Summary An Introduction to Child Development

ISBN-13 9781446274026
572 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "An Introduction to Child Development". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9781446274026. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - An Introduction to Child Development

 • 2.2.1 Psychodynamic theory

 • Wat is de psychodynamische theorie - Freud
  Theorie van de menselijke persoonlijkheid. Dwang of dynamiek binnen het individu is verantwoordelijk voor het gedrag.
 • Freud drie structuren persoonlijkheid
  • ID
  • Ego
  • Superego
 • Wat is het plezier principe
  Het maximaliseren van plezier, directe bevrediging van plezier
 • Wat is het ID
  Eigen wensen, zoveel mogelijk plezier en bevrediging bewaren. --> plezierprincipe
 • Ego
  Het ego werkt om te voldoen aan onze drijfveren, maar doet dit op een sociaal aanvaardbare wijze.
 • Superego
  Superego is tegen het id. Ego neemt rol over van bemiddelaar tussen id en superego en doet poging om te voldoen aan eisen van beide structuren.
 • Wat zijn de 5 stadia gebaseerd op de erogene = plezierzone?
  1. Orale fase: dingen in mond stoppen
  2. anale fase: uitwerpselen direct kwijt willen, wc
  3. Fallische fase: (3-6 jaar), richt zich op gevoel van plezier, aantrekkingskracht t.o.v. Ouder van het tegenovergestelde geslacht.
  4. Latentiefase: onderdrukking seksuele driften, richt zich op sociale en intellectuele vaardigheden
  5. genitale fase: seksuele verlangens aangewakkerd, leeftijdgenoten om driften mee te delen
 • 2.2.2 Psychosocial theory

 • Theorie van Erikson
  • Groei en verandering gaan door gedurende het leven.
  • Sociale en culturele dingen die je meemaakt hebben invloed
 • Erikson: ontwikkeling mens drie verschillende systemen
  1. Het somatische (lichamelijk) systeem: biologische processen
  2. Het egosysteem: denken en redeneren
  3. Maatschappelijke systeem: individu integreert in maatschappij
 • Wat is een 'crisis' volgens Erikson?
  Een crisis is aan een leeftijd gerelateerd doel, welke getrotseerd en opgelost moet worden door het individu zelf.
 • 8 psychosociale fasen voor ontwikkeling (Erikson) > alleen namen
  1. Fundamenteel vertrouwen vs wantrouwen (geboorte tot een jaar)
  2. autonomie - schaamte/twijfel (1 tot 3 jaar)
  3. initiatief - schuld (3 -6 jaar)
  4. ijverigheid  -minderwaardigheid (6-11 jaar)
  5. identiteit - identiteitsdiffusie (adolescentie)
  6. intimiteit - isolatie (jonge volwassenheid)
  7. creativiteit - stagnatie (volwassenheid)
  8. ego integriteit - wanhoop (oudere leeftijd)
 • 2.2.3 Developmental task theory

 • Wat betekent developmental
  Ontwikkeling
 • Havinghurtst 3 bronnen die te maken hebben met levensduur
  1. Fysieke rijping: het leren lopen en praten
  2. Persoonlijke bronnen: (ontwikkeling waarden en ambities)
  3. druk van de maatschappij
 • 2.2.4 Behaviourism and social learning theory

 • Klassieke conditionering
  Watson geloofde dat  kinderen gemaakt konden worden zoals ouders zouden willen. In zijn theorie werd leren als het belangrijkste element gezien in het verklaren van de ontwikkeling.
 • Operante conditionering skinner
  Terugkerend gedrag kan worden gestimuleerd door een grote verscheidenheid van beloningen (versterkingen). Ongewenst gedrag wordt naar beneden gehaald door straffen.
 • Bandura behaviorisme
  • Sociaal leren. Observatineel leren. 
  • Basis voor ontwikkeling komt uit het kijken en luisteren naar anderen om hen heen.
 • 2.2.5 The ethological perspective

 • Ethologie
  Perspectief op de studie van dierlijk gedrag
 • Ethologisch perspectief Darwin
  Natuurlijke selectie: alleen eigenschappen die tot overleving leiden, worden doorgegeven.
 • Ethologisch perspectief Lorenz en Niko
  Gedragspatroon is inprenting. Er is een bepaalde kritieke periode waarbij een organisme biologisch bereid is om een bepaald gedrag te verwerven. Dit is geprogrammeerd.
 • Kritieke periode volgens Bornstein
  Grenzen zijn geleidelijk, niet zwart wit. Kijk naar leren van taal
 • Verschil kritieke periode Lorenz en Bornstein
  Bornstein vindt dat de grenzen geleidelijk aan zijn. Niet zo zwart wit als bij Lorenz. Bornstein vindt ook dat de gevoelige periode bij mensen beter is.
 • Kritiek ecologisch perspectief
  Niet duidelijk hoe gevoelige periode precies werkt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke vier processen onderscheiden taalpsychologen?
Fonologie, semanticiteit, grammatica, pragmatica
Welke non-verbale vormen van communicatie zijn er te herkennen bij jonge kinderen?
1. Lachen
2. Gebaren
 • protodeclaratief wijzen: ergens naar wijzen om de aandacht daarop te vestigen
 • protoimperatief wijzen: ergens naar wijzen om iets gedaan te krijgen (bv een koekje krijgen) 
Wat zijn kritiekpunten op het interactionisme?
1. Ouders geven hun kinderen zelden directe feedback op hun grammatica
2. Eerdergenoemde praktijken om de taalontwikkeling te bevorderen worden niet in alle culturen (hetzelfde) uitgevoerd, terwijl kinderen in alle culturen wel taal ontwikkelen.
Wat houdt de interactionistische theorie in (bv Bruner)?
Kind leert taal door zowel biologische factoren als interactie met de omgeving. Kind heeft LASS (language acquisition support system), een collectie van strategieën die ouders hun kinderen bieden om zo taal te verwerven. Ouders maken in hun communicatie met jonge kinderen gebruik van verschillende tactieken:
1. Infant-directed speech (motherese): hogere stem, belangrijke woorden langzaam uitspreken en langzaam praten
2. Expansion: korte (en incorrecte) zinnen van kinderen verlengen en verbeteren
3. Recast: woorden en zinnen van kinderen herhalen (en eventueel verbeteren)
Wat zijn de belangrijkste kritiekpunten tegen het nativisme?
1. Weinig bewijs voor die universele grammatica en parameters
2. Grammatica wordt niet zo makkelijk en snel geleerd als Chomsky claimt
3. Het bestaan van LAD is niet wetenschappelijk te bewijzen
Wat is parameter setting (Chomsky)?
De regels en parameters van de moedertaal determineren, uitvinden hoe die werken. Voorbeeld van een parameter: woordvolgorde
Wat houdt de nativistische theorie van Chomsky in?
Taal is een product van ongeleerde, biologische, cognitieve structuren (LAD, language acquisition device) (poverty of the stimulus, kinderen hebben cognitieve basis nodig om een taal te leren).
(1) Taal heeft bepaalde universele grammaticale concepten, bv zinsdelen.
(2) Kinderen zijn biologisch vatbaar om een taal te leren.
(3) Aangeboren hypotheses over taal helpen bij het vinden van de basisprincipes voor het beheersen van een taal.
Wat zijn de grootste kritiekpunten voor de behavioristische theorie over het leren van taal?
 1. Het is onmogelijk voor ouders om álle talige uitingen van hun kinderen te bekrachtigen.
 2. Ouders belonen niet alleen spraak die grammaticaal correct is, maar ook ware (hoewel niet altijd correcte) uitingen.
 3. Poverty of stimulus (Chomsky): kinderen krijgen niet alle stimuli uit hun omgeving die ze nodig hebben om de taal binnen zo korte tijd volledig te leren, er moet dus al iets in het kind aanwezig zijn wat daarbij helpt.
Wat hield de sociale leertheorie van Bandura in?
Kinderen leren taal door te observeren en te imiteren. Dingen die ze goed nadoen worden bekrachtigd, dingen die ze fout nadoen worden niet bekrachtigd. Generalisatie speelt hierbij een grote rol, vooral voor moeilijkere constructies, en bij het toepassen in nieuwe situaties.
Wat hield de behavioristische leertheorie van Skinner in?
Kinderen leren taal door operant conditioneren. Ouders belonen (reinforcement) alleen die klanken die zij horen als woorden of grammaticaal correcte constructies. Zo 'shapen' ouders dus de taal van hun kinderen, tot het klinkt als volwassen taal.