Summary Anders kijken theorie en praktijk van de systeembenadering

-
ISBN-10 903139212X ISBN-13 9789031392124
840 Flashcards & Notes
49 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Anders kijken theorie en praktijk van de systeembenadering". The author(s) of the book is/are Joop Willemse. The ISBN of the book is 9789031392124 or 903139212X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Anders kijken theorie en praktijk van de systeembenadering

 • 1 Het karakter en de plaats van de systeemtheorie

 • Wat is een metatheorie?

  een theorie op een hoger abstractieniveau dan 'gewone' inhoudelijke theorieën. De systeemtheorie is een wijze van denken en benaderen.

 • Wat is de eerste uitgangspunt van de systeemtheorie?
  1. Het geheel is meer dan de som der delen
 • In dit eerste hoofdstuk wordt de systeemtheorie vergeleken met een aantal theorieën uit de psychologie die als stromingen binnen deze wetenschap aan de systeemtheoretische benadering zijn voorafgegaan. Er wordt uiteengezet hoe de systeemtheorie zich tot deze andere theorieën verhoudt en wat het kenmerkende is van de systeemtheorie. Hierbij komen de geschiedenis van de systeemtheorie en het jaar waarin deze benadering haar intrede deed binnen de psychologie en het terrein van de sociale wetenschappen aan de orde. Verder zal stil worden gestaan bij de manier waarop de systeemtheorie het menselijk gedrag beschouwt en bij de verschillen tussen deze benaderingswijze en de benaderingen van eerdere psychologische theorieën.
 • Hoofdstuk 1. Het karakter en de plaats van de systeemtheorie
  Hoofdstuk 1 vormt een inleiding op de systeemtheorie. Enkele belangrijke begrippen, evenals de uitgangspunten van de systeemtheorie, worden geïntroduceerd. Tevens wordt de systeemtheorie geplaatst in de verschillende verklaringen voor menselijk gedrag. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende psychologische stromingen en de systeemtheorie. De systeemtheorie wordt hierin gezien als een metatheorie; een bepaalde manier van denken waarmee de verschillende soorten werkelijkheid op een vruchtbare wijze benaderd en bezien kunnen worden. Bron: NTI, Modulewijzer
 • Wat is de systeembenadering?
  De systeembenadering is een werkwijze om verschijnselen te bestuderen als een geheel met een onderlinge samenhang en een wisselwerking met de omgeving. De systeembenadering is een uitwerking van algemene systeemtheorie en is in verschillende vakgebieden uitgewerkt.
 • Waarom kan een metatheorie niet vergeleken worden met een gewone  theorie?

  omdat het zaken aangaan die op een ander abstractieniveau liggen.

 • Wat is de tweede uitgangspunt van de systeemtheorie?
  De delen van een systeem zijn afhankelijk van elkaar
 • Wat is het derde uitgangspunt van de systeemtheorie?
  Het gedrag van een individu wordt mede bepaald door het systeem
 • Wat is het vijfde uitgangspunt van de systeemtheorie?
  Systemen hebben de behoefte om te overleven, ook al heeft het geen recht meer van bestaan. 
 • Wat is het vierde uitgangspunt van de systeemtheorie?
  Het systeem past zich aan aan de omgeving
 • 1.1 Theorieen over menselijke gedrag

 • Hoe worden verschillende stromingen binnen de psychologie ook wel genoemd?

  scholen

 • Menselijk gedrag is een complex gegeven, waarvoor geen eenduidige verklaring te geven is. Sinds de psychologie zich als erkende wetenschap een plaats heeft verworven in de samenleving en binnen de wetenschappelijke wereld, hebben zich verschillende stromingen of scholen ontwikkeld, die allemaal een andere invalshoek hanteren voor het verklaren van het menselijk gedrag.
 • Welke drie belangrijkste psychologische stromingen wordt in het boek uiteengezet en ziet het de systeemtheorie als vierde stroming?
  1. De psychoanalyse
  2. Het behaviorisme
  3. De humanistische psychologie
  4. De systeemtheorie
 • Noem 3 belangrijke psychologische stromingen en welk is nummer 4?
  1. Psychoanalyse
  2. Het behaviorisme
  3. De humanistische psychologie

  4.  De systeemtheorie
 • Hoe wordt de algemene systeemtheorie ook wel genoemd?
  Een metatheorie.
 • Wat is een metatheorie?
  Een theorie op een hoger abstractieniveau dan 'gewone' inhoudelijke theorieën.

  Op encyclo staat deze omschrijving: Metatheorie is een wetenschappelijke theorie waarmee één of meerdere andere theorieën beschreven worden.
 • 1.1.1 De psychoanalyse

 • Welke 2 componenten bevat de psychoanalyse van freud?

  1. de psychoanalytische theorie, 2. de psychoanalytische therapie

 • Wie heeft de grondslag gelegd voor de psychoanalyse?
  Freud.
 • Waaruit bestaat de psychoanalyse?
  psychoanalytische theorie en psychoanalytische therapie.
 • Wie heeft de grondslag gelegd voor de psychoanalyse?

  Sigmund Freud (1857-1939)

 • Welke twee componenten dient een definitie van de psychoanalyse te bevatten?
  • De psychoanalytische theorie.
  • De psychoanalytische therapie.
 • Welke twee componenten dient een definitie van de psychoanalyse te bevatten?
  1. de psychoanalytische theorie
  2. de psychoanalytische therapie
 • Wat behandelt de psychoanalytische theorie?

  de dynamiek van de psychische processen van de mens --> die voor een groot deel onbewust zijn. Deze processen worden bepaald door verdringing en afweermechanismen. De voorwerpen van de afweer worden gevormd door onaanvaardbare, pijnlijke of angstverwekkende bewustzijnsinhouden. de seksuele en agressieve driften.

 • Wat behandelt de psychoanalytische theorie?
  De dynamiek van de psychische processen van de mens, die voor een belangrijk deel onbewust zijn en worden bepaald door verdringing en afweermechanismen.
 • Wat behandelt de psychoanalytische theorie?
  De dynamiek van de psychische processen van de mens, die voor een belangrijk deel onbewust zijn. Deze processen worden bepaald door verdringing en afweermechanismen. De voorwerpen van de afweer worden gevormd door onaanvaardbare, pijnlijke of angst verwekkende bewustzijnsinhouden, die te maken hebben met seksuele en agressieve driften.
 • Wat betekentde psychoanalytische therapie?

  is een therapeutische vorm, waarbij voornamelijk psychische beinvloedingsmiddelen worden aangewend om stoornissen op het spoor te komen en p te heffen, met als doel om ziekte te genezen.

 • De voorwerpen van de afweer in de psychoanalytische theorie worden gevormd door onaanvaardbare, pijnlijke of angst verwekkende bewustzijnsinhouden, die vaak te maken hebben met seksuele en agressieve driften.
 • Wat betekent de psychoanalytische therapie?
  is een therapeutische vorm, waarbij voornamelijk psychische beïnvloedingsmiddelen worden aangewend om stoornissen op het spoor te komen en op te heffen, met als doel ziekten te genezen.
 • Wat is het therapeutische model bij de stroming van de psychoanalyse?
  De therapeut vraagt de patient te associeren over zijn verleden, zijn dromen en de relatie met zijn ouders.

  deze zoektocht moet hem uiteindelijk bij de kern van het probleem brengen.
  Nadelen therapie: kostbaar en tijdsrovend, verzekering vergoed het niet, en de therapievorm is daardoor beperkt
 • Welke 3ontwikkelings fase onderscheid freud me zijn theorie?

  De orale fase, de anale fase, en de fallische of genitale fase

 • De psychoanalytische therapie is een vorm van?
  Therapeutisch handelen waarbij uitsluitend psychische beïnvloedingsmiddelen worden aangewend om stoornissen op het spoor te komen en op te heffen, met het doel om ziekten te genezen.
 •  Welke drie ontwikkelingen hangt nauw samen met de ontwikkeling van de mens?
  De lichamelijke, seksuele en psychische ontwikkeling.
 • Wat gebeurt er als een kind een bepaalde fase niet goed doorloopt volgens Freud?

  De niet volledig doorgewerkte elementen neemt die mee naar de volgende fase. Deze erfenis kan zich later aandienen als een persoonlijkheidsstoornis of een psychische aandoening als angst of een depressie.

 •  Welke drie fasen van ontwikkeling doorloopt men van pasgeborene tot volwassene volgens Freud?
  De lichamelijke, seksuele en psychische ontwikkeling.
 • In welke tijd leefde Freud?

  De victoriaanse tijd, een zeer preutse cultuur tijd

 • Welke drie ontwikkelingsfasen onderscheidt Freud?
  • De orale fase.
  • De anale fase.
  • De fallische of genitale fase.
 • Waar bestaat het persoonlijkheidsmodel uit?

  Uberich (superego), het ich en het es

 • Wanneer een kind een bepaalde fase niet goed doorloopt, zal het de niet volledig doorgewerkte elementen uit deze fase meenemen naar de volgende fase. Deze erfenis kan zich later aandienen als een persoonlijkheidsstoornis of een psychische aandoening als angst of een depressie. Het is dus van belang elke fase goed af te ronden, alvorens tot een volgende over te gaan.
 • Wat heeft de cultuur te maken met de seksuele ontwikkeling?
  Wanneer de cultuur heel preuts is, dan is dat niet bevorderlijk voor een geestelijke gezonde ontwikkeling.

  Freud leefde in de Victoriaans periode, een tijdperk dat wordt gekenmerkt door een burgerlijk cultuurpatroon en een verstikkende preutsheid. Hierdoor kwamen normale mensen met hun gezonde driften en verlangens in conflict met de maatschappelijke normen die hun veel te weinig vrijheid boden voor het uitleven van die driften.
 • Wat is het ich? (Freuds persoonlijkheidstheorie)

  Het ich heeft een sturend en coördinerende functie, het moet laveren tussen het Es en het uberich

 • Welke drie elementen onderscheidt men in het persoonlijkheidsmodel van Freud?
  • Über-ich > superego.
  • Ich > ego.
  • Es >id.
 • Leg uit wat het persoonlijkheidsmodel van Freud is.

  Hierin worden drie elementen onderscheiden:
  • Über-ich    Normen, waarden geboden en verboden van de samenleving
  • Ich              Sturende en coördinerende functie
  • Es                Behelst driften, impulsen en de seksualiteit
 • Wat is het Es en wat is het uberich?

  In het Es verblijven de driften, impulsen en de seksualiteit. in het uberich zitten de normen waarden geboden en verboden. Door middel van het uberich kan de samenleving toezicht houden op het gedrag van het individu

 • Het Ich heeft een sturende en coördinerende functie. Het moet laveren tussen het Es en het Über-ich. In het Es verblijven de driften, de impulsen en de seksualiteit, die voortdurend de aandacht van de persoon vragen. Doordat het individu de waarden, normen, geboden en verboden van de samenleving heeft verinnerlijkt in zijn Über-ich, kan de samenleving door middel van het Über-ich toezicht houden op het gedrag van het individu. Door het Über-ich oefent de persoon zelf de sociale controle uit met betrekking tot al die voorschriften, regels en verboden die hem geleerd zijn door ouders, familieleden, onderwijzers, politie, justitie en andere maatschappelijke instanties die als taak hebben mensen te socialiseren en in het gareel te houden.
 • Noem drie aspecten van de theorie van Freud
  1. Ontwikkelingsfasen
  2. Persoonlijkheidsmodel
  3. Het onbewuste, oftewel Traumdeutung
 • Welke 3 aspecten heeft Freud groot gemaakt in de psychologie?

  1. het uberich, het ich en het es (= persoonlijkheidsmodel), 2. de ontwikkelingsfasen (oraal, anaal en genitale fase) 3. het onbewuste

 • In de theorie van Freud moet de mens in het reine zien te komen met twee principes. Welke principes zijn dit?
  • Het lustprincipe.
  • Het realiteitsprincipe.
 • Wat wordt er bedoeld met het onbewuste, volgens de theorie van Freud?
  Volgens Freud is er naast ons bewustzijn van de werkelijkheid ook heel veel in ons waarvan we niet bewust zijn. Daar wordt onder andere het interpreteren van dromen bedoeld. 

  De psychoanalytische theorie en therapie wilde Freud gebruiken om mensen bewust te worden van hun onbewuste levenssfeer en deze een plek te geven binnen het gebied van het kennende bewustzijn.
 • Wat is de essentie van Freuds theorie?

  De mens moet tijdens zijn leven in het reine zien te koen met 2 principes: het lustprincipe: datje in het leven zoveel mogelijk moet zien te genieten. het realiteitsprincipe; dat ons duidelijk maakt dat het in het leven niet altijd feest is en dat de samenleving allerlei grenzen stelt aand realisering van het lustprincipe. Laveren tussen het lust en realiteitsprincipe is dus nodig, de taak van het ICH

 • Wat houdt het lustprincipe in?
  Dat stelt dat je in het leven zo veel mogelijk moet zien te genieten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Moet er een evenwicht zijn tussen proces en taak bespreking dus, betrekkingsniveau en inhoudelijk
22
Waar gaat men in de gezinsbenadering van uit?
22
Wat is een passende metafoor van de gezinsbenadering?
22
Wat ziet men in eerste en tweede instantie in een gezin als therapeut?
22
Page 1 of 150