Summary A social history of psychology

-
ISBN-10 0631215719 ISBN-13 9780631215714
154 Flashcards & Notes
74 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "A social history of psychology". The author(s) of the book is/are Jeroen Jansz and Peter van Drunen. The ISBN of the book is 9780631215714 or 0631215719. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - A social history of psychology

 • 0 Introduction

 • Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe geschiedenis?
  Old history is afkomstig van psychologen (heeft nog altijd de voorkeur in inleidende tekstboeken). Het is een product van nieuwsgierigheid, het samenstellen van een overzicht ten behoeve van een viering, of er zijn didactische motieven. Deze ‘oude’ historici nemen de huidige staat van de psychologie als startpunt. Zij passen de beschrijving aan, aan de opvatting dat de ontwikkeling van psychologie en wetenschap een intellectuele inspanning is die bestaat uit een reeks van steeds betere theorieën. De ontwikkeling wordt toegeschreven aan cognitieve factoren. Dit zijn de analytische en experimentele kracht van de wetenschappelijke procedure, die misconcepties uitroeien en ons steeds dichter bij de waarheid brengen. 

  New history door historici (voorkeur van historici): onderzoek naar de onderliggende aannames. Bijvoorbeeld: is de ontwikkeling van de psychologie werkelijk progressief? Wordt de ontwikkeling alleen gedreven door cognitieve krachten, of ook door sociale omstandigheden en maatschappelijke invloeden? Deze benadering heeft implicaties op ons perspectief op de huidige stand van zaken binnen de psychologie.

 • IntroductionHall (1924): The World needs a new psychology .Psychology is one of the most rapidly expanding professions of 20e eeuw. Ook uitbreiding van aantal psychologen.
  Dit boek doet onderzoek naar de opkomst van psychologie en de groeiende invloed op de maatschappij.
 •  Bij 'psychologisering' denken we meestal in de eerste plaats aan therapie, geestelijke gezondheidszorg en zelfhulp. Maar de oudste en nog steeds meest wijdverbreide bemoeienis met de psyche richt zich op een andere doelgroep: kinderen. Opvoeders proberen al sinds eeuwen hun kinderen te vormen en hun gedrag in goede banen te leiden. Al even lang worden zij daarin bijgestaan door adviseurs: eerst priesters en dominees, later filosofen, artsen en psychologen.
 • Van welke principes wordt in dit boek uitgegaan?
  Focus: praktische psychologie
  Perspectief: Historisme
  Epistemologie (kennisleer): constructivisme
  Verklaring: contextualisme (de epistemologische opvatting dat het concept kennis in verschillende contexten verschillende betekenissen heeft).
 •  1. In de tweede alinea van de "Introduction" worden in sneltreinvaart vijf verschillende aspecten van de toenemende invloed van de psychologie benoemd. Inventariseer welke dit zijn.
   De vijf genoemde aspecten zijn:(1) de testpsychologie
  (2) de psychotherapie
  (3) de alomvertegenwoordigheid van de psycholoog als expert
  (4) de invloed van de psychologie op de manier waarop we onszelf en elkaar ervaren en begrijpen
  (5) De invloed van de psychologie op de manier waarop we onze doelen en waarden formuleren.
 • Wat zijn de sleutelconcepten in dit boek?
  Individualisering
  Sociaal management
 • Noem 5 voorbeelden van hoe psychologie doorsijpelt in ons dagelijks leven.
  • testpsychologie
  • psychotherapie
  • de alomvertegenwoordigheid van de psycholoog als expert
  • de invloed van de psychologie op de manier waarop we onszelf en elkaar ervaren en begrijpen
  • de invloed van de psychologie op de manier waarop we onze doelen en waarden formuleren.
 • 0.1 The new history psychology • Ongeveer 35 jaar (publicatie is van 2009) geleden heeft de historiografie van de psychologie zich ontwikkeld tot een gespecialiseerd onderzoeksgebied. Dit ging samen met een radicale wijziging in het perspectief en de gebruikte methoden:
  1. Old history is afkomstig van psychologen (heeft nog altijd de voorkeur in inleidende tekstboeken). Het is een product van nieuwsgierigheid, het samenstellen van een overzicht ten behoeve van een viering, of er zijn didactische motieven. Deze ‘oude’ historici nemen de huidige staat van de psychologie als startpunt. Zij passen de beschrijving aan, aan de opvatting dat de ontwikkeling van psychologie en wetenschap een intellectuele inspanning is die bestaat uit een reeks van steeds betere theorieën. De ontwikkeling wordt toegeschreven aan cognitieve factoren. Dit zijn de analytische en experimentele kracht van de wetenschappelijke procedure, die misconcepties uitroeien en ons steeds dichter bij de waarheid brengen.
  New history door historici (voorkeur van historici): onderzoek naar de onderliggende aannames. Bijvoorbeeld: is de ontwikkeling van de psychologie werkelijk progressief? Wordt de ontwikkeling alleen gedreven door cognitieve krachten, of ook door sociale omstandigheden en maatschappelijke invloeden?
 •  1. Hoofdstuk 1 geeft een aantal voorbeelden van de manier waarop individualisering en psychologisering in de loop der tijd zijn weerspiegeld in kunstuitingen. Zet deze voorbeelden uit in uw tijdbalk.
   1. Voorbeelden die in het hoofdstuk ter sprake komen, zijn:
  • schilderkunst in de renaissance (1400-1600): de opkomst van het portretgenre, en de accentuering van de persoon van de kunstenaar, onder andere door middel van de signering van schilderijen (p. 14);
  • literatuur in de renaissance (1400-1600): de opkomst van de biografie (p. 14);
  • de romantische poëzie in de negentiende eeuw (p. 22);
  • de invloed van de psychoanalyse op film en literatuur in de twintigste eeuw (p. 39).
 • Wat zijn de verschillen tussen de oude  en de nieuwe psychologie ?(benadering historie)
  Verschillen oud en nieuw, de nieuwe benadering heeft:
  • Andere benadering van verleden van de psychologie.
  • Gevolgen voor ons perspectief op de huidige status van de discipline.
  • Een afstandelijker benadering, soms zelfs kritischer benadering, t.a.v. de moderne psychologie
  • Nieuwe benadering nodigt uit tot frisse kijk op de wortels van de moderne psychologie
 •  2. Een kunstuiting die opmerkelijk genoeg niet expliciet ter sprake komt is depsychologische roman. Ga via internet na wanneer de psychologische roman ontstond en welke boeken gelden als vroege schoolvoorbeelden hiervan. Kunt u een relatie leggen met de geschiedenis van individualisering en psychologisering?
   2. Een psychologische romen is een roman waarin meer nadruk gelegd wordt op de zielkundige toestand van de hoofdpersoon, dan op de gebeurtenissen. Het ontstaan van de psychologische roman wordt uiteenlopend gedateerd. De engelse wikipedia noemt bijvoorbeeld Giovanni Boccaccio's La Fiammetta uit 1344 en Don Quichotte (1605) als vroege voorbeelden. Dit sluit aan bij de vroege belangstelling voor het individu in de renaissance. Als literaire traditie komt het genre echter pas in de negentiende eeuw goed tot ontwikkeling. Dat sluit aan bij de romantische belangstelling voor het individu uit die tijd. Veelgenoemde voorbeelden zijn Madame Bovary van Flaubert (1857), en in NederlandEline Vere van Couperus (1889) en Van de koele meeren des doods van Frederik van Eeden (1900). Dat laatste is niet toevallig: Van Eeden was naast schrijver ook arts, en een van de eersten die zich in Nederland bekwaamde in hypnose en psychotherapie. In 1887 opende hij samen met A.W. van Renterghem het Instituut voor Psychische Therapie in Amsterdam, volgens sommigen de eerste psychotherapeutische praktijk ter wereld.
 •  Ook Gerard Heymans, de grondlegger van de Nederlandse psychologie, zag voor de psychologie een belangrijke plaats weggelegd. In 1909 ontvouwde hij zijn toekomstvisioen in een rede, die internationaal de aandacht trok, De toekomstige eeuw van de psychologie. De rede geeft een mooi beeld van de vestigingsfase van de psychologie en de thema's die toen een rol speelden.
 •  a. In hoofdstuk 1 worden twee thema's genoemd die rond de vorige eeuwwisseling een belangrijke rol speelden, individuele verschillen en een fascinatie voor gevoelens en emoties. Welke van deze thema's ziet u het duidelijkst terug in Heymans' rede?
 •  b. In hoofdstuk 1 wordt de eugenetica genoemd als belangrijke inspiratiebron voor de (praktijk)psychologie. Hoe ziet u dit terug bij Heymans? Aan welke eugenetische maatregelen denkt Heymans, en hoe verhoudt dit zich tot de maatregelen die de eugenetische beweging bepleitte (zie p. 28 boek)?
 •  a. Heymans besteedt wel enige aandacht aan gevoelens, bijvoorbeeld waar hij spreekt over de vervreemding en 'de toenemende complicatie van het geestelijk leven' (p. 2). Zijn belangrijkste thema is echter individuele verschillen, 'de differentiatie der individualiteiten' (p. 3). Op dat vlak ziet hij ook de belangrijkste bijdrage van de psychologie: zij kan ons zelfkennis leren en bijdragen aan onderling begrip doordat zij inzicht geeft in de verschillen tussen mensen (p. 3-4).b. Heymans noemt de eugenetica niet met name. Net als de eugenetici hoopt hij echter op 'de verbetering der menschheid' door selectieve voortplanting (p. 5). In tegenstelling tot Galton en andere eugenetici meende hij echter dat het niet nodig was hierin in te grijpen: volgens hem zou grotere kennis van de wetten van de erfeljkheid vanzelf leiden tot meer verantwoorde beslissingen inzake het krijgen van kinderen. (p. 6)
 • De psychologische roman...l
   A. ontstond tijdens de renaissance, en groeide uit tot een literair genre in de negentiende eeuw. 
 •  
  "Individuality was based on respect for talent (...), but invariably stopped short of an interest in the drama of an idiosyncratic inner life." Voor welke periode is deze karakterisering van de belangstelling voor het individu in de westerse cultuur van toepassing?
  Tot 1700
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.