Summary Anders kijken

-
ISBN-10 903680843X ISBN-13 9789036808439
204 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Anders kijken". The author(s) of the book is/are J Willemse. The ISBN of the book is 9789036808439 or 903680843X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Anders kijken

 • 1 Het karakter en de plaats van de systeemtheorie

 • Waarom zijn  er verschillende theorieën over het menselijk gedrag?

  • Het menselijk gedrag is een complex gegeven, waarvoor geen eenduidige verklaring te geven is.
  • Binnen de wetenschap zijn er verschillende scholen en stromingen ontstaan die allemaal een andere invalshoek hanteren voor het verklaren van het menselijke gedrag.
 • Wat is Systeem benadering
  De systeembenadering is een werkwijze om verschijnselen te bestuderen als een geheel met een onderlinge samenhang en een wisselwerking met de omgeving. De systeembenadering is een uitwerking van algemene systeemtheorie, en is in verschillende vakgebieden uitgewerkt.
 • Systeemtheorie?
  Kort gezegd gaat de systeemtheorie er van uit dat de mens pas werkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Ondanks dat we vaak denken dat iemand een vaststaand karakter heeft, zien we mensen zich in verschillende contexten steeds anders gedragen. Ze zijn anders op het werk dan thuis, anders bij hun moeder dan bij hun schoonmoeder en ook weer anders bij hun sportclub dan met hun kinderen. Mensen hebben een groot gedragsrepertoire en schakelen steeds per situatie over op ander gedrag. Mensen zijn dus erg contextgevoelig.
 • Constructivisme?
  ·De tegenpool van dit realisme wordt constructivisme genoemd. Dat is de stroming die beweert dat er ook een werkelijkheid bestaat die wij zelf maken en construeren. We spreken hier van ‘subjectieve kennis’. Wij kunnen de werkelijkheid creëren met onze gedachten, onze creativiteit, maar ook met wanen, angsten en dwanggedachten. Therapeuten proberen hun cliënten, in plaats van hun negatieve denkwijzen, andere gedachten en gevoelens aan te reiken, waarvan ze waarschijnlijk gelukkiger worden. Deze wijze van werken wordt relabeling of heretikettering genoemd. Deze werkwijze berust op een constructivistische benadering.
 • Wat is de betekenis van Positief Heretikettering?  • 1.Wanneer cliënt een probleem als negatief ervaart,
   een nieuwe, positieve betekenis geven aan ditzelfde probleem
   Vb: traagheid cliënt in verband brengen met goed nadenken
   2.Wanneer cliënt een negatief motief geeft voor eigen gedrag, voor ditzelfde gedrag een positief motief aandragen.
   Vb: volle agenda is gevolg van brede interesse cliënt.
 • Redundantie
  Patroon= eerste keer toeval tweede keer valt op en derde keer een patroon/redundantie
 • 1.1 Theorieën van menselijk gedrag

 • Wat is het verschil tussen de verschillende voorgaande stromingen en de systeemtheorie?
  De voorgaande stromingen zijn gericht op bestudering en behandeling van het individu.
  De  systeemtheorie is gericht op het individu in zijn omgeving
 • 1.1.1 De psychoanalyse

 • Wat is de definitie van de psychoanalytische theorie?
  behandelt de dynamiek van de psychische processen van de mens, die voor een belangrijk deel onbewust zijn en bepaald worden door verdringing en afweermechanismen. Deze afweer heeft te maken met onaanvaardbare, pijnlijke of angst verwekkende bewustzijnsinhouden, die meestal verband houden met seksuele en agressieve driften
 • Welke drie fasen kent de psychoanalyse?
  • orale fase
  • anale fase
  • genitale fase
 • Wat is de definitie van de psychoanalytische therapie?
  Vorm van therapeutisch handelen waarbij uitsluitend psychische, dat wil zeggen niet medische of medicinale, beïnvloedingsmiddelen worden aangewend om stoornissen op het spoor te komen en op te heffen, met het doel om ziekten te genezen
 • Beschrijf de drie persoonselementen in de psychoanalyse.
  • Es: hier bevinden zich de driften op gebied van seksualiteit en agressie.
  • Uber-ich: conformeert zich aan de maatschappelijke normen
  • Ich: laveert zich tussen Es en Uber-ich. 
 • Welke drie ontwikkelingsfasen onderscheidt Freud?
  1. De orale fase
  2. de anale fase
  3. de fallische fase of genitale fase
 • Wat is het centrale idee van de psychoanalyse?
  Men moet in het reine komen met het lust- en het realiteitsprincipe. Enerzijds moet je in het leven zo veel mogelijk genieten, terwijl anderzijds het leven niet altijd feest kan zijn doordat de samenleving grenzen aangeeft.
 • Wat is het persoonlijkheidsmodel uit de psychoanalyse?
  • Es: driften, impulsen en seksualiteit die voortdurend om aandacht vragen
  • Ich: heeft een sturende coördinerende functie en moet laveren tussen Es en Uber-ich.
  • Uber-ich: gedeelte van de persoonlijkheid waarin het individu de waarden, normen geboden en verboden van de samenleving heeft verinnerlijkt. 
 • Hoe ziet de psychoanalytische therapie eruit?
  Het is een zoektocht in het verleden om de patiënt in contact te laten komen met de problemen die verbonden zijn aan het niet goed doorlopen van een ontwikkelingsfase. 
 • Welke drie aspecten zijn kenmerkend voor de theorie van Freud?
  • De ontwikkelingsfasen
  • het persoonlijkheidsmodel
  • aandacht voor het onbewuste  
 • Wat is de essentie van Freuds theorie?
  De mens moet tijdens zijn leven in het reine zien te komen met twee principes
  1. lustprincipe, zoveel mogelijk zien te genieten in het leven
  2. realiteitsprincipe, het leven kan niet altijd een feest zijn en de samenleving stelt allerlei grenzen aan het realiseren van de lustprincipes.
  Laveren tussen het lustprincipe en het realiteitsprincipe is dus geboden. Het ich moet hierin onze stuurman zijn
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.