Summary Americana, Europese reflecties op Amerkia na 1900

-
253 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Americana, Europese reflecties op Amerkia na 1900

 • 0 Inleiding tot de cursus

 • Welk thema staat centraal in deze cursus (3)?
  -Wat: Reflecties op de Verenigde Staten van Amerika
  -Door wie: door Europeanen (en Nederlanders in het bijzonder)
  -Wanneer: Gedurende de twintigste eeuw
 • Wat zijn de 5 thema's die in het boek aan de orde komen?
  Thema 1: Anti-amercanisme in het Interbellum
  Thema 2: You too can be like us
  Thema 3: Near to nothingness
  Thema 4: Amerikanisme en post-modernisme
  Thema 5: Niet Amerika maar Disneyland first!
 • 0.1 Een interdisciplinaire cursus en Amerikanistiek

 • Waarmee houdt men zich in de amerikanistiek zoal bezig (3) en wat is er kenmerkend aan deze studierichting (2)?
  Amerikanistiek is de studie van de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van:
  ---geschiedenis
  ---cultuur
  ---samenleving
  NB. De koloniale periode is hierbij inbegrepen

  Kenmerk: de geografische afbakening van het onderzoeksobject, met
  ---Interdisciplinair onderzoeksklimaat
  ---Ook mono-disciplinaire studies
 • Binnen de amerikanistiek (American Studies) zijn zowel Amerikaanse als Europese onderzoekers actief. Op welk onderzoeksterrein zijn (volgens prof. Rob Kroes) de niet-Amerikaanse onderzoekers in het voordeel?
  Bij 'studies die in brede zin te maken hebben met problemen van beeldvorming, perceptie en invloed'.
 • Het onderwerp van deze cursus valt binnen de zgn. Europese amerikanistiek. Wanneer is daar sprake van (2)?
  Bij bestudering van de VS in studies waarbij
  ---het perspectief in Europa ligt
  ---grondige achtergrondkennis van de Europese context is vereist
 • 0.2 Waarom reflecteren Europeanen op Amerika?

 • Waarin ligt voor Europeanen de aantrekkingskracht  van het reflecteren op Amerika (2)?
  -Herkenning: Amerika is een soort contrapunt voor Europa: Amerika is 'de ander die bekend is', tegelijkertijd anders en verwant
  -Relevantie: Amerika werd in de twintigste eeuw (The American Century) steeds relevanter voor Europa:
  ---op cultureel gebied
  ---op militair gebied
  ---op economisch gebied
 • In de oudheid en de Middeleeuwen had men al een symbolisch mythisch beeld van Amerika dat een rol is blijven spelen bij de latere reflecties op Amerika. Welk beeld was dat?
  Het beeld van een land van belofte, van een verloren (en weer gevonden) paradijs
 • Na de ontdekking van Amerika door Columbus (1492) kwamen er beschrijvingen van het land en zijn bewoners naar Europa. Welke twee (tegengestelde) beelden van de oorspronkelijke bewoners kreeg men voorgeschoteld?
  1.Zachtaardige wezens, nobele wilden in een staat van onschuld en paradijselijke naaktheid
  2.Primitieve, woeste, barbaarse, mensen-etende wilden
 • De Heliotropische mythe (die tot in de 18e eeuw in de belangstelling stond) is een andere eeuwenoude wortel die de Europese belangstelling voor Amerika heeft gevoed. Wat houdt deze mythe in?
  Volgens de heliotropische mythe volgen de beschavingen elkaar op, van oost naar west, met de klok mee:
  De Amerikaanse beschaving zou de logische opvolger zijn van de Europese
 • 0.3 Analytisch kader van Kroes

 • Waartoe dient het analytisch kader dat door Rob Kroes ontwikkeld is (boek 'De leegte van Amerika')?
  Om grip te krijgen op het grote aantal metaforen en stereotypen over Amerika en de Amerikanen
 • Welke observatie ligt ten grondslag aan het analytisch kader van Kroes?
  Dat Europeanen in hun beeldspraken over de Amerikaanse cultuur Amerika bejegenen als een 'tabula rasa', een leeg projectiescherm waarop men de eigen Europese preoccupaties kan projecteren:
  Europeanen zien in Amerika de ontwikkelingen die in Europa op dat moment relevant zijn.
 • Wat is het gevolg van de Europese bejegening van Amerika als leeg projectiescherm?
  Dat in elke reflectie impliciet of expliciet een vergelijking met Europa aanwezig is, waarbij Europa er doorgaans beter af komt.
 • Wat houdt het analytisch kader van Kroes in?
  Kroes onderscheidt 3 clusters in de verzameling stereotypen en metaforen:
  -Cluster 1 omvat de metaforen die te maken hebben met ruimte
  -Cluster 2 omvat metaforen die te maken hebben met tijd
  -Cluster 3 omvat metaforen die te maken hebben met samenhang
 • 0.3.1 Eerste cluster van metaforen: tussen 'oppervlakkig' en 'diepzinnig'

 • Wat is de belangrijkste notie in het eerste cluster stereotypen van Kroes (metaforen gegroepeerd rond het thema ruimte)
  Belangrijkste notie: Amerika is een oord van vervlakking
 • Waaruit blijkt voor Europeanen dat Amerika een oord van vervlakking is (2)?
  1.Persoonlijke relaties: Amerikanen zijn doorgaans niet uit op diepgaande persoonlijke gesprekken en communiceren soms met holle frases (How are you today?)
  2.Cultuur: Amerikanen maken geen onderscheid tussen 'hoge'en 'lage' cultuur, tussen 'echt'en 'namaak', tussen 'kunst' en 'kitsch'
 • Waarom is de vermeende Amerikaanse oppervlakkigheid een steen des aanstoots voor Europeanen?
  Toekomst: omdat men het vermoeden (of de zekerheid) heeft van achteruitgang:
  -dat Amerika de Europese waarden en culturele standaarden corrumpeert
  -dat het Amerika van nu wel eens het voorland van Europa zou kunnen zijn
 • Wat schrijft politiek observator Alexis de Tocqueville (1805-1859) over de Amerikaanse vervlakking en wat zouden daar de consequenties van zijn (2)?
  Sterk gelijkheidsdenken: basis van de Amerikaanse democratie.
  Consequenties:
  -Een conformistische massa (een samenleving van politiek en cultureel ongeïnteresseerde mensen)ontstaat
  -Historisch besef vervliegt, wat blijft is gerichtheid op het hier-en-nu, op kortstondig effectbejag
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.