Summary A short history of the Middle Ages

-
ISBN-10 1442601043 ISBN-13 9781442601048
238 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "A short history of the Middle Ages". The author(s) of the book is/are Barbara H Rosenwein. The ISBN of the book is 9781442601048 or 1442601043. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - A short history of the Middle Ages

 • 1 The roman world transformed (300-600)

 • Edict van Milaan
  Een edict ingevoerd door Constantijn de Grote dat inhield dat alle godsdiensten vanaf dat moment getolereerd werden in het Romeinse rijk. Vooral de Christenen hadden hier baat bij omdat zij dankzij dit edict niet meer vervolgd werden en hun eigendommen terugkregen.
 • Concilie van Nicea
  Dit concilie, wat in 325 opgericht is door Constantijn de Grote, was de eerste universele kerkgroep die de beginselen van de doctrines en het canon voor het Christendom vastlegde
 • Regel van Benedictus
  De bekendste leefregels voor monniken, geschreven door de heilige Benedictus in 540. Deze leefregels hielden vooral in dat er een gestructureerde indeling van de dag kwam met tijden om te bidden, lezen en werken. Daarnaast moesten de monniken zeven keer per dag en één keer 's nachts psalmen zingen en werd er van ze verwacht dat ze aan het eind van de week alle 150 psalmen uit de bijbel hadden gezongen. 
 • Constantijn de Grote
  Onder deze keizer van het Oost Romeinse Rijk was er weer sprake van politieke stabiliteit en werden het Oost en West Romeinse Rijk weer verenigd onder één keizer. Dit gebeurde na een veldslag tegen zijn rivaal Maxentius. Hij bekeerde zich na die veldslag tot het Christendom, omdat volgens hem de God van de Christenen hem had geholpen te winnen. Na zijn bekering was hij de drijvende kracht achter de opkomst van Christendom in het Byzantijnse rijk door middel van onder andere het Edict van Milaan en het Concilie van Nicea.
 • Codex van Theodosius
  Het eerste compendium van Romeinse wetten, gepubliceerd in 438 onder keizer Theodosius in het Oost-Romeinse Rijk, bestaande uit zowel algemene wetten als uitspraken in individuele casussen
 • Barbaren/foederatie

  Barbaren is een term die altijd door buitenstaanders wordt gebruikt: anderen worden als ‘barbaars’ afgeschilderd in tegenstelling tot ‘het eigen’ wat vaak gezien wordt als ‘het beschaafde’.  Voor de romeinen zijn dit mensen die onder romeinse heerschappij moeten komen. Sedentaire samenleving. Geen biologische verschillen, maar wel culturele verschillen, telkens aan verandering onderhevig. Ethnische identiteiten zijn flexibel. Volkeren komen op en verdwijnen weer. Foederati (bondgenoten) zijn ‘barbaarse’ volkeren die vanaf de derde eeuw koninkrijken stichten binnen de grenzen van het Romeinse Rijk en zo dus integreren in de samenleving. Ze ontwikkelden zich als erfgenamen van het Romeinse Rijk.

 • Arianisme
  Het Arianisme is een doctrine van het Christendom vernoemd naar de priester Arius(250-336). Het ‘grote’ verschil met de Orthodoxe doctrine (vastgelegd door het Concilie van Nicea) zit in de erkenning van de drie-eenheid, de vader, de zoon en de heilige geest. De Arianen zien de zoon als gecreëerd door God, in tegenstelling tot het Orthodoxe geloof waar God en zijn zoon allebei eeuwig en even heilig waren.
 • Clovis
  Frankische koning (r. 481-511, huis der Merovingen) die onder zijn bewind Gallië toevoegde aan het rijk waarin alle Frankische stammen voor het eerst onder één koningschap werden verenigd. Clovis was de eerste Germaanse koning die zich bekeerde tot de katholieke tak van het christendom en op deze wijze ook steun van de Romeinse elite verkreeg
 • Ethnogenese
  Met etnogenese wordt het  totstandkomingsproces of de ontwikkeling van een coherente etniciteit of volk bedoeld. Barbaarse volkeren die vanaf de late derde eeuw tot het Romeinse Rijk werden toegelaten waren in een constante ‘flux’ waarbij naar verloop van tijd steeds in hogere mate gesproken kan worden van één volk. Geografische afstand, maar vooral tijd (‘wanneer’) maken het echter gevaarlijk om te spreken over ‘de Goten’ of ‘de Franken’
 • Kervaders
  Kerkvaders zijn invloedrijke theologen uit het begin van het christendom. Ze schrijven traktaten over theologische en filosofische vraagstukken. Bovendien de overwinnaars in de doctrinestrijd en autoriteiten in het denken over de invulling van het christendom.  De vier Latijnse en bekendste kerkvaders waren Augustus van Hippo (354-430), Ambrosius (339-397), Hiëronymus (347-420), Gregorius de Grote (540-604). 
 • Visigoten
  Letterlijk ‘west-Goten: een Germaans volk (of stamverband) die vanaf de mid-330-erjaren een bondgenoot werd van het Romeinse rijk en onder de Romeinse vlag in het leger diende nadat zij eerder door de Hunnen werden opgedreven. In het jaar 378 kwamen ze in de Balkan in opstand tegen keizer Valens  (slag bij Adrianopel).  In 410 vluchten ze op hun zoektocht naar een nieuwe vestigingsplaats Rome en trokken ze uiteindelijk door naar Spanje waar ze een koninkrijk vestigden
 • Gregorius de grote 
  Als de bisschop van Rome van 590 tot 604 breidde hij de macht van de kerk uit en zorgde hij ervoor dat de Pauselijke macht in Italië de hoogste macht werd.
 • 1.Welke drie belangrijkste ontwikkelingen stelt ze vast voor deze periode? 
  ™Meer invloed van de provincies
  ™
  ™Ruralisatie, verval steden 
  ™
  ™Herdefiniëren Oost-Romeinse Rijk
 • Waarom was er geen sprake van val van het Romeinse rijk?
  Het is een transformatie proces 

 • Waarom geeft Rosenwein dit hoofdstuk de titel ‘The roman World Transformed’ mee? 
  Ze protesteert hiermee tegen de term ‘verval van het West Romeinse Rijk’. Er is geen sprake van verval, maar van transformatie.  

  Ook het Oost Romeinse Rijk is in zekere zin een voortzetting van het Romeinse Rijk, maar ook een breuk: het Oost Romeinse Rijk herdefinieert (redefined) zichzelf.  

 • 212
  alle vrije provincie-inwoners krijgen het ROmeins burgerschap
 • 235-284
  Crisis van de Derde Eeuw
 • 284-305 
  Keizer Diocletianus aan de macht
 • 306-337
  Kiezer Constantijn aan de macht
 • 313
  Edict van Milaan
 • 325 
  Concilie van NIcea
 • 378 
  Visigoten vermoorden Keizer Valens
 • 391-392
  Kiezer Theodosius verbiedt alle heidense religies. Het Christendom wordt de officiële godsdienst in het Romeinse rijk
 • 410 
  Plundering van Rome door Visigoten
 • 476
  Afzetting Keizer Romulus Augustulus
 • 540
  De regel van Benedictus wordt geschreven
 • 527-565
  Keizer Justinianus aan de macht
 • 590-604
  Paus Gregorius de Grote
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer werd het Romeinse burgerschap aan alle vrije inwoners van de provincies gegeven?
212
212 
Romeins burgerschap aan alle vrije inwoners van de provincies gegeven
Wat was er aantrekkelijk aan het christendom?
Romeinen en andere stadsbewoners konden nooit deelgenoot worden van de opgeleide upper class, maar het Christendom gaf hen waardigheid doordat het vervangen van "de keuze" voor de elite. Onderwijs, lang en duur, was de ticket die je naar de hoge Romeinse beschaving bracht. Christenen hadden hun eigen solide, mindere dure kennis. Het was de sleutel tot een hogere beschaving. 
Ook de bewoners van de provincies vonden het aantrekkelijk, omdat ze nooit echt Romein konden zijn. De nieuwe religie was zelfverzekerd, hoopvol en universeel. 
Doordat er vrede n het koninkrijk kwam, trokken mensen verder dan hun eigen dorp en kwamen zo in aanraking met andere geloven, zoals het Christendom. In de kerken waren ze immers altijd welkom.
Waarom was het christendom in het begin niet aantrekkelijk voor de elite en de lagere klassen van de Romeinen?
Romeinen aanbaden goden die hen al jaren goed hadden geholpen met veroveringen en rijkdom. De lagere klassen hielden hun oude lokale religieuze tradities aan. 
De Romeinen hadden nooit hun eigen geloof opgedrongen aan veroverde gebieden: ze voegeden Romeinse goden toe aan het pantheon. Voor de meeste mensen was de rijke textuur van religieus leven comfortabel en bevredigend. Het heidendom was tegelijkertijd een as persoonlijk, familiair,lokaal en imperialistisch. 
Wie was Constantijn en wat heeft hij gedaan?
Constantijn was keizer van het Romeinse Rijk en heeft de crisis tot een einde gebracht. Regeerde van 306-337
Wie was Diocletianus en wat heeft hij gedaan?
Keizer van het Romeinse Rijk die voor vele hervormingen heeft gezorgd om de crisis onder controle te brengen. Een van de maatregelen was de verdeling van het Romeinse Rijk in 4 delen (later gereduceerd naar 2). Regeerde van 284-305.
Welke hervormingen waren het gevolg van de crisis van de derde eeuw?
 • het leger werd uitgebreid --> nieuwe mobiele legers en het staande leger werd versterkt
 • steden kregen muren, boerderijen kregen hekken en wachtposten
 • door een dalend geboortecijfer werden soldaten van buiten het Romeinse Rijk gerekruteerd
 • verschuiving locatie keizer van het Romeinse Rijk. i.p.v. Rome naar Milaan. 
 • er was geld nodig, dus werd de geldkoers veranderd --> zorgde voor ernstige inflatie
 • verhoging van de belasting
 • uniformen voor de troepen
 • voor bewapening leger werden wapenfabrieken opgesteld
 • Diocletianus verbood de senaat om het leger te leiden
Wat was de crisis van de derde eeuw?
twee verschillende groepen vanuit twee verschillende richtingen vielen de grenzen van het Romeinse Rijk aan. Vanuit het noorden, vanachter de Rijn en de Donau, kwamen de mensen die de Romeinen barbaren noemden en vanuit het oosten de Perzen. Duurde van 235-284

Notabelen
Nieuwe elite bestaand uit een bisschop en grootgrondbezitters
Farmers Law
Kleine dorpjes waarbij een landtransactie maar een paar getuigen nodig had om geldig te zijn.