Summary AMM - 1

327 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - AMM - 1

 • 1.1 Het ontstaan van elementen, ons zonnestelsel, de aarde en het leven

 • Wanneer is het heelal ongeveer ontstaan?
  14 miljard jaar geleden
 • Hoe zijn elementen ontstaan uit kernfusie?
  Door het steeds warmer worden van sterren (door vrijkomen van energie) kan kernfusie ontstaan, hierbij worden nieuwe elementen gevormd uit bestaande elementen. 

  Waterstof --> Helium --> Koolstof
 • Waarom is het neutronenproces van belang voor de vorming van elementen?
  Via kernfusie kunnen beperkt elementen gevormd worden. (niet zwaarder dan ijzer). Via supernova's kunnen neutronen ingevangen worden in kernen. Er ontstaat een zwaardere isotoop, onder uitzending van een elektron kan er een nieuw element ontstaan.
 • Welke elementen koment het meeste voor in het universum?
  Waterstof - 75%
  Helium - 23 %
  Overig - 2 %
 • Hoe is ons zonnestelsel waarschijnlijk ontstaan?
  Door het vormen van verdichtingen in een oernevel van waterstofgas, stof en gruis (o.a. Uit oudere sterren).

  Vaste lichamen zijn ontstaan door condensatie van de verdichtingen door massa aantrekkingen.
 • Hoe relateert de oernevelmaterie tot de zon?
  Bij condensatie van de oernevelmaterie is grotendeels in de zon terecht gekomen.  (99,87% van massa zonnestelsel zit in de zon).
 • Wat houdt differentiatie van materialen in?
  Het vormen van andere elementen waardoor verschillende materialen ontstaan. Bijvoorbeeld de vorming van Fe en Si in de aardkern
 • Wat is de rol van radioactief verval geweest in het ontstaan van de aarde?
  In het oernevelstadium waren weel radioactieve isotopen aanwezig met een relatief korte halveringtijd. Hierdoor is heel veel warmte vrijgekomen.

  Deze warmte heeft gezord voor opsmelting van de aardemassa waarbij ijzer naar beneden is gezakt. Hierdoor bestaat de kern hoofdzakelijk uit ijzer en is er een mantel van het lichtere element silicaat.   (differentiatie)
 • Hoe zijn gesteenten gevormd?
  Door een langdurig proces van gefractioneerde kristallisatie (herhaaldelijk smelten en stollen. )
 • Wat houdt selectieve extractie in?
  Bij het verder afkoelen van de aarde, is er water ontstaan. Bepaalde steensoorten zijn opgelost in water.
 • Hoeveel procent van het totale aardvolume beslaat de aardkorst?
  1 %
 • Hoe is ouderdomsbepaling in de geologie mogelijk?
  - Via radioactieve tijdmeting (absoluut)
  - Via fossielen (relatief)
 • Wat zijn metamorfe gesteenten?
  Gesteenten ontstaan uit oudere gesteenten door herkristallisatie en chemische reacties.
 • Wat zijn magmatische gesteenten?
  Gesteenten ontstaan uit magma
 • Wat zijn afzettings- of sediment gesteenten?
  Dit is gevormd door het afzetten van oudere gesteenten in laagjes, dit kan vermengd zijn met resten van planten of dieren.

  Mogelijke oorzaken: transport door water/ijs/wind. Vorming door organismen of chemische neerslag.
 • Waarom komen sediment gesteenten uit het Precambrium niet in aanmerking voor de methode van relatieve tijdsindeling?
  Bij deze methode is het van belang dat er voldoende fossielen aanwezig zijn. In het Precambrium zijn deze nauwelijks te vinden en da aanwezigen zijn weinig karakteristieke levensvormen.
 • Wat houdt radioactieve tijdmeting in?
  Er wordt gemeten aan de hand van de tijd die een radioactief isotoop nodig heeft om te vervallen tot de stabiele vorm van het element. De verhouding geeft een goede tijdsindicatie.
 • Hoe oud zijn de oudste, onverandere gesteenten? En wat voor gesteenten zijn dit?
  3750 miljoen jaar oud, sedimentgesteenten en lavagesteenten, typerend voor de continentale korst.
 • Waardoor zijn de oudste onveranderde oceanische korsten veel jonger?
  Door onophoudelijke stromingen in ht bovenste deel van de aardmantel verplaatst er steeds materiaal en er ontstaat steeds nieuwe oceanische korst uit de aardmantel.
 • Welke processen zijn van belang geweest bij het ontstaan van de biosfeer?
  De vorming van complexe moleculen door middel van elektrische ontladingen en uv straling.
 • Waarom moet leven in water zijn ontstaan?
  Uv straling is destructief voor aminozuren en eiwitten als dit niet wordt gefilterd door zuurstof, ozon of water. In de periode dat leven is ontstaan was er vermoedelijk nog gen zuurstof en ozon aanwezig in de atmosfeer. Leven zou alleen mogelijk geweest zijn in water  op minimaal 10 meter diepte.
 • Waarom is fotosynthese van groot belang geweest in de ontwikkeling van het leven op aarde?
  Door fotosynthese hbebben chlorofylhoudende organismen zuurstof in de atmosfeer gebracht. Dit heeft geleidelijk gezorgd voor afname van UV straling waardoor het leefgebied van organismen kon uitbreiden.
 • Van wanneer stammen de oudste fossielen van de vermoedelijk eerste chlorofylhoudende organismen?
  3500 miljoen jaar geleden?
 • Wat is paleontologie?
  Het onderzoeksgebied van uitgestorven soorten en biologische evolutie
 • Wat is geochronologie?
  Het onderzoeksgebied van de datering van geologische gebeurtenissen in het verleden van de aarde.
 • Hoe lang geleden is de mens ontstaan?
  2 miljoen jaar geleden
 • Hoe ontstaan supernova's?
  Wanneer sterren aan het einde van hun leven ontploffen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke type moedermateriaal leidt in het algemeen tot zeer vruchtbare bodems en waarom?
Moedermateriaal van basalt leidt in het algemeen tot erg vruchtbare bodems, omdat het óók fosfaat afgeeft, samen met behoorlijke hoeveelheden ijzer, magnesium en calcium.
Waar zijn bodems rijker aan klei?
In warme klimaten, waar chemische verwering de overhand heeft.
Wat zijn de algemeen voorkomende producten van gesteente verwering?
Kwarts, kleimineralen en opgeloste ionen zijn de algemeen voorkomende producten van verwering.
Waarom worden zandachtige sedimenten sterk gedomineerd door kwarts?
De verklaring is dat kwarts zeer bestand is tegen de typen verwering die optreden aan het aardoppervlak. Kwarts wordt niet aangetast door zwakke zuren of door de aanwezigheid van zuurstof. Dit maakt kwarts uniek onder de mineralen die algemeen voorkomen in stollingsgesteente
Waar vindt een bijzonder type oxidatie plaats m.b.t. Verwering?
Een bijzonder type oxidatie vindt plaats in gebieden waar gesteenten verhoogde gehaltes sulfide mineralen bevatten, vooral pyriet (FeS2). Pyriet reageert met water en zuurstof tot zwavelzuur
Welke  belangrijke types chemische verwering kunnen we onderscheiden?
 Sommige mineralen lossen volledig op; hun componenten gaan volledig in oplossing. Calciet (CaCO3) is bijvoorbeeld oplosbaar in zure oplossingen. 

Sommige mineralen worden veranderd in andere mineralen. Veldspaat wordt bijvoorbeeld door hydrolyse veranderd in kleimineralen

Oxidatie is een andere en erg belangrijk chemisch verweringsproces. De oxidatie van ijzer in een ijzer/magnesium silicaat begint met de oplossing van het ijzer. Bijvoorbeeld bij olivijn
Wat zijn fotoautrofe organismen?
Fotoautotrofe organismen zijn in staat om lichtenergie om te zetten in organische stoffen(biomoleculen). Deze biomoleculen zij nodig voor de levering van energie en bouwstoffen.
Fotoautotrofen zijn producenten.
Wat is een juiste weergave van de relatie tussen fotosynthese en cellulaire ademhaling?
Fotosynthese maakt gebruik van zonne-energie om anorganische verbindingen om te zetten in energierijke organische verbindingen; ademhaling breekt energierijke organische verbindingen af om ATP te synthetiseren.
Hoeveel graden kouder zou de gemiddelde temperatuur op aarde zijn, wanneer er geen atmosfeer zou zijn?
33
Bodem is doorgaans een complex mengsel van
ongeveer 5% organisch materiaal en ongeveer 95% loze ruimte en mineralen.