Summary aardrijkskunde

-
ISBN-10 9011755146 ISBN-13 9789011755147
152 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "aardrijkskunde". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789011755147 or 9011755146. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - aardrijkskunde

 • 1 arm en rijk

 • achterland
  het gebied dat voor de aan- en afvoer van goederen afhankelijk is van een haven 
 • alfabetiseringsraad
  geeft aan hoeveel procent van de bevolking van 15 jaar en ouder kan lezen of schrijven 
 • arbeidsintensief
  veel mensen werken aan 1 product, zonder machines
 • beroepsbevolking
  alle mensen die tegen betaling werken, plus de werklozen 
 • BRIC-landen
  braziellie, rusland, india, china: 4 landen uit de semiperiferie met een snelle economische ontwikkeling
 • bruto nationaal product per hoofd
  alles wat in een jaar wordt verdiend in een land wordt gedeeld door het aantal inwoners
 • centrumlanden 
  meest ontwikkelde landen 
 • communicatiemiddelen
  middelen zoals computer of fax om informatie uit te wisselen  
 • distributieland
  land dat een belangrijke rol speelt in de verdeling van goederen over het achterland  
 • eindproducten 
  producten die gereed zijn om verkocht te worden 
 • export 
  uitvoer van goederen 
 • formele sector
  het officiele deel van de economie. de activiteiten in de formele sector vind je terug in de statistieken van de overheid
 • globalisering
  proces waarbij gebieden wereldwijd steeds meer met elkaar verbonden worden 
 • grondstoffen 
  nog niet bewerkte goederen 
 • halffabricaten 
  bewerkte grondstoffen 
 • handelsbalans 
  overzicht van de waarde ven de goederen die in en uitgevoerd worden 
 • informele sector
  het niet officiële deel van de economie, ook wel scharreleconomie genoemd. de activiteiten van deze sector komen meestal niet in de statistieken van de overheid terecht 
 • infrastructuur
  alle voorzieningen die je nodig hebt om personen, goederen of informatie te vervoeren 
 • import
  invoer van goederen 
 • koopkracht 
  hoeveel je in een land kunt kopen voor 1 dollar 
 • lagelonenlanden 
  landen waarin de lonen veel lager zijn dan in de centrum landen. zij vormen een aantrekkelijk vestingsgebied voor arbeidsintensieve bedrijven 
 • levensverwachting
  geeft aan hoe oud mensen bij geboorte naar verwachting gemiddeld zullen worden 
 • mainport 
  haven of vliegveld met een belangrijke rol in het internationale vervoer 
 • multinationale onderneming
  groot bedrijf dat in meerdere landen fabrieken en kantoren heeft
 • ontwikkelingslanden 
  landen die niet behoren tot de rijke landen 
 • periferie
  de armste landen die nog sterk agrarisch zijn en vooral grondstoffen uitvoeren 
 • primaire sector
  beroepen in de landbouw, visserij en mijnbouw
 • regionale ongelijkheid
  grote verschillen in ontwikkelingsgraad binnen 1 land 
 • secundaire sector
  beroepen in de industrie en de bouw
 • semiperiferie
  landen die zich sterk aan het ontwikkelen zijn 
 • sociale ongelijkheid
  grote verschillen tussen inkomen tussen groepen mensen 
 • tertiaire sector
  beroepen bij kantoren, banken, winkels, de overheid;beroepen in de dienstverlening
 • vestigingsplaatsfactor
  reden voor een bedrijf om zich op een bepaalde plaats te vestigen 
 • VN-welzijnsindex
  een aanwijzing voor het welzijn in het land. je let dan op de koopkracht, de levensverwachtingen en alfabetiseringsraad van de bevolking 
 • welzijn 
  de rijkdom van een land gemeten op de basis van levensomstandigheden zoals gezondheid, scholing en voedsel. ook wel maatschappelijke welvaart genoemd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

verschillende polders
zee, veen, droogmakerijen, ijsselmeerpolders
Manieren om water te besparen:
 • slimmer irrigeren
 • huishoudens en bedrijven moeten minder water gebruiken en hergebruiken
De nadelen van een stuwdam:
 • bewoners in dat gebied, dat onder water komt te staan, moeten gedwongen verhuizen
 • het stuwmeer slibt vroeg of laat dicht
 • Bij een aardbeving kan de dam scheuren, dan zal een muur van water zich een weg banen naar de (dichtbevolkte) kustvlakte
Wat zijn de twee belangrijkste problemen:
 1. tekort aan schoon drinkwater
 2. tekort aan irrigatiewater 
Maatregelen te nemen op lange termijn:
 • ruimte voor de rivieren maken: de rivier niet langer opsluiten tussen dijken maar de rivier de overstromingsvlakten teruggeven
 • het versterkte broeikaseffect verminderen: zo voorkom je zeespiegelstijging.
 • een vestigingsgebied waarbij mensen zoveel mogelijk geweerd of verplaatst worden uit risicosgebieden
Maatregelen te nemen op korte termijn:
 • dijken, dammen en bufferbassins aanleggen
 • het weer in het gehele stroomgebied in de gaten houden
 • burgers voorlichten en trainen
 • drinkwater en voedsel veiligstellen voor na eventuele overstromingen
Belangrijke oorzaken van overstromingen:
 • minder infiltratie door ontbossing en verstening
 • het opsluiten van rivieren tussen dijken
 • bodemdaling door het oppompen van grondwater
 • zeespiegelstijging door het versterkte broeikas effect
dit soort gebieden hebben grote kans op overstromingen:
 • rivier- en kustvlaktes
 • gebieden aan de voet  van een berg
 • gebieden waar het afsmelten van sneeuw samenvalt met hevige regenval in de zomer
 • gebieden waar tropische orkanen huishouden.
 • gebieden waar stroomopwaarts ontbossing plaatsvind
 • gebieden die door stedelijke bebouwing verstenen
een gebied kan op drie manieren aan water komen?
 • door neerslag
 • door de aanvoer van water uit andere gebieden
 • door de aanvoer van fossiel water
waarvoor hebben wij (de mens) water nodig?
drinken, koken, toilet