Summary Agrarische bedrijfseconomie

-
263 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Agrarische bedrijfseconomie

 • 1 Agrarische bedrijfseconomie les 1

 • Wat valt onder de jaarrekening?
  De balans en de winst en verlies rekening
 • Wat valt er onder de Balans?
  Activa en passiva zijde
 • Wat valt er onder de winst en verlies rekening?
  Opbrengsten en kosten
 • Waar gaat de activa zijde vooral over?
  Welke bezittingen heb ik?
 • Waar gaat de passiva zijde vooral over?
  Hoe heb ik mij  bezittingen gefinancierd?
 • Activa: Debet
  passiva: Credit
 • Wat zijn vaste activa?
  Bezittingen die langer mee gaan
 • Wat zijn vlottende activa?
  Bezittingen die je snel opgebruikt. Dingen die je binnen een jaar omzet in geld
 • Waardoor word je eigen vermogen (EV) beïnvloed?
  Opbrengsten, kosten en privé
 • Wat is lang vreemd vermogen?
  Bijv. Een lening bij de bank
 • Wat is kort vreemd vermogen?
  Bijv. Een schuld als je de voerleverancier belt voor een bulk biks. Deze biks komen ze dan brengen maar je krijgt dan later de rekening. De tijd die het duurt totdat je de rekening hebt betaald is een korte lening.
 • Vaste activa:
  Immateriële vaste activa
  fosfaatrechten/teeltvergunning

  Materiele vaste activa
  grond
  investering in grond (drainage)
  bedrijfsgebouwen en terreinen
  machines en installaties

  financiële vaste activa
  andere deelnemingen (bezit wat je hebt in een ander bedrijf bijv. De melkfabriek, coöperaties)

  Levende have
 • Vlottende activa
  voorraden
  vorderingen
  liquide middelen
 • Wat zijn vorderingen?
  Dit zijn debiteuren (het geld wat jij nog krijgt)
 • Wat zijn liquide middelen?
  Het geld wat je op de bank hebt staan
 • Ondernemingsvermogen
  maat/firmant 1
  maat/firmant 2
  maat/firmant 3

  Ondernemingsvermogen is het zelfde als eigen vermogen.
 • langlopende schulden
  Hypothecaire leningen (schulden bij de bank)
  overheid (ruilverkaveling)
 • kortlopende schulden
  overige belastingen en premies sociale
  verzekeringen
  overige schulden en overlopende passiva (rekeningen van bijv. Voerleverancier, mechanisatie bedrijf etc.)

  ook wel crediteuren en rekening courant genoemd

  dingen die je binnenkort moet gaan betalen
 • Wat is immateriële vaste activa?
  Dingen die je niet kunt aanraken. (Bijv. Fosfaat rechten, teeltvergunning)
 • Wat is oudedagsreserve
  FOR. Fiscale oudedagsreserve
 • Wat is de formule om het werkkapitaal te berekenen?
  Werkkapitaal= Vlottende activa-kortlopende schulden
 • Werkkapittaal berekenen
  werkkapitaal = liquiditeitspositie
  vlottende activa= voorraden, debiteuren, kas/bank/giro
  kortlopende schulden= crediteuren en rekening courant (RC)      

  Werkkapitaal= vlottende activa - kortlopende schulden
 • Wat is de formule voor het berekenen van solvabiliteit?
  Solvabiliteit= eigenvermogen / totaalvermogen * 100%
 • Wat is solvabiliteit?
  Het percentage van het bedrijf wat van jezelf is.
 • Solvabiliteit geeft niet altijd een goed beeld van je bedrijf omdat de grond niet regelmatig word herwaardeerd.

  Bijv. 40 hectare is 2.000.000 euro waard maar staat voor 300.000 euro op de balans. Er is dan sprake van 1.700.000 stille reserve in de grond. Hier hoef je geen belasting over te betalen
 • Debiteuren= vorderingen
  crediteuren= schulden
  RC= rekening courant
  EV= eigenvermogen
  TV= totaalvermogen
  Kas + bank= liquide middelen (geld wat je op de bank hebt staan)

  balans per 1 januari= kalender boekhouding
  Balans per 1 mei = mei-mei boekhouding = gebroken boekjaar
 • Waardoor word het banksaldo beïnvloed?
  Ontvangsten en uitgaven
 • Melk opbrengst is zowel een opbrengst als een ontvangst want ontvangsten en uitgaven beïnvloeden het banksaldo
 • De uitgaven in bijvoorbeeld een trekker worden in een keer weggeschreven maar de kosten worden verdeeld over 7 jaar
 • Opbrengsten en kosten zitten in de winst en verlies rekening

  ontvangsten en uitgaven  beïnvloeden het banksaldo
 • Aanwas heeft geen invloed op het banksaldo, waar of niet waar?
  Waar, omdat er geen geld op je rekening gestort word als een kalf een pink word, een pink een vaars word of een vaars een koe word
 • Aanwas:
  Wel een opbrengst geen ontvangst
 • Afschrijvingen: wel kosten geen uitgaven
  leningen: wel kosten geen inkomsten
  aflossingen: wel uitgaven geen kosten
 • De melk in afgeleverd aan de fabriek maar je hebt nog geen melkafschrift ontvangen. Is dit een ontvangst? Ja of nee?
  Nee, het is pas een ontvangst wanneer je het melkafschrift daadwerkelijk hebt ontvangen.
 • Je hebt een subsidie aangevraagd voor en waterpomp en hebt deze gekregen. Is dit een ontvangst? Ja of nee?
  Ja dit is een ontvangst, je krijgt dit geld op je bankrekening.
 • Is kinderbijslag een ontvangst? Ja of nee?
  Ja, want je banksaldo gaat omhoog
 • Je hebt kunstmest gekocht en betaald. Is dit een uitgave?
  Ja, want je saldo daalt
 • De rekening betalen van de boekhouder. Is dit een uitgave?
  Ja, want je saldo daalt
 • Gas water en elektra heb je betaald. Zijn dit ook kosten voor het bedrijf? Ja of nee?
  Ja dit zijn kosten en mag je aftrekken in je bedrijf.
 • Je moet een belasting voorschot betalen en hebt dit gedaan zijn dit ook kosten? Ja of nee?
  Nee, belasting is privé. Privé zijn nooit kosten in de winst en verlies rekening
 • De rekening voor de reparatie van een trekker. Zijn dit kosten voor het bedrijf? Ja of nee?
  Ja, dit is zakelijk
 • De aankoop van een nieuwe kunstmest strooier. Valt deze investering onder kosten?
  Nee, dit zijn geen kosten. De investering is de uitgaven. De kosten die daarmee gepaard zijn zijn de afschrijvingskosten.
 • De boer haalt bier en chips voor een feestje. Zijn dit kosten?
  Nee, dit zijn privé uitgaven
 • Rente zijn betaald, zijn dit kosten? Ja of nee?
  Ja
 • De aflossing van het eerste kwartaal zijn dit kosten? Ja of nee?
  Nee, aflossingen zijn geen kosten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Berekening kosten (nieuwe nota`s)
Eindschuld - beginschuld + betalingen
Berekening opbrengst vee
Omzet + aanwas
Berekening aanwas vee
Eindwaarde - begin waarde
Berekening omzet vee
Verkopen - aankopen
Berekening vermogensvergelijker / toename EV
EV begin balans + resultaat - (privé uitgave - privé ontvangsten)
Berekening vlottende activa
Voorraden + vorderingen + kas/bank
Berekening werkkapitaal/liquiditeitspositie
Vlottende activa - kortlopende schulden
Berekening solvabiliteit
EV / Totaal vermogen * 100
Wat is investeringsmarge of investeringsruimte?
Het bedrag wat het bedrijf over houdt na rente, privé en aflossingen te hebben betaald en dat - eventueel aangevuld met nieuwe leningen - beschikbaar is voor investeringen
Wat is de reserveringscapaciteit (slagkracht)?
Geeft aan hoeveel het bedrijf overhoudt als zowel de rente als privé uitgave zijn betaald