Summary Actuele Criminologie

-
ISBN-10 9012385741 ISBN-13 9789012385749
480 Flashcards & Notes
62 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Actuele Criminologie". The author(s) of the book is/are Jan van Dijk, Marianne Junger, Irene Sagel Grande. The ISBN of the book is 9789012385749 or 9012385741. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Actuele Criminologie

 • 1.1 de opdracht van de criminologie

 • Wat zegt de Franse socioloog Durkheim over de functie van criminaliteit?
  De negatieve emoties vervullen een positieve sociale functie in de samenleving, namelijk: normbesef
 • Wat is de betekenis van 'het plegen van eigenrichting'?
  Het eigenhandig vereffenen van geschil in civiele recht zonder dat er een strafrechtelijke procedure aan te pas komt
 • Misdrijven kunnen een oorzaak zijn van collectieve agressie tegen de groep waartoe de dader wordt gerekend. De dader is in dit opzicht dan 'de zondebok'. Als het er maatschappelijke onvrede is wordt dit dan afgereageerd op de zondebok. Dit terwijl het misdrijf  er weinig of niets mee te maken heeft.
 • Indentificatie met dader---->Schuldgevoelens---->strenge bestraffing dader
 • Indentificatie met dader--->mededogen--->reclassering/hulp gedetineerden
 • Wanneer kan de politie een zondebok worden?
  Als mensen daders zien als slachtoffers van een onrechtvaardige maatschappij
 • Wat is de Rorschachtest?
  De test waarbij de proefpersoon moet zeggen wat hij/zij in inktvlek ziet. Hiermee schenen frustraties van mensen tot het licht te komen.
 • Er zijn professionele onafhankelijke rechters ingesteld om ervoor te zorgen dat reacties op crimineel gedrag niet teveel door emoties worden beheerst.
 • 1.2 wat is criminologie

 • Criminologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de aard en achtergronden van menselijke gedragingen die door de wetgever strafbaar zijn gesteld en de wijze waarop de overheid en de overige maatschappij daarop reageert
 • Boek van J.M van Bemmelen: 'Leerboek der Misdaadkunde'
 • W.A Bonger: " De criminologie dient voor om de mensheid de weg te wijzen hoe zij de misdaad met goed gevolg bestrijdt en vooral voorkomt"
 • Waarom gebruiken we de term 'misdadiger' of 'misdaad' steeds minder tegenwoordig?
  Omdat deze termen hard en veroordelend klinken
 • Nederlands wetboek van strafrecht dateert van 1886
 • Welke belangrijke milieuwetten zijn in 1950 tot stand gekomen?
  Wet verontreiniging zeewater, WEt inzake de luchtverontreiniging en de Wet chemische afvalstoffen.
 • Welke belangrijke wet onder invloed van de vrouwenemancipatie is in 1991 tot stand gekomen?
  Dat verkrachting binnen het huwelijk strafbaar werd gesteld
 • Waarom zijn politiestatisieken niet respresentatief voor de criminaliteitsomvang?
  Omdat dit de werkelijkheid is door de ogen van de politie ( mede bepaald door de opsporingsprioriteiten)
 • Wat betoogden de belangrijke kritische criminologen Taylor, Walton en Young ( 1975)?
  Dat de strafwetgeving en strafrechtelijke praktijk vooral dienen tot bescherming van de belangen van de maatschappelijke elite ( invloedrijke in de samenleving).
 • Karl Marx: Dat bij een kapitalistische maatschappij alleen de economische  belangen van de heersende elite moet worden nageleefd.
 • De criminalisering ( invoering nieuwe wettelijke bepalingen waarop strafsancties zijn gesteld) is vaak verbonden met de maatschappelijke machtsverhoudingen. Criminaliteit is een sociale contructie.
 • 1.3 Criminologie als gedragswetenschap

 • Met welke drie doelen houdt de criminoloog zich bezig?
  Beschrijven verklaren en voorspellen
 • Wat is het meest fundamentele doel in de wetenschap volgens Kerlinger?
  Verklaren. De verklaring moet van toepassing zijn op een grote groep mensen
 • Wat was de theorie van Cesare Lombroso?
  Dat misdadigers in biologisch opzicht een soort primitieve halfmensen zijn
 • Lombroso zijn hoofdwerk was 'L'huomo delinquente'
 • Wat is een ander woord voor terugval in de evolutie?
  Atavisme
 • Wat is een ander woord voor uiterlijke kenmerken?
  Stigmata
 • Wat zijn de uiterlijke kenmerken van het 'Lombroso hoofd'?
  Vooruitstekende wenbrauwogen en diepliggende ogen, een dichte haarinplant, een naar voren geplaatst gebid en eeeen overontwikkelde onderkaak, deformaties van het oor, een wijkend en smal voorhoofd een geringere schedelinhoud en een asummetrisch gezicht.
 • Wat hield het onderzoek in van A. Aletrino?
  Hij vergelijk de schedelinhoud van geneesheren, politieofficiers  en brandweerlieden met 50 moordernaars
 • A. Aletrino: 'Handleiding bij de studie der Crimineele Anthropologie'
 • Uitkomst van onderzoek Aletrino was dat de voorhoofdmaten van de moordenaars kleiner uitvielen en de kaken groter. Maar dit beruste waarschijnlijk op toeval. Er was geen goede hypothese.
 • Waarom was de lambrosiaanse studie toch een belangrijke stap?
  Voor de eerste keer werd er onderzoek gedaan naar een verklaring van crimineel gedrag doormiddel van obectieve metingen.
 • Tot welke conclusie kwam de gevangenisarts Goring?
  Dat de studie van Lombroso onjuist was. Hier kwam hij achter door zelf de metingen te doen op een wetenschappelijke verantwoorde manier.
 • opnieuw plegen van delicten ----> recidive
 • In de moderne criminologie groot aantal verschillende empirisch toetsbare theorieen over het ontstaan van crimineel gedrag
 • Edward Sagarin (1980): 'Taboos in Criminology'
 • Sociologische criminologie Fields ( 1990): Bij stijgende werkenloosheid onder jongeren ook criminaliteit zal stijgen
 • Discours: Sterk ideologisch gekeurd standpunt
 • Evidence based crime prevention
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat onderzoekt de ontwikkelingspsychologie?
De wijze waarop psychologische processen als emoties, motieven, waarnemen, denkpatronen, conflicten en conflicthantering ontstaan en veranderen in de loop van een mensenleven.
Wat bestudeerd de sociale psychologie?
De wijze waarop de gedachten, de gevoelens en de gedragingen van de persoon worden beinvloed door andere personen.
Wat is het doel van persoonlijkheidspsychologie?
Het vinden van karakteristieke gedrags- en denkpatronen die kenmerkend zijn voor verschillende individuen.
Waar richt de leerpsychologie zich op?
Op relatief permanente gedragsveranderingen als resultaat van eerder opgedane ervaringen.
wat is criminologie?

De criminologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de aard en achtergronden van menselijke gedragingen die door de wetgever strafbaar zijn gesteld en van de wijze waarop de overheid en de overige maatschappij daarop reageert.

Wat is de opdracht van de criminologie?

Een bijdrage leveren voor een evenwichtig en humane reactie op criminaliteit. En tevens een bijdrage te leveren aan een objectieve kennisgebaseerde publieke discussie.

Wat is brengwerk?

Wanneer particulieren of bedrijven aangifte doen bij de politie van een misdrijf waarvan zij slachtoffer zijn geworden. 

Wat is haalwerk?

Misdrijven die de politie zelf constateert door controles uit te voeren (alcohol en drugs controle bijvoorbeeld)

Hoe wordt Victimologie ook wel genoemd?

Slachtofferkunde

Waar staan de rechten van het slachtoffer?

Wetboek van Strafvordering