Summary A History of Western Society

-
ISBN-13 9781319013015
250 Flashcards & Notes
1 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • A History of Western Society
 • John P McKay, Bennet D Hill, John Buckler, Claire Haru Crowston, Merry E Wiesner Hanks, Joe Perry
 • 9781319013015
 • 12th

Summary - A History of Western Society

 • 1.1 Understanding Western History

 • Wat is Geschiedenis?
  Voorheen dachten historici dat de geschiedenis begon bij het eerste schrift, dit laat een groot deel van de ontwikkeling van de mens achterwege, daarom wordt deze grens nu minder scherp gedefinieerd.
 • 1.1.1 Describing the West

 • Wat bedoelen we met het Westen?
  (5 ontwikkelingen, 3 definities)
  (1) Ontstaan in oude Griekenland: Grieken definieerden zichzelf in relatie tot hoger ontwikkelde culturen die zij zagen als Oosters.
  (2) Overgenomen door de Romeinen: Romeinse waardeoordelen blijven effect hebben op vooroordelen en stereotypen vandaag de dag (bv. Immoreel).  
  (3) Mensen in West en Noord-Europa zagen zichzelf als erfgenamen van de klassieke traditie en dus van het Westen. De definitie van het Westen werd: De culturen die een significant aantal mensen met Europese voorouders omvatte, waar ook ter wereld.
  (4) Na WOII veranderde deze definitie: Culturen met een kapitalistische economie,  met het Oosten werd het Communistische Oostblok bedoeld.
   (5) Tegenwoordige definitie: Een cultuur met een kapitalistische economie met enkele typerende kenmerken als individualisme en competitie.
 • 1.1.2 What is Civilization?

 • Wat wordt er bedoeld met een beschaving?
  (1 Definitie)
  Definitie: Een grootschalig systeem van menselijke politieke, economische en sociale organisaties; beschavingen hebben steden, wetten, staten en vaak ook schrift.
 • Welke kritiek is er op het begrip beschaving?
  (3)
  (1) Het onderscheid tussen vroege en moderne beschavingen wordt bekritiseerd omdat een beschaving zich niet volgens een vast patroon ontwikkeld.
  (2) De term beschaving omvat een gevoel van superioriteit.
  (3) Ook de term Westerse beschaving  wordt om die reden betwist.
 • 1.2.1 From the First Hominids to the Paleolithic Era

 • Paleolithicum
  (6 kenmerken)
  oude steentijd, men leefde voornamelijk van jagen en verzamelen (1), nomadisch en in kleine groepen met verwanten (2), geen sprake van ongelijkheid (3), klassieke man-vrouw verdeling is nooit bewezen (4), maakte gebruik van steen en beenderen (5), bevolkingsdichtheid was laag, invloed milieu klein, maar significant (6).
 • Neolithicum
  (3 kenmerken)
  Nieuwe steentijd, men ontwikkelde een agrarische cultuur, domesticeerde dieren en maakten gebruik van steen en hout.
 • Ontwikkeling van de mens
  (8, chronologisch)
  (1) Zuid-Oost Afrika, mensachtige rechtop:  mogenlijkheid dragen van voorwerpen.
  (2) In de natuur voorkomende objecten als gebruiksvoorwerp.
  (3) Simpele gebruiksvoorwerpen worden gemaakt: ontwikkeling hersenen.
  (4) Migratie mensachtige naar Afrika en later Eurazië .
  (5) Oost-Afrika, Homo Sapiens, hoogontwikkelde gebruiksvoorwerpen en vuur.
  (6) Migratie Homo Sapiens naar Afrika en later Eurazië.     
  (7) Migratie Homo Sapiens naar Australië (d.m.v. Gebruik van vlotten).
  (8) Migratie Homo Sapiens naar Amerika
 • Hoe werden vroege beschavingen omschreven?
  Vroege beschavingen werden omschreven vanuit hun gebruiksvoorwerpen, deze omvat echter niet de complexiteit van de samenleving (muziek en instrumenten, schilderkunst, begraafplaatsen en religieuze ideeën)
 • 1.2.2 Planting Crops

 • Hoe ontstonden samenlevingen met een vaste woonomgeving?
  Ongeveer 15.000 jaar geleden werd het klimaat warmer waardoor er voldoende voedsel beschikbaar was en sedentaire en semi-sedentaire gemeenschappen konden ontstaan.
 • Domesticatie van gewassen
  D.m.v. Observatie leerde men optimale tijden en locaties voor het planten van zaden. Ook selecteerde ze zaden die betere vruchten vormen. (Rond 9000 v.Chr.)
 • Vruchtbare halve maan
  Een gebied met een mild klimaat, overvloed aan wild graan, waar de landbouw zich voor het eerst ontwikkelde, in wat we tegenwoordig Libanon, Israël, Jordanië, Turkije en Irak noemen.
 • 1.2.3 Implications of Agriculture

 • Gevolgen domesticatie gewassen
  (6)
  (1) Meer voedsel, lagere sterftecijfers, populatiegroei.
  (2) Afhankelijkheidsrelatie.
  (3) Bouw permanentere woningen.
  (4) nieuwe gebruiksvoorwerpen als potten om voedsel te bewaren.
  (5) Meer en zwaarder werk.
  (6) Eenzijdiger voedingspatroon, lagere weerstand.
 • Pastoralisme
  Een economisch systeem gebaseerd op het houden van kuddes geiten, schapen, vee of andere dieren, voordelig voor mensen.
 • Domesticatie van dieren
  Er ontstaat ook een afhankelijkheidsrelatie tussen mens en dier. Dieren worden geselecteerd op gunstige eigenschappen en gefokt.
 • Gevolgen domesticatie van dieren
  (6)
  (1) Grote dieren konden zwaar werk overnemen: ontwikkeling ploeg.
  (2) Mensen kregen meer tijd om andere taken te vervullen.
  (3) Verdeling van taken droeg bij aan het ontstaan van een sociale hiërarchie.  
  (4) Het hoofd van de familie beheerde werkzaamheden van anderen waardoor macht groeide.
  (5) Het ontstaan van producten en voorwerpen creëerden het bestaan van bezit. Er ontstond een kloof tussen hen die bezit hadden en hen die dat niet of minder hadden.
  (6) Samen met de hiërarchie gebaseerd op welvaart en macht ontstond ook de hiërarchie gebaseerd op geslacht, waarschijnlijk door verschil in fysiek bouw.
 • Patriarchaat
  Een samenleving in welke de meeste macht bij oudere volwassen mannen ligt, voornamelijk vanuit elitaire groepen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • A History of Western Society
 • John P McKay
 • 9780230121027 or 0230121020
 • 2011

Summary - A History of Western Society

 • 2.1 Prelude to Disaster

 • Wat waren de gevolgen van het kouder worden van het klimaat?
  - Door misoogsten rezen de prijzen dit leidde tot: de Grote Hongersnood van 1315-1322 
  - Het gezinsleven werd verstoord door het zoeken naar voedsel, vaak verkocht men hun hele hebben en houden
  - De hongersnood zorgde voor meer opstanden tegen de regering, ook hadden de landen veel invloed op elkaar, zodat een crisis in een land Europese gevolgen had

 • Wanneer was de eerste uitbreek van de pest? En wat waren de gevolgen?
  De eerste Pestgolf was van 1347-1351 en doodde 1/3 van de bevolking van Europa.
 • Korte termijn gevolgen van de pest waren:
  - Immense sterfte en schrik
  - Wanorde, landvlucht, 'supply crisis', stijgende prijzen
  - Reactie overheden: arbeid aan land gebonden, lonen vast; opstanden
 • Lange termijn gevolgen van de pest waren:
  - Stabilisering situatie en daling prijzen; verhoging reeël loon
  - Sociale mobiliteit en vernieuwing instituties
  - Arbeidsbesparende innovatie
  - Groei universiteiten; rol lekenvroomheid
 • Wat waren de voornaamste manieren om de pest de bestrijden?
  - Het zuiveren van lucht van gif
  - Het in balans brengen van de vloeistoffen in het lichaam
 • Wat voor effecten had de Pest op de economie?
  Door het ontbreken van arbeiders daalde de productie en stegen de prijzen. De arbeider verkeerde in een handelspositie die gunstig was voor het loon. En ook werden er veel nieuwe ambachtslieden toegelaten in bijvoorbeeld gilden.
 • Flagellants: people who believed that the plague was Gods' punishment for sin and sought to do penance by flagellating (whipping) themselves.
 • 2.3 The Hundred Years' War

 • Wat waren de oorzaken van de 100 jarige oorlog?
  - Problemen over de opvolging van de Franse kroon, deze zou toebehoren aan Edward, als neef van de laatste koning, maar werd aan het huis Valois gegeven
  - Problemen met het hertogdom Aquitane, dat werd veroverd door Filip VI

 • Waarom duurde de oorlog zo lang?
  - de oorlog werd ook een Franse burgeroorlog, tussen Franssteunende en Engelssteunende edelen
  - Scotland koos de kant van Frankrijk

 • Wat waren belangrijke punten in de Honderdjarige Oorlog?
  - Crécy in 1346, Engelse schutters met longbows hakken Franse in de pan
  - Poitiers 1356, de Franse koning wordt gevangen door de Engelsen en de Engelsen veroveren Aquitane
  - Agincourt 1415, na een korte vrede pakt de oorlog hier weer op, met dank aan longbowmen verslaat Henry V de Fransen.
 • Wat zorgde voor de ommekeer in de Honderjarige Oorlog?
  Joan d'Arc werd in 1412 geboren en in 1428 overtuigde zij de koning dat zij de stemmen van engels hoorden. Zij zorgden voor de herovering van Orleans, en vele andere gebieden. Maar werd in 1431 op de brandstapel vermoord. In 1456 werd zij Heilig verklaard.
 • Wat waren opmerkelijke dingen die gebeurde na de Honderdjarige Oorlog?
  - De economie was naar de knoppen.
  - Dit leidde tot het opkomen van representatieve genootschappen, deze leidde in Engeland tot het ontstaan van het Parlement. In 1341 gaf Edward het Parliament de macht over belastingen en kon hij zonder hun toestemming geen belasting meer opleggen.
  - In Frankrijk kwam geen parlement door het gepolariseerde Franse gedachtengoed.
  - Beide landen werden nationalistischer.
 • 2.4 Challenges to the Church

 • Wat was de Babylonische Ballingschap?
  De 70 jaar van 1309-1376 waarin de Pausen in Avignon leefden i.p.v. Rome onder druk van de Franse koning Filip.
 • Wat was het Groot Schisma in 1378?
  De paus was eerder terugverhuist naar Rome. Maar de nieuwe paus Urban was ontactisch en trapte veel mensen op hun tenen. Daarom werd er een nieuwe paus gekozen in Avignon, Clement. Europese landen rangschikten zich naar de politieke voorkeur. 
  Dit zorgde voor veel schade aan het prestige van de Paus en de Kerk.
 • conciliarist: mensen die geloofden dat de autoriteit in de Katholieke kerk moest worden ondersteunt/vervangen worden door genootschappen van priesters, theologen en leken.
 • Hoe ontstonden de lekenbewegingen?
  De vraag naar reformatie binnen de kerk werd genegeerd en zo namen mensen het heft in eigen handen. Zij richten groepen, confraternities op die zich toelegden op een bepaalde christelijke bezigheid. Zij baden voor mensen, en deden veel vrijwilligerswerk.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Renovatio imperii Romanorum
Renovatio imperii Romanorum was een formule die de intentie verklaarde om het Romeinse rijk te herstellen of nieuw leven in te blazen.
Jezus en Maria
Jezus: afgebeeld met aureool met kruis
Maria: afgebeeld met aureool en blauwe kleding
Peregrinatio
Het thuisland verlaten en ronddwalen uit liefde voor God, missiewerk
Augustinus van Canterbury
In 597 trok Augustinus van Canterbury met een groep monniken naar Engeland om daar het volk te bekeren, hij was een benedictijner monnik. Deze rooms-katholieke geestelijke wordt als de apostel van de Angelsaksen en als de stichter van de Kerk van Engeland beschouwd. Tactiek was het bekeren van zij die macht hadden.
Byzantijnse Rijk start
Start Byzantijnse Rijk niet duidelijk, wel aantal signalen:
 • Leo I ontving kroon van patriarchaat ipv generaal of senaat
 • Zeno, eerste niet Romeinse keizer 
 • Sommige stellen dat bij val WRR, ORR Byzantijnse Rijk wordt 
Ierse en Roomse missionarissen kwamen elkaar tegen
Ontdekten een verschil in verhaallijn, 644  synode van Whitby - Roomse traditie werd voortgezet.
Sint Patrick (ca. 358-461) (7)
 • Bekering van Ierland, missionaris
 • Geboren in Engeland in en Christelijk gezin, romeins burgerschap
 • Gevangen genomen en tot slaaf gemaakt door Ierse stropers
 • ontsnapte en keerde terug
 • Kreeg een visioen dat hij Ierland moest bekeren
 • Studeerde en werd Bisschop in 432 waarna hij terugkeerde naar Ierland om stam voor stam Ierland te bekeren.
 • Startte de traditie, peregrinato, als monnik alles achter laten en naar onbekende trekken om mensen te bekeren.
Bisschop Wulfila (310-383)
 • Was een arianist (wist niet dat dat niet meer was toegestaan)
 • Bekeerde de Goten tot arianisme
 • Heeft de eerste Germanen bekeerd
Bisschop Martinus van Tours (316-397)
Maarten van Tours, veelal Sint-Maarten genoemd, was bisschop van de stad Tours en een belangrijke grondlegger van het katholieke christendom in Gallië. Hij was bovendien een van de populairste heiligen in de middeleeuwen. Stichtte het eerste klooster in Europa en was bisschop.
Volksverhuizing terminologie
Kent verschillende termen, negatieve benamingen vanuit vernietiging Romeinse cultuur, positieve benamingen vanuit start Germaanse cultuur- volksverhuizing, barbaarse invallen, Germaanse migratiestromen