Summary Allemaal andersdenkenden omgaan met cultuurverschillen

-
ISBN-10 9047005864 ISBN-13 9789047005865
217 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Allemaal andersdenkenden omgaan met cultuurverschillen". The author(s) of the book is/are Gerard Hendrik Hofstede. The ISBN of the book is 9789047005865 or 9047005864. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Allemaal andersdenkenden omgaan met cultuurverschillen

 • 1 De regels van het sociale spel

 • Definities 'cultuur'

  Beschaving (m.n. onderwijs, kunst, literatuur)

  Collectieve mentale programmering die de leden van een groep of categorie mensen onderscheid van anderen.

 • Om met andere leiders te communiceren over ecologische, economische en politieke, militaire, hygiënische moeten leiders de verschillen in denken, voelen en handelen van elkaar begrijpen om tot actie over te gaan.
 • Niveaus van mentale programmering (piramide)

  Menselijke natuur (universeel - aangeboren)

  Cultuur (specifiek voor groep/categorie - aangeleerd)

  Persoonlijkheid (specifiek voor individu - aangeboren en aangeleerd)

 • De verscheidenheid in het menselijk denken, voelen en handelen vertoond wel een structuur. Dus door die van andere culturen te leren kan het helpen wanneer je als hulpverlener een programma moet schrijven.
 • Cultuuruitingen van oppervlakkig naar diep (ui)

  symbolen (woorden, gebaren, afbeeldingen, voorwerpen met betekenis)

  helden (personen)

  rituelen (collectieve activiteiten die technisch gezien overbodig zijn, maar binnen cultuur als essentieel worden beschouwd)

  waarden (collectieve neiging om een bepaalde gang van zaken te verkiezen boven de andere) --> gevoelens met pijlrichting plus en minpool (slecht-goed)

  Zichtbare deel wordt gevormd door 'praktijken' (symbolen, helden rituelen)

 • Homeostase
  Ouders imiteren de opvoeding die ze zelf ontvingen
 • Het mentale programma/cultuur: (denken, voelen, handelen van iemand) ontstaat in het gezin, wordt voortgezet op straat, op school, in jeugdgroepen, op het werk, en in de woongemeenschap.
 • Morele kring

  Ingroup en outgroup

 • Welkte type cultuur zijn er?
  1. Beschaving, zoals onderwijs, kunst en literatuur.
  2. cultuur als mentale programma, dus ook het alledaagse zoals groeten, eten, wel of niet tonen van gevoelens.

  Cultuur bestaat uit de ongeschreven regels voor het sociale spel
 • Niveaus van cultuur

  nationaal

  regionaal, etnisch, religieus of taalniveau

  sekseniveau

  generatieniveau

  sociale klasseniveau

  organisatie-/ ondernemings-/ afdelingsniveau

 • Cultuur is de collectieve mentale programmering die de leden van een groep of categorie mensen onderscheidt van die van andere.
 • Drie soorten verschillen tussen landen

  Identiteit (taal, godsdienst) zichtbaar

  Waarden (mentale software), onzichtbaar

  Instituties (regels, wetten, organisaties) zichtbaar

 • De menselijke natuur: is wat alle mensen met elkaar gemeen hebben. Het universele in onze mentale programmering:
  het menselijk vermogen om angst, liefde, vreugde, verdriet, medeleven en schaamte te voelen, de behoefte om zich met anderen te verbinden, te spelen en zich te oefenen, het vermogen de omgeving waar te nemen en er met andere mensen over te spreken. aangeboren

  De cultuur:
  Alles wat een categorie mensen heeft aangeleerd door bij een groep te horen.
  De zorgen voor de uitingen die je met de gevoelens doet zoals boven schuin beschreven. Aangeleerd

  Persoonlijkheid:
  Het stuk van de mentale programmering die niet gedeeld wordt met enig ander mens. Persoonlijkheid wordt gevormd door eigenschappen die gedeeltelijk aangeboren zijn en gedeeltelijk aangeleerd.     
  Aangeleerd door persoonlijke ervaringen en door collectieve programmering (cultuur)
 • Cultuurrelativisme
  Men schort in het contact met andere groepen of samenlevingen zijn oordeel op en past niet zijn eigen normen toe op de ander.
 • 4 cultuuruitingen
  Een model dat laat zien waar cultuur uit bestaat met als belangrijkste de waarden.  1.Symbolen:
  betekenisvolle afbeeldingen, woorden uit een taal of gebaren, teksten, dingen die een bepaalde betekenis hebben voor een cultuur. Ook kleding, haardracht, vlaggen
  2.Helden: levende of dode personen, fictief of echt, sociale rolmodellen / voorbeeldfiguren. Superman, spiderman zeggen iets uit onze cultuur. Heiligen. gedragsmodellen.
  3.Rituelen:groepsactiviteiten om bijzondere gebeurtenissen te markeren of te ‘vieren’. Doop, begrafenis, huwelijken, in bedrijven: vrijdagmiddagborrel, manier van vergaderen.
  Deze collectieve activiteiten zijn overbodig om het gewenste doel te bereiken, maar die binnen een cultuur als sociaal essentieel worden beschouwd.
  4.Waarden: vroeg aangeleerde overtuigingen, goed en slecht, mooi en lelijk. Eerlijkheid, beleefdheid.

  .
 •  ingroup / wij tegenover de outgroep / zij
 • moraal
  Het begrip moraal (of zeden) geeft de handelingen en gedragingen aan die in een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien
 • Niveau's van mentale programma's
  - nationaal niveau: op basis van ons land
  - regionaal en/of etnisch en of religieus en/of taalniveau 
  - sekseniveau v / m
  - generatieniveau
  - sociale-klassenniveau genoten onderwijs en iemands functie of beroep.
  - voor mensen met een baan; 

  Waarde van het ene niveau kunnen loodrecht op een ander niveau staan.
 • Cultuur één
  'beschaving', vruchten van die beschaving zoals onderwijs, kunst en literatuur
 • Cultuur twee
  cultuur als mentale programmering (breder dan cultuur één)
 • Cultuur...
  is niet aangeboren maar aangeleerd
  wordt overgedragen via onze sociale omgeving en niet via onze genen
 • Persoonlijkheid
  -specifiek voor het individu
  -aangeboren én aangeleerd
 • Cultuur
  -specifiek voor groep of categorie
  -aangeleerd
 • Menselijke natuur
  -universeel
  -aangeboren
 • individualistische milieus
  moderne steden, de academische wereld en het moderne zakenleven 
  bieden het individu de ruimte er meerdere, gemakkelijk inwisselbare identiteiten op na te hyouden
 • collectivistische samelevingen
  het gros van de wereldbevolking
  mensen zien zichzelf veel meer als lid van een etnische, regionale of nationale gemeenschap en hun identiteitsgevoel wordt vooral daardoor bepaald.
 • 1.Wat worden mentale programma's genoemd?
  Het geheel van voelen, denken en handelen van een persoon, die vaststaan binnen iemands persoonlijkheid.
 • 2.Waar worden mentale programma's door gevormd?
  Door de omgeving waarin we ons begeven en de ervaringen in het leven.
 • 3.Wat is cultuur?
  Het totaal van mentale programmering binnen een groep, die de ene groep van de andere onderscheidt.
 • 4.Wat zijn drie niveaus van mentale programmering?
  Persoonlijkheid, cultuur en de natuur van de mens.
 • 5.Wat zijn vier lagen van het ui-model?
  Waarden, rituelen, helden en symbolen.
 • 6.Noem een voorbeeld van helden.
  Personen die binnen een bepaalde cultuur hoog aanzien hebben.
 • 7.Noem twee uiteenlopende waarden.
  Goed tegenover slecht.
 • 8.Wat wordt bedoeld met de morele kring?
  Het aantal mensen om ons heen die we tot onze groep rekenen en die daarom volledige rechten en plichten krijgen.
 • 9.Noem twee zaken die grenzen stellen aan de morele kring.
  Filosofie en religie.
 • 10.Hoe heten de leden en niet-leden van de morele kring?
  De wij- en zij-groep.
 • 11.Noem drie groepskenmerken?
  Nationaliteit, religie en beroep.
 • 12.Benoem zes niveaus van mentale programmering.
  Nationaal, regionaal, sekse-, generatie-, klasse- en organisatieniveau.
 • 13.Wat betekent de term 'global village'?
  De wereld wordt steeds vaker als dorp gezien.
 • 14.Wat zijn praktijken?
  Praktijken vormen het zichtbare deel van de cultuur en zijn sneller aan veranderingen onderhevig.
 • 15.Op welke niveaus hebben fundamentele waarden vooral betrekking?
  Op nationaal, sekse- en regionaal niveau van cultuur.
 • 16.Wat is een belangrijk verschil tussen een staat en een samenleving?
  In een samenleving is er vaak meer sprake van een gemeenschappelijke cultuur.
 • 17.Benoem drie verschillen tussen landen die voortkomen uit de geschiedenis van een land?
  Waarden, instituties en identiteit.
 • 18.Wat is het verschil tussen identiteit en waarden?
  Identiteit zijn zichtbaar en waarden onzichtbaar.
 • 19.Wat is van belang wanneer men managementculturen tracht te begrijpen?
  Omdat managers ook lid zijn van een bepaalde nationale cultuur, is het bij onderzoek naar managementculturen ook van belang de nationale culturen te begrijpen.
 • 20.Wat is cultuurrelativisme?
  Dat men bij de vergelijking tussen culturen, de ene cultuur niet als laagstaand of hoogstaand kwalificeert.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

25.In welke samenleving wordt glimlachen als verdacht gezien?
In een sobere samenleving.
24.In welke samenleving wordt meer vis gegeten?
In een sobere samenleving.
23.In welke samenleving is men vaak tevreden over het gezinsleven?
In een hedonistische samenleving.
22.Wat betekent het begrip socioseksualiteit?
Mensen met een beperkte socioseksualiteit richten zich op lange relaties en vaste emotionele banden. Mensen met een ruime socioseksualiteit hebben losse banden met andere mensen en ook vaak meer kortstondige relaties. Het begrip richt zich dus op het aangaan van relaties.
21.In welke samenleving zijn hart- en vaatziekten vaker de doodsoorzaak?
Binnen een sobere samenleving.
20.Binnen welke dimensie vinden we meer extraverte persoonlijkheden?
Binnen het hedonisme.
19.Binnen welke dimensie vindt men zuinigheid belangrijker?
Binnen soberheid.
18.Binnen welke dimensie wordt vrije tijd meer belangrijker gevonden?
Binnen het hedonisme.
17.Benoem twee factoren die van belang zijn voor het geboortecijfer in een land.E204
Geluk en opleidingsniveau.
16.Welke correlatie is het hoogst in rijke landen?
Een hoge score op hedonisme en de mate waarin mensen hun gezondheid als zeer goed beschouwen.