Summary Aardrijkskunde klas 6 H2 en 4

-
ISBN-10 9001878334 ISBN-13 9789001878337
616 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Aardrijkskunde klas 6 H2 en 4". The author(s) of the book is/are buitenland. The ISBN of the book is 9789001878337 or 9001878334. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Aardrijkskunde klas 6 H2 en 4

 • 2.1.1 Wereldsteden

 • Wat is een wereldstad of een metropool?
  Een belangrijk mondiaal knooppunt op economisch, cultureel, politiek of cultureel gebied
 • Wat tref je in wereldsteden?
  - hoofdkantoren van multinationale ondernemingen
  - banken, aandeelbeursen, financiele instellingen.
  - intensieve uitwisselen van informatie en ideeen
  - internationale dienstverlenende bedrijven
  - groot netwerk van verbindingen, van telecommunicatie tot vliegverbindingen
 • Wereldsteden vormen samen een stedelijk netwerk, ze hebben een centrale functie in de globaliserende wereld
 • Welke drie steden vormen de top drie van de global cities?
  New york, London en Tokyo
 • Door globalisering steeds meer concurrentie van andere steden: Shanghai, Singapore, hongkong, sao paulo
 • Hoe heten de verbindingen die wereldsteden hebben met steden van een lager schaalniveau?
  Een hub and spoke netwerk
 • Wat is een hub and spoke netwerk
  Een transportnetwerk  van bedrijven zoals een luchtvaartmaatschappijwaarbij de hub het knooppunt vormt in het netwerk en de spokes de aanvoerlijnen.
  een hub en spoke netwerk is het meest efficiënte model om meerdere punten met elkaar te verbinden.
 • Kenmerkend voor een hub en spoke netwerk is een mainportregio, wat zijn de voordelen daarvan?
  - grote bevolkingsdichtheid
  - uitwisseling van kennis en dienstverlening
  - het achterland zorgt voor aanvoer- en afvoer van goederen.
 • Wat is een mainport regio?
  Achterland van een internationale mainport wat gebruikt maakt van een haven (Rotterdam).
 • 2.1.2 Megasteden

 • Wat zijn megasteden?
  Stad met meer dan 10 miljoen inwoners
 • Noem voorbeelden van megasteden
  - lagos
  - mumbai
  - cairo
 • Redenen voor de snelle groei van megasteden
  1. De hoge natuurlijke groei (sterftecijfer laag, jonge bevolking)
  2. Het hoge vestigingsoverschot ( veel mensen trekken naar de stad)
  3. Uitbreiding steden (waardoor randsteden onderdeel van de stad zijn geworden)
 • Waar ligt Lagos?
  In het land Nigeria, ligt in Afrika (wordt sterk benoemd in de Powerpoint, kan je atlas vraag van verwachten denk ik)
 • Wereldsteden zijn niet altijd megasteden
 • Problemen in megasteden
  - gebrek aan voorzieningen
  - groot deel informele sector (zwart werk)
  - sloppenwijken (slums)
 • 2.1.3 Black holes

 • Wat zijn blackholes?
  Steden die minimaal profiteren van de economische groei door globalisering
 • Waarom het internationale bedrijfsleven geen belangstelling heeft voor de blackholes?
  1. De koopkracht van de stedelijke bevolking is laag, dus geen aantrekkelijke afzetmarkt.
  2. Steden liggen vaak in een land met veel politiek en sociale onrust, worden door internationale investeerders als riskant gezien.
  3. Nationale ideologie of politiek verzet zich tegen teveel invloed van westerse liberale markteconomie
 • Voorbeelden black holes
  Lagos (reden 1), kinshasa (reden 2) , teheran (reden 3), caracas (reden 3)
 • 2.2.1 Amerikaanse steden in het mondiale netwerk

 • Wat is de wereldstad in Amerika?
  New york
 • Welke steden in Amerika spelen een grote rol in de globalisering (global city´s) ?
  New york, los angeles en washington
 • Waar zijn de meeste steden in Amerika opgericht?
  Op het binnenland, de VS zelf.  deze regionale centra vervullen een verzorgende functie voor een uitgestrekt achterland.
 • Wat is achterland?
  Het gebied dat voor tal van  voorzieningen georienteerd is op een bepaalde centrale stad.
 • Waar staat los angeles om bekend?
  Motor van de entertainment, films, musicals en films
 • Waar speelt los angeles een belangrijke rol in?
  In de amerikanisering van de wereldcultuur
 • Waar staat washington om bekend?
  Washington is het politiek centrum
 • Waarom zijn Amerikaanse steden meer op het binnenland gericht dan Europese steden?
  Amerika heeft een grote omvang van de  binnenlandse markt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In welk bos ontbreekt de laag zwarte humus?
Tropisch regenwoud
Bevolkingspartocipatie (2000)
- toenemende bottum-up democratisering: gewone burgers bemoeien zich steeds meer met bestuur van het land.
-landen in Z-AM ontwikkelen zich van oligarchie,populistische regeringen en dictatuur naar meer stabiele, democratische landen.

- maar veel landen hebben nog een lange weg te gaan als het gaat om het principe: good governance (een transparante manier van besturen waarbij de bevolking over middelen beschikt om het regeringsbeleid te controlen en te beoordelen)
Van oligarchie naar democartie (1800-2000)
- onafhankelijkheid 
- oligarchie aan de macht : kleine groep mensen.
- daarna populistische regeringen: waren tegen politieke elite (oligarchie), werden vertegenwoordigers van  het volk.
ze waren voor samenwerking van binnenlandse bedrijven.
-na tweede wereldoorlog vervangen door democratische regeringen: oude regering zorgde niet voor een toename van welvaart.
- Vs wilde macht, volkomen communisme, zorgde voor dictatuur.
 - economische crisis: dus nieuw beleid--> neoberalisme.        
- linkse kandidaten als president gekozen, want hielden meer rekening met inkomen bevolking/ welvaart.
- UNASUR opgericht.
Koloniale periode 1500-1800
- spanjaarden namen de macht over.portugezen gingen hetzelfde tewerk in Brazillie.
- slaven uit Afrika werkte op plantages.
- Spanje en Portugal verkoopte ook aan andere landen (dan alleen zij zelf) de grondstoffen uit Z-Am.
- heeft de kiem gelegd voor het feodale stelsel en etnische tegenstellingen
Nadelen economische intergratie;
Ontbossing, landdegradatie en verlaging van biodiversiteit, toenemende regionale ongelijkheid
Plannen UNSAR (continentaal parlement zuid amerika)
Investeren in infrastructuur, beter bestuur, onderwijs en exportvolarisatie ( meer aan export verdienen door grondstoffen te bewerken).
Economische ontwikkeling in Z-Am opgedeeld in 3 fases:
1. De periode van economische stagnatie:
sprake van een centrum-periferie relatie getypeerd door afhankelijkheid op verschillende schaalniveaus.

gevolg: fragmentarische modernisering, economisch dualisme.
beleid makers in Z-Am probeerde import van eindproducten te vervangen door het verwerken van de eigen grondstoffen (om een eind te maken aan periferie-centrum verhouding). --> importsubsitutie

door mechanisering verloren veel boeren zijn baan en trokken naar de stad --> dé-agrarisatie.

2. Periode van snelle economische groei:
na 1990 maakte de wereldeco een groeispeurt. Veel Z-Am landen deden goede zaken. Mno´s vestigde zich hier. 
gevolg: regionale ongelijkheid nam toe.

3. De onzekere economische toekomst:  
-daling van grondprijzen.
- economische groei verdwijnt.
- bedreiging voor de sociale verbeteringen: scholing, minder armoede en stijging levensverwachting.
-snelle tertairisering (werken in dienstensector) --> te groot en te laagwaardig.

dus onzekere toekomst.
Ontwikkeling van beleid:
- vroeger had elite de machten over steden en vooral het platteland, via een systeem van clienteliesme. 
mensen uit de bovenlaag bewijzen een dienst in ruil voor politieke steun (stemmen!). 

- sinds 1990--> sociale doelen bepalen politieke koers (bijvoorbeeld eisen een aandeel in opbrengsten van grondstoffen). Dit nieuwe beleid draagt bij aan economische groei en vermindering van de armoede.

de verschillen worden dus steeds kleiner (minder sociale ongelijkheid) maar er bestaat nog altijd een kloof tussen arm en rijk.
In Z-Amerika zijn er veel informal city´s, wat is dit?
Spontaan gebouwde, illegale woonwijken waar de bewoners geen eigendomsrechten hebben op de huizen en/ of de grond die zij bewonen. Voorzieningen en infastructuur ontbreken of zijn van laag niveau. Wijken liggen vaak op gebieden die gevoelig zijn voor aardverschuivingen of overstromingen.
De schaalvergroting en de globalisering is de invloed van de agribusiness gegroeid. Deze mno´s beheersen de voedelproductiekolom van grondstof tot eindproduct. Waar leidt deze ontwikkeling tot?
Tot monocultuurachtige plantagegebieden en landgrabbing --> kopen van grond, meestal door buitenlandse bedrijven.