Summary A social history of psychology

-
ISBN-10 0631215719 ISBN-13 9780631215714
154 Flashcards & Notes
73 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "A social history of psychology". The author(s) of the book is/are Jeroen Jansz and Peter van Drunen. The ISBN of the book is 9780631215714 or 0631215719. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - A social history of psychology

 • 0 Introduction

 • Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe geschiedenis?
  Old history is afkomstig van psychologen (heeft nog altijd de voorkeur in inleidende tekstboeken). Het is een product van nieuwsgierigheid, het samenstellen van een overzicht ten behoeve van een viering, of er zijn didactische motieven. Deze ‘oude’ historici nemen de huidige staat van de psychologie als startpunt. Zij passen de beschrijving aan, aan de opvatting dat de ontwikkeling van psychologie en wetenschap een intellectuele inspanning is die bestaat uit een reeks van steeds betere theorieën. De ontwikkeling wordt toegeschreven aan cognitieve factoren. Dit zijn de analytische en experimentele kracht van de wetenschappelijke procedure, die misconcepties uitroeien en ons steeds dichter bij de waarheid brengen. 

  New history door historici (voorkeur van historici): onderzoek naar de onderliggende aannames. Bijvoorbeeld: is de ontwikkeling van de psychologie werkelijk progressief? Wordt de ontwikkeling alleen gedreven door cognitieve krachten, of ook door sociale omstandigheden en maatschappelijke invloeden? Deze benadering heeft implicaties op ons perspectief op de huidige stand van zaken binnen de psychologie.

 • Van welke principes wordt in dit boek uitgegaan?
  Focus: praktische psychologie
  Perspectief: Historisme
  Epistemologie (kennisleer): constructivisme
  Verklaring: contextualisme (de epistemologische opvatting dat het concept kennis in verschillende contexten verschillende betekenissen heeft).
 •  1. In de tweede alinea van de "Introduction" worden in sneltreinvaart vijf verschillende aspecten van de toenemende invloed van de psychologie benoemd. Inventariseer welke dit zijn.
   De vijf genoemde aspecten zijn:(1) de testpsychologie
  (2) de psychotherapie
  (3) de alomvertegenwoordigheid van de psycholoog als expert
  (4) de invloed van de psychologie op de manier waarop we onszelf en elkaar ervaren en begrijpen
  (5) De invloed van de psychologie op de manier waarop we onze doelen en waarden formuleren.
 • Wat zijn de sleutelconcepten in dit boek?
  Individualisering
  Sociaal management
 • Noem 5 voorbeelden van hoe psychologie doorsijpelt in ons dagelijks leven.
  • testpsychologie
  • psychotherapie
  • de alomvertegenwoordigheid van de psycholoog als expert
  • de invloed van de psychologie op de manier waarop we onszelf en elkaar ervaren en begrijpen
  • de invloed van de psychologie op de manier waarop we onze doelen en waarden formuleren.
 • 0.1 The new history psychology

 •  1. Hoofdstuk 1 geeft een aantal voorbeelden van de manier waarop individualisering en psychologisering in de loop der tijd zijn weerspiegeld in kunstuitingen. Zet deze voorbeelden uit in uw tijdbalk.
   1. Voorbeelden die in het hoofdstuk ter sprake komen, zijn:
  • schilderkunst in de renaissance (1400-1600): de opkomst van het portretgenre, en de accentuering van de persoon van de kunstenaar, onder andere door middel van de signering van schilderijen (p. 14);
  • literatuur in de renaissance (1400-1600): de opkomst van de biografie (p. 14);
  • de romantische poëzie in de negentiende eeuw (p. 22);
  • de invloed van de psychoanalyse op film en literatuur in de twintigste eeuw (p. 39).
 •  2. Een kunstuiting die opmerkelijk genoeg niet expliciet ter sprake komt is depsychologische roman. Ga via internet na wanneer de psychologische roman ontstond en welke boeken gelden als vroege schoolvoorbeelden hiervan. Kunt u een relatie leggen met de geschiedenis van individualisering en psychologisering?
   2. Een psychologische romen is een roman waarin meer nadruk gelegd wordt op de zielkundige toestand van de hoofdpersoon, dan op de gebeurtenissen. Het ontstaan van de psychologische roman wordt uiteenlopend gedateerd. De engelse wikipedia noemt bijvoorbeeld Giovanni Boccaccio's La Fiammetta uit 1344 en Don Quichotte (1605) als vroege voorbeelden. Dit sluit aan bij de vroege belangstelling voor het individu in de renaissance. Als literaire traditie komt het genre echter pas in de negentiende eeuw goed tot ontwikkeling. Dat sluit aan bij de romantische belangstelling voor het individu uit die tijd. Veelgenoemde voorbeelden zijn Madame Bovary van Flaubert (1857), en in NederlandEline Vere van Couperus (1889) en Van de koele meeren des doods van Frederik van Eeden (1900). Dat laatste is niet toevallig: Van Eeden was naast schrijver ook arts, en een van de eersten die zich in Nederland bekwaamde in hypnose en psychotherapie. In 1887 opende hij samen met A.W. van Renterghem het Instituut voor Psychische Therapie in Amsterdam, volgens sommigen de eerste psychotherapeutische praktijk ter wereld.
 •  Ook Gerard Heymans, de grondlegger van de Nederlandse psychologie, zag voor de psychologie een belangrijke plaats weggelegd. In 1909 ontvouwde hij zijn toekomstvisioen in een rede, die internationaal de aandacht trok, De toekomstige eeuw van de psychologie. De rede geeft een mooi beeld van de vestigingsfase van de psychologie en de thema's die toen een rol speelden.
 •  a. In hoofdstuk 1 worden twee thema's genoemd die rond de vorige eeuwwisseling een belangrijke rol speelden, individuele verschillen en een fascinatie voor gevoelens en emoties. Welke van deze thema's ziet u het duidelijkst terug in Heymans' rede?
 •  b. In hoofdstuk 1 wordt de eugenetica genoemd als belangrijke inspiratiebron voor de (praktijk)psychologie. Hoe ziet u dit terug bij Heymans? Aan welke eugenetische maatregelen denkt Heymans, en hoe verhoudt dit zich tot de maatregelen die de eugenetische beweging bepleitte (zie p. 28 boek)?
 •  a. Heymans besteedt wel enige aandacht aan gevoelens, bijvoorbeeld waar hij spreekt over de vervreemding en 'de toenemende complicatie van het geestelijk leven' (p. 2). Zijn belangrijkste thema is echter individuele verschillen, 'de differentiatie der individualiteiten' (p. 3). Op dat vlak ziet hij ook de belangrijkste bijdrage van de psychologie: zij kan ons zelfkennis leren en bijdragen aan onderling begrip doordat zij inzicht geeft in de verschillen tussen mensen (p. 3-4).b. Heymans noemt de eugenetica niet met name. Net als de eugenetici hoopt hij echter op 'de verbetering der menschheid' door selectieve voortplanting (p. 5). In tegenstelling tot Galton en andere eugenetici meende hij echter dat het niet nodig was hierin in te grijpen: volgens hem zou grotere kennis van de wetten van de erfeljkheid vanzelf leiden tot meer verantwoorde beslissingen inzake het krijgen van kinderen. (p. 6)
 • De psychologische roman...l
   A. ontstond tijdens de renaissance, en groeide uit tot een literair genre in de negentiende eeuw. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

conclusion
de psychologisering resulteert in een beslissende invloed voor psychologie met betrekking tot de manier waarop mensen zichzelf en hun omgeving ervaren.
psychologie en psychologization
psychologie is ook verantwoordelijk voor veel huidige problemen. De meest indringende, provocerende analyse van het proces van psychologisering is die van Nikolas Rose. hij stelt dat de moderne psychologisering een direct gevolg is van oudere technologieën van sociaal management;door psychologie is externe controle en toezicht vervangen door zelfcontrole (door het internaliseren van objectieve regels van psychologie)

psychologie is een sterke kracht, maar is niet de 'schepper' van individualisatie, emotionalisatie en psychologisering.
social progress versus social control
het idee dat wetenschap heeft bijgedragen aan de sociale vooruitgang is een van de bouwstenen van het positivisme en bleek tegelijkertijd problematisch. De geschiedenis heeft duidelijk gemaakt dat de praktische psychologie consistent de neiging had 'kant te kiezen' van het perspectief en de sociaalpolitieke doelen van de heersende social elites. Dit werd vooral duidelijk in het benoemen van de ethische verschillen tussen mensen

praktische psychologie heeft dus roots in bestaande sociaal-culturele vooroordelen. het revisionisme is echt een ander uiterste, zij claimen dat psychologen min of meer 'servants of power' zijn. 
shaping practical psychology
een van e grondbeginselen van de positivistische visie met betrekking tot de praktische psychologie is dat theoretische en methodologische bevorderingen binnen de academische psychologie een centrale rol spelen. revisionisten leggen daarentegen de nadruk op maatschappelijke invloeden. 

praktische psychologie heeft een geheel eigen ontwikkeling en is zeker niet de logische uitkomst van de toepassing van wetenschappelijke ontdekkingen. Het is zelfs zo dat als we theorieën en technieken bekijken die een verschil maakten, we zien dat geen van hen ontstond vanuit de academische psychologie. 

Er zijn een aantal 'grootse theorieën' die d academische ontwikkelingen van psychologie begeleiden: Wundiaanse psychologie van bewustzijn, Watsons en Skinners behaviorisme of moderne  psychologie. Elk liet zijn sporen na, maar geen van allen was van doorslaggevend belang voor de ontwikkeling. Als we naar de theorieën en technieken kijken die dit wel waren, dan komen ze niet uit de academisce psychologie; psychoanalyse, intelligentietesten.
De praktische psychologie zette dus de academische psychologie aan de kant liet en sociale krachten toe. Maar welke krachten waren dan betrokken bij ontwikkeling van de praktische psychologie:
- individualisatie, wat leidde toe een gevoel van individualiteit en meer aandacht voor de persoonlijke emotionele ervaringen. 
- sociaal management, dat probeerde het gedrag van individuen en sociale groepen te beinvloeden/controleren, 'disciplineren'. En vooral het sociaal management speelde een beslissende rol in het ontstaan van praktisch psychologie (verbeteren van scholen, aandacht naar opvoeding van kinderen, monitoren van de publieke opinie, legitimeren van de bestaande verschillende tussen sekse en ethische groepen. 

de agenda van praktische psychologie kan door motieven vanuit het sociaal management zijn vastgesteld, maar het enorme succes kan hier niet aan worden toegerekend zonder verwijzing naar een brede interesse die voortkomt uit een groeiende belangstelling voor individualiteit.

psychologie wordt voor een groot deel geleid door sociale normen en vooroordelen. Dit is het best te zien in het gebied van de mentale gezondheidszorg en zijn toonaangevende waarden: adoptie (weerspiegelt in herziene vormen van psychoanalyse), liberale waarden (weerspiegeld in de Rogeriaanse non-directieve therapie) en paradigma (weerspiegeld in gedrag-encognitieve therapie). Er is een nauwe verbondenheid zichtbaar tussen psychologische concepties en de ideeën en waarden in de samenleving.
the revisionist view
revisionisten geven psychologie ook de schuld van veel problemen van vandaag de dag als onzekerheid en narcisme

revisionisten verschillen met betrekking tot waar hun beoordeling op rust;
- sommigen benadrukken dat psychologie ondanks zijn wetenschappelijke claim, vastzit in huidige sociale vooroordelen en ideologische bias. Daarom kan het niet meer dan een 'dienaar' van bestaande krachten zijn. Een voorbeeld is de eugenetica en het blanke ras dat het beste uit de intelligentietests komen. 
- anderen geven de discipline een eigen autonomie, maar hebben problemen met de voordelen voor de grote populatie. 

revisionisten benadrukken gezamenlijk het probleem dat de praktische psychologie de belangrijkste stimulatie kreeg van sociale krachten in plaats van academische psychologie. 
the positivist view
voorbeelden van personen binnen dit perspectief:
- heymans zei in 1909 dat psychologie de sleutel was naar geluk en gemoedsrust. 
- APA president George A. miller spoorde in 1969 zijn collega's aan om hun kennis op de problemen van de samenleving toe te passen. 

het positivistische perspectief leeft vooral onder de psychologen zelf

het positivisme brengt drie aannemer met zich mee:
1. dat de praktisch psychologie rust op wetenschappelijke kennis; theorieën en methoden die ontwikkeld zijn binnen de academische psychologie.          
2. deze kennis is progressief en waardevrij, dat betekent onafhankelijk van culturele vooroordelen of ideologische veronderstellingen.
3. deze kennis wordt toegepast in het voordeel voor de maatschappij en de mens
psychology and society: perspectives
psychologie is een van de belangrijkste karakteristieken van het laatste deel van de 20e eeuw in de westerse samenleving. Er zijn in deze ontwikkeling twee perspectieven te onderscheiden:
1. het positivistische perspectief: juicht de opkomst van de psychologie toe
2. het revisionistische perspectief: deze stroming is kritischer
epiloog
de opkomst van de psychologie was niet alleen een nieuwe branche in de wetenschap, het veranderde de wetenschap over de mens en beïnvloedde de samenleving en de kennis over onszelf.
conclusion
In het begin van de 19e eeuw stelde Robert Owen dat er meer aandacht besteed moest worden aan 'human resource'. een eeuw later stelde Hugo Munsterberg dat problemen (personeelszaken) binnen de organisatie gemanaged moest worden. Nog een eeuw later kunnen we concluderen dat beide gerealiseerd zijn.

De economische factoren zijn natuurlijk nog steeds van belang, maar daarnaast hebben de traditionele morele perspectieven op werk plaatsgemaakt voor een grondig gepsychologiseerde visie: de 'Protestant ethiek' is vervangen door de 'psychological ethiek'. Werk wordt gezien als een belangrijke factor voor zowel ons psychologische al ons economische welzijn. 
human resource management (c. 1985- present)
in de laatste decennia van de 20e eeuw kreeg het concept 'human resources' ps brede bekendheid. Het centrale idee van Human Resource Management (HRM) is een herwaardering van het belang van de menselijke factor voor organisaties, ze zijn belangrijker dan andere aanwinsten als technologie. HRM werd gelanceerd in 1980 en verspreidde zich snel in 1990. 

Personeelselectie wordt niet langer gezien als een aparte activiteit, het is een onderdeel van de HRM-cirkel: werving, training, ontwikkeling en de beoordeling van de prestatie. 

De 'assessment centre method' is een van de meest significante ontwikkeling van professionele tools. Deze methode werd aanvankelijk ontwikkeld voor de selectie van militaire officiers en geheimagenten. In 1970 maakte deze methode een comeback. het focuste zich op alledaagse taken in plaats van specifieke capaciteiten voor een bepaalde baan. Dit leidde to inzicht in specifieke sterktes en zwaktes. 

Misschien nog belangrijker was de ontwikkelingen rondom bekwaamheden en prestaties, de hernieuwde belangstelling voor motivatie/commitment. organisaties moesten een nieuwe manier vinden om werknemers te identificeren met hun werk, in relatie tot de doelen die ze voor zichzelf hadden uitgezet, hun direct collega's en de organisatie. 

er zijn 'zachte' en 'harde' technieken ontwikkeld met betrekking tot motivatie. aan de ene kant heb je materieel beloningen als prestatie gerelateerde betaling of winstdeling aan de ander kant heb je een groot aantal nieuwe technieken om werknemers een gevoel van waardering te geven. En het is tegenwoordig van belang dat er een match is tussen een werkgever en werknemer. 

Als vanzelfsprekend heeft de vooruitgang van HRM ook een nieuw impuls gegeven aan de individualisatie. het prototype werknemer was altijd een blanke man opzoek naar een fulltime baan met perspectief op de carrière mogelijkheden met een hogere status en salaris. In de loop van 1980 en 1990 veranderde dit model doordat vrouwen en werknemers met een ander culturele achtergrond een prominentere plek kregen, maar ook doordat in de hogere kringen deze traditionele waarden minder vanzelfsprekend werden. 

men kreeg nu te maken met het vraagstuk: hoe combineer je werk en je priveactiviteiten?