Summary Americana, Europese reflecties op Amerkia na 1900

-
288 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Americana, Europese reflecties op Amerkia na 1900

 • 0 Inleiding tot de cursus

 • Welk thema staat centraal in deze cursus (3)?
  -Wat: Reflecties op de Verenigde Staten van Amerika
  -Door wie: door Europeanen (en Nederlanders in het bijzonder)
  -Wanneer: Gedurende de twintigste eeuw
 • Wat zijn de 5 thema's die in het boek aan de orde komen?
  Thema 1: Anti-amercanisme in het Interbellum
  Thema 2: You too can be like us
  Thema 3: Near to nothingness
  Thema 4: Amerikanisme en post-modernisme
  Thema 5: Niet Amerika maar Disneyland first!
 • 0.1 Een interdisciplinaire cursus en Amerikanistiek

 • Waarmee houdt men zich in de amerikanistiek zoal bezig (3) en wat is er kenmerkend aan deze studierichting (2)?
  Amerikanistiek is de studie van de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van:
  ---geschiedenis
  ---cultuur
  ---samenleving
  NB. De koloniale periode is hierbij inbegrepen

  Kenmerk: de geografische afbakening van het onderzoeksobject, met
  ---Interdisciplinair onderzoeksklimaat
  ---Ook mono-disciplinaire studies
 • Binnen de amerikanistiek (American Studies) zijn zowel Amerikaanse als Europese onderzoekers actief. Op welk onderzoeksterrein zijn (volgens prof. Rob Kroes) de niet-Amerikaanse onderzoekers in het voordeel?
  Bij 'studies die in brede zin te maken hebben met problemen van beeldvorming, perceptie en invloed'.
 • Het onderwerp van deze cursus valt binnen de zgn. Europese amerikanistiek. Wanneer is daar sprake van (2)?
  Bij bestudering van de VS in studies waarbij
  ---het perspectief in Europa ligt
  ---grondige achtergrondkennis van de Europese context is vereist
 • 0.2 Waarom reflecteren Europeanen op Amerika?

 • Waarin ligt voor Europeanen de aantrekkingskracht  van het reflecteren op Amerika (2)?
  -Herkenning: Amerika is een soort contrapunt voor Europa: Amerika is 'de ander die bekend is', tegelijkertijd anders en verwant
  -Relevantie: Amerika werd in de twintigste eeuw (The American Century) steeds relevanter voor Europa:
  ---op cultureel gebied
  ---op militair gebied
  ---op economisch gebied
 • In de oudheid en de Middeleeuwen had men al een symbolisch mythisch beeld van Amerika dat een rol is blijven spelen bij de latere reflecties op Amerika. Welk beeld was dat?
  Het beeld van een land van belofte, van een verloren (en weer gevonden) paradijs
 • Na de ontdekking van Amerika door Columbus (1492) kwamen er beschrijvingen van het land en zijn bewoners naar Europa. Welke twee (tegengestelde) beelden van de oorspronkelijke bewoners kreeg men voorgeschoteld?
  1.Zachtaardige wezens, nobele wilden in een staat van onschuld en paradijselijke naaktheid
  2.Primitieve, woeste, barbaarse, mensen-etende wilden
 • De Heliotropische mythe (die tot in de 18e eeuw in de belangstelling stond) is een andere eeuwenoude wortel die de Europese belangstelling voor Amerika heeft gevoed. Wat houdt deze mythe in?
  Volgens de heliotropische mythe volgen de beschavingen elkaar op, van oost naar west, met de klok mee:
  De Amerikaanse beschaving zou de logische opvolger zijn van de Europese
 • 0.3 Analytisch kader van Kroes

 • Waartoe dient het analytisch kader dat door Rob Kroes ontwikkeld is (boek 'De leegte van Amerika')?
  Om grip te krijgen op het grote aantal metaforen en stereotypen over Amerika en de Amerikanen
 • Welke observatie ligt ten grondslag aan het analytisch kader van Kroes?
  Dat Europeanen in hun beeldspraken over de Amerikaanse cultuur Amerika bejegenen als een 'tabula rasa', een leeg projectiescherm waarop men de eigen Europese preoccupaties kan projecteren:
  Europeanen zien in Amerika de ontwikkelingen die in Europa op dat moment relevant zijn.
 • Wat is het gevolg van de Europese bejegening van Amerika als leeg projectiescherm?
  Dat in elke reflectie impliciet of expliciet een vergelijking met Europa aanwezig is, waarbij Europa er doorgaans beter af komt.
 • Wat houdt het analytisch kader van Kroes in?
  Kroes onderscheidt 3 clusters in de verzameling stereotypen en metaforen:
  -Cluster 1 omvat de metaforen die te maken hebben met ruimte
  -Cluster 2 omvat metaforen die te maken hebben met tijd
  -Cluster 3 omvat metaforen die te maken hebben met samenhang
 • 0.3.1 Eerste cluster van metaforen: tussen 'oppervlakkig' en 'diepzinnig'

 • Wat is de belangrijkste notie in het eerste cluster stereotypen van Kroes (metaforen gegroepeerd rond het thema ruimte)
  Belangrijkste notie: Amerika is een oord van vervlakking
 • Waaruit blijkt voor Europeanen dat Amerika een oord van vervlakking is (2)?
  1.Persoonlijke relaties: Amerikanen zijn doorgaans niet uit op diepgaande persoonlijke gesprekken en communiceren soms met holle frases (How are you today?)
  2.Cultuur: Amerikanen maken geen onderscheid tussen 'hoge'en 'lage' cultuur, tussen 'echt'en 'namaak', tussen 'kunst' en 'kitsch'
 • Waarom is de vermeende Amerikaanse oppervlakkigheid een steen des aanstoots voor Europeanen?
  Toekomst: omdat men het vermoeden (of de zekerheid) heeft van achteruitgang:
  -dat Amerika de Europese waarden en culturele standaarden corrumpeert
  -dat het Amerika van nu wel eens het voorland van Europa zou kunnen zijn
 • Wat schrijft politiek observator Alexis de Tocqueville (1805-1859) over de Amerikaanse vervlakking en wat zouden daar de consequenties van zijn (2)?
  Sterk gelijkheidsdenken: basis van de Amerikaanse democratie.
  Consequenties:
  -Een conformistische massa (een samenleving van politiek en cultureel ongeïnteresseerde mensen)ontstaat
  -Historisch besef vervliegt, wat blijft is gerichtheid op het hier-en-nu, op kortstondig effectbejag
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke Amerikabeelden zijn in het fragment uit Connie Palmens I.M. te traceren?
Amerika wordt hier als een jonge, vitale en actuele cultuur gecontrasteerd met de oude en te zeer in het verleden ‘gewortelde’, academistische Griekse/Europese beschaving.
Welke diametraal verschillende, maar in beide gevallen stereotype Amerikabeelden vindt Zwagerman terug bij de Franse filosoof Bernard-Henri Lévy en bij de Amerikaanse criticus Garrison Keillor? Welke plek is volgens Zwagerman het meest karakteristiek voor de ‘gewone’ Amerikaan?
Lévy’s beeld is vooral negatief en kritisch. Voor wat betreft de Mid-West concentreert Lévy zich op het buitenissige, op de amish en op de Ku-Klux-Klan.
Keillors beeld is dat van een geïdealiseerd Amerika dat volgens Zwagerman niet meer bestaat en misschien ook wel nooit bestaan heeft.
Zwagerman meent dat het zogenaamde ‘postmoderne suburbia’ veeleer typerend is voor het huidige Amerika: ‘de immens uitgestrekte buitenwijken, die noch tot het platteland noch tot Cosmopolis behoren maar waar zich onmiskenbaar de gemiddelde Amerikaan van tegenwoordig ophoudt’.
Hoe heeft bijvoorbeeld het oude Amerikabeeld van de nobele wilde zich in de twintigste eeuw gemanifesteerd?
De al wat oudere invulling van het imageme – de nobele wilde (Indiaan dan wel cowboy) versus de materialistische ‘golddigger’ – leefde voort in de 20e-eeuwse tegenstelling tussen de vitale, jonge Amerikaan en de pummelige koopman en tussen het dynamische en progressieve Amerika versus het Amerika van een schreeuwerige massacultuur.
Impliciet blijkt uit Firchows opsomming van Amerikabeelden dat er ook met betrekking tot de Verenigde Staten gesproken kan worden van een ‘imageme’. Hoe ziet dit ‘imageme’ eruit of anders geformuleerd: wat zijn de contrasten die in het imago van Amerika steeds weer terugkeren?
Firchow maakt duidelijk hoe in de loop van de tijd verschillende Amerikabeelden tot stand kwamen, die steeds weer in nieuwe gedaanten konden opduiken:
-Amerika is het land van de  ‘nobele wilden’ (eerst de Indianen, later ook de 19e-eeuwse pioniers)
-Amerika is een rijk land waarin de dollar wordt aanbeden (van de 19e-eeuwse goudzucht tot de ‘coca-colonization’)
-Amerika is het land van een etnische en raciale ‘melting pot’
-Amerika is een jong land zonder een belastend verleden
-Amerika is het land van de (democratische) vrijheid (met als tegenbeeld Amerika als het land waar de dictatuur van de meerderheid heerst).
Welk overzicht geeft Peter Firchow in zijn tekst en wat is de kern van zijn betoog?
In de tekst van Peter Firchow wordt een beknopt overzicht gegeven van een aantal stereotype beelden van de Verenigde Staten. Firchow betoogt dat er steeds sprake is geweest van verschillende Amerikabeelden die in een spanningsverhoudig tot elkaar staan.
Waaruit bestaan de spanningsverschillen tussen de stereotypen die Firchow signaleert (2)?
---Enerzijds is er bijvoorbeeld dat van ‘the American noble savage’ die in een ‘state of nature’ leeft: het beeld van het ongerepte Amerika zoals het onder meer in de boeken van Karl May en in films als Dances with Wolves naar voren komt.
---Anderzijds is er het beeld van een oppervlakkige samenleving van ‘boors living in equality’ met als religie ‘worshipping the goddess of technology at the altar of the Almighty Dollar’.

Dat laatste beeld is volgens Firchow onder meer neergezet door Europese schrijvers als Baudelaire, Heine, Baudrillard en Eco (‘hetero-image’), maar ook door Amerikaanse auteurs als Mark Twain, Sinclair Lewis en Gore Vidal (‘auto-image’).    
Geef in maximaal 150 woorden de kern van het artikel van Van Steden weer.
De uitgangspunten van  Disney worden steeds meer betrokken op het gebruik van de buitenruimten. Men kan zich ook in binnensteden in een parallelle dimensie wanen, een vrije, veilige, schone en gastvrije dimensie. Om dit te waarborgen zijn paradoxaal genoeg regels en veiligheidsmaatregelen nodig. Deze toegenomen regulering kan leiden tot agressie maar ook tot een terugtrekken in een veilige cocon, bijvoorbeeld een 'gated community'.

Zie van Steden blz. 17 en 29/30. De uitgangspunten die inherent zijn aan het managen van (Disney-)pretparken hebben zich uitgestrekt over de (stedelijke) publieke ruimte. De samenleving als geheel is in het teken van de pretparksfeer komen te staan. De openbare ruimte krijgt trekken van een gereguleerd pretpark, waarin spontaniteit en onverwachte gebeurtenissen het liefst zijn uitgebannen. Alles moet schoon, heel en veilig zijn. ‘Plezier maken’ mag/moet, maar onder toezicht van ordehandhavers en camera’s. De op ‘fun’ gerichte consument moet worden gedisciplineerd, een noodzakelijk voorwaarde voor de beleveniseconomie. Onbezorgd genieten mag op geen enkele manier worden vergald en dit leidt tot de opkomst van ruimten die sterk zijn gericht op voorspelbaarheid en beheersing. Aangenaam verpozen kan niet zonder stringente regulering en beveiliging. Een stringente regulering en beveiliging die meer en meer in handen komt van private partijen.
Wat versterkt volgens de auteur het argument dat Disneyization niet tot homogenisering leidt?
Inherent aan Disneyization is juist dat men anders moet zijn om op te vallen, een eigen verhaal moet vertellen. Hoewel de structuren gelijk zijn, moeten de uitkomsten heel verschillend zijn.
De auteur stelt dat het gebruik van het begrip 'Disneyization' in feite neerkomt op een reflectie op 'Amerika'. Leg uit.
-Gebruik van de term 'Disneyization' om verschijnselen te beschrijven komt neer op een verwijzing (via Disney) naar Amerika door associatie via de terminologie.
-Kanttekening:
In veel gevallen gaat het hier om een verwijzing naar en oorsprong van verschijnselen van buiten Amerika maar wel passend bij de 'imagined community' van een denkbeeldig 'Amerika'
[Het is een goed voorbeeld van het gebruik van ‘Amerika’ als een ‘imagined community’. ]
Welke voorbeelden van de vier facetten van Disneyization komen aan bod in het artikel van Van Steden?
 • thematisering: het familieparadijs Holle Bolle Boom bij Alkmaar
 • hybride consumptie: horeca en kinderfeestjes
 • merchandising: Artis de Partis knuffels
 • performatieve arbeid: Kerstmannen in winkelcentra