Summary Analytische chemie

-
ISBN-13 9789033484247
187 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Analytische chemie". The author(s) of the book is/are T Mortier. The ISBN of the book is 9789033484247. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Analytische chemie

 • 1 Algemene inleiding

 • kwalitatieve analyse
  is een bepaald element aanwezig in staal?
  ion, molecuul, element
 • kwantitatieve analyse
  hoeveel van element/molecuul/ion is er aanwezig
 • procedure chemische analyse
  1. 1. probleemstelling/afbakening probleem

  •   wat?
  • nauwkeurigheid
  • hoe snel
  • kost prijs

  2. staalname bemonstering
  • reprensatief
  • statischtisch betrouwbaar?

  3. de eigenlijke analyse
  • afmeten juiste hoeveelheid
  • voorbereiden monster
  • eigenlijke analyse

  4. verwerking vd meetresultaten en presentatie analyse resultaten met statischtische evaluaie
 • voorbeeld kwalitatieve analyse
  1. proefbuisreactie
  2. reactie op test strips
  3. anorganische katioenen anion analyse
  4. organische: identificatie functionele groepen
 • voorbeelden kwantitatieve analyse
  • gavimetrie
  • volumetrie/ titrimetrie/maatanalyse
 • aflopende reactie K waarde
  k=> 10'8
 • niet opgaande reactie k waarde
  k < - 10-8
 • evenwicht reactie k waarde
  10-8 < K < 10'8
 • p functie
  px= - logx
 • formule zuur en base
  kw= (H3o+).(OH-)=10'-14
  Pkw=14=PH+POH
  kz/kb zijn evenwicht constantes
  kw=kz.kb    kw=10-14
 • 2 De onbekende is in vaste toestand

 • indentificatie reacties
  1. specief reacties voor 1 ion
  2. selectieve reactie voor meerdere ionen
  3. groepsreactie voor groot aantal ionen van zelfde groep
 • H2S methode van Noyes
  Is een scheiding van het analiet tot reeks oplossingen met slecht 1 gekend kation. 
  De scheiding wordt uitgevoerd in fasen. 

  1. fase 1 levert een aantal oplossingen met elk een hoofdgroep kationen
  2. fase 2 scheidt elke groep in kleinere subgroepen
  een willekeurige indentificatie reactie volstaat omdat er geen storende ionen aanwezig zijn. 
 • Methode 2: methode van Charlot
  • elk te onderzoeken kation wordt afzonderlijk geanalyseerd door uitvoeren van rechtstreekse chemische bewerking op steeds nieuwe kleine fractie van het aanliet
  • specifieke reactie indien niet beschikbaar selectieve reactie
  • selectieve reactie complexer door mogelijk storend ion moet verwijderd worden
  • voor bepaalde kationen groepreactie dus complex
 • praktijk
  • in praktijk worden de 2 methodes gecombineerd.
  1. in de eerste fase H2S methode, als informatieve proef
  2. indien zekere afwezigheid van een hoofdgroep past met methode van Charlot toe om kationen te elimineren
 • productie H2S gas voor methode Noyes
  • scheidingsproces door kwantitatieve neerslagvorming en filtratie. 
  • Neerslagreagens: H2S
  • H2S gas geproduceerd met Kipp-apparaat
  • FeS + 2 HCl -> FeCl2 + H2S (g)
  • of door thioaceetamide (TAA)
  • CH3-CS-NH2 + 2 H2O -> CH3COO- + NH4+ + H2S (g)
  • H2S levert S2- ionen bepaald conc bepaald door PH
  • kationen vormen sulfideneerslag afhankelijk van Ksp

 • Waardoor wordt het neerslaan van een metaalion met sulfide ion bepaald?
  1.  de concentratie van het metaalion
  2. door het oplosbaarheidsproduct Ksp
  3. PH oplossing
 • Wat is een belangrijke parameter voor de scheidingen
  • de PH, hierom wordt een specifiek schema opgevolgd. 
 • Hoofdgroepen
  1.  AgCl groep
  2. zure H2S groep
  3. hydroxide groep
  4. ammoniumsulfide groep
  5. aardalkalimetalen
 • Eerste fase methode Noyes
  1. analiet behandelen met HCl, indien neerslag dan eerste hoofdgroep
  2. Het filtraat uit 1. behandelen met H2S, indien neerslag dan uit tweede hoofdgroep
  3. fitraat uit 2 uitkoken om H2S te verwijderen daarna behandelen met NH3 indien neerslag dan uit derde hoofdgroep. indien eerste en tweede hoofdgroep afwezig nieuw aanliet voorkomen interferentie..
  4. Filtraat uit 3 behandelen met H2S. indien neerslag dan uit vierde hoofdgroep
  5. filtraat uit 4 kan alkalimetaalionen bevatten vijfdehoofdgroep
 • Wat valt er onder de eerste hoofdgroep
  • AgCl groep
  • Ag+, Hg2 2+, Pb2+
 • Wat valt er onder de tweede Hoofdgroep
  • Zure H2S groep
  • Sb3+, Sb5+, As3+, As5+, Sn2+, Sn4+, Hg2+, Pb2+, Cd2+, Bi3+, Cu2+
 • Wat valt er onder de derde hoofdgroep?
  • Hydroxide groep
  • Al3+, Fe3+, Cr3+
 • Wat valt er onder de vierde hoofdgroep?
  • ammoniumsulfidegroep
  • Zn2+, Fe2+, Mn2+, Ni2+, Co2+
 • Wat valt er onder de vijfde hoofdgroep?
  • alkalimetaalionen
  • Na+,K+,Li+, NH4+
  • aardalkalimetaalionen
  • Ca2+, Mg2+, Sr2+, Ba2+
 • Tweede fase toegepast op eerste hoofdgroep
  - tevens eindfase men bekomt oplossingen/neerslagen 1 gekend kation
  1. de neerslag van AgCl groep wordt in filter behandeld met warm H20. In filtraat enkel Pb+ aanwezig aangetoond met H2S
  2. neerslag behandeld met NH3-O, in fitraat enkel Ag+ aanwezig. [Ag(NH3)2] aangetoond aanzuren
  3. indien nog neerslag aanwezig, dan grijs door reactie is Hg22+
 • Methode van Charlot
  specifieke testreactie voor indentificeren kation
 • Identificatie Fe3+
  -specifieke testreactie
  1. voeg aan analiet SCN- reagens toe,
  2. Fe3+ vormt waarneembaar bloedrood complex
  3. Fe3+ + nSCN- -> [Fe(SCN)n]'3-n
 • Invloed Ph methode noyes
  H2S <> HS- + H+ <> S2- +2H+

  • principe le charelier: Als in een chemisch systeem een verandering optreedt in concentratie, temperatuur, volume of totale druk, met andere woorden, een evenwichtsverstoring, dan zal het evenwicht zodanig verschuiven dat die verandering tenietgedaan wordt. 
  • Dus als PH stijgt dan stijgt H+ conc, evenwicht verschuift naar H2S

   reactie zuur midden: Hg2+ + H2S <> HgS + 2 H
  IP(HgS)= C(Hg2+) . C(S2-)  Conc S2- naar beneden Ip naar beneden
  KSp <= 10'-28


  • in basisch midden:  OH- reageert met de H+

  - evenwicht vershcuift naar rechts conc S2- stijgt
  - Ip(ZnS)= Czn2+ + CS2- , ip stijgt ook
  KSp > 10'-28


  Bij lage ph neerslag van slecht oplosbare metaalsulfiden
  Bij hoge Ph neerslag beter oplosbare metaaloxide

  in grafiek  aH2S, aHs , As2-

  aH2S= (h2S)/(H2s)+(Hs-)+(s2-)
  aHs-=(H2S)/(H2S)+(HS-)+(S2-)
  aS2-=(S2-)/(H2S)+(HS-)+(S2-)
 • methode van Noyes,  specifiek het verschil tussen het neerslan van een  2 en 3 waardig positieve metaalionen in zuur en basisch milieu
  1. 2 waardig metaal ion
  • FeOH)3, Cr(OH)3, Al(OH)3
  • 3e hoofdgroep
  • Ph> 7 basisch
  1. 3 waardig metaal ion
  • ZnS, NiS, CoS, MnS, FeS
  • filtraat behandelen met OH-
  • ksp>10'-28     S2-   conc gaat omhoog


  Nog verder uitwerken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

titratie Fe2+ met MnO4- bij verschillende pH's
 1. 5Fe2+ + MnO4- + 8H+ <> 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O
 2. Fe2+ <>Fe3+ + e-   Red
 3. MnO4- + 5e- + 8H+ <> Mn2+ + 4 H2O ox


voor eq punt> Estysteem=EFe of Esys=EMnO4-
reactie uitschrijven + ev tabel r +/-(n-x) , conc opsch , E Sys berekenen

op eq punt: 
 1. reactie; eq punt (V.N)Fe=(V.N)MnO4-  ! in mmval in ev tabel invu
 2. ev tabel  r +/-(n-x)mval
 3. ev=E0Fe+0,059(fe3+/Fe2+) en Ev=E0MnO4+0,059/5log(MnO4/Mn2+).(H+)'8   5Ev=5E0MnO4+0,059log(MnO4/Mn2+).(H+)'8 
 4. 6Ev=E0Fe + 5E0Mn + 0,059log(Fe.Mno4-/Fe2+.Mn2+).(H+)'8
 5. (fe2+)=5(MnO4-)  (Fe3+)=5(Mn2+)
 6. 6ev=E0Fe+ E0Mn+ 0,059log(H+)'8
 7. ev=1,385+0,059/6Log(H+)'8
 8. Ev berekenen bij ph

Na eq punt 110ml mno4 in mval NV=NV
1. reactie + ev tabel> R +/-(n-X) na R x verwaarlozen
2. conc opschijven uit ev in N
3. Esys=E0mno4 + 0,059/5. log(Mno4-/Mn2+).(H+)'8
4. Esys=1,5+0,059/5 log(H+)'8  aan pH Esys berekenen
Redoxreactie onder invloed van pH, oxidatie van Fe2+-ionen door permanganaat  in zuur milieu.
 1. MnO4- + 5Fe2+ + 8H+ <> Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O
 2. Kev=Kev'. (1/(H+)'8)
 3. Kev'=Kev.(H+)'8
 4. bij dynamisch evenwicht dE=0
 5. E0MnO4-)+ o,059/5 log(MnO4'-)(H+)'8/(Mn2+)=EoFe + 0,059 log (Fe3+/Fe2+)
 6. E0Mn - E0Fe=0,059.5log(Fe3+/Fe2+)-0,059/5 log(MnO4-.H+'8)/(Mn2+)
 7. = 0,059/5(Log(Fe3+)'5/(Fe2+)'5-log((Mno4)(H+)'8/(Mn2+))
 8. dE=0,059/5 Log((Fe3+)'5/(Fe2+)'5 - Log((Mn2+)/(MnO4-). (1/(H+)'8)
 9. (5dE0/0,059)=log(Kev'. (1/(H+)'8)
 10. 10'(5dE0/0,059)=Kev'. (1/(H+)'8
 11. Kev'=(H+)'8 . 10'(5dE0/0,059)
Waarom willen we bij een gavimetrie geen colloidale neerslag?


1.  neerslag wordt niet weerhouden door filterpapier, of verstoppen porien
2. ze absorberen beel onzuiverheden aan het oppervlak

Voor titrimetische bepalingen colloidale neerslag wel wenselijk
Toepassingen EDTA titraties
 1. conc metaalionen nauwkeurig bepalen
 2. onrechtstreeks ook niet metaalionen
 3. door ph regeling sectieve reactie aanwezigheid andere ioen
 4. Ca'2+ bepaling kraanwater
Indirecte titratie 
 • voor anionenconc  neerslaan met gekende overmaat Me'n+
 • overmaat getitreerd met EDTA, kan conc anion berekenen
 • gebruik: F-, PO4'3-, SO4'2-
waarvoor dient een terugtitratie bij chelaatvorming?
 • geen indicator
 • M-Ind te stabiel
 • Gekende overmaat EDTA toevoegen aan Mn+ opl
 • M'2+ + H2Y'2- > MY'(n-4)+ + 2H+
 • H2Y2- over > titreren met Zn2+/Mg2+, gekende M + Ind
 • MY'(n-4)+ Moet stabieler > MgY2-, ZnY'2-, > Anders M'n+ verdreven uit chelaat
Waarom dient een verdringingsreactie bij chelaatvorming>
 • De verdriningsreactie is er voor metaalionen die stabielere chaleten vormen met EDTA dan Mg+ en Ca+ maar waarvoor geen indicator beschikbaar is of neerslaan bij de gebruikte pH. Kunnen bepaald worden met een verdringingsreactie.
 • Mn'2+ + MgY'2- <> MnY2- + 2 Mg'2+
 • equivalente hoeveelheid Mg2+ vrijgesteld
 • Mg2+ getitreerd met EDTA met erio-T
Directe methode bepaling Ca+


 • Ca+ bepaling; Ca stabiel complex EDTA, reageert n Indicator
 • toevoegen Mg2+-erio-T > titreren met EDTA
 1. voor eq:

Ca'2+ + H2Y2- <> CaY'2- + 2H+ (Chelaatvorming Ca+ EDTA) (Ca)=0

2. op eq (M weg)
EDTA   Mg2+ uit MgInd- verdrijven
MInd- + H2Y'2- <> MY'2- + HInd'2- + H+
rood > blauw
Wat houdt de directe methode in?
 • metaalion rechtsteeks getitreerd met EDTA in aanwezigheid van een indicator. 
 • Mn+ + HInd2- <> H+ + MInd'(n-3)+   Kleur M-Ind rood
 • + EDTA > vrije M+ verdwijnen> eq punt
 • M-Ind + EDTA > M-EDTA + Ind  > Blauw
 • M-EDTA moet stabieler zijn
Wat zijn de indicatoren voor complexometrische titraties
 • organische kleurstoffen die door chelaatvorming met metaalion van kleur veranderen
 • bv erichroom zwart
 • H3In <> 2H+ + HInd'2-
 • HInd'2- + Mg2+ <> H+ + MgInd   (blauw> rood)