Summary Aan het werk! over trajectbegeleiding en re-integratie

-
ISBN-10 9059315758 ISBN-13 9789059315754
245 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Aan het werk! over trajectbegeleiding en re-integratie". The author(s) of the book is/are Hanneke Tijken. The ISBN of the book is 9789059315754 or 9059315758. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Aan het werk! over trajectbegeleiding en re-integratie

 • 1 De betekenis van Arbeid voor het individu.

 • Beschrijf de procesgang voor alle werknemers zowel vast of tijdelijk in de geldende stappen?
  1e ziektedag -> verzuimmanagement
  6 weken is arbodienst spreekuur / probleemanalyse / advies 
  8 weken is plan van aanpak
  42 weken is ziekmelding UWV vangnetters direct 
  52 weekends de eerste jaars evaluatie. 
  87-91 weken reIntegratieverslag en aanvraag WIA 
  104 weken toets er-integratie verslag door UWV
 • Waarom moet een trajectbegeleider de theoretische achtergronden van motivatie weten?
  Om de trajectleider inzicht te verschaffen in de hoeveelheid aan motiverende bronnen.
 • Welke wetenschappelijke benaderingen van motivatie worden in hoofdstuk 1 vermeld?
  1. Sociaal psychologische benadering
  2. Economische benadering
  3. Institutionele benadering
  4. Medische benadering
  (5). concrete benadering
 • Beschrijf de sociaal psychologische benadering?
  De piramide van Maslow is een grote invloed voor motivatie. Als iemand al een uitkering ontvangt is de basisbehoefte al gevuld. De prikkel om te werken zou hierdoor weg zijn. Een motivatie uit de sociaal psychologie is het Fishbein model wat gebaseerd is op de theorie van planmatig gedrag. Het doel is om aan de hand van een attitude gedragsmodel individueel gedrag te verklaren en te voorspellen. Mensen wegen altijd kosten en baten af.
 • De piramide van Maslow kent 5 treden. Benoem de 5 treden
  Onderste trede = 1 fysiologische behoeften: Ademen, eten, drinken, sex, slaap, ontspanning en bewegen
  Trede 2 Zekerheid: Veiligheid, orde, stabiliteit, gezondheid en bescherming
  Trede 3 Sociale acceptatie: Liefde, vriendschap, erbij horen, genegenheid en familie
  Trede 4 Waardering: Status, prestige, achting, succes, zelfwaardering, respect van en voor anderen
  Trede 5 Zelfontplooiing: Studie, creativiteit, problemen oplossen, ethiek, onbevooroordeeld, jezelf kunnen 
                zijn, zelfbewustzijn.
 • Beschrijf de economische benadering?
  1. De expectancy theorie van Vroom zegt dat een persoon gemotiveerd raakt om een taak te verrichten wanneer hij verwacht dat dit opbrengsten tot gevolg heeft. De mate waarin de opbrengst waarde heeft speelt een rol. De motivatie is het product van de verwachting en de valentie op een bepaald tijdstip. Een andere theorie is de Jobsresearchtheorie. Deze theorie is gericht op de aanbodkant van arbeid en beschrijft welke factoren bepalend zijn voor de zoektijd van een werkeloze. De optimale strategie is om net zo lang door te gaan met zoeken totdat het gewenste loon hoger of even hoog is als een vooraf gesteld gewenst loon = het reservatieloon.  Bij de economische benadering is de financiële prikkel doorslaggevend. A) hoe groter de ervaren inkomensachteruitgang hoe negatiever het oordeel over de uitkeringshoogte en hoe meer inspanning men zal verrichten om werk te vinden. B) Hoe groter het gat tussen de uitkering en het reservatieloon, des te meer inspanning de client verricht om werk te vinden. 
 • Beschrijf de Institutionele benadering?
  1. Hierin stelt men dat mensen door het systeem van de sociale zekerheid gedemotiveerd worden om te werken. Er gaat een ontmoediging uit van de wetgeving. Mensen reageren voornamelijk op dwang die uitgaat van de wet en regelgeving.
 • Beschrijf de medische benadering?
  1. Het niet werken van mensen wordt veroorzaakt door hun gezondheid. Mensen zijn gemotiveerd om te werken maar ondervinden daar te veel nadelige gevolgen van. Mensen willen niet meer werken als de belasting van het werk de individuele belastbaarheid overtreft. Motivatie is volgens de medische benadering ook een conditionele factor. De begrippen ziektewinst en verlies zijn van belang. Bv bij een client met psychische klachten kan werkvermindering stress reduceren waardoor er ziektewinst ontstaat. Gevolg is wel dat collega's meer moeten werken. Hierdoor ontstaat weer ziekteverlies. Ziektewinst kan door de vicieuze cirkel de klachten in stand houden en ziekteverlies kan leiden tot het negeren van klachten.
 • Beschrijf de concrete benadering?
  1. Voor de vertaling naar de praktijk is er een behoefte aan een concreet antwoord op de vraag: wat drijft mensen om zich in te spannen om een baan te vinden en te behouden. Van der Stelt heeft mede op basis van de vier genoemde benaderingen een vijfde geformuleerd. —> De benadering van de arbeidsmarkt. De benadering van de arbeidsmarkt noemen we een benadering op microniveau waar inzichten uit verschillende wetenschappelijke domeinen gedeeltelijk geïntegreerd  zijn.
 • Wat zijn Workvalues?
  een aan motivatie verwant begrip.
  Workvalues vertaalt het begrip motivatie in concrete aspecten van arbeid. Ze hebben betrekking op datgene wat mensen belangrijk vinden aan hun beroep of functie. Ze vormen een leidraad voor de motivatie. Een sturende rol bij workvalues zijn persoonskenmerken zoals vaardigheden, het karakter, het zelfbeeld en het zelfvertrouwen,ervaringen uit het verleden en verwachtingen. 
  Van Geffen (1977) zegt dat er twee elementen zijn die de workvalues direct beïnvloeden: affiniteiten en outcomes. Affiniteiten zijn: de bevrediging of bedreiging die men in een beroep heeft ervaren of denkt tegen te komen. Wanneer er sprake is van een zekere verwantschap met de inhoud van het werk, de werksfeer of de werkorganisatie, kan een persoon zich identificeren met dat werk. Omgekeerd kan bepaald werk afschrikken. 
  Outcomes zijn: de uitkomsten, de opbrengsten die men heeft ervaren of verwacht van een bepaald werk.
 • Benoem een aantal workvalues?
  • altruïsme: werk waarin mensen bijdragen aan het welzijn van anderen
  • esthetiek: werk waarbij mensen mooie dingen willen maken
  • creativiteit: werk waarin mensen nieuwe ideeën willen ontwikkelen
  • intellectuele motivatie: werk dat mensen uitdaagt problemen verstandelijk te benaderen
  • prestatiegerichtheid: werk dat gericht is op zichtbare resultaten
  • onafhankelijkheid: werk waarbij mensen de werkwijze zelf kunnen bepalen
  • prestige: werk dat anderen belangrijk vinden
  • leiding: werk waarbij mensen aan anderen leiding kunnen geven
  • economische waarde: werk dat goed betaalt
  • zekerheid: werk dat uitzicht geeft op een vaste baan
  • omgeving: werk dat in een prettige omgeving plaatsvindt
  • geborgenheid: werk onder een leider die vertrouwen geeft
  • vriendschap: werk waarin veel vriendschappelijke contacten voorkomen
  • manier van leven: werk dat mensen in staat stelt zichzelf te zijn
  • afwisseling: werk dat verschillende taken omvat.
 • Welke drie begrippen maken de benadering van de arbeidsmarkt concreet?
  Drie begrippen om de benadering van de arbeidsmarkt concreet te maken zijn:
  • de arbeids-orientatie: de mate waarin iemand het erg vindt dat hij niet meer werkt;
  • de concessiebereidheid: de mate waarin iemand bereidt is concessies te doen voor het weer aan het werk komen;
  • de financiële offerbereidheid: de mate waarin iemand bereid is loon in te leveren voor een nieuwe baan. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Een adviseur heeft meerdere vaardigheden nodig. Een belangrijke vaardigheid is oordeelsvorming. Wat houdt deze vaardigheid in? Geef in uw antwoord ook aan wat de Wet van Maier inhoudt.
Oordeelvorming: de oplossing die gekozen wordt moet kwalitatief goed en acceptabel zijn, wil het effect hebben. Wet van Maier: E = K x A (effect = kwaliteit x acceptatie)
Koos Zwart is directeur van een bouwbedrijf. Een van zijn timmermannen is Tinus van Kampen. Tinus is arbeidsongeschikt verklaard voor zijn huidige werk. Hij wordt door de arboarts wel geschikt geacht om passende werkzaamheden te verrichten. Het bouwbedrijf heeft de passende werkzaamheden echter niet. De arboarts adviseert Koos om een re-integratiebedijf in te schakelen. Koos wil een goed re-integratiebureau hiervoor inschakelen. Op welke vijf criteria kan Koos een re-integratiebureau beoordelen?
Vijf criteria voor het inschakelen van een re-integratiebureau zijn:

• Geschiktheidscriteria ten aanzien van de organisatie van een re-integratiebedrijf.

• Criteria ten aanzien van diensten/producten/trajecten.

• Criteria ten aanzien van kwaliteit.

• Criteria ten aanzien van prijs/prestatie.

• Criteria ten aanzien van informatieverstrekking.
Een re-integratiebureau verzorgt voor diverse mensen in de bijstand de bemiddeling bij het vinden van werk. Sabine de Groot heeft al jaren een bijstandsuitkering. Zij is moeilijk te plaatsen bij een nieuwe werkgever. Het bureau hanteert voor deze doelgroep de klassieke integrale trajectbegeleiding. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee fasen: arbeidstoeleiding en trajectbemiddeling. Welke vijf activiteiten voert de trajectbemiddelaar uit bij trajectbemiddeling?
De activiteiten van de bemiddelaar zijn:

• persoonlijke begeleiding;

• opsporen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt;

• contact leggen met werkgevers;

• vacatures verwerven;

• begeleiding na plaatsing.
Aanbodversterking is de eerste fase van het trajectplan. Wat is het doel van aanbodversterking? Beschrijf ook op welke gebieden aanbodversterking gericht is.
Het doel van de aanbodversterking is het vergroten van de bemiddelbaarheid van de cliënt. De gebieden zijn:

• kennis verwerven door middel van een kwalificerende scholing en/of cursus;

• vaardigheden ontwikkelen door middel van training;

• interventies voor het verbeteren van persoonlijke vaardigheden, belastbaarheid en/of motivatie.
Cor Koster is aangemeld bij het re-integratiebureau om begeleid te worden naar werk. Cor is al geruime tijd niet meer aan het werk door psychische problemen. Daardoor heeft hij een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het re-integratiebureau besluit aanvullend onderzoek te doen om tot een goede diagnose te komen. Op welke twee elementen kan het aanvullende onderzoek zich richten? Geef per element aan waarvoor dit ingezet kan worden
Twee elementen:

• Een zelfanalyse: om inzicht te krijgen in de persoon(lijkheid) van de cliënt;

• Een arbeidsmarktanalyse: om erachter te komen welke functies aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt.
Karel de Groot is ziek. Hij kan zijn werkzaamheden niet meer verrichten. De arboarts is van mening dat hij ander werk moet gaan doen. Aangezien er geen passende arbeid bij de eigen werkgever is, zal het re-integratietraject bij een andere werkgever ingezet moeten worden. De werkgever van Karel is het met het advies van de arboarts eens. Karel is echter van mening dat hij nog gedeeltelijk kan werken bij zijn eigen werkgever. Wat moet er gebeuren om een ‘doorbraak’ te krijgen?
De werknemer is van mening dat hij nog bij zijn eigen werkgever aangepast werk zou kunnen doen, dus spoor 1 behoort nog tot de mogelijkheden. De arboarts en de werkgever zijn echter van mening dat Karel niet meer zijn eigen werk of aangepast werk bij zijn eigen werkgever kan doen. Zij zijn wel van mening dat hij ander werk bij een andere werkgever kan doen, dus spoor 2. Er is duidelijk een verschil van mening over de inzet van spoor 1 en spoor 2. Daarom zou een functionele mogelijkhedenlijst (FML) opgesteld moeten worden. Om een ‘doorbraak’ te verkrijgen zou een deskundigenoordeel bij het UWV aangevraagd kunnen worden.
Joost van Bommel is werkzaam als timmerman op een werkplaats. Hij is arbeidsongeschikt geworden. De bedrijfsarts heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die nog aanwezig zijn. Hij is van mening dat Joost nog administratieve werkzaamheden bij de eigen werkgever kan doen. Hierdoor kan Joost 70% van zijn loon als timmerman verdienen. Ook na 104 weken arbeidsongeschiktheid kan Joost bij de werkgever als administratief medewerker voor onbepaalde tijd blijven werken. De bedrijfsarts is van mening dat dit werk als maximaal gezien moet worden. Bij de beoordeling van de WIA-aanvraag is het UWV van mening dat er geen andere mogelijkheden zijn. Is hier sprake van een bevredigend resultaat? Motiveer uw antwoord.
Ja. Bij de UWV-beoordeling van de geleverde re-integratie-inspanningen is sprake van een bevredigend resultaat wanneer gekomen is tot een (gedeeltelijke) werkhervatting, die min of meer aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de werknemer.

De betreffende werkhervatting moet een structureel karakter hebben. Als er sprake is van een werkhervatting met een loonwaarde van ten minste 65% van het loon vóór de ziekte wordt er ook gesproken van een bevredigend resultaat.
Toon de Jager stuurt in de 91e week de aanvraag voor de WIA in. Het UWV is na onderzoek van mening dat Toon onvoldoende heeft meegewerkt aan zijn re-integratie. Welke sanctiemogelijkheden heeft het UWV in dit geval richting de werkgever en de werknemer? Motiveer uw antwoord.
Mogelijkheden UWV:

• De werknemer kan een sanctie van het UWV krijgen als hij niet heeft meegewerkt aan zijn re-integratie. Zijn WIA-uitkering wordt dan verlaagd of geweigerd.

• Als volgens de beoordeling door het UWV uit het verslag blijkt dat de werkgever niet alles heeft gedaan wat hij redelijkerwijs had kunnen doen, dan moet de werkgever maximaal een jaar langer het loon doorbetalen
Johan de Bie meldt zich op maandag voor langere tijd ziek bij zijn leidinggevende Kees van de Voort. Welke vijf stappen moet Kees minimaal zetten in de re-integratiebegeleiding van Johan?
Stap 1: breng de belemmeringen in kaart.
Stap 2: kijk samen naar de mogelijkheden van de werknemer.
Stap 3: stel de restverdiencapaciteit vast.
Stap 4: beter zicht op het verlies aan verdienvermogen.
Stap 5: een volledig beeld van de benutting van de mogelijkheden
De re-integratiebegeleider van het UWV werkt voor de WW met het ANKER-model. Hij maakt hierbij gebruik van verschillende toetsen. Van welke vijf toetsen kan de re-integratiebegeleider in dit geval gebruik maken? Geef bij elke toets een korte omschrijving
Toets nalevingsbereidheid: deze toets moet inschatten in hoeverre bij een individuele cliënt het risico bestaat dat hij afspraken en regels niet naleeft.

Arbeidsmarkttoets:
deze toets zegt iets over de statistische kans op werkhervatting binnen het eerste jaar van de werkloosheid van de cliënt.
Motivatietoets:
deze toets onderzoekt verschillende kenmerken en uitingsvormen van motivatie bij een cliënt.
Toets blijfrisico
in de uitkering: deze toets drukt het risico uit dat een uitkering na een bepaalde periode nog loopt of weer loopt.
Toets re-integratiemogelijkheden:
deze toets bevat informatie over de kans om binnen één jaar na start van het re-integratietraject werk te vinden en dus uit te stromen uit de uitkering.
WWB-toets:
deze toets is bedoeld om in een zo vroeg mogelijk stadium te beoordelen of een cliënt mogelijk in aanmerking komt voor een WWB-uitkering