen die geloofden dat de autoriteit in de Katholieke kerk moest worden ondersteunt/vervangen worden door genootschappen van priesters, theologen en leken.
 • Hoe ontstonden de lekenbewegingen?
  De vraag naar reformatie binnen de kerk werd genegeerd en zo namen mensen het heft in eigen handen. Zij richten groepen, confraternities op die zich toelegden op een bepaalde christelijke bezigheid. Zij baden voor mensen, en deden veel vrijwilligerswerk.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe zag de wereldhandel eruit voor Columbus?
Het centrum van de handel was de Indische Oceaan. HIer kwamen China, India, het Midden Oosten, Africa en Europa samen.
Malakka was de stapelmarkt.
Hoe loste de katholieke kerk de roep naar morelere geestelijken op?
- Er kwam meer educatie door bijvoorbeeld de Ursuline nonnen, zij gaven les aan vrouwen en hielpen de armen.
Ook de Jezuïten waren een sobere maar actief genootschap dat het Katholieke geloof widlen verspreiden.
Wat werd besloten in het Concilie van Trent?
- het heilig geschrift werd gelijkgesteld aan tradities
- herbevestiging van de 7 sacramenten en eucharistie
- bischoppen moesten in hun gebied blijven en aflaten werden verboden
- voor ambten was opleiding vereist en motivatie
- trouwen moest met getougen
Waarom werd het Concilie van Trent bijeen geroepen?
- de katholieke kerk hervormen
- Katholieken en protestanten bij elkaar brengen
Wat was het Heilig Officie?
Het officiële Katholieke genootschap tegen ketterij binnen de kerk
Er waren 2 verschillende stromen van reformatie in de Katholieke Kerk wat waren deze?
1. Een interne drive om te reformeren, al eerder geprobeerd.
2. Een contrareformatie en reactie op het protestantisme.
Wat was het gedachtegoed van Calvijn?
- God was almachtig
- Hierdoor had de mens geen vrije wil, dit was macht afnemen van God, hierdoor kunnen mensen niets doen om redding te verkrijgen, dit had God voor hen beslist. Dit noemt men predestinatie.
Hoe werd Engeland Protestant?
Henry VIII scheidde zich af van de Katholieke kerk en nam onder advies van Thomas Cromwell al het gebied van de katholieke kerk in, zo werd de kerk Protestanter.
Wat waren de gevolgen van Karels strijd tegen het verspreiden van het protestantisme?
- Zwitserse cantons mochten zelf kiezen
- Na gevecht van 1546-1555 kwam de Vrede van Augsburg, hierbij werd het protestantisme erkent. En elke leider mocht zelf kiezen welk geloof er in zijn gebied gold 
Wat trok de Duitse vorsten aan in de ideeën van Luther?
- Het idee van nationalisme, 'wij duitsers'.
- In beslag nemen van Katholiek bezit.
-