Summary Accounting Information Systems, Global Edition

-
ISBN-10 1292060522 ISBN-13 9781292060521
394 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Accounting Information Systems, Global Edition". The author(s) of the book is/are Marshall B Romney Paul J Steinbart. The ISBN of the book is 9781292060521 or 1292060522. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Accounting Information Systems, Global Edition

 • 1 Accounting Information Systems An overview

 • Definitie AIS !!!
  Een AIS is een groep gerelateerde componenten die correct werken om input, processen, output opslag en controle acties te bewerkstelligen om zo data tot informatie producten te wijzigen die gebruikt kunnen worden om voorspelling, planning, controle coördinatie, beslissingen en operationele activiteiten binnen een organisatie te realiseren.
 • Wat is er belangrijk aan informatie? !!
  - Begrijpelijkheid
  - Toegankelijkheid
  - Moet te verifiëren zijn
 • Wat is een ERP systeem?
  !!
  Standaard software pakket dat zich uitstrekt over alle bedrijfsprocessen van een organisatie. Het is een onderneming breed geïntegreerd planning en besturingsconcept. Systeem van geïntrigeerde applicaties / modules (geheel is ERP systeem) gebaseerd op een centrale database met gemeenschappelijke data en real time verwerking.  (Bv CRM en HRM)
 • Wat verstaan we onder een systeem?
  Twee of meer met elkaar verbonden componenten die met elkaar corresponderen om een doel te behalen, bestaat vaak uit diverse subsystemen die het grotere systeem ondersteunen.
 • Wanneer is er in het kader van AIS een goal conflict?
  Wanneer de subsystemen inconsistent zijn met het doel van een ander subsysteem of van het systeem als geheel.
 • Doel congruentie in het kader van een AIS ontstaat indien..? 
  Het doel van de subsystemen bereikt worden en die bijdragen aan de overall organisatie doelstellingen.
 • Wat zijn data?
  Data zijn feiten die verzameld zijn, opgenomen, opgeslagen, en aangemaakt zijn door het systeem 
 • Wat wordt er in het kader van AIS verstaan onder Informatie?
  Data die zijn georganiseerd en aangemaakt zijn, die van betekenis zijn om beslissingen te maken/te verbeteren.
 • Wat is een informatie overload? Wat is het resultaat?
  De hoeveelheid aan informatie dat een mens kan absorberen is overschreden, het resultaat is  een afname van de kwaliteit van beslissingen nemen en een stijging van de kosten om de informatie boven tafel te krijgen.
 • Wat is de doelstelling van IT?
  Om beslissingsmakers te helpen effectiever informatie te filteren.  
 • Wat is IT?
  De hardware die gebruikt wordt om data op te slaan, terug te halen, op e roepen en aan te passen.
 • Wat is de waarde van informatie?
  De voordelen die de informatie opleveren minus de kosten (Kosten = Tijd en bronnen die gespendeerd zijn om de informatie te produceren en verwerken).
 • Welke 7 kenmerken maken informatie bruikbaar en van toegevoegde waarde?
  1. Relevant --> reduceert onzekerheid, verbeterd beslissingen maken en bevestigd of corrigeert eerdere verwachtingen
  2. Betrouwbaar --> zonder fouten of partijdigheid
  3. Compleet
  4. Tijdig --> om het besluit te maken
  5. Begrijpelijk --> gepresenteerd in een goed format
  6. Te verifiëren --> Door min 2 onafhankelijke en kundige mensen te produceren
  7. Toegankelijk 
 • Wat is een bedrijfsproces?
  Een verzameling aan gerelateerde, gecoördineerde en gestructureerde activiteiten en taken, uitgevoerd door een persoon, een computer of een machine die mee werkt aan het bereiken van een specifiek organisatiedoelstelling.
 • Wat is een transactie?
  Een overeenkomst tussen twee entiteiten tot het verhandelen van goederen of dienstverlening in ruil voor geld, of elk andere activiteit dat gemeten kan worden in economische termen door de organisatie.
 • Wat is een transactie proces?
  Het proces van het verzamelen van transactie data, het produceren, het bewaren voor later gebruik, het produceren van informatie output.
 • Wanneer begint en wanneer eindigt en wanneer begint het transactieproces?
   Het proces begint met het verzamelen van transactie data en het eindigt bij output zoals financiële cijfers.
 • Wat is give-get exchange? Noem eens een voorbeeld
  Vele activiteiten zijn gezamenlijk betrokken bij een give-get exchange. BV voorraad kopen voor cash, slarissen betalen voor arbeid ect
 • Deze transacties zijn op te delen in 5 grote bedrijfsprocessen / transactie cyclus:
   (zie pg 34 voor de sub bedrijfsprocessen!) !!!!
  i. Het verkoop proces
  ii.  Het inkoopproces
  iii. Het productie proces
  iv. Het HRM proces
  v. Het financieel en administratieve proces
  (vi. Het ICT proces)
 • Wat is het verkoopproces?
  Goederen en services worden verkocht voor geld of een toekomstige belofte om geld te ontvangen.
 • Wat is het inkoopproces?
  Bedrijven kopen goederen e.d. in om producten te produceren in ruil voor geld of de toekomstige verplichting om geld te betalen.
 • Wat is het productieproces?
  Voorraad grondstoffen en arbeid en kapitaalgoederen worden omgezet tot verkoopklare goederen.
 • Wat is het HRM proces?
  Medewerkers worden in dienst genomen, getraind, betaald, beoordeeld, promotie krijgen en worden ontslagen.
 • Wat is het financiële en administratieve proces?
  Bedrijven verkopen aandelen v.d. onderneming aan investeerders en lenen geld waar voorraden en dividend, loonkosten en rente van betaald worden.
 • Waar wordt het algemene grootboek en reporting systeem voor gebruikt?
  Om informatie te verzamelen voor het management en externe partijen.
 • Wat is het Accounting information system? (AIS)
  Het informatie verstrekkende vehikel van de accounting gegevens 
 • Wat is accounting?
  De data identificatie, collectie en het opslag proces alsmede de informatie ontwikkeling, metingen en het communicatieproces.
 • Wat zijn de 6 componenten van AIS? !!!
  1. De mensen die het systeem gebruiken
  2. De procedures en de instructie die gebruikt worden om de informatie te collecteren, door te sturen en op te slaan. User controls
  3. De gegevens over de bedrijfsactiviteiten en de organisatie. Data --> Centraal of decentraal, hoe garandeer ik juiste volledige en tijdige info?
  4. De software gebruikt om de data door te sturen
  5. De IT infrastructuur die gebruikt worden voor de AIS --> Computers, netwerken ect
  6. De interne controles en beveiligingsinstrumenten dat het AIS systeem bewaken --> General & application controls
 • Deze 6 componenten worden gebruikt om 3 belangrijke business functies te vervullen:
  1. Collecteren en opslaan van data over de organisatie activiteiten, productiemiddelen en personeel.
  2. Het bewerken van data in informatie zodat het management activiteiten, productiebronnen en personeel kan plannen, bewerkstelligen, controleren, en evalueren.
  3. Het opleveren van adequate controles om de beveiliging van organisatie assets en data te bewerkstelligen.
 • Hoe kan een AIS waarde toevoegen? (6) !!!
  1. Het verbeteren van de kwaliteit en het reduceren van de kosten van producten of services vd organisatie. --> Genereert Business value
  2. Verbeteren van de efficiency
  3. Kennisdelen / competitieve voordelen
  4. Verbeteren van de efficiency en effectiviteit van de supply chain --> Operationele Excellence
  5. Verbeteren van de interne controle structuur (fraude systeem errors of rampen) --> IT risico's op een acceptabel niveau
  6. Het verbeteren van de kwaliteit van het maken van beslissingen. 
 • Een AIS kan beslissingen maken helpen verbeteren op verschillende manieren:
  - Het kan situaties identificeren waarbij het management benodigd is
  - Het kan onzekerheid reduceren en daarbij een basis bieden voor het kiezen van de alternatieve acties.
  - Het kan informatie opslaan over de resultaat en van vorige beslissingen, welke waardevolle feedback kan opleveren voor toekomstige beslissingen.
  - Het kan accurate informatie verschaffen op periodieke basis.
  - Het analyseert sales data om te ontdekken welke zaken samen zijn gekocht, deze informatie kan gebruikt worden voor vervolg reclame om additionele omzet te realiseren.
 • Wat zijn de drie factoren die het ontwerp van AID kan beïnvloeden?
  - Ontwikkelingen in de IT
  - Strategie van het bedrijf
  - Organisatiecultuur
 • Wat zijn de 5 primaire activiteiten v.e. onderneming die direct waarde toevoegen voor de klanten?
  1.Inkomende transport van ontvangst, opslaan en transporteren van de materialen en productiebronnen om de producten/services te creëren die de onderneming verkoopt.
  2. Operationele activiteiten om input te transformeren in finale producten of diensten.
  3. Uitgaande transport van geproduceerde goederen of diensten aan klanten.
  4. Marketing en sales activiteiten die stimuleren om producten of diensten van de onderneming te verkopen.
  5. Service activiteiten aan klanten na verkoop.
 • 4 onderliggende activiteiten ondersteunen de 5 primaire activiteiten van een onderneming. Welke zijn dat?
  1. De infra structuur van de onderneming is accounting, finance, legal, en administratie activiteiten
  2. HRM activiteiten inclusief werven, in dienst nemen, trainen, en belonen van werknemers.
  3.  Technologische activiteiten  die het product of de dienstverlening verbeteren.
  4. Verkoop activiteiten om grondstoffen in te kopen, machines, panden, die gebruikt worden om de primaire activiteiten mee uit te voeren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe zijn cashflow problemen te beheersen?
 1. Door elektronische betalingen.
 2. Door betalingskorting verlenen bij onmiddellijke betaling.
 3. Door cashflow budgetten te maken.
Hoe is diefstal van kasgeld te beheersen?
 1. Door functiescheiding: degene die de ontvangsten behandeld van de afnemers, zou niet: a) betalingen aan afnemers mogen overmaken, b) creditnota's mogen maken en/of autoriseren, c) de bankaansluiting mogen doen.
 2. Door elektronisch te betalen, contant geld minimaliseren.
 3. Door een kasregister bij te houden.
 4. Door dagelijks het kasgeld te storten bij de bank.
Wat zijn de risico's bij (kas) ontvangsten van afnemers?
 1. Diefstal van kasgeld.
 2. Cashflow problemen (vanwege te late betalingen).
Hoe zijn de onnauwkeurige of ongeldige creditnota's te beheersen?
 1. Door functiescheiding van de autorisatie van de creditnota van zowel afdeling verkoop als afdeling debiteurenbeheer.
 2. Door de systeemconfiguratie zo in te richten dat een creditnota enkel kan worden uitgevoerd bij artikelen die retour zijn geboekt, of door autorisatie door het management.
Hoe is de status van de openstaande postenlijst te beheersen?
 1. Door data invoer controlesystemen.
 2. Door aansluiting te zoeken bij de batchtotalen.
 3. Door periodiek de openstaande postenlijst te mailen aan de afnemers.
 4. Door aansluiting te zoeken van de sub administratie met het grootboek. 
Hoe zijn de fouten in de facturen te beheersen?
 1. Door de systeemconfiguratie zo in te richten dat deze automatisch de juiste prijzen oppakt.
 2. Door beperking van toegang tot de masterdata m.b.t. de verkoopprijzen.
 3. Door data invoer wijzigen te beheersen.
 4. Door aansluiting van verzenddocumenten met paklijsten en bill of lading met verkooporders (3-way match).
Hoe is de volledigheid van facturatie te beheersen?
 1. Door het scheiden van het factureren en de shipping functies.
 2. Door periodieke aansluiting van facturen met verkooporders, paklijsten en verzenddocumenten.
Wat zijn de risico's bij het factureren van de verkooporder?
 1. Vergeten te factureren.
 2. Fouten in de factuur.
 3. Openstaande postenlijst niet goed bijgewerkt.
 4. Onnauwkeurige of ongeldige creditnota's.
Uit welke 2 stappen bestaat het factureren?
 1. Factureren.
 2. Verversen lijst openstaande posten.
Wat is een bill of lading?
Een bill of lading is een wettelijke overeenkomst waarin de verantwoordelijkheid voor de goederen wordt geregeld tijdens het transport.