Summary academische vaardigheden

-
453 Flashcards & Notes
109 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • academische vaardigheden
 • ou
 • or
 • 1

Summary - academische vaardigheden

 • 1 Wetenschappen

 • 2 uitgangspunten descartes
  cartesiaanse twijfel ( fundament van filosofie is twijfel aan alles waar twijfel mogelijk is)
  scheiding tussen geest en materie
 • Let op, hoofdstuk 1 van dit vak, heb ik gemaakt terwijl ik volledig nieuw was met het systeem. en in internet explorer. Dat blijkt geen gelukkige combinatie. Alle vragen zijn door elkaar gegooid en de manier van vragen stellen moet duidelijk ook anders. vanaf hoofdstuk 2 zal de chaos dus opgelost moeten zijn, hoofdstuk 1 kun je beter zelf opnieuw doen. En dit probleem blijft maar lopen!
  ...
 • wat is de mathematisering van de werkelijkheid
  natuurwetenschappen onderzoeken de werkelijkheid in een laboratoriumsituatie. het is een idealiseerde waarneming van een geïdealiseerde werkelijkheid
 • wat betekent Çogito, ergo sum'
  dat ik denk
 • Wat wordt bedoeld met Cartesiaanse twijfel?

  Descartes’ methodische twijfel, waarbij hij aan alles twijfelt omdat zintuiglijke waarneming gewantrouwd moet worden.

 • Waarom gaat Descartes uit van het adagium ‘cogito ergo sum’?

  Hij meent hierin zijn eerste en hoogste waarheid gevonden te hebben. Zelfs iemand die aan alles twijfelt, moet toegeven dat deze uitspraak waar is, want in al zijn twijfel is hij toch aan het denken.

 • Wat is het verschil tussen geestes- en natuurwetenschappen?

  Verschillende onderwerpen, methodes en doelen. Andere waarneming van de werkelijkheid.

  Natuurwetenschappen bestudeert de materie, de natuur, alles dat onderworpen is aan externe invloeden of wetmatigheden zonder een eigen vrije inbreng daarin, men zoekt verklaringen door de vaste wetmatige verbanden tussen oorzaken en gevolgen op te sporen. De werkelijkheid wordt onderzocht in een laboratoriumsituatie. De werkelijkheid wordt bevroren in een proefopstelling in de hoop dat de uitkomst in overeenstemming is met de theorie.

  Geesteswetenschappen bestuderen de mens als subjecten, als iemand met een eigen en soms vrije inbreng, met uitingen die niet ter wille staan van causale verklaringen maar gericht zijn op een interpreterend verstaan (Dilthey). Er wordt gezocht naar verrassende interpretaties van de werkelijkheid. Elke originele uitleg voldoet, er is geen enig juiste theorie, dus toetsing aan een objectieve werkelijkheid kan achterwege blijven.

 • Wat houdt de natuurwetenschappelijke waarneming in?

  De moderne natuurwetenschap neemt waar, maar het is geen kwestie van goed kijken naar de werkelijkheid, het is een geïdealiseerde waarneming van een geïdealiseerde werkelijkheid, om zo te komen tot abstract wiskundig weer te geven verbanden.

   

 • Wat houden mathematisering in?

  Het idealiseren van de waarneming van de geïdealiseerde werkelijkheid om zo te komen tot abstract wiskundig weer te geven verbanden.

 • Wat houdt tekstualisering in?

  In de geesteswetenschappen is er sprake van een geïnterpreteerde werkelijkheid, weergegeven in teksten. Een verhaal hoeft niet waar te zijn, als het maar geloofwaardig is (Krol). Een werkelijkheid gevormd uit woorden, gedachten, ideeën, zienswijzen, zonder dat er behoefte is aan controle door een objectieve buitenwereld.

  Contekstualisering van de werkelijkheid houdt in dat men de werkelijkheid ziet als de interpretaties van de werkelijkheid weergegeven in teksten e.d. zonder toetsing aan een objectieve werkelijkheid
 • Wat is constructivisme?

  Een stroming in de filosofie die stelt dat veel verschijnselen slechts sociale constructies zijn. Een bepaald verschijnsel wordt slechts ervaren als iets wat werkelijk bestaat en van andere zaken kan worden onderscheiden, omdat daarover in de samenleving een – vaak impliciete – afspraak is gemaakt.

 • Welke verwachtingen heeft Oomen van het naast elkaar hanteren van diverse rationaliteiten?

  Waar twee zaken onbemiddeld naast elkaar worden geponeerd, doemt het gevaar op dat een van de twee de andere verdringt. Goed dat de postmoderne filosofie sterk de aandacht vestigt op het grote gevaar van verdrukking door eenheidsdenken. De filosofie moet geen nieuwe eilanden creëren of de zee willen droogleggen maar tussen de eilanden heen en weer varen. Een overkoepelende rationaliteit is niet meer mogelijk, omdat pluraliteit zich niet in een eenheid laat samennemen. Wel kunnen er dwarsverbanden worden gemaakt, waarbij de eigenheid van de rationaliteiten gerespecteerd blijven.

   

  Descartes onderkent twee zelfstandige werkelijkheden nl. de materie en de menselijke geest. Bij Aristoteles kom materie alleen betekenis hebben wanneer er ook vorm is. Descartes breekt met die opvatting en ziet materie als een zelfstandige werkelijkheid.

  De filosofie heeft volgens Oomen als rol de werkelijkheid te benaderen vanuit beide perspectieven.

   

 • wat betekent Çogito, ergo sum'
  zelfs iemand die aan alles twijfelt moet de waarheid van deze uitspraak erkennen, want in al zijn twijfel in hij aan het denken.
 • 1.1 Ik ben nurks dus ik besta, Clarke over Descartes


 • Wat is de kern van Le Monde van Descartes
  Diens nieuwe metafysische fysica:  in de ware werkelijkheid zijn objecten samenbundelingen van microscopisch kleine deeltjes, met een bepaalde vorm en grootte, die bewegen en die je niet kunt zien met het blote oog. Kwantitatieve eigenschappen die wiskundig te beschrijven zijn.
  Kleuren, geuren en smaken zijn kwalitatieve eigenschappen, projecties van de menselijke geest op de werkelijkheid. Niet objectief, dus te wantrouwen.
  Descartes zoekt de waarheid NIET in de werkelijkheid maar in de menselijke geest.
  van hem is: "cogito, ergo sum".
  Descartes zegt: de mens is enige weze dat eenheid is van lichaam en geest.
  Ieder mens heeft een geestelijke subjectieve binnenwereld, van waaruit hij een stoffelijke objectieve buitenwereld gadeslaat.

 • Waarom speelden deze vragen ook bij Galilei's veroordeling door Rome een rol?
  Hij stelde aarde drooit om zon en is niet het centrum van het universum; dat was tegen het besluit van het concilie van Trente in. De veroordeling van Galilei, belet Descartes om zijn Le Monde te publiceren. In Le Monde doet hij nl. uitspraken over de 'werkelijkheid' die op die van Galilei lijken.
 • geef even kern leven Descartes
  Geboren in La Haye, moeder na geboorte dood. Mid. school bij jezuïeten, van invloed.
  Reist na zijn studie door heel Europa en komt in contact met o.a. Isaak Beeckman, met wie hij een  diepgaande discussie over wis- en natuurkundige wetenschap voert.


 • welke filosofische vraag speelde bij de jezuïeten
  Zijn we zelf verantwoordelijk voor onze daden of zijn we overgeleverd aan de goddelijke genade?
  Is de vrijheid van de menselijke wil niet in strijd met de goddelijke voorzienigheid?
 • wanneer begon de moderne filosofie
  in het werk van René Descartes, 1596-1650
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Academische Vaardigheden

 • 1 Geestes- en natuurwetenschappen

 • wat is de kern van leereenheid 1
  de recensie biografie Descartes en de Oratie Oomen
 • Leerkern/literatuur/tentamenstof
  - Recensie biografie Descartes: Menno Lievens, 'Ik ben nurks, dus ik besta', boekbespreking Desmond Clarke, Descartes, A Biography, Cambridge UP, in NRC Handelsblad, 1 september 2006 (pagina 7 van de reader)

  - Oratie Oomen: L.P.M.F. Oomen, Werkelijkheid, over materie en geest, alfa en beta, en de zaak van de wijsbegeerte. Oratie TU Eindhoven, 26 september 2003, gedeeltelijk: p 3-14 (pagina 10 van de reader)
 • In leereenheid 1 wordt het begrip 'rationaliteit' verhelderd door onder meer het een en ander over Descartes aan te stippen

 • In leereenheid 1 wordt vervolgens ingegaan op het verschil tussen geestes- en natuurwetenschappen en meer in het bijzonder hun verschillende rationaliteiten en het belang van wetenschapsfilosofie

 • het verschil tussen geestes- en natuurwetenschappen en meer in het bijzonder hun verschillende rationaliteiten 
 • het belang van wetenschapsfilosofie
 • wat wordt bedoeld met Cartesiaanse twijfel
  Fundament van alle filosofie is twijfel aan alles waaraan twijfel maar mogelijk is. Alles wat ik zie kan verbeelding zijn en misschien niet eens bestaan. Maar het enige wat wel vaststaat, is dat ik denk (cogito, ergo sum). Het tweede uitgangspunt is de scheiding tussen geest en materie. De fysieke werkelijkheid staat los van de menselijke geest en kan objectief worden beschreven door de wiskunde. Zintuigelijke waarneming is echter het resultaat van projecties  van de geest op de werkelijkheid en daarom is deze waarneming onbetrouwbaar. 
  Het uitgangspunt van Descartes 'methodische twijfel' is dat de zintuigelijke waarneming gewantrouwd moet worden. Descartes zoekt de waarheid niet in de werkelijkheid, maar binnen in de menselijke geest.
 • waarom gaat Descartes uit van het adagium cogito ergo sum (ik denk, dus ik ben)
  Omdat dat volgens hem de eerste en hoogste waarheid is. Dat is volgens Descartes het enige wat wel vaststaat. Zelfs iemand die aan alles twijfelt moet de waarheid van de uitspraak 'ik denk, dus ik ben' erkennen, want in al zijn twijfel is hij aan het denken.
 • wat is het verschil tussen geestes- en natuurwetenschappen
  op volstrekt andere wijze de 'werkelijkheid' waarnemen. 
  In betastudies bestudeert men de materie als object.
  In alphastudies bestudeert men de mens als subject.
 • wat houdt het begrip mathematisering in
  mathematisering is een geïdealiseerde waarneming van een geïdealiseerde werkelijkheid om tot komen tot een abstract wiskundige beschrijving van de ontdekte verbanden
  ook wel
  het bestuderen van de materie als iets dat onderworpen is aan externe invloeden of wetmatigheden zonder een eigen vrije inbreng daarin  
 • wat wordt bedoeld met constructivisme
  het constructivisme is een stroming in de filosofie die stelt dat veel verschijnselen slechts sociale constructies zijn. Daarmee wordt bedoeld, dat een bepaald verschijnsel slechts ervaren wordt als iets wat werkelijk bestaat en van andere zaken kan worden onderscheiden, omdat daarover in de samenleving een (vaak impliciete) afspraak is gemaakt. 
  ook wel
  Constructivisme is de idealistische opvatting dat als ons kennen geest-afhankelijk is, dat heel die zogenaamde 'werkelijkheid' een construct is van de menselijke geest. Daar neemt dus 'geest' bezit van de hele werkelijkheid.
 • wat houdt natuurwetenschappelijke waarneming in
  Natuurwetenschappelijke observatie is geen kwestie van alleen maar goed kijken naar de werkelijkheid. Het is een geïdealiseerde waarneming van een geïdealiseerde werkelijkheid om te komen tot abstract wiskundige beschrijving van de ontdekte verbanden 
 • hoe heet het boek van Descartes over wetenschapsleer
  Discours de la Méthode, 1637
 • welke uitgangspunten van Descartes liggen nog steeds ten grondslag aan de hedendaagse wetenschap
  1. Cartesiaanse twijfel
  2. scheiding tussen geest en materie
 • welke taak is voor de filosofie weggelegd
  filosofie biedt tegenwicht aan dogmatisme, tegen de houding die ervaringen die niet passen bij de als dogma gehanteerde theorie, wegverklaart. Wijsgerige verdieping kan ervoor zorgen dat de zwakkere partij niet wordt weggedrukt door de machtigere partij, omdat wat niet past in het gangbare vertoog niet gehoord en niet serieus genomen wordt.
 • 1.1 Ik ben nurks, dus ik besta

 • wat is metafysica

  de wijsgerige leer van de werkelijkheid
 • beta

  natuurwetenschappen
 • alpha

  domein van de geest
 • gamma

  sociale wetenschappen
 • Karl Popper, filosoof

 • Descartes, 1596-1650

 • Immanuel Kant, filosoof van de verlichting, 1724-1804

 • uitgangspunt Descartes methodische twijfel

  de zintuigelijke waarneming moet gewantrouwd worden
 • Descartes: materie en geest
  Kant: object en subject
 • filosofie/constructivisme

  de zogenaamde 'werkelijkheid' is een construct van de menselijke geest
 • wat is tekstualisering
  de geinterpreteerde werkelijkheid weergegeven in teksten
 • welke verwachtingen heeft Oomen van het naast elkaar hanteren van de diverse rationaliteiten
  dat daarmee samenhang wordt gebracht in de veelheid van ons weten. Zoeken naar eenheid of samenhang, dwarsverbindingen mogelijk maken (traversen). Wat op ene terrein voor waar wordt gehouden, met op een of andere manier in samenhang gezien kunnen worden met wat wij op een ander terrein voor waar houden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • academische vaardigheden
 • ou
 • or
 • 2010

Summary - academische vaardigheden

 • 1 Geestes- en natuurwetenschappen

 • Wat is het verschil tussen geestes- en natuurwetenschappen?

  Bij de natuurwetenschappen (beta) wordt gekeken naar de materie (natuur) als object. Iets is onderworpen aan externe invloeden zonder eigen vrije inbreng. Bij de geesteswetenschappen (alfa) wordt de mens als subject bestudeert, als iemand met eigen vrije inbreng. 

 • 1.1 Menno Lievens: Ik ben nurks dus ik besta (boekbespreking Desmond Clarke, Descartes, a biography

 • De methodische twijfel van Descartes (ook wel: cartesiaanse twijfel) is een manier om de waarheid te zoeken door aan alles te twijfelen. Descartes zoekt de waarheid in de menselijke geest en niet in de werkelijkheid. Hij vond de hoogste waarheid: cogito, ergo sum (ik denk, dus ik ben). Dit moet wel waar zijn omdat zelfs iemand die aan alles twijfelt daarover denkt en dus bestaat. 

 • Wat houdt de methodische twijfel van Descartes in?

  het is een manier om de waarheid te zoeken door aan alles te twijfelen

 • Wat is de beroemdste stelling van Descartes?

  Cogito, ergo sum

 • Waarom is 'cogito ergo sum' waar volgens Descartes?

  zelfs iemand die aan alles twijfelt, denk en moet dus wel bestaan

 • Een tweede uitgangspunt van Descartes is de scheiding tussen geest en materie. Zintuiglijke waarneming is het resultaat van projecties van de geest op de werkelijkheid en is daarmee onbetrouwbaar. 

 • 1.2 LPMF Oomen: Werkelijkheid, over materie en geest, alfa en beta, en de zaak van de wijsbegeerte

 • Het verschil tussen geestes- en natuurwetenschappen is dat bij de natuurwetenschappen (beta) wordt gekeken naar de materie (natuur) als object. Iets is onderworpen aan externe invloeden zonder eigen vrije inbreng. Bij de geesteswetenschappen (alfa) wordt de mens als subject bestudeert, als iemand met eigen vrije inbreng. 

 • Natuurwetenschappelijke waarneming houdt in dat er niet alleen wordt gekeken naar de werkelijkheid, maar naar een geïdealiseerde waarneming van een geïdealiseerde werkelijkheid om zo te komen tot abstract weer te geven verbanden (in het echt is het niet zo, maar nog echter is het wel zo).

 • Mathematisering is dat in de natuurwetenschap wordt gekeken naar een geïdealiseerde werkelijkheid die wordt weergegeven in wiskundige verbanden.

   

  Tekstualisering is dat in de geesteswetenschappen wordt gekeken naar een geïnterpreteerde werkelijkheid die wordt weergegeven in teksten. 

 • Constructivisme is een theorie die stelt dat iets alleen bestaat omdat er in de samenleving is afgesproken dat het bestaat. De kennis van een object is een constructie van ervaringselementen. De werkelijkheid is de uitkomst van het sociale interactieproces. De wereld bepaalt niet wat de betekenis van begrippen is, maar de mensen geven betekenis aan de wereld.

 • Wat is het verschil tussen geestes- en natuurwetenschappen?

  Bij natuurwetenschappen wordt gekeken naar de materie als object. Iets is onderworpen aan externe invloeden zonder eigen inbreng.

  Bij geesteswetenschappen wordt gekeken naar de mens als subject, als iemand met eigen inbreng. 

 • Wat is natuurwetenschappelijke waarneming?

  Er wordt naar een geïdealiseerde waarneming van de werkelijkheid gekeken, wat wordt weergegeven in verbanden.

 • Wat is mathematisering?

  In de natuurwetenschap wordt gekeken naar een geïdealiseerde werkelijkheid die in wiskundige verbanden wordt beschreven.

 • Wat is tekstualisering?

  In de geesteswetenschap wordt gekeken naar een geïnterpreteerde werkelijkheid die in teksten wordt weergegeven.

 • Wat is constructivisme?

  Dit is een theorie die stelt dat iets alleen bestaat omdat men in de samenleving heeft afgesproken dat het bestaat.

 • 2.1 Jeroen Koch: Poppers onovertroffen helderheid

 • Demarcatieprobleem van Popper: Wanneer is kennis wetenschappelijk? 

  Volgens Popper is een theorie die wordt getoetst door falsificatie wetenschappelijk en de theorie die alleen door verificatie wordt getoetst is gewoon kennis. 

 • Wat is verificatie?

  Het toetsen van een theorie door de theorie steeds bevestigd te zien worden.

 • Wat is falsificatie?

  Het toetsen van een theorie door steeds te proberen de theorie onderuit te halen.

 • Dogmatisme is een filosofie die de geldigheid van kennis accepteert zonder nader onderzoek. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke verwachtingen heeft Oomen van het naast elkaar hanteren van diverse rationaliteiten?
Waar twee zaken onbemiddeld naast elkaar worden geponeerd, doemt het gevaar op dat een van hun de andere verdringt. Goed dat de postmoderne filosofie sterk de aandacht vestigt op het grote gevaar van verdrukking door eenheidsdenken. De filosofie moet geen nieuwe eilanden creëren of de zee willen droogleggen maar tussen de eilanden heen en weer varen. Een overkoepelende blijven.
Wat is het verschil tussen geestes- en natuurwetenschappen?
Verschillende onderwerpen, methodes en doelen. Andere waarneming van de werkelijkheid.
Natuurwetenschappen bestuderen de materie, de natuur, alles dat onderworpen is aan externe invloeden of wetmatigheden zonder een eigen vrije inbreng daarin, men zoekt verklaringen door de vaste wetmatige verbanden tussen oorzaken en gevolgen op te sporen. De werkelijkheid wordt onderzocht in een laboratoriumsituatie. De werkelijkheid wordt bevroren in een proefopstelling in de hoop dat de uitkomst in overeenstemming is met de theorie.
Geesteswetenschappen bestuderen de mens als subject als iemand met een eigen en soms vrije inbreng, met uitingen die niet ter wille staan van causale verklaringen maar gericht zijn op een interpreterend verstaan (Dilthey). Er wordt gezocht naar verrassende interpretaties van de werkelijkheid. Elke originele uitleg voldoet, er is geen enigste juiste theorie, dus toetsing aan een objectieve werkelijkheid kan achterwege blijven.
Wat Houdt tekstualisering in?
In de Geesteswetenschappen is er Sprake van Een geïnterpreteerde Werkelijkheid, Weergegeven in teksten. Een verhaal Hoeft niet waar te zijn, als het maar geloofwaardig is (Krol). Een Werkelijkheid gevormd uit Woorden, Gedachten, Ideeën, zienswijzen, zonder dat er behoefte is aan controle door een objectieve buitenwereld.
2 Uitgangspunten descartes
cartesiaanse Twijfel (fundament van filosofie is Twijfel aan alles Waar Twijfel mogelijk is)
Wat is het verschil tussen geestes- en natuurwetenschappen?

..
Welke suggesties doet Stolker tav rechtswetenschappelijk onderzoek?
 1. Ambitie moet gericht zijn op innovatie
 2. Meer aandacht voor methoden en technieken
 3. Aandacht voor het ontwikkelen van indicatoren voor goed onderzoek
 4. Aandacht voor het belang van empirisch onderzoek
 5. Meer aandacht voor de persoon van de onderzoeker
 6. De rechtswetenschap hoort een open systeem te zijn
 7. Afstand nemen van niet wetenschappers (bedrijfsleven)
 8. Meer het internationale debat aangaan
 9. De weg naar een werkelijke universitas scientarum: ontmoetingsplaats van wetenschappers.
"Wat is recht", welke functies heeft het?
 • De ordening van de maatschappij
 • de beslechting van geschillen
 • de handhaving van de orde en de regels.

Op zodanige wijze dat het voldoet aan eisen van 
rechtvaardigheid, doelmatigheid en rechtszekerheid.
Welke verschillende soorten juridisch onderzoek zijn er?
 • Onderzoek  procedures  door de advocatuur, het OM of de rechterlijke macht. 
 • Onderzoek evaluaties en eventuele wijzigingen van het recht door wetgevingsjuristen of bijvoorbeeld de Hoge Raad. 
 • Wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten. Dit vindt plaats uit nieuwsgierigheid, het zoeken naar waarheid of het zoeken naar vernieuwing en fundamentele verbetering.
Wat voor soort wetenschap is rechtswetenschap volgens Stolker?
Een normenwetenschap:

normen zijn het object van onderzoek,
geen neutrale distantie
verwevenheid onderzoek en rechtsprakijk
Welke 2 begrippen horen bij het gedachtegoed van Latour?
Translatie: aan elkaar doorgeven en verder herschrijven van teksten.
Constructie van feiten en verklaringen: streven naar erkenning door het wetenschappelijk forum.