Summary Actuele Criminologie

-
ISBN-10 9012385741 ISBN-13 9789012385749
480 Flashcards & Notes
61 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Actuele Criminologie". The author(s) of the book is/are Jan van Dijk, Marianne Junger, Irene Sagel Grande. The ISBN of the book is 9789012385749 or 9012385741. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Actuele Criminologie

 • 1 Criminologie; een terreinverkenning

 • Waar richt de leerpsychologie zich op?
  Op relatief permanente gedragsveranderingen als resultaat van eerder opgedane ervaringen.
 • Wat is het doel van persoonlijkheidspsychologie?
  Het vinden van karakteristieke gedrags- en denkpatronen die kenmerkend zijn voor verschillende individuen.
 • Wat bestudeerd de sociale psychologie?
  De wijze waarop de gedachten, de gevoelens en de gedragingen van de persoon worden beinvloed door andere personen.
 • Wat onderzoekt de ontwikkelingspsychologie?
  De wijze waarop psychologische processen als emoties, motieven, waarnemen, denkpatronen, conflicten en conflicthantering ontstaan en veranderen in de loop van een mensenleven.
 • 1.1 de opdracht van de criminologie

 • Veel Nederlanders denken dat de criminaliteit is toegenomen. De onveiligheid in Nederland wordt gezien als een maatschappelijk probleem, staat niet los van politieke voorkeur en zorgt voor de gedacht van meer preventie & hulpverlening.
  Mensen voelen zich emotioneel betrokken. Dit kan leiden tot twee dingen:
  1. Identificatie met het slachtoffer.
  • Medeleven. Dit leidt tot meer hulpverlening voor slachtoffers.
  • Gevoelens van angst, afschuw en woede. Dit leidt tot ten eerste morele verontwaardiging waardoor de behoefte tot vergelding van de dader groter wordt. Ten tweede heeft dit ook een sociaal opbouwende werking. De gezamenlijke afwijzing van de dader vergroot de saamhorigheid. 
  • Ontsporen. Groepen die gefrustreerd zijn zullen sneller ontsporen. Agressie wordt geprojecteerd op gevaarlijke outsider, hier dus de dader. De misdrijven dienen als katalysator van uitbarstingen van collectieve agressie. 


  2. Identificatie met de dader.
  • Schuldgevoelens. Dit veroorzaakt een roep om ergere bestraffing. Zo wordt het eigen schuldgevoel gecompenseerd. 
  • Mededogen. Mensen voelen zichzelf tekortgedaan door de overheid en zien de dader als slachtoffer (underdog). Hierdoor komt er ook agressie tegen de politie; ze worden gezien als onderdrukkers van de staat. 


  Iedereen reageert anders op criminaliteit, iedereen heeft er andere gevoelens over. Soms komen er achterliggende conflicten naar boven bij een misdrijf. 
  criminologie: stelt objectieve informatie ter beschikking.
 • Criminaliteit vervult juist door de negatieve emoties een positieve sociale functie. Door hun gevoelens van morele verontwaardiging met elkaar te delen, bevestigen de leden van een gemeenschap elkaar in hun normbesef. 

 • Waarom verheugt het studieonderwerp van criminologie, misdaad en straf, een brede publieke belangstelling? (3)

  1. 1:4 is zelf slachtoffer

  2. 2:4 kent een slachtoffer

  3. berichten over misdrijven en rechtzaken tegen topcriminelen behoren tot de populaire onderwerpen in de massamedia

 • Wat zegt de Franse socioloog Durkheim over de functie van criminaliteit?
  De negatieve emoties vervullen een positieve sociale functie in de samenleving, namelijk: normbesef
 • Wat zegt de Franse socioloog Durkheim over de functie van criminaliteit?
  Juist door het oproepen van negatieve emoties wordt een positieve sociale functie vervult.  Door hun gevoelens van morele verontwaardiging te delen met elkaar, bestigen de leden van de gemeenschap elkaar in hun normbesef. Door de dader te veroordelen bevestigen de groepsleden bovendien hun collectieve besef van morele superioriteit. ('Wij zouden zoiets nooit doen') De gezamenlijke afwijzing van de zondaar vergroot aldus de saamhorigheid.
 • Wat is de opdracht van de criminologie?

  Een bijdrage leveren voor een evenwichtig en humane reactie op criminaliteit. En tevens een bijdrage te leveren aan een objectieve kennisgebaseerde publieke discussie.

 • het studieonderwerp van de criminologie is misdaad en straf, en heeft eenbrede publieke belangstelling. Dit omdat 1:4 slachtoffer is of 2;4 een slachtoffer kennen.

 • Door te eisen dat de dader wordt gestraft, roept men, als het ware, de 'crimineel in zichzelf' tot de orde. Bij het beeld van de 'tuchtende', dat wil zeggen, onder zijn straf gebukt gaande gedetineerde verdwijnt dat van het onschuldige slachtoffer van het door hem gepleegde misdrijf enigszins naar de achtergrond. Dit geldt a fortiori (des te eerder) voor mensen die tot levenslang of de doodstraf zijn veroordeeld. 

 • Wat is de betekenis van 'het plegen van eigenrichting'?
  Het eigenhandig vereffenen van geschil in civiele recht zonder dat er een strafrechtelijke procedure aan te pas komt
 • Wanneer ontstaan er sneller ontsporingen?
  Als er binnen een bevolkingsgroep diepe frustraties leven en/of de groep zich in zijn voortbestaan bedreigdvoelt.
 • Misdrijven kunnen een oorzaak zijn van collectieve agressie tegen de groep waartoe de dader wordt gerekend. De dader is in dit opzicht dan 'de zondebok'. Als het er maatschappelijke onvrede is wordt dit dan afgereageerd op de zondebok. Dit terwijl het misdrijf  er weinig of niets mee te maken heeft.
 • Indentificatie met dader---->Schuldgevoelens---->strenge bestraffing dader
 • Indentificatie met dader--->mededogen--->reclassering/hulp gedetineerden
 • Wanneer kan de politie een zondebok worden?
  Als mensen daders zien als slachtoffers van een onrechtvaardige maatschappij
 • Wanneer staat de dader symbool als de 'underdog'?
  Als er medelijden is met de dader, worden ook wel eens persoonlijke frustraties op de daders geprojecteerd. Mensen die zichzelf te kortgedaan voelen door de maatschappij, zien de door de politie gearresteerde daders soms als slachtoffers van onrechtvaardige maatschappelijke omstandigheden. 
 • Wat is de Rorschachtest?
  De test waarbij de proefpersoon moet zeggen wat hij/zij in inktvlek ziet. Hiermee schenen frustraties van mensen tot het licht te komen.
 • Er zijn professionele onafhankelijke rechters ingesteld om ervoor te zorgen dat reacties op crimineel gedrag niet teveel door emoties worden beheerst.
 • Wat is een criminoloog? 

  Een criminoloog is iemand die zich beroepshalve toelegt op de bestudering van misdaad en straf maar daarbij, net als de rechter, juist wanneer de emoties hoog oplopen, het hoofd koel probeert te houden. Hij of zij streeft bij zijn of haar oordeelsvorming naar een zo groot mogelijke mate van objectiviteit. Pas als alle relevante feiten en argumenten grondig in beschouwing zijn genomen, komt de criminoloog toe aan zijn eigen, al dan niet emotioneel of politiek gekleurde, oordeel. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat onderzoekt de ontwikkelingspsychologie?
De wijze waarop psychologische processen als emoties, motieven, waarnemen, denkpatronen, conflicten en conflicthantering ontstaan en veranderen in de loop van een mensenleven.
Wat bestudeerd de sociale psychologie?
De wijze waarop de gedachten, de gevoelens en de gedragingen van de persoon worden beinvloed door andere personen.
Wat is het doel van persoonlijkheidspsychologie?
Het vinden van karakteristieke gedrags- en denkpatronen die kenmerkend zijn voor verschillende individuen.
Waar richt de leerpsychologie zich op?
Op relatief permanente gedragsveranderingen als resultaat van eerder opgedane ervaringen.
wat is criminologie?

De criminologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de aard en achtergronden van menselijke gedragingen die door de wetgever strafbaar zijn gesteld en van de wijze waarop de overheid en de overige maatschappij daarop reageert.

Wat is de opdracht van de criminologie?

Een bijdrage leveren voor een evenwichtig en humane reactie op criminaliteit. En tevens een bijdrage te leveren aan een objectieve kennisgebaseerde publieke discussie.

Wat is brengwerk?

Wanneer particulieren of bedrijven aangifte doen bij de politie van een misdrijf waarvan zij slachtoffer zijn geworden. 

Wat is haalwerk?

Misdrijven die de politie zelf constateert door controles uit te voeren (alcohol en drugs controle bijvoorbeeld)

Hoe wordt Victimologie ook wel genoemd?

Slachtofferkunde

Waar staan de rechten van het slachtoffer?

Wetboek van Strafvordering