Summary abnormal child and adolescent

-
656 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "abnormal child and adolescent". The author(s) of the book is/are . This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - abnormal child and adolescent

 • 1 H1 Inleiding

 • Wanneer is er sprake van abnormaal gedrag
  Van abnormaal gedrag is sprake wanneer de handelingen van iemand afwijken van de normale standaard gedrag. Bij het onderzoek naar psychopathologie gaat het om abnormale gedragen die schadelijk zijn voor het inidvidu
 • Psychopathologie
  Studie die ziekten van de geest bestudeerd
 • Wat betekend ontwikkelingsnormen
  Deze zeggen iets over de groei van motorische vaardigheden, taal, cognite en sociaal emotioneel gedrag. Deze normen dienen als maatstaf bij het kijken naar (abnormale) ontwikkeling van een kind
 • Wat wordt bedoelt met ontwikkelingsnormen
  Normen waardoor stoornissen cultuurspecifiek kunnen zijn. Daarnaast bestaan er seksenormen en situationele normen, die van invloed kunnen zijn op de ontwikkelingsstoornis
 • Wat is het gevolg van een vroeg ontstane stoornis
  Hoe eerder, hoe ernstiger de problemen. Op jonge leeftijd hebben deze genetische of prenatale oorzaak
 • Bij welke sekse komen stoornissen het meest voor?
  Bij mannen.  Bij voorbeeld, neurologische ontwikkelingsstoornissen. Vrouwen zijn gevoeliger voor emotionele problemen in de adolescentie. 
  Bij de verschillen is sprake van biologische, neurologische en hormonale verschillen
 • Wie is kreapling
  Hij was de eerste die een systeem ontwikkelde om afwijkingen bij kinderen te groepen. Hij geloofde dat elke stoornis een eigen oorzaak, eigen symptomen en eigen ontwikkelingspatronen en specifieke gevolgen heeft. 
 • Welke drie faces kende Freud 
  ID, Ego en Superego
 • Noemen de eigenschappen van ID, Ego en Superego
  Ego is probleemoplossende deel, ID is het impulsieve, Superego houdt de impulsen in bedwang. 
 • Van wie zijn de vijf psychoseksuele stadie 
  Freud
 • Noem de Psychoseksuele stadia
  Orale, anale, fallische, de latente en genitiale
 • We heeft het behaviorisme bedacht 
  Watson
 • Wat betekend het behaviorisme
  Gedrag wordt verklaard door leerervaringen. Denk hierbij aan Operante conditionering. Bij positief labelen zal het gedrag toenemen. 
 • Welke factoren spelen mee
  Cultuur
  geslacht
  situatie
  ouders
  ontwikkelingsnormen 
  Verandering van inzicht 
 • Hoe vaak komt EBD voor
  5.4 tot 35.5 % onder de jeugd van 4 tot 18 jaar., 
  15-20% hiervan heeft clinic level stoornissen 
 • Waardoor komt het variëren in classificeren?
  Verschillende methode
  Verschillende populaties 
  Verschillende definities 
  Verhoogde stress 
 • Welke stoornissen merk je na de geboorte tot 2jaar (4)
  Taalproblemen
  Autism
  Rett
  Asperger
 • Welke stoornissen tijdens adolescentie (4)
  Schizophrenia
  Drusgmisbruik
  Bulimia
  anorexia
 • Welke stoornissen rond de 6 a 7. (2)
  Learning disorders 
  Coduct disorder
 • Welke invloed heeft geslacht (3)
  Timing
  Uiting 
  Ernst
 • Welke stoornissen hoger voor vrouwen 
  Rett's
  Anxieties and fears
  Depression
  Eating disorders 
 • Psychoanalytische theorie 
  Freud
 • Welke drie structuren kende psychoanalytische theorie
  ID (ik) impulsen 

  Ego Angst is waarschuwingssignaal (probleemoplossende) 

  Super Ego ( onacceptabel 
 • Welke ontwikkeling hoort bij psychoseksuele stadium 
  Oral Alles in zijn mond
  Anal zindelijk
  Phallic verliefd ouders 
  latency groten drang van weten 
  Genital Ontwikkeling geslachtsdrift 
 • Wat bedacht klassieke conditionering 
  Pavlov en Watson 
 • Wat is behaviorisme 
  Gedrag wordt verklaard door leerervaringen 
 • Law of effect
  Gedrag positief beoordelen neemt gedrag toe. 
 • Operant learning
  aanleren van gedrag op basis van gevolgen die samengaan met gedrag 
 • Voorbeeld van microparadigms 
  Biologisch
  Gedrag
  Psychoanalytisch
  Cogniteve
  Systeem 

   
 • Hoe kan de ontwikkeling verlopen
  Veranderd gedurende het elven 
  Biopsychosiale interacties
  kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen 
 • Noem 2 moderators 
  Kinder karaktereigenschappen 
  Omgeving
 • Noem 3 mediators
  Biologisch proces
  psychologisch proces
  social proces 
 • Noem drie stressors 
  Major life events
  minor event
  chronic conditions 
 • Noem de vijf ontwikkelingswegen 
  Stabiele adaptatie: Alles gaat goed 

  Stabiele maladaptatie: Chronische negatieve omstandigheden 

  Omkering van maladaptatie: Grote verandering, nieuwe mogelijkheden. Gaat naar adaptatie 

  Afname adaptatie: Verschuiving naar maladaptatie 

  Tijdelijke maladaptatie: Van tijdelijke aard 
 • Risico factoren 
  Hoe eerder stoornis, hoe slechter het eind
  Risico's verschillen per ontwikkelingsstadia 
 • Wie hebben er onderzoek gedaan naar hechting 
  Bowlby en Ainsworth 
 • Welke vormen van hechting Ainsworth 
  Veilig hechting: Zoek contact met moeder als moeder terugkomt 

  Onveilig hechting: Gebruikt moeder niets als bron om met hechting om te gaan 

  vermijdende hechting: Uit geen stress en negeert moeder 

  weerstand biedende: maakt op verkeerde manier contact met moeder

  Gedesorganiseerde hechting: Baby vertoont tegenstrijdig en atypisch gedrag. ( gezinnen met veel risicofactoren)
 • Welke drie vormen van temperament (stabiel over lifespan)
  Easy
  Slow to warm
  Difficult 
 • Welke leeftijd kan een kind emoties interpreteren 
  2-3 oud
 • Wat is sociale cognitieve verwerking 
  Denken over de wereld 
 • Noem de drie elementen van emoties 
  Gevoelens: verdriet blij boos

  reacties zenuwstelser: zweten en spierspanning

  gedragsuiting: lachen, fronsen en vluchten

   
 • Wat onder valt Law of effect
  Behavior
 • Gedrag wordt bepaald door consequenties, hoe noem je dit 
  Law of effect 
 • Iemand wordt blootgesteld aan een spin hoe noem je dit?
  Exposure 
 • Onder welke vorm van therapie valt exposure
  Gedragstherapie 
 • Iemand ziet zichzelf als iemand die weinig controle heeft over de omgeving, dit is het resultaat van eigen leergeschiedenis. hoe noem je dit
  Learned helpnessness 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

stemmingsproblemen
Kinderen en adolescenten die een ongebruikelijk verdrietige of juist euforische stemming hebben
Is OCS erfelijk
JA
Obsessieszijn ongewilde, herhaaldelijke en indringende gedachten. Veelvoorkomende obsessies zijn zorgen met betrekking tot besmetting (smetvrees) of symmetrie, orde en precisie.Compulsieszijnherhaaldelijke, stereotype gedragingen waarvan iemand denkt dat deze uitgevoerd moeten worden om angst te verminderen of een gevreesde gebeurtenis te voorkomen.
Obsessief compulsieve stoornis
Obsessief compulsieve stoornis 
Obsessieszijn ongewilde, herhaaldelijke en indringende gedachten. Veelvoorkomende obsessies zijn zorgen met betrekking tot besmetting (smetvrees) of symmetrie, orde en precisie.Compulsieszijnherhaaldelijke, stereotype gedragingen waarvan iemand denkt dat deze uitgevoerd moeten worden om angst te verminderen of een gevreesde gebeurtenis te voorkomen.
Waarvoor staat interventie
Zowel preventief als behandeling van psychologische problemen 
Wat voor eigenschap is een dimensie 
Continue eigenschap 
Versnel longitudinaal onderzoek en doel
Wanneer longitudinaal onderzoek en cross sectioneel onderzoek gecombineerd worden 
Onderscheid tussen leeftijdsverschillen en ontwikkelingsveranderingen 
Wat betekend cognitieve VERTEKENING (distortions)
Onjuist denkproces. Denk dat je minder bekwaam bent dan een ander, terwijl anderen dit niet vinden. 
Er bestaan drie gen-omgeving correlaties, passief, reactief en actief. Leg ze per correlatie uit
Passief, Gen ouders wordt overgedragen op nageslacht 
Reactief: Kind lokt door genetische aanleg bepaalde reacties van omgeving uit 
Actief: Op basis van genetische aanleg selecteert het kind gen gerelateerde ervaringen 
Wat zijn het genotype en fenotype
Geno is individuele genetische aanleg
Feno is observeerbare kermerk van persoon