Summary alle artikelen + hoorcolleges

-
353 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - alle artikelen + hoorcolleges

 • 1 alle artikelen + hoorcolleges

 • In het jaar 2025 zal ???? 65 jaar of ouder zijn
  1 op de 3
 • Investeren in gezond ouder worden draagt bij tot?
  Betere arbeidsparticipatie en verminderde kans op vroege uittreding van de arbeitsmarkt
 • Het healthy aging project definieerd ouderen als?
  50 +
 • Wat is het doel van het project healthy aging?
  Gezond ouder worden bevorderen
 • Wat is het uitgangspunt van gezond ouder worden?
  Evenwicht tussen de mogelijkheden van het individu en zijn persoonlijke doelen
 • Wat is de definitie van gezond ouder worden?
  Proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid worden geoptimaliseerd zodat ouderen, zonder gediscrimineerd te worden actief aan de samenleving kunnen deelnemen en een onafhankelijk leven kunnen lijden met een goede kwaliteit van leven
 • Hoe moet je actief ouder worden volgens de EU Commissie?
  permanente educatie, langer door werken, later en meer geleidelijk met pensioen, actief zijn na pensionering, deelnemen aan activiteiten die individuele mogelijkheden verruimen en de gezondheid instant houden
 • Wat zijn 3 factoren waarbij rekening gehouden moet worden voor het bevorderen van gezond ouder worden?
  Mogelijkheden van het oudere individu
  Persoonlijke doelen
  De omgeving
 • Er zijn 3 vrouwen op 2 mannen van de leeftijd 65 tot 79 en er zijn 2x zoveel vrouwen als mannen 80+ is dit waar?
  ja
 • Welke leeftijd hebben jongere ouderen en welke leeftijd hebben oudere ouderen?
  50+ en 80+
 • Wat zijn de 4 matrix thema's?
  Gezondheidsverschillen
  Sociale economische gezondheidsdeterminanten 
  Man/Vrouw
  Minderheden
 • Wat is arbeitsvermogen?
  gezondheid van een individu en zijn mogelijkheden tot opleiding, competenties, waarde en attitude in verhouding tot functie eisen
 • Wat is leeftijdsmanagement?
  Houdt de dagelijkse sturing en organisatie van het werk in, rekening houdend met de levensloop en competentie van de werknemers
 • Ouderen aanmoedigen maatschappelijk te participeren, meer educatie en ouderen de mogelijkheid bieden vrijwilligers werk te verrichten zijn prioriteiten voor de actie van?
  Sociaal kapitaal
 • Gebrek aan sociale steun ver viervoudigd het sterfte cijfer ten gevolgen van?
  hart en vaatziekte
 • Wie hebben minder vertrouwen in andere mensen?
  Werklozen/laag inkomen
 • Vrijwilligerswerk verbeterd het geestelijk welzijn van?
  De ouderen die vrijwilligers werk verrichten en de ontvanger van vrijwilligerswerk
 • Inkomen belangrijker dan?
  Kwaliteit sociale contacten belangrijker dan? 
  Contact met vrienden belangrijker dan?
  Opleiding
  Kwantiteit
  Contact met volwassen kinderen
 • Verband sociaal economische status en persoonlijke welzijn is belangrijker voor? oudere mannen of vrouwen?
  oudere mannen
 • Voor wie is sociaal netwerk belangrijker?
  vrouwen
 • Verband tussen sociaal netwerk en persoonlijkwelzijn is sterker voor ouderen of jongeren?
  ouderen
 • Voor wie is sociaal economische status belangrijker?
  jongere oudere
 • Wat heeft een negatieve invloed geestelijke gezondheid en is het belangrijkste vooroordeel dat mensen boven de 55+ ervaren?
  Leeftijdsdiscriminatie
 • Op welke 5 punten moet actie worden ondernomen om geestelijke gezondheid te bevorderen?
  Discriminatie
  Deelname aan zinvolle activiteiten
  Hechte persoonlijke relaties
  Lichamelijke gezondheid
  Armoede
 • Wat is de definitie van geestelijke gezondheid volgens de WHO?
  Toestand van welbevinden waarin een individu instaat is:
  mogelijkheden te verwezenlijken, om te gaan met normale druk v/h leven, productief vruchtbaar te werken en een bijdrage te leven aan zijn directe omgeving
 • Wat is het meest voorkomende gezondheidsprobleem bij ouderen?
  Depressie
 • Wat zijn 2 belangrijke determinanten voor een goede gezondheid?
  toegang tot groene gebieden en de mogelijkheid om buiten te zijn
 • Wat is een van de belangrijkste milieu gerelateerde aandoeningen bij ouderen?
  luchtvervuiling
 • BMI stijgt met de leeftijd en is het hoogst op middelbare leeftijd, waar of niet waar?
  waar
 • Wat voorkomt vitamine D3 en calcium bij ouderen?
  Voorkomt fracturen bij val incidenten en verminderd risico op kanker
 • Wat zijn de 3 belangrijkste oorzaken van dodelijke ongevallen bij ouderen?
  Zelf toegebrachte verwondingen
  Val ongevallen
  Verkeersongevallen
 • Vrouwen hebben meer kans op val incidenten dan mannen door?
  Minder spierkracht en osteoporose
 • Wat zijn 3 categorieën voor ouderen met alcohol problemen?
  Ouderen die:
  Grootste deel van hun leven alcohol gedronken
  Weinig drinken maar in combinatie met geneesmiddelen gebruik hun gezondheid in gevaar brengen
  Mensen die pas op latere leeftijd overmatig alcohol gaan drinken
 • Wat is de definitie van healthy literacy?
  Vermogen om basisinfo over gezondheid te verwerven interpreteren en begrijpen en gebruiken om eigen gezondheid te verbeteren
 • Wat zijn 3 doelstellingen van de WHO?
  Zelfstandigheidbewaren en invaliditeit voorkomen
  Verlies van functionele capiciteiten herstellen d.m.v. revalidatie
  Levenskwaliteit verzekeren in geval functie verlies onomkeerbaar is
 • Ouderen worden nog steeds gezien als kosten i.p.v. een lange termijn investering, dit hoort bij?
  Het Europese beleid en is niet goed
 • Het actie plan voor ouderen in Spanje heeft 4 actie gebieden, welke zijn dit?
  Gelijkheid van kansen
  Samenwerking
  Training en opleiding
  Informatie en onderzoek
 • Nederland is qua gezondheid beter dan andere Europese landen als wij het hebben over de jeugd, wat zijn bewijzen hiervoor?
  Baby/kinderstefte is laag
  Onderwijs participatie is hoog
  Jeugdigen voelen zich gezond
  Kinderen met gezondheidsproblemen kunnen er goed mee omgaan
 • Wie moeten extra aandacht krijgen van jeugdzorg?
  Sociaal economische risico groepen
 • Waar hebben kinderen met een lage sociaal economische status meer kans op?
  Een ongezonde leefstijl en psychische problemen
 • Wat is het doel van jeugdzorg?
  Bevorderen, beschermen, beveiligen v/d gezondheid en het monitoren van in de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren
 • Wat is de recente definitie van gezondheid?
  Vermogen om aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van, fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven
 • Ervaren gezondheid en geluk neemt iets af naarmate kinderen?
  ouder worden
 • Wie ervaren gezondheid en geluksgevoel minder positief?
  Kinderen uit 1 ouder gezinnen en kinderen uit een gezin met een lage sociaal economische status
 • Jongens minder positief dan meisjes
  Meisjes minder positief dan jongens
  Geen verschil
  Welke is waar?
  Meisjes minder positief dan jongens
 • Waar of niet waar
  Allochtonen zijn minder gelukkig dan autochtonen
  niet waar
 • Waar of niet waar
  Laaggeschoolden zijn minder gelukkig dan hoogopgeleiden
  waar
 • Waar heeft geluk mee te maken in Nederland?
  de welvaart en geringe verschillen tussen arm en rijk
 • Hoeveel % v/d jongeren was in 2011 niet in het bezit van een startkwalificatie?
  7%
 • Wat zijn risico groepen voor vroegtijdig schoolverlaten?
  Jongeren met gedrag en emotionele problemen
  Jongens en allochtonen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar of niet waarBijna de helft van de Nederlandse jongeren beweegt genoeg maar eet onvoldoende gezond
waar
Vaak pesten groter probleem op ? dan op ?
basisschool dan op voortgezet onderwijs
Hoeveel % van de leerlingen in groep 8 rapporteert hyper actief gedrag?
20%
Welke stoornissen zijn zeldzaam?
autisme spectrum stoornissen
Hoeveel procent verlaat het onderwijs zonder startkwalificatie?
ruim 7%
Wat is narratieve psychologie?
Bestudeerd wat mensen over zichzelf vertellen, wat kunnen wij daarvan leren
Waarmee hangt eenzaamheid samen?
Lichamelijke en psychische klachten
Wat is zilveren kracht?
Senioren zijn de schouders waar volgende generaties op staan, senioren verrijken de samenleving met hun levenservaring en talenten
Wat is maatschappelijke participatie?
vrijwilligerswerk
Mantelzorg/informele hulp
verlenen van hulp aan familie en vrienden
wat is participatie?
meedoen aan het maatschappelijk leven