Summary Aarde, Mens en Milieu: Basiskennisboek

-
188 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Aarde, Mens en Milieu: Basiskennisboek". The author(s) of the book is/are . This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Aarde, Mens en Milieu: Basiskennisboek

 • 1 Milieuproblemen

 • Geef een definitie van milieu?

  Het milieu is dát aspect van onze fysieke omgeving (levende en niet levende natuur) dat het menselijk leven en bestaan mogelijk maakt en waarbinnen het maatschappelijk samenleven zich afspeelt.

 • Definitie van milieu
  het milieu is dat aspect van onze fysieke omgeving (levende en niet-levende natuur) dat het menselijk leven en bestaan mogelijk maakt en waarbinnen het maatschappelijk samenleven zich afspeelt
 • De relatie tussen samenleving en milieu:

   

 • mensen veranderen de fysieke omgeving door hun gedrag en handelen en reageren vervolgens weer op de teweeggebrachte veranderingen. de relatie tussen milieu en samenleving is dus wederkerig
 • Welke maatschappijvormen bestaan er?

  In verzamel- en jachtmaatschappijen leeft men van wat in de natuur als plantaardig en dierlijk eindproduct wordt aangetroffen.

  In agrarische maatschappijen worden planten en dieren ten behoeve van menselijk gebruik gekweekt en verzorgd en wordt de bodem systematisch bewerkt.

  In industriële maatschappijen worden natuurlijke hulpbronnen ingezet voor de grondstoffen- en energievoorziening en materialen steeds verder bewerkt ten behoeve van menselijk gebruik.

   

 • in recente tijden zijn ingrepen vaak grootschalig en onomkeerbaar van aard, terwijl de directe afhankelijkheid van het milieu geringer is geworden.
 • Een milieuprobleem is te beschouwen als een verstoring van de relatie tussen milieu en samenleving. De verschillende dimensies van een milieuprobleem zijn: fysiek, maatschappelijk en normatief.

  – Fysieke dimensie: het gaat om problemen in de fysieke omgeving, niet om problemen in bijvoorbeeld de sociale omgeving. Een milieuprobleem betreft dus een verandering in de toestand van de fysieke omgeving.

  – Maatschappelijke dimensie: het gaat om veranderingen in de toestand van de fysieke omgeving die veroorzaakt zijn door menselijk handelen en vormen van samenleven.

  – Normatieve dimensie: het gaat om door menselijk gedrag en handelen veroorzaakte veranderingen in de toestand van de fysieke omgeving die maatschappelijk onaanvaardbaar worden bevonden.

  Een milieuprobleem kunnen we dus omschrijven als elke verandering in de toestand van de fysieke omgeving die veroorzaakt wordt door menselijke ingrepen en waarvan de gevolgen maatschappelijk onaanvaardbaar worden geacht op grond van gedeelde normatieve opvattingen.

 • de draagkracht van het milieu is dus beperkt en samenlevingen kunnen op verschillende manieren hierop reageren:
  -samenlevingen kunnen rekening houden met de draagkracht van het milieu en aan hun eigen gebruik van het milieu grenzen stellen.
  -samenlevingen kunnen echter ook  proberen door technische en organisatorische veranderingen de draagkracht van het milieu te vergroten
 • De wijze waarop een milieuprobleem eerst uitgroeit tot een maatschappelijk probleem en vervolgens tot een politiek probleem en beleidsprobleem, kan worden opgevat als een proces, dat uit een aantal deelprocessen (fasen) bestaat.

 • verschillende maatschappijvormen:
  -verzamel en jachtmaatschappijen leeft men van wat in de natuur als plantaardig en dierlijk eindproduct wordt aangetroffen
  -in agragrische maatschappijen worden planten en dieren tbv menselijk gebruik gekweekt en verzorgd en wordt de bodem systematisch bewerkt
  -in industriele maatschappijen worden natuurlijke hulpbronnen ingezet voor de grondstoffen- en energievoorziening en materialen steeds verder bewerkt tbv menselijk gebruik
 • Bij menselijke ingrepen in het milieu zijn vaak vitale menselijke belangen gemoeid. Zonder deze ingrepen is een menselijk leven en bestaan niet mogelijk.  Ingrepen in het milieu gaan vaak gepaard met negatieve gevolgen voor milieu, natuur en landschap, en soms zelfs de mens zelf. Meestal wordt dan gesteld dat de draagkracht van het milieu wordt overschreden.

 • een milieuprobleem is te beschouwen als een verstoring van de relatie tussen milieu en samenleving. daarmee zijn de verschillende dimensies van een milieuprobleem bepaald: fysiek, maatschappelijk en normatief.
 • De omvang en ernst van de milieuproblematiek drong echter pas eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de 20e eeuw voor het eerst massaal door tot overheid, samenleving en wetenschap. Milieu werd een issue.

 • -fysieke dimensie (bestaand): het gaat om problemen in de fysieke omgeving, niet om problemen in bv de sociale omgeving.
  -maatschappelijke dimensie: het gaat om veranderingen in de toestand van de fysieke omgeving die veroorzaakt zijn door menselijk handelen en vormen van samenleven
  -normatieve dimensie: het gaat om door menselijk gedrag en handelen veroorzaakte veranderingen in de toestand van de fysieke omgeving die maat schappelijk onaanvaardbaar worden bevonden.
 • Wat is een milieuprobleem?

  Een milieuprobleem kunnen we omschrijven als elke verandering in de toestand van de fysieke omgeving die veroorzaakt wordt door menselijke ingrepen en waarvan de gevolgen maatschappelijk onaanvaardbaar worden geacht op grond van gedeelde normatieve opvattingen.

 • pas als een ingreep in de fysieke omgeving door een groot aantal mensen-georganiseerd in groepen, organisaties of instituties- als problematisch wordt ervaren spreken we van een milieuprobleem
 • Wat is duurzame ontwikkeling volgens het rapport van de commisie Brundtland.

  De huidige generatie voorziet in haar bestaansmogelijkheden, zonder dat voor toekomstige generaties de mogelijkheden daartoe in gevaar worden gebracht.

 • een milieuprobleem kunnen we dus omschrijven als elke verandering in de toestand van de fysieke omgeving die veroorzaakt wordt door menselijke ingrepen en waarvan de gevolgen maatschappelijk onaanvaardbaar worden geacht op grond van gedeelde normatieve opvattingen.
 • Milieuproblemen zijn tijd-, plaats-, positie-, groeps- en persoonsgebonden. Hieruit volgt dat milieuproblemen – in de zin van door mensen ervaren problemen – géén objectieve gegevenheden zijn, maar subjectief bestaan in de waarneming van individuen of groepen.

 • de sociale constructie en definiering van een milieuprobleem betekent dat het probleem zichtbaar wordt gemaakt, dwz, de betrokkenen vragen om bredere aandacht voor het probleem
 • Problemen die op een bepaald moment de aandacht van het publiek hebben, met name omdat de media er aandacht aan besteden, vormen de publieke agenda. Problemen die de overheid onder haar hoede heeft genomen om er een beslissing over te nemen, maken deel uit van de overheidsagenda. Publieke agenda en overheidsagenda samen vormen de politieke agenda.

 • publieke agenda en overheidsagenda samen vormen de politieke agenda
 • Geef de vier fasen van de beleidslevenscyclus

   

  Signalering en erkenning, Beleidsformulering, Oplossing, Beheer.

 • beleidslevenscyclus:
  -signalering en erkenning: politiek item, en daarmee is er een beleidsprobleem ontstaan
  -beleidsformulering: de overheid formuleert het probleem op een bepaalde manier en zoekt naar effectiefste middelen om het probleem op te lossen.
  -oplossing: de beleidsuitvoering tegen zo laag mogelijke kosten
  -beheer: in deze fase ligt het accent op op het handhaven van de bereikte milieukwaliteit en,
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Definitie van milieu
het milieu is dat aspect van onze fysieke omgeving (levende en niet-levende natuur) dat het menselijk leven en bestaan mogelijk maakt en waarbinnen het maatschappelijk samenleven zich afspeelt
Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
Chimpansees!
Hoe lopen de energiestroom door ecosystemen?

Zie figuur

Geef de vier fasen van de beleidslevenscyclus  

Signalering en erkenning, Beleidsformulering, Oplossing, Beheer.

Wat is het onderzoeksgebied van de paleontologie?
De studie van uitgestorven levensvormen en de biologische evolutie.
Wat zijn essentiële voedingsstoffen?

Biomoleculen die niet door een (hogere) organisme kunnen worden gemaakt en dus met de voeding moeten worden opgenomen.

Uit welke vier hoofdgroepen biomoleculen bestaan organismen grotendeels uit?

Koolhydraten, vetten, eiwitten en nucleïnezuren.

Geef de formule van het oxidatieproces van koolstof in biomassa bij aërobe ademhaling.

O2 + C H2O    CO2 + H2O

Geef de algemene en chemische formule van het fotosyntheseproces.

De algemene formule:

koolstofdioxide + water    suikers + zuurstof

 

De chemische formule:

CO2 + H2O    CH2O + O2

Volgens welke drie manieren van micro-evolutionaire zouden veranderingen, naast elkaar, tot stand kunnen zijn gekomen?
 • Via natuurlijke selectie (principe van Darwin).
 • Door een stapeling van toevallige mutaties (principe van Kimura).
 • Door vererving van tijdens het leven verworven adaptieve veranderingen (principe van Lamarck).