Summary actoren in de rechtshandhaving, collegebundel

-
216 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - actoren in de rechtshandhaving, collegebundel

 • 3.1 inleiding

 • geef de verklaring voor de integratie en samenwerking tussen overheidsdiensten.
  diverse diensten hebben specifieke taken op specifieke terreinenen waarop een specifieke wetgeving van kracht is.
 • wat is het grote nadeel van de integratie en samenwerking tussen de overheidsdiensten?
  het zorgt voor een slechtere efficiëntie van de samenwerking omdat mensen en diensten elkaar overlappen in bevoegdheid, kennis en kunde. het word steeds lastiger om activiteiten op elkaar af te stemmen.
 • 3.2.1 ontstaan van de buiten-politieel handhaving

 • wat was het griekse onderscheid voor de algemene en bijzondere politie?
  Algemene politie: Astynomos, deze bewaakte de algemene openbare orde.


  Bijzondere politie:  Agoranomon (dit was de marktpolitie) en de Metronomon dit waren de meet en ruilhandelpolitie. zij controleren of de kooplieden wel de juiste maten en gewichten gebruikten 
 • hoe was de politie bij de romeinen geregeld?
  Algemene politie: sensoren, dit was de start politie
  Bijzondere politieaediles, de markt politie.
  Daarnaast was de aan en afvoer van het brood en granen op de markt ook al juridisch geregeld; dit was dus een vorm van bestuursrecht.
 • het nederlandse wb maakte ook een onderscheid tussen algemene politie a.k.a veldwachters en de bijzondere politie
 • hoe zag de belastingdienst er eind 19e/ begin 20ste eeuw uit?
  De normale belastingdienst had een dubbele bevoegheid: opsporingsbevoegdheid en controle bevoegdheid. Daarnaast bestond er een rijksadvocaat die een fiscale boetebevoegdheid heeft. daarnaast kan de rijksadvocaat soms alleen en altijd samen met de Ovj een verdacht voor de rechter kan laten verschijnen.
 • hoe is de belastingdienst veranderd vergeleken met de 19e eeuw?
  het vervolgingsbevoegdheid van de rijksadvocaat is afgeschaft
  de opsporingsbevoegdheid is anders geregeld
  de belastingdienst heeft nu zelf de mogelijkheid op fiscale boetes op te leggen. 
 • hoe vond de ontwikkeling naar een apart bestuursstrafrecht plaats?
  deze hele ontwikkeling zorgde voor een minder strafrechtelijke aanpak en een meer krachtdadigere aanpak dmv boetes en dwangsommen. 

  vanaf 1902 steeds meer aparte administatiefrechterlijke colleges. deze kregen na WOII steeds meer de bevoegdheid om bestuursrechtelijke boetes op te leggen. 
  doel: sterkere positie bestuur
  controle: de controle werd uitgevoerd door de bestuursrechter en of de belastingrechter.
  de laatste vebeterstap was het ontstaan van de dwangsom. 
 • 3.2.2 ontwikkelingen in de laatste jaren

 • tegenwoordig zijn boetes en handhaving geregeld in de algemene wet bestuursrecht. eenvoudige verkeersovertredingen horen hier nu ook bij.
 • naast het strafrecht is er dus eigenlijk een bestuursstrafrecht ontstaan
 • het bestuursstrafrecht kent verschillende sancties:
  1. bestuursdwang
  2. bestuurlijke dwangsom
  3. intreking vd vergunningen
  4. sluiting
  5. bestuurlijke boete

  de bestuurlijke boete komt niet voor in het wbvSr maar is wel een puntigere santie
 • welk onderscheid word er gemaakt bij het bepalen van een strafinstrument?
  1. punitieve/repressieve handhavingsstrategie: nadruk op afschrikking door het opleggen van een punitieve sanctie.
  2. cooperatieve/preventievehandhavingsstrategie: voorlichting/onderhandeling/overleg om regelnaleving te stimuleren. 
 •  wat zijn de verschillen tussen toezichtstrafrecht en bestuursstrafrecht?
  • binnen het toezichtstrafrecht is er spraken van een algemeen belang. de overheid moet controleren. de burger heeft daarom een medewerkingsplicht. toezichthouders zijn door de overheid aangesteld als onafhankelijke instituten die opereren obv de toezichtwet.-> zodra er sprake is van een verdenking en de overheid van plan is om een straf op te leggen, is er geen sprake meer van toezicht maar van onderzoek. dus de BOA's. deze houden zich bezig met bestuursstrafrecht.  de verdachten mag zich nu beroepen op zijn zwijgrecht, want je hoeft niet mee te werken aan je eigen veroordeling. 
 • welke belangrijke waarborgen worden er vastgehouden tussen het onderscheid toezichtstrafrecht en bestuursstrafrecht?
  binnen het bestuur: vanaf het moment dat met van plan is om een boete op te leggen gebeuren er een aantal dingen: 
  het opleggen van een boete word gezien als "crimineel charge" volgens het EVRM, dit betekend dus dat hier met een aantal waarborgen rekening gehouden moet worden. namelijk, cautie, fair trail en zwijgrecht. 
  daarnaast mag er geen informatie verstrekken worden onder het mom van toezicht terwijl er eigenlijks sprake is van een onderzoek. 
 • 3.3 de organisatie, taken en werkterreinen van de bijzondere opsporingsdiensten

 • noem de vier echte bijzondere opsporingsdiensten
  1. FIOD: minister van financiën
  2. ILT-IOD: minister infrastructuur en milieu
  3. NVWA-IOD: minister economische zaken
  4. SZW: minister sociale zaken
 • welke bevoegdheid hebben de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten?
  • algemene opsporingsbevoegdheid: art 141 wbsv: dit brengt hen op gelijke hoogte met de politie
  • beperkte opsporingsbevoegdheid: art 142 wbsv: beperkt zich tot lichte delicten.
 • de vervolgstap na constering van een misdrijf is het overbrengen naar een bijzondere opsporingsdienst of politie om daar vervolgens het vervolgonderzoek uit te voeren.
 • hoe werkt de toebedeling van taken aan de BOD's?
  dit is geregeld dmv art 3 tm 8 wBOD. de hoofdtaak is het strafrechtelijke handhaven. dit word gezien als het ultimum remedium: het word pas toegepast wanneer stimulering en sanctionering niet voldoende bleken. 
  deze strafrechtelijke handhaving gebeurd door de CIE: alle BOD's beschikken oer een eigen criminele inlichten eenheid. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

de bezuiniging zorgt voor twee dilemma's binnen de DJI:
 1. kan de persoonlijke aanpak wel blijven bestaan?
 2. het personeel krijgt andere taken, er word meer vertrouwd op de gevangenen zelf.
wat is het gevolg van de bezuiniging op het gevangenispersoneel?
door de bezuiniging word er beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de gedetineerden. er komt een nieuwe taakverdeling tussen bewaarders en PIW-ers met minder differentiatie van functies.
de DJI word in een spagaat geplaatst door de MGW en het masterplan. hoe zo?
ze willen een persoonsgerichte benadering gericht op het terugdringen van recidive en optimale reintegratie.
dit kan alleen niet door de bezuinigingen die een versobering van het detentieregime bevorderen.
de vraag is dan ook of de persoonsgerichte kan blijven bestaan. dit is natuurlijk een humanistissche vraag, maar dit is ook een juridische en praktische vraag. 
om de hervatting van het maatschappelijk leven na detentie zoveel mogelijk te bespoedigen wordt in de PM en PBW genoemd dat:
de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf zo veel mogelijk in dienst met staan van de voorbereiding van de terugkeer in de maatschappij.
PM
penitentiaire maatregel
PBW
penitentiare beginselenwet
volwassenen gedetineerden krijgen ondersteuning met betrekking tot 5 basisvoorzieningen:
 1. geldig id
 2. onderdag
 3. inkomen
 4. inzicht in schulden
 5. vaststellen zorgbehoeften
wat is onttrekken aan de vrijheidsstraf?
een gedetineerde kan zich onttrekken aan de vrijheidsstraf door niet te komen op dagen na een verlofperoide. van harde onttrekking is spraken wanneer iemand uit de inrichting ontsnapt..
verhouding DJI - politie
de politie komt in beeld wanneer iemand ontsnap of vlucht zo treedt de politie na het vonnis op om ene arrestatiebevel uit te voeren of wanneer een veroordeelde zich  niet komt melden.
leg de typen soorten detentiemedewerkers uit:
 • PIW'ers: penitentiair inrichtingswerkers: zijn geschil voor de sociale omgang met gedetineerden
 • BeWa's: de bewaarders.