Summary Aardrijkskunde

463 Flashcards & Notes
4 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Aardrijkskunde

 • 1 Rijk en arm 1

 • Wat verstaan we onder "Nederzettingen"
  Steden en dorpen
 • Wat verstaan we onder "voorzieningen"
  Winkels, scholen en kerken etc
 • Wat verstaan we onder "verzorgingsgebied"
  Dit is bijv. Een stad, zoals Amsterdam, welke een concert organiseert waar mensen op af komen uit een bepaald gebied, dit noemen we een verzorgingsgebied.
 • Wat verstaan we onder (concentrische opbouw)?
  Een stad die uit ringen is opgebouwd.
 • Wat verstaan we onder "mechanisatie"?
  Het moment waar machines het werk van mensen overnemen.
 • Wat verstaan we onder "urbanisatie"?
  De trek van mensen naar de steden.
 • waarvoor dient de "woningwet" en wanneer is deze opgericht?
  De woningwet is opgericht in 1901 en zorgde ervoor dat de huizen die gebouwd werden aan bepaalde eisen zouden voldoen om de leef kwaliteit te verbeteren.
 • Wat verstaan we onder "suburbanisatie"?
  Het vertrek van mensen uit de stad richting dorpen, veelal op rustig te wonen. Dit kon worden gerealiseerd door een verbeterde welvaart van arbeiders welke een auto konden kopen.
 • Wat verstaan we onder "re-urbanisatie"?
  Vanaf de jaren 90 worden er weer mensen richting de stad getrokken, dit noemen we "re-urbanisatie".
 • Wat verstaan we onder "agglomeratie"?
  Wanneer een stad een dorp opslokt door groei
 • Wat verstaan we onder "stadsgewest"?
  Veel contact tussen een dorps en een stad, maar nog geen sprake van agglomeratie.
 • Wat verstaan we onder "stedelijke zones"?
  Wanneer steden bijna aan elkaar grenzen.
 • Wat wordt bedoeld met "congestie"
  Filevorming
 • Wat was kenmerkend aan "negentiende-eeuwse arbeidswijken?
  1. Lange rijen huizen
  2. smalle straten 
  3. slechte kwaliteit
  4. Bouwdichtheid HOOG
 • Wat was kenmerkend aan woongebieden tussen 1901 - 1940
  In 1901 werd de "woningwet" ingevoerd, hierdoor moesten huizen aan eisen voldoen. Dit resulteerde in een beter leefomgeving.
 • Wat was kenmerkend aan woongebieden tussen 1945 - 1970
  Na de oorlog was veel vraag naar woonruimte. Hierdoor is de "flat" ontstaan. De flat voldeed vaak niet aan de eisen van de inwoners. Vaak probleem gebieden.
 • Wat was kenmerkend aan woongebieden tussen 1970 - 1980
  Flats voldaan niet aan de wensen van de inwoners. Er was meer verlangen naar ruimte. Hierdoor is de eengezinswoning (rijtjeshuizen) gebouwd door de overheid. Bouwdichtheid LAAG.
 • Wat was kenmerkend aan woongebieden tussen 1980 - heden.
  • Meer eengezinswoningen 
  • Meer villawijken door toenemende welvaart
  • Overhied wil wens naar ruimte remmen. 
 • leg het probleem "congestie" uit binnen een stad.
  Files door toenemend verkeer (congestie) genoemd.
 • Leg het probleem "suburbanisatie" uit.

  "Suburbanisatie": Door drukte vertrekken mensen uit de stad, voornamelijk jongeren (ontgroening). Ook rijkere vertrekken waardoor vaak armere achterblijven en samen in een wijk komen te wonen (ruimtelijke segregatie).

  als gevolg: achteruit gaan van de kwaliteit van de wijk in het algemeen (verpaupering) en populaire wijken worden ingetrokken door de rijkeren (gentrificatie).
 • Wat zijn oplossingen voor problemen zoals "congestie" en "suburbanisatie"?

  Verbeteren van woningen
  - Saneren: het slopen en opnieuw bouwen van huizen. 
  - restaureren: buitenkant van een woningen herstellen naar het oorspronkelijke; binnenkant wordt wel aangepast naar de wens.
  - renovatie: opknappen van een woning. 

  Woon- en werkfunctie- stapelen. 
  door bijv. Winkel- en woonruimte boven elkaar te bouwen ontstaat ruimte en efficiëntie. 
 • Wat verstaan we onder "landgebied"
  Dit is het land buiten de stad en wordt gekenmerkt door: landbouw, dorpen en recreatiegebied.
 • Leg het probleem uit wat zich afspeelt in het "landgebied"
  Doordat het slecht gaat met de landbouw gaan boeren meer produceren (schaalvergroting). De boeren werken steeds met grotere machines waar grotere persellen voor nodig zijn, boeren ruilen vaak met elkaar om gebieden te vergroten (ruilverkaveling).
 • Onder welke problemen lijdt de natuur?

  • Dalen van de grondwaterspiegel
  • "Overbemesting" door boeren, meststoffen komen in sloten en deze uiten in de natuur hierdoor groeien sommige planten te hard en maken andere stuk. 

   
 • Leg het probleem uit wat zich afspeelt in afgelegen dorpen.
  Door het vertrekken van mensen ontstaat er een tekort aan inkomen voor de voorzieningen in dat dorp, de "drempelwaarde"(het behalen van een hoeveelheid geld wat nodig is voor de onkosten) kan niet gehaald worden en bedrijven gaan failliet.
 • Welke groepen voeren de strijd om ruimte?
  Steden, dorpen, landbouwers, recreanten en bedrijven.
 • Noem een aantal oplossingen.
  Bufferzones 
  - dit zijn stukken natuur die ervoor zorgen dat steden niet aan elkaar kunnen groeien.
  landinrichting
  - het combineren van landbouw, natuur en recreatie.
  beheersgebied
  - landbouw wat pas wordt bewerkt na het broedseizoen.
 • Wat wordt bedoelt met "ecologische hoofdstructuren"
  Alle natuurgebieden in Nederland.
 • Noem drie groepen welke van belang zijn bij het vinden van een wijk.
  Fysieke omgeving
  sociale omgeving
  veiligheid
 • Wat wordt bedoeld met "geboortecijfer"
  Aantal geborten per jaar per 1000 mensen.
 • Wat wordt bedoeld met "sterftecijfer"
  Aantal sterften per jaar per 1000 mensen.
 • Hoe ziet onze gezondheidszorg in elkaar?
  Deze is opgebouwd uit ringen:
  - eerstelijnszorg: huisarts etc
  - tweedelijnszorg: zelfstandige specialisten zoals tandarts en pedicure.
  -derdelijnszorg: ziekenhuizen.
  - vierdelijnszorg:  verpleeghuizen
 • Wat wordt verstaan onder "sociale zorg"
  De overhied zal zorg over je dragen doormiddel van een uitkering in geval van ziekte of ontslag.
 • Wat wordt verstaan onder "culturele zorg"
  Dit zijn voorzieningen voor spel, toneel, dans en muziek etc
 • Wat wordt verstaan onder "nivellering"
  Het regionaal verschil in ons land zo klein mogelijk houden: mensen die meer verdienen, betalen meer belasting.
 • Wat wordt bedoeld met "bnp"
  Bruto nationaal product: het gemiddelde inkomen per jaar per inwoner.
 • Wat wordt bedoeld met "brp"
  Bruto regionaal product: gemiddelde inkomen per jaar per regio.
 • Op welke niveau licht de "armoedegrens"?
  $1,25 per dag.
 • Wat wordt bedoeld met "gentrificatie"
  Een populaire wijk die wordt betrokken door rijkere mensen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • aardrijkskunde
 • 9789011755147 or 9011755146
 • 1st

Summary - aardrijkskunde

 • 1 arm en rijk

 • achterland
  het gebied dat voor de aan- en afvoer van goederen afhankelijk is van een haven 
 • alfabetiseringsraad
  geeft aan hoeveel procent van de bevolking van 15 jaar en ouder kan lezen of schrijven 
 • arbeidsintensief
  veel mensen werken aan 1 product, zonder machines
 • beroepsbevolking
  alle mensen die tegen betaling werken, plus de werklozen 
 • BRIC-landen
  braziellie, rusland, india, china: 4 landen uit de semiperiferie met een snelle economische ontwikkeling
 • bruto nationaal product per hoofd
  alles wat in een jaar wordt verdiend in een land wordt gedeeld door het aantal inwoners
 • centrumlanden 
  meest ontwikkelde landen 
 • communicatiemiddelen
  middelen zoals computer of fax om informatie uit te wisselen  
 • distributieland
  land dat een belangrijke rol speelt in de verdeling van goederen over het achterland  
 • eindproducten 
  producten die gereed zijn om verkocht te worden 
 • export 
  uitvoer van goederen 
 • formele sector
  het officiele deel van de economie. de activiteiten in de formele sector vind je terug in de statistieken van de overheid
 • globalisering
  proces waarbij gebieden wereldwijd steeds meer met elkaar verbonden worden 
 • grondstoffen 
  nog niet bewerkte goederen 
 • halffabricaten 
  bewerkte grondstoffen 
 • handelsbalans 
  overzicht van de waarde ven de goederen die in en uitgevoerd worden 
 • informele sector
  het niet officiële deel van de economie, ook wel scharreleconomie genoemd. de activiteiten van deze sector komen meestal niet in de statistieken van de overheid terecht 
 • infrastructuur
  alle voorzieningen die je nodig hebt om personen, goederen of informatie te vervoeren 
 • import
  invoer van goederen 
 • koopkracht 
  hoeveel je in een land kunt kopen voor 1 dollar 
 • lagelonenlanden 
  landen waarin de lonen veel lager zijn dan in de centrum landen. zij vormen een aantrekkelijk vestingsgebied voor arbeidsintensieve bedrijven 
 • levensverwachting
  geeft aan hoe oud mensen bij geboorte naar verwachting gemiddeld zullen worden 
 • mainport 
  haven of vliegveld met een belangrijke rol in het internationale vervoer 
 • multinationale onderneming
  groot bedrijf dat in meerdere landen fabrieken en kantoren heeft
 • ontwikkelingslanden 
  landen die niet behoren tot de rijke landen 
 • periferie
  de armste landen die nog sterk agrarisch zijn en vooral grondstoffen uitvoeren 
 • primaire sector
  beroepen in de landbouw, visserij en mijnbouw
 • regionale ongelijkheid
  grote verschillen in ontwikkelingsgraad binnen 1 land 
 • secundaire sector
  beroepen in de industrie en de bouw
 • semiperiferie
  landen die zich sterk aan het ontwikkelen zijn 
 • sociale ongelijkheid
  grote verschillen tussen inkomen tussen groepen mensen 
 • tertiaire sector
  beroepen bij kantoren, banken, winkels, de overheid;beroepen in de dienstverlening
 • vestigingsplaatsfactor
  reden voor een bedrijf om zich op een bepaalde plaats te vestigen 
 • VN-welzijnsindex
  een aanwijzing voor het welzijn in het land. je let dan op de koopkracht, de levensverwachtingen en alfabetiseringsraad van de bevolking 
 • welzijn 
  de rijkdom van een land gemeten op de basis van levensomstandigheden zoals gezondheid, scholing en voedsel. ook wel maatschappelijke welvaart genoemd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de ecologische voetafdruk?
De ecologische voetafdruk is de oppervlakte die nodig is om te voorzien in de levensstijl van een persoon, een stad of een land. De ecologische voetafdrukmeet dus het menselijk verbruik van de natuurlijke rijkdommen en wordt uitgedrukt in hectaren. De ideale ecologische voetafdruk, ook wel Eerlijke Aarde - Aandeel genoemd, bedraagt 1,8 hectare.
Bevolking België eind 2012: afgerond 11 000 000. Immigratie: 158 518. Emigratie: 99 236. Hoeveel is de kunstmatige aangroei?
Het antwoord is 59 282. 

--> in 2012 migreerden 158 518 naar België, 99 236 migreerden uit België. 158 518 - 99 236 = 59 282 personen

de kunstmatige aangroei is het verschil tussen het aantal immigraties en het aantal emigraties.      

er is een kunstmatige aangroei in België, er zijn meer personen die immigreerden dat er zijn die emigreerden.
De provincie Limburg telt op 1 januari 2012: 849 404 inwoners. Het geboortecijfer per 1000 inwoners was 10,3. Bereken het aantal geboorten voor het jaar 2012.
Het antwoord is 8748 geboorten

--> (10,3 / 1000) x 849 404 = 8748
Bevolking België in 2014: 11 132 269. Geboorten: 126 993. Bereken het geboortecijfer per 1000.
Het antwoord is 11,4 per 1000 inwoners. 

--> (126 993 / 11 132 269) x 1000 = 11,4 / 1000 inwoners
Wat wil het sterfoverschot, uitwijkingsoverschot, het inwijkingsoverschot en het geboorteoverschot zeggen?
 • Sterfoverschot: 
  • sterftecijfer is groter dan het geboortecijfer. 
 • uitwijkingsoverschot: 
  • emigratie is groter dan de immigratie
 • inwijkingsoverschot: 
  • immigratie is groter dan de emigratie
 • geboorteoverschot: 
  • geboortecijfer is groter dan het sterftecijfer 
Bevolking van België op 1 januari 2013: afgerond 11 000 000, oppervlakte van België: 30 500km². Wat is de gemiddelde bevolkingsdichtheid?
C0 500km²: 30 500 = 1km²
dus: 11 000 000 personen: 30 500 = 361 personen 
--> gemiddelde bevolkingsdichtheid van België is 361personen per km². 

30 500 / 30 500 = 1km²
11 000 000 / 30 500 = 360,6 --> afgerond 361 personen. 

de bevolkingsdichtheid is altijd per km²!
Bespreek het verband tussen de wereldklimaatkaart en de wereldvegetatiekaart.
Het klimaat bepaald de vegetatie in een bepaald gebied. Vegetatie (= plantengroei) wordt beïnvloed door de temperatuur en de neerslaghoeveelheid. De groei van een plant vereist warmte en vochtigheid.
Leg de het verschil uit tussen de begrippen weer en klimaat.
 • Het weer is de toestand van de atmosfeer op een bepaald ogenblik en op een bepaalde plaats. Het weer is slechts geldig voor een korte periode, het weer is veranderlijk. 
 • het klimaat is het gemiddelde van het weer over een lange periode op een bepaalde locatie. 
Wat is ozon? Wat is de ozonlaag? Waarom is deze zo belangrijk?
Wat is ozon: ozon is een enkelvoudige stof van het element zuurstof, met als brutoformule O3
stratosferische ozon: dit is de voor de mens beschermende ozon, aangezien de ozonlaag UV - stralen van de ozon absorbeert en in warmte omzet.
troposferische ozon: ontstaat door een combinatie van luchtvervuiling en zonlicht. Dit type ozon is schadelijk voor de mens: veroorzaakt astma, hart - en vaatziekten, ...
wat is de ozonlaag: een zeer hoge concentratie aan de ozon die zich bevindt in de stratosfeer 
waarom belangrijk: de ozonlaag is zeer belangrijk voor de mens: deze laag vangt de schadelijke UV - stralen op en zet deze om in warmte.
Hoe kan je verklaren dat er nu veel minder CO2 aanwezig is in onze atmosfeer in vergelijking met vroeger?
Door fotosynthese werd in de loop van de tijd CO2 omgezet in zuurstofgas. Het CO2 werd in de planten opgeslagen en is zo via processen terechtgekomen in de aardkorst. De stikstofgas, die nu overheersend is werd gehaald uit de aardkorst.