Summary Allochtonen Een Inleiding In De Multiculturele Samenleving

-
ISBN-10 9062832830 ISBN-13 9789062832835
221 Flashcards & Notes
47 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Allochtonen Een Inleiding In De Multiculturele Samenleving". The author(s) of the book is/are Siep van der Werf. The ISBN of the book is 9789062832835 or 9062832830. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Allochtonen Een Inleiding In De Multiculturele Samenleving

 • 1 Inleiding

 • De Nederlandse samenleving is multi-etnisch/cultureel geworden en dat heeft consequenties voor de inhoud van het onderwijs. 
 • welke gastarbeiders kwamen naar Nederland


  Molukkers, Turken, Marokkanen


 • De situatie waarin veel allochtonen in de Nederlandse samenleving verkeren, wordt voor een deel getekend door werkloosheid en slechtere arbeidssituatie, een laag inkomen en lagere onderwijsresultaten. Wel zal er onder de allochtonen de sociaal-economische positie steeds meer variëren van onzichtbare illegalen tot geslaagde zakenlieden. 
 • De schets van de cultuur en de sociaal-economische positie kan ertoe bijdragen dat het beeld ontstaat dat allochtonen (en hun culturen) een probleem zijn voor de samenleving. Onvrede met veranderingen in de buurt, of met werkloosheid of met overheidsbeleid worden vaak in verband gebracht met de komst van de allochtonen.
 • Het multi-etnisch/cultureel worden van de Nederlandse samenleving is een verrijking van de samenleving. In de Nederlandse samenleving kunnen we leren hoe in andere culturen belangrijke levensitems ook anders dan op onze Nederlanse, calvinistische wijze doorleefd worden. Met de allochtonen kwamen andere culturen in ons land.
 • Het gebruikt van de term allochtonen suggereert dat er één categorie allochtonen zou bestaan, terwijl het gaat om veel uiteenlopende categorieen met een variatie aan etniciteit, cultuur, godsdienst, en geschiedenis en positie.
 • Interculturalisatie: Wanneer een organisatie de verschillende culturen in haar beleid, medewerkers en werkwijze laat samengaan op een zodanige wijze dat de mensen uit verschillende culturen zich daar thuis voelen.
 • Diversiteitsbeleid: Wanneer sekse, seksuele geaardheid, religie etc. in het beleid van een organisatie een volwaardige plaats krijgt. 
 • Multi-etnische samenleving: de variatie in afkomst die te zien is in het uiterlijk (haar, huidskleur, kleding, manier van doen).
 • 1.1 Inleiding

 • Antropologie is de wetenschap van de mens die zich bezig houdt met zowel alle mensen als met alle dimensies van menselijkheid.
 • Multiculturele samenleving: de meest uiteenlopende culturen bestaan in harmonie naast elkaar.
 • Multi-etnische samenleving: 
  - een Samenleing waarin tal van etnische groepen elven.
  - Nederlandse, westerse cultuur = dominant
  - multi-etnische school?
 • 1.2 De historische achtergrond van de Antropologie

 • De ontdekkingsreizigers waren:
  - Herodotus
  - Paulus
  - Marco Polo
  - Columbus
 • Beschavingsmissie:  het evangeliseren (= het christelijke geloof verkondigen aan ongelovigen van barbaren)
 • De grondleggers van de antropologie: 
  - De Duitser F. Boas, vader van de Amerikaanse Antropologie
  - Engelsman Radcliffe Brown, onderzocht familiesystemen
  - De Pool Malinowski, onderzocht economie en giftrelaties
 • De kennis wordt gebruik om:
  1. praktische problemen op te lossen.
  2. Problemen te identificeren
  3. Bestaande verhoudingen te legitimeren.
 • De metthode participerende observatie.
  Antropologisch veldwerken - outreachend werken.
  - veldwerk: vestigt zich in de groep die hij of zij wil bestuderen
  - participeren, observeren en vragen stellen.
 • Antropologische zienswijze:
  - de individualiteit benadrukken en kapitaliseren.
  - feiten worden niet verzameld maar geconstrueerd.
  - laat het verloop van het onderzoek alsmede de betekenis van begrippen sterk afhangen van de gesprekken met onderzochten.
 • Etnografisch interviewen.
  De directe waarneming en beschrijvende bestudering van de cultuur en manier van leven van bepaalde samenlevingen. Zonder oordeel. Deelnemend aan de cultuur. Zoeken naar verklaringen en verhelderen van de oppervlakte.
 • De zes belangrijkste etnische groepen in Nederland.
  1. Indische Nederlanders
  2. Molukkers
  3. Surinamers
  4. Antillianen en Arubanen
  5. Arbeidsmigranten
  6. Vluchtelingen en asielzoekers
 • Soorten migranten.
  De koloniale migrant: Antillianen, Surinamers, Indo's en Molukkers
  Gastarbeiders: Turken en Marokkanen
  Vluchtelingen:  Koerden, Somaliërs, Bosniërs, Irakezen en Iranees
 • Push en Pull factoren van migratie.
  Economisch: werkeloosheid
  Psychologisch: familiespanningen, persoonlijke conflicten
  Politiek-sociologisch: politieke en religieuze spanningen
 • Verklaringen voor de groei van allochtonen.
  - Gezinshereniging en gezinsvorming
  - De samenstelling van gezinnen: allochtonen krijgen meer kinderen
  - Weinig remigratie: door armoede.
 • Acculturatie:
  overnemen van elementen van een vreemde cultuur (eten, huis, inrichting, kleding, ect)
 • Assimilatie:
  wanneer een etnische groep zijn cultuur opgeeft en volledig de normen en waarden van het nieuwe thuisland overneemt.
 • De 5 fasen in het Nederlandse immigratiebeleid:
  1. Naweeën Indische dekolonisatie
      - molukkers konden niet integreren: tijdelijk verblijf, geen beleid
  2. Tijdelijke migratie
       - gastarbeiders, surinamers, verantwoordelijkheid lag bij de werkgevers
  3. Overgangsfase
       - levenslange tijdelijkheid, remigratiebeleid geen succes (oprotpremie)
  4. Fase van vestiging
       - beleid gericht op: emancipatie, rechte, achterstand aanpakken
  5. De nieuwe eeuw       
      - economische crisis, illegalen, radicalisering
 • De factoren die het minderhedenbeleid beïnvloeden.
  1. omgang en zichtbaarheid
      - afwijzende gevoelens zonder dat men ze ziet
  2. economische functionaliteit
      - wanneer ze 'nodig' zijn.
  3. economische groei
      - wanneer het slecht gaat met de economie is de houding t.o.v. een allochtoon negatiever.
 • De verschillende motieven van migratie onderscheiden.
  1. de politiek
      - dekolonisatie: het onafhankelijk worden van koloniën, nationalisme: sterke voorkeur voor alles van het eigen land. 
  2. de economie 
      - zwakke economieën, arbeidsmigratie: men migreert naar een ander land om werk te zoeken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het verschil tussen 'zwarte' 'klompen' en 'schoenen' scholen?
zwarte scholen: school met allochtone kinderen
klompen school: de school voor de arbeiderskinderen
schoenen school: voor kinderen uit de midden- en hogere klasse
Bashar Al-Assad is president van welk land?
Syrië
Waar bestaat de islamitische rechtssysteem: De Sharia?
Marokko
In welk land zijn de Armenen een bevolkingsgroep?
Turkije
Als belastingparadijs (brievenbusmaatschappij) geldt voor?
De Antillen
Tot 1955 was Marokko een kolonie van welk land?
Frankrijk
Waar zijn hoofddoeken in het openbaar verboden voor studenten?
Turkije
Vanaf de 17e eeuw was het centrum van slavenhandel in?
Curaçao
Een bijzondere gemeente in Nederland is?
Bonaire is een gemeente en Curaçao is een apart land
Wat zijn de afstammelingen van slaven in Suriname?
Creolen