Summary Algemene bouwkunde voor makelaars b

ISBN-13 9789006701029
225 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Algemene bouwkunde voor makelaars b". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789006701029. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Algemene bouwkunde voor makelaars b

 • 1 Basisbegrippen bouwkunde

 • Wat betekent 'aanhelen'?
  Het aanwerken naar een bestaand stuk werk.
 • Wat betekend het 'aanleggen' van een bouwwerk?
  Het beginnen van een bouwwerk door het leggen van de eerste laag stenen voor gemetselde funderingen van opgaande muren.
 • Wat is de 'aanslag' van een kozijn?
  Het deel van de stijl en de dorpel van een kozijn, waartegen een deur of een draaiend raam sluit. De aanslag wordt ook 'naald' genoemd.
 • Wat betekend het ademen van bepaalde materialen?
  Het doorlaten van waterdamp door een relatief dun materiaal. Bijvoorbeeld beton of hout hebben een 'ademend' vermogen dat je onder veel omstandigheden niet volledig mag afsluiten.
 • Wat betekend afboeren?
  Ook wel 'afspatten' genoemd, is het spontaan afbreken van een constructie, bijvoorbeeld bij scheefstand door verzakking van de grond (grafzerk), bij oplegging van een ligger op metselwerk of bij verzakking van een constructie van betonnen platen.
 • Wat betekend afbouw?
  Afbouw treedt in na de ruwbouw. De woning is wind- en waterdicht gemaakt, de riolering is aanwezig en dergelijke en de afbouwwerkzaamheden kunnen grotendeels binnenshuis plaatsvinden.
 • Wat betekend afhangen?
  Een deur of een raam goed haaks afwerken en in de scharnieren hangen.
 • Wat betekend 'afschot'?
  Het onder een bepaalde helling brengen van bijvoorbeeld een dak, riolering, goot, bestrating etc, om regenwater goed af te kunnen voeren. Wanneer de afwatering van bestrating aan één kant van de weg ligt, is sprake van 'op één oor'.
 • Wat is de functie van een 'anker'?
  Een anker is een ijzeren plaat of platte staaf om verschillende bouwonderdelen strak met elkaar te verbinden.
 • Wat is een balkdragendemuur?
  Een muur waar de uiteinden van een balk op rusten.
 • Wat is een balklaag
  Een balklaag is het geheel van horizontale balken ter ondersteuning van een vloer.
 • Wat omvat de beglazing?
  De beglazing is het geheel van sponningen, ruiten (dubbelglas), kleine bevestigingsmaterialen en afdichtingsmateriaal. Dus niet het kozijn, maar alles wat rechtstreeks met de bevestiging van het glas te maken heeft.
 • Wat wordt bedoeld met (beton)bekisting?
  De aangebrachte betimmering ten behoeve van het storten van beton, meestal bij funderingen, muren, trappen en dergelijke. De meestal houten of stalen bekisting dient als mal en wordt meestal verwijderd na het harden van het beton, dit in tegenstelling tot de zogenaamde verloren bekisting die op haar plaats blijft.
 • Wat wordt bedoeld met 'berapen'?
  Het bedekken van een muur met een laag kalkmortel, een mengsel van kalk en zand, en deze al of niet 'onder de rei', dat wil zeggen met de reilat of raapspaan gladstrijken.

  Voor de buitenmuren voeg je cement toe, tegen het inwerken van vocht en om versteningen te bevorderen. Het bevorderen van verstening wordt ook wel 'vertinnen' genoemd.
 • Wat wordt bedoeld met betengeling?
  Dit is een onderconstructie van latten (tengels) op een muur, dakbeschot of plafond om er een ander materiaal op te kunnen aanbrengen. Deze worden afhankelijk van de toepassing tussen de 20 en 40 cm aangebracht.
 • Wat wordt bedoeld met de beukbreedte?
  Dit is de breedte van een door hoofdmuren begrensde ruimte, bijvoorbeeld de breedte van een woning in een rijtjes woning.
 • Wat wordt bedoeld met een 'bint'?
  Dit is een balk of draagbalk. Dragende balken worden bij voorkeur in de richting van de kortste overspanning gelegd. De onderlinge afstand tussen twee balken geef je weer in een hart-op-hartafstand.
 • Wat wordt bedoeld met een blinde gevel of blinde muur?
  Dit is een gevel waarin geen kozijnopeningen zijn aangebracht,
 • Wat is het boeibord?
  Dit is een dakrandafwerking of afwerking van een dakgoot. Het is een houten plank of een plaat, tegenwoordig vaak van kunststof of volkerenplaat.
 • Wat is het bouwbesluit?
  Dit is een AMvB waarin op grond van de Woningwet alle bouwtechnische voorschriften omtrent het bouwen zijn opgenomen. De technische voorschriften van het Bouwbesluit zijn ingedeeld in vier categorieën, te weten Veiligheid, Gezondheid, Bruikbaarheid, Energiezuinigheid/Duurzaam bouwen.
 • Wat is een bouwblok (huizenblok)?
  Dit is een geheel van geschakelde gebouwen dat op enige manier een blok vormt.
 • Wat is het buitenspouwblad?
  De buitenmuur van de spouwmuur. De binnenmuur wordt binnenspouwblad genoemd.
 • Wat is cascobouw?
  Dit wordt ook wel ruwbouw genoemd. Een cascowoning is een woning waarvan de indeling van de ruimten en de invulling van de vertrekken niet bij de bouw worden uitgevoerd. Het gebouw wordt wind- en waterdicht opgeleverd.
 • Wat is elementenbouw?
  Het bouwen van prefab-onderdelen zoals wanden en vloeren.
 • Wat zijn geschaafd en geploegde houten delen?
  Houten geschaafde delen die zijn voorzien van messing (uitsteeksel op een zijde van een plank) en groef ( de sleuf in de zijkant van een plank). Dit zijn de holle en de bolle kant die in elkaar schuiven.
 • Wat wordt bedoeld met 'grijs water'?
  Water dat geschikt is voor hergebruik, maar niet voor consumptie, bijvoorbeeld regenwater, douchewater of water van de wasmachine. Grijswater kan je gebruiken voor bijvoorbeeld het spoelen van een toilet.
 • Wat betekend 'haaks'?
  Onder een hoek van 90 graden, dus loodrecht op het andere vlak.
 • Wat is de functie van de hoofdwapening?
  De wapening in een betonconstructie die de trekkrachten in de constructie ontstaan, opneemt.
 • Wat wordt bedoeld met isolatie?
  Elke vorm van afzondering. In de bouw heeft die betrekking op warmte, koude en geluid.
 • Wat wordt bedoeld met een klos?
  Dit zijn uit de muur stekende houten of gemetselde blokjes ter ondersteuning van uitstekende onderdelen van een gebouw, zoals de dakgoot en dergelijke.
 • Wat wordt bedoeld met een kolom?
  Dit is een zuil of een pilaar, meestal in gebruik als stenen, houten of metalen steunpunten.
 • Wat is een kopgevel?
  Dit zijn de eerste en de laatste gevels van een rij woningen.
 • Wat is de koppenmaat?
  Dit is de breedte van één steen (kop) + stootvoeg
 • Wat is een koudebrug?
  Dit is een verbinding in een constructie waarbij de kou van buiten naar de binnenzijde van de constructie geleid wordt.
 • Wat wordt verstaan als de kruipruimte?
  Dit is de ruimte tussen de bodemafsluiting en de onderkant van de beganegrondvloer. De hoogte van deze ruimte moet minimaal 500-600 mm bedragen.
 • Wat is de lagenmaat?
  De lagenmaat is de dikte van één steen + de horizontale lintvoeg.
 • Wat is een langsgevel?
  Een gevel in de lange zijde van een bebouwingsblok.
 • Wat is een latei?
  Dit is een balk van natuursteen, beton, hout, staal of rvs boven een kozijn, die het metselwerk en de eventueel daarop rustende belasting boven een kozijn opvangt. De draagbalk boven een gevelopening.
 • Wat is het maaiveld?
  De bovenkant van het terrein dat het bouwwerk omgeeft, gemeten ter plaatse van de gevel bij de hoofdingang.
 • Wat wordt bedoeld met onderstempelen?
  Het tijdelijk voorzien van een stempel onder het betreffende bouwelement.
 • Wat wordt bedoeld met 'overspanning'?
  Dit is de te overbruggen afstand van een ruimte. Het gaat om de vrije ruimte die overspannen wordt tussen de dragende muren, kapconstructie, brug, viaduct, fundering.
 • Wat wordt bedoeld met het 'overstek'?
  Dit is het dakoverstek. Het overhangende gedeelte van het dak, van een verdieping of een gootconstructie. Behalve dat het functioneel is tegen water en zon, heeft het ook een architectonische rol.
 • Wat wordt bedoeld met het 'peil'?
  Dit is de bovenkant van de afgewerkte beganegrondvloer, gemeten op twee centimeter onder de voordeurdorpel. Dit is het uitgangspunt voor de hoogtemaatvoering.
 • Wat is een penant?
  Dit is een gemetseld, uitspringend deel van een muurvlak ter versteviging van de muur of om het gewicht van een balk te dragen.
 • Wat is R-waarde?
  Dit geeft het warmte-isolerende vermogen van een meteriaallaag aan. De R-waarde wordt vaak gebruikt bij isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren en daken.
 • Wat is een 'regel'?
  Dit is de benaming voor een horizontaal aangebrachte houten lat in een constructie die een verbinding vormt, meestal met stijlen.
 • Wat wordt verstaan onder ruwbouw?
  Ruwbouw, ook wel cascobouw, is de fase van een bouwwerk waarbij het geheel wind- en waterdicht is, maar nog niet is afgebouwd.
 • Wat is skeletbouw?
  Skeletbouw is een bouwsysteem waarbij de draagconstructie meestal bestaat uit een houten, stalen of betonnen geraamte. De  muren hebben geen dragende functie meer. Het skelet bestaat uit kolommen en liggers. Het gewicht van het gebouw wordt door het geraamte gedragen. De stabiliteit wordt gehaald uit de gevulde vlakken en/of windverbanden.
 • Wat voor soorten spanningen bestaan er in de bouw?
  • Mechanische spanning, kracht per oppervlakte (bijvoorbeeld N/mm2).
  • Elektrische spanning, potentiaal, voltage (V).
  • Overspanning, spanwijdte.
 • Wat is een spant?
  Dit zijn houten balken waarop het dakbeschot van een hellend dak geplaatst wordt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

De bouwaanvraagprocedure is vastgelegd in:A. De Bouwverordening.B. Het bestek.C. Het bestemmingsplan.
A. De Bouwverordening.
Welke serie benamingen van ruimten is volgens het Bouwbesluit de juiste?A. Badruimte- verkeersruimte- toiletruimte.B. Woonkamer- bergruimte- meterruimte.C. Verblijfsruimte- verkeersruimte- badkamer.
A. Badruimte- verkeersruimte- toiletruimte.
Het Bouwbesluit regelt?A. De administratieve bepalingen voor een omgevingsvergunning bouwen.  B. De bouw- en inrichtingstechnische eisen voor een bouwwerk.C. De welstand- en milieueisen waaraan een bouwwerk moet voldoen.
B. De bouw- en inrichtingstechnische eisen voor een bouwwerk.
Bestemmingsplannen zijn vastgelegd:A. De toekomstige beleidsvoornemens op planologisch gebied.B. De hoofdbestemmingen van de grond binnen een gemeente in grote lijnen.C. De gedetailleerde bestemmingen en bebouwingen van de gronden.
C. De gedetailleerde bestemmingen en bebouwingen van de gronden.
De technische voorschriften voor het bouwen van een woning en woongebouwen staan in?A. De Woningwet.B. Het Bouwbesluit.C. De (gemeentelijke) Bouwverordeningen.
B. Het Bouwbesluit.
De kosten voor precario zijn?A. De legeskosten van de gemeente voor het verkrijgen van  een omgevingsvergunning bouwen. B. De kosten voor het tijdelijk gebruiken van openbare grond.C. De kosten voor het hebben van het recht van overpad bij een erfdienstbaarheid.
B. De kosten voor het tijdelijk gebruiken van openbare grond.
In een verkoopbrochure van een appartementencomplex staat aangegeven dat de appartementen over een bezoekbaar toilet beschikken. Wat betekend dit?  A. Een extra toiletruimte in elk appartement voor eventuele bezoekers of logees.B. Een toiletruimte in de gemeenschappelijke ruimte van het appartementencomplex.C. Een toiletruimte en elk appartement waar ook mensen met een rollator of rolstoel gebruik van kunnen maken.
C. Een toiletruimte en elk appartement waar ook mensen met een rollator of rolstoel gebruik van kunnen maken.
Wat is een rooilijn?A. De lijn waarlangs je het bouwraam plaatst.B. De lijn van waaruit je alle hoogtematen afleidt.C. De uiterste lijn waarlangs je de gevel mag bouwen.
C. De uiterste lijn waarlangs je de gevel mag bouwen.
Een woning valt onder de Wet beschermde stads- en dorpsgezichten. Bij de overdracht van de woning geven de kopers aan binnenkort een bescheiden dakvenster aan de achterzijde ervan op te willen gaan nemen.Moeten de kopers hiervoor een omgevingsvergunning bouwen aanvragen? Zo ja, waarom?A. Ja, omdat dakvenstersongeacht de afmeting of locatie altijd vergunningsplichtig zijn.B. Ja, omdat het hier om een beschermd stads- en dorpsgezicht gaat. Daarvoor moet je altijd ongeacht de afmeting of locatie van het dakvenster, een omgevingsvergunning bouwen aanvragen.C. Nee, als de dakconstructie niet wordt aangetast, zijn dakvensters aan de achterzijde altijd vergunningsvrij.
B. Ja, omdat het hier om een beschermd stads- en dorpsgezicht gaat. Daarvoor moet je altijd ongeacht de afmeting of locatie van het dakvenster, een omgevingsvergunning bouwen aanvragen.
Bij de aanvraag omgevingsvergunning bouwen verlangt Bouw- en woningtoezicht een schoongrondverklaring. Waar is deze verklaring voor nodig?A. Vaststellen van de draagkracht van de grond.B. Vaststellen van verontreiniging van de grond.C. Bepalen van de gelaagdheid van de grond.
B. Vaststellen van verontreiniging van de grond.
(gesloten bouwgrond)