Summary Als opvoeden niet vanzelf gaat

-
ISBN-10 9006978191 ISBN-13 9789006978193
483 Flashcards & Notes
55 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Als opvoeden niet vanzelf gaat". The author(s) of the book is/are L van Hoof Marleen de Vries Singeling Tekstproducties (Amersfoort). The ISBN of the book is 9789006978193 or 9006978191. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Als opvoeden niet vanzelf gaat

 • 1 Wat is orthopedagogiek?

 • Wat is Pedagogiek en wat is Orthopedagogiek?
  Pedagogiek is de leer van de opvoeding. Orthopedagogiek is de wetenschap die zich bezig houdt met specifieke en bijzondere opvoeding en de ontwikkeling van het bijzondere kind.
 • Definitie opvoeden volgens KOK?
  Wezenlijk aspect van menselijk bestaan, waarmee mensen hun humane bestaan mogelijk maken.
 • Wat is opvoeden volgens kok?

  • Samen op weg zonder het waarheen te kennen (ontwikkelperspectief)
  • Concreet eindpunt van opvoeding niet te bepalen van te voren
  • Kindperspectiefen en Opvoedersperspectief
  • Eigenheid van het kind ontplooien
  • Optimaliseren van opvoedingsrelatie, opvoedingsklimaat en opvoedingssituatie
  • Intentioneel: doelgericht, opvoeder wil 't kind iets leren.
  • Functioneel: betrokkenheid (relatie) en omgang (interactie)
 • 1.1 Als opvoeden niet vanzelf gaat

 • Wat is een opvoedingsimpasse volgens De Ruyter?
  Een opvoedingsimpasse komt voor wanneer de ontwikkeling van het kind stagneert.
 • Wat zijn de stappen in het proces naar een opvoedingsimpasse volgens docent en pedagogiek historicus Sleutel?
  1. Opvoeder constateert voor tijdstip 1 dat de ontwikkeling van het kind niet in de gewenste richting verloopt.
  2. Opvoeder heeft geprobeerd de ontwikkeling van het kind de juiste richting in te beinvloeden.
  3. Op tijdstip 1 is de opvoeder van mening daar niet geslaagd in te zijn.
  4. Opvoeder ziet geen bevredigende middelen om de ontwikkeling van het kind die richting in te beinvloeden.
  5   Opvoeder mist de verwachting dat hij of met medeopvoeders bevredigende middelen zal vinden.
  6. Gaat gepaard met pijnlijke emoties bij de opvoeder.
 • 1.2 Opvoeden

 • Het begrip 'opvoeden' wordt verschillend beschouwd, aan welke factoren hangt dit af?
  Cultuur, tijdsgeest of wetenschappelijke opvattingen.
 • Hoe omschrijft hoogleraar orthopedagogiek Kok 'Opvoeden' en hoe ontwikkeld het kind zich in de opvoeding?
  Opvoeden is een dynamisch proces, waarin het kind zich in ontwikkelt en de opvoeder opvoedt. Het kind ontwikkelt vanuit innerlijke drang, door oefening en te leren.  De opvoeder speelt in op het kind en zijn opvoedingsbehoeften.
 • Om welke complexere zaken draait het opvoeden van een kind volgens hoogleraar De Winter
  Vorming van persoonlijkheid, ontdekken van identiteit en zin van bestaan, en om je plaats in cultuur en samenleving te vinden.
 • Welke principes heb je nodig om de complexere zaken van opvoeding onder de knie te krijgen volgens hoogleraar orthopedagogiek De Winter?
  Moed, geduld, wijsheid, gezag en ervaring
 • hoe wordt een kind gestimuleerd om eigenheid te ontwikkelen volgens orthopedagogiek historicus Kok?
  Vanuit geborgenheid en zelfontplooiing wordt het kind uitgenodigd en gestimuleerd om de wereld te ontdekken.
 • Wat is de basis van opvoeden volgens orthopedagogiek historicus Kok?
  De relatie, dit is de basis van de opvoeding en zonder de basis is opvoeden niet mogelijk
 • Wat zijn twee centrale opvoedingswaarden volgens Orthopedagogiek onderzoekers Pels en Postma?
  Autonomie en conformiteit
 • 1.3 Pedagogiek

 • Wat zijn de drie niveaus waarop er wordt omgegaan met problemen die we ervaren in de opvoeding volgens psycholoog Van Strien?
  Niveau 1: Ouders en omgeving denken na over gedrag en opvoeding. 
  Niveau 2: Beroepskrachten, putten informatie uit wetenschappelijke kennis. Door systematisch handelen, reflecteren ze en zijn ze in staat praktijkkennis te ontwikkelen.     
  Niveau 3: wetenschappelijke niveau, onderzoek wordt verricht, systematisch proces van denken en handelen wordt doorlopen.
 • 1.4 Orthopedagogiek

 • Aan de hand van welke verschillende factoren is orthopedagogische zorg afhankelijke van om te toetsen of dit echt nodig is
  1. Aard en ernst van de stoornis
  2. Vraag of er speciale hulpmiddelen en technieken nodig zijn om de stoornis te overwinnen.
  3. Vraag of het kind hulp nodig heeft om met de stoornis te leven
 • Wat zijn de orthopedagogische werkterreinen volgens orthopedagoog Roggen?
  -Kind met een specifieke vraagstelling
  -Opvoeder die zoekt naar betekenis achter het gedrag om daar een pedagogisch antwoord aan te geven.
  -De situatie die gekenmerkt wordt door handelingsverlegenheid bij de opvoeder
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

De 6 vraagstellingstypes en bijbehorende assen
1. De affectieve as: R-r
R-relationeel/affectief: emotionele ontwikkelingsachterstand
r1 en r2: relationele ontwikkeling niet of nauwelijks opgang gekomen

2. De cognitieve as: s-v
s-structureren: kan geen orde brengen in  leefwereld; prikkel gevoeligheid
v- as variëren: hulp nodig bij het variëren en versoepelen: niet voldoende flexibel omgaan met omgeving; gehecht aan vaste patronen; krampachtig vast aan bekende structuren en durven daar niet van af te wijken)


3. De conatieve as: z-h (uitersten)Accenten in de ontwikkeling naar eigenheid
z=zelfrealisering (onzeker en passen zich teveel aan)
h=harmoniëren (teveel op zichzelf gericht)
Uitgangspunt in Koks theorie is dat de psychosociale en gedragsproblemen en/of stoornissen die een kind laat zien, 'gelezen' moeten worden als een vraag om 'specifieke' opvoeding ook wel vraagstelling genoemd. Het orthopedagogisch handelen moet hierop gericht zijn. Dit soort vragen kan vertaald worden naar een vraagstellingstype. KOK onderscheidt er 6*Zie ook assenstelsel Kok *
A) Kinderen die vragen om overaccentuering m.b.t. het relationele aspect:
1. het kind dat vraagt om een meer frequente en intense relatie;
2. het kind dat vraagt om een minder frequente en intense relatie.

B) Kinderen die vragen om overaccentuering m.b.t. het cognitieve aspect (het structureren van de wereld om hen heen:
3. het kind dat vraagt om meer structuur;
4. het kind dat vraagt om minder structuur.

C) Kinderen die vragen om overaccentuering m.b.t. de ontwikkeling naar eigenheid:
5.  het kind dat vraagt om meer zichzelf te kunnen zijn;
6.  het kind dat vraagt om minder op zichzelf gericht te kunnen zijn en zich meer te kunnen aanpassen aan de ander.
De kern van de orthopedagogische theorie van Kok wordt gevormd door het begrip orthopedagogische vraagstelling. Met andere woorden:
In het kort komt de theorie erop neer dat het orthopedagogisch handelen gericht moet zijn op de specifieke opvoedingsbehoefte van het kind, ook wel de vraagstelling genoemd.
Wat zijn de stappen tot het formuleren van de vraagstelling m.a.w. Oftewel de opvoedingsbehoefte van het kind dat volgens Kok uit het gedrag van het kind te 'lezen' is ->uitgangspunt: psychosociale probleem, gedragsprobleem en/of stoornis.
1.: Klacht of hulpvraag van ouders of adolescent
2.: Medische voorgeschiedenis van het kind (anamnese)
3.: Voorlopige hulpvraag
4.: Onderzoek - observatie - verzamelen van gegevens
5.: Juiste hulpvraag/hypothese bepalen
6.: Formuleren van de vraagstelling
Wat word er bedoelt met de 'Eerstegraadsstrategie' met betrekking tot behandelstrategieen?
Kent alle aspecten die in normale opvoedingssituatie voorkomen. Er wordt ingewerkt op de relatie, klimaat en situatie.
Het orthopedagogisch handelen bij een kind bij wie de opvoeding niet vanzelf gaat. Het orthopedagogisch handelen is gericht op het verbeteren van het opvoedingsproces, zodanig dat de opvoeder weer kan opvoeden en het kind zich kan ontwikkelen.Het orthopedagogisch handelen (of de pedagogische benadering) dient dan antwoord te geven op de vraag van het kind om accenten in de opvoeding. Bij het formuleren van een antwoord zijn drie zaken essentieel welke Kok uitgewerkt heeft in het specifiek opvoeden binnen de drie strategieën:
Eerstegraadsstrategie - Wijze van klimaat creëren, situaties hanteren en zichzelf presenteren in relaties.


Tweedegraadsstrategie - Een ondersteunende aanpak, aanvullend op de eerstegraadsstrategie: interventies specifiek gericht op bepaalde aspecten van de problematiek waarmee het kind worstelt, bijv. sociale vaardigheidstraining, psychomotore therapie, etc.


Derdegraadsstrategie - De 'finetuning' gericht op het eigene, het unieke van elk kind in de vorm van een individueel hulpverleningsplan.
Opvoeden:De opvoeder geeft de relatie vorm via het pedagogisch klimaat en door het hanteren van (alledaagse) situaties op zo'n manier dat ze de ontwikkeling van het kind ondersteunen.
Opvoedingsproces kok
De opvoeder dient rekening te houden met de aanleg van het kind die de grenzen en mogelijkheden aangeeft waarbinnen het kind zich ontwikkelt en kan ontwikkelen. Als het opvoedingsproces 'normaal' verloopt, zal het kind zijn aanleg, zijn eigenheid ontplooien: te zien in bijvoorbeeld de keuzes die een kind maakt. KOK noemt dit:
Het conatieve aspect (derde ontwikkelingsaspect)
De ontwikkeling van een kind bestaat uit een samenspel van twee aspecten: het affectieve aspect en het cognitieve aspect. Het cognitieve aspect:
heeft betrekking op het leren kennen en begrijpen van de wereld die zich presenteert in structuren: ordening van de dingen in de wereld om je heen: tijd, ruimte, taal en sociaal. En de manier waarop de gewone dingen steeds gebeuren: wetmatigheden of normen waar mensen zich aan houden.
De ontwikkeling van het kind bestaat uit een samenspel van twee aspecten:het cognitieve aspect en het affectieve aspect. Het affectieve aspect:
heeft betrekking op het gevoelsleven en op affectieve relaties met andere mensen. Pijlers om sociaal te worden en het fundament waarop gevoelens van veiligheid ontstaan.