Summary Algemene Economie

357 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Algemene Economie

 • 1 Macro-economie

 • Wat is macro-economie?
  Macro-economie is een ander woord voor algemene economie en bestudeert de economische aspecten van de nationale economie (volkshuishoudingen) of van de wereldhuishouding.
 • 1.1 Kringloopschema's

 • Waar is een kringloopschema een voorbeeld van?
  Een kringloopschema is een voorbeeld van een model. Een model is een vereenvoudigde, schematische weergave van de werkelijkheid.
 • Wat geeft een kringloopschema weer?
  Een kringloopschema geeft een grafische voorstelling van de goederen- en geldstromen tussen bedrijven, gezinnen, overheden en buitenland.
 • Welk verband wordt bedoeld met een gesloten- en een open economie?
  Er wordt bedoeld dat in het model geen rekening wordt gehouden met het buitenland. Er wordt dus afgezien van import en export. Een open economie houdt hier dus wel rekening mee
 • Welke twee sectoren bevat een eenvoudige kringloopmodel?
  - productiehuishoudingen
  - consumptiehuishoudingen
 • Welke 4 stromingen bevat een eenvoudig kringloopschema?
  - stroom van arbeid van consumptiehuishoudingen naar productiehuishoudingen en een geldstroom in tegengestelde richting, dit is beschikbaar inkomen
  - stroom van consumptiegoederen van productiehuishoudingen naar consumptiehuishoudingen en een geldstroom in tegengestelde richting, dit is verdiend inkomen
 • Welke 3 conclusies kunnen worden getrokken op basis van een eenvoudig kringloopschema?
  - in een evenwichtssituatie zijn alle stromen gelijk
  - veranderingen in een bepaalde grootheid heeft gevolgen voor een andere grootheid
  - consumptiehuishoudingen vormen (in dit model) de motor van economie. Er wordt rekening gehouden met wensen van consumenten.
 • Wat is het belangrijkste nadeel van eenvoudig kringloopschema?
  Realiteitsgehalte is erg laag. 

  Overheid, buitenland, banken en onderlinge leveranties tussen productiehuishoudingen (kapitaalgoederen) zijn weggelaten. 

  deze sectoren bestaan in werkelijkheid wel.
 • Uit welke vijf sectoren bestaat een uitgebreid kringloopschema?
  - gezinshuishoudingen (consumptiehuishoudingen)
  - bedrijven (productiehuishoudingen)
  - overheid
  - buitenland
  - financiële instellingen (banken)
 • Gebruikte symbolen voor uitgebreid kringloopschema:
  - C = consumptie
  - I = investeringen bedrijven
  - S = besparingen gezinnen
  - O = overheidsbestedingen
  - B = belastingen
  - E = export
  - M = import
 • Wat is de formule voor het verdiend inkomen?
  (S-I) + (B-O) = E - M
 • 1.2 Nationale rekeningen

 • Wat is een andere methode naast een kringloopschema?
  Boekhoudkundige methode
 • Definitie nationale rekeningen
  de in- en uitgaande geldstromen worden per sector geregistreerd en vormen de zogenaamde nationale rekeningen
 • Wat zijn de vier sectoren waarin nationale rekeningen worden onderverdeeld:
  - Bedrijven
  - gezinnen
  - overheid
  - buitenland
 • Wat is het verschil tussen consumptiegoederen en investeringsgoederen?
  Consumptiegoederen zijn goederen die door de sector gezinnen in eigen gebruik wordt afgenomen.

  investeringsgoederen zijn goederen die worden afgenomen door de sector bedrijven ter vervanging of uitbreiding van hun productiecapaciteit
 • Wat verstaat men onder intermediair verbruik
  Intermediair verbruik betreft goederen die bedrijven elkaar onderling leveren maar niet direct leiden tot vervanging of uitbreiding van de productiecapaciteit.
 • Wat betekent toegevoegde waarde van een productiehuishouding?
  De toegevoegde waarde van een productiehuishouding is de marktwaarde (verkoopwaarde) van een product minus de inkoopwaarde van de daarbij gebruikte grondstoffen of halffabricaten.
 • Hoe wordt ook wel de toegevoegde waarden die het bedrijfsleven in een bepaald land voortbrengt genoemd?
  Bruto binnenlands product (BBP)
 • Waar is de netto toegevoegde waarde gelijk aan?
  De netto toegevoegde waarde is gelijk aan de bruto toegevoegde waarde minus afschrijvingen
 • Met welke formule bereken je het BBP:
  BBP = C + I + O + E - M
 • Wat is het verschil tussen nominale en reële groei?
  Nominale groei is gemeten in euro's en reële groei is gemeten in volume
 • Wat is het verschil tussen primaire- en overdrachtsinkomens?
  Primaire inkomens, zijn inkomens die worden verkregen door het beschikbaar stellen van de productiefactoren in het productieproces: loon, huur, rente, dividend en winst.

  Overdracht inkomens zijn inkomens waar geen productieprestatie tegenover staat: toeslagen, sociale uitkering of studiefinanciering.
 • Wat zijn de vier productiefactoren en welke beloningen staan daar tegenover?
  Arbeid - lonen en salarissen
  kapitaal - rente en dividend
  natuur - pacht
  ondernemersinitiatief - ondernemerspremie of winst
 • Wat is het verschil tussen factorkosten en marktprijzen?
  Factorkosten - beloning productiefactoren
  marktprijzen - inclusief kostenverhogende belastingen - prijsverlagende subsidies
 • Noem de vier macro-economische bestedingen:
  - consumptie gezinshuishoudingen
  - investeringen bedrijven
  - bestedingen overheid 
  - export
 • Wat omvat de bruto-investeringen?
  - vervangingsinvesteringen (gelijk aan afschrijvingen)
  - uitbreidingsinvesteringen (vast kapitaal)
  - vergroting van de voorraden (vlottend kapitaal)
 • Wat zijn netto-investeringen?
  Netto = bruto - vervangingsinvesteringen

  dus uitbreiding en vergroting van voorraden zijn netto.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is macro-economie?
De algemene economie of macro-economie , bestudeert de economische aspecten van de nationale economie (volkshuishouding)of van de wereldhuishouding.
Wat is het verschil tussen directe- en indirecte marktpartijen?
Directe --> handelen op beursvloer

indirect --> tussenpersonen
Wat is het doel van de alternext
Bevorderen van handel in effecten
Wat zijn courante en incourante markten?
Courant --> officieel beursgenoteerde fondsen
incourant --> niet officieel genoteerde fondsen --> handelen op alternext
Wat houdt het onderzoek due diligence in?
Onderzoekt een bank of aangezochte derde partij die de emissie begeleidt, of de inhoudt van het prospectus een juist beeld geeft van de onderneming.
Wanneer moet een noteringsoverenkomst getekend worden?
Wanneer een onderneming naar de beurs wil
Wat verricht een clearing member?
Financiele en administratieve afwikkeling van transacties die door de toegelaten instellingen zijn gedaan op de markten van Euronext Amsterdam.
Wat is een liquidity provider (liquiditeitenverschaffer)?
Handelt voor eigen rekening uitsluitend met andere toegelaten instellingen.
Wat is een floor broker?
Handelt in effecten van ander toegelaten instellingen. Kan ook handelen voor eigen rekening.
Wat is een commissionair?
Onderneming of persoon die uitsluitend voor rekening en risico van zijn cliënten bemiddelt bij de aan- en verkoop van effecten.