Summary Anders kijken theorie en praktijk van de systeembenadering

-
ISBN-10 903139212X ISBN-13 9789031392124
840 Flashcards & Notes
55 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Anders kijken theorie en praktijk van de systeembenadering
 • Joop Willemse
 • 9789031392124 or 903139212X
 • 2e dr., 2e opl. (licht gew.).

Summary - Anders kijken theorie en praktijk van de systeembenadering

 • 1 Het karakter en de plaats van de systeemtheorie

 • Wat is een metatheorie?

  een theorie op een hoger abstractieniveau dan 'gewone' inhoudelijke theorieën. De systeemtheorie is een wijze van denken en benaderen.

 • Wat is de eerste uitgangspunt van de systeemtheorie?
  1. Het geheel is meer dan de som der delen
 • In dit eerste hoofdstuk wordt de systeemtheorie vergeleken met een aantal theorieën uit de psychologie die als stromingen binnen deze wetenschap aan de systeemtheoretische benadering zijn voorafgegaan. Er wordt uiteengezet hoe de systeemtheorie zich tot deze andere theorieën verhoudt en wat het kenmerkende is van de systeemtheorie. Hierbij komen de geschiedenis van de systeemtheorie en het jaar waarin deze benadering haar intrede deed binnen de psychologie en het terrein van de sociale wetenschappen aan de orde. Verder zal stil worden gestaan bij de manier waarop de systeemtheorie het menselijk gedrag beschouwt en bij de verschillen tussen deze benaderingswijze en de benaderingen van eerdere psychologische theorieën.
 • Hoofdstuk 1. Het karakter en de plaats van de systeemtheorie
  Hoofdstuk 1 vormt een inleiding op de systeemtheorie. Enkele belangrijke begrippen, evenals de uitgangspunten van de systeemtheorie, worden geïntroduceerd. Tevens wordt de systeemtheorie geplaatst in de verschillende verklaringen voor menselijk gedrag. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende psychologische stromingen en de systeemtheorie. De systeemtheorie wordt hierin gezien als een metatheorie; een bepaalde manier van denken waarmee de verschillende soorten werkelijkheid op een vruchtbare wijze benaderd en bezien kunnen worden. Bron: NTI, Modulewijzer
 • Wat is de systeembenadering?
  De systeembenadering is een werkwijze om verschijnselen te bestuderen als een geheel met een onderlinge samenhang en een wisselwerking met de omgeving. De systeembenadering is een uitwerking van algemene systeemtheorie en is in verschillende vakgebieden uitgewerkt.
 • Waarom kan een metatheorie niet vergeleken worden met een gewone  theorie?

  omdat het zaken aangaan die op een ander abstractieniveau liggen.

 • Wat is de tweede uitgangspunt van de systeemtheorie?
  De delen van een systeem zijn afhankelijk van elkaar
 • Wat is het derde uitgangspunt van de systeemtheorie?
  Het gedrag van een individu wordt mede bepaald door het systeem
 • Wat is het vijfde uitgangspunt van de systeemtheorie?
  Systemen hebben de behoefte om te overleven, ook al heeft het geen recht meer van bestaan. 
 • Wat is het vierde uitgangspunt van de systeemtheorie?
  Het systeem past zich aan aan de omgeving
 • 1.1 Theorieen over menselijke gedrag

 • Hoe worden verschillende stromingen binnen de psychologie ook wel genoemd?

  scholen

 • Menselijk gedrag is een complex gegeven, waarvoor geen eenduidige verklaring te geven is. Sinds de psychologie zich als erkende wetenschap een plaats heeft verworven in de samenleving en binnen de wetenschappelijke wereld, hebben zich verschillende stromingen of scholen ontwikkeld, die allemaal een andere invalshoek hanteren voor het verklaren van het menselijk gedrag.
 • Welke drie belangrijkste psychologische stromingen wordt in het boek uiteengezet en ziet het de systeemtheorie als vierde stroming?
  1. De psychoanalyse
  2. Het behaviorisme
  3. De humanistische psychologie
  4. De systeemtheorie
 • Noem 3 belangrijke psychologische stromingen en welk is nummer 4?
  1. Psychoanalyse
  2. Het behaviorisme
  3. De humanistische psychologie

  4.  De systeemtheorie
 • Hoe wordt de algemene systeemtheorie ook wel genoemd?
  Een metatheorie.
 • Wat is een metatheorie?
  Een theorie op een hoger abstractieniveau dan 'gewone' inhoudelijke theorieën.

  Op encyclo staat deze omschrijving: Metatheorie is een wetenschappelijke theorie waarmee één of meerdere andere theorieën beschreven worden.
 • 1.1.1 De psychoanalyse

 • Welke 2 componenten bevat de psychoanalyse van freud?

  1. de psychoanalytische theorie, 2. de psychoanalytische therapie

 • Wie heeft de grondslag gelegd voor de psychoanalyse?
  Freud.
 • Waaruit bestaat de psychoanalyse?
  psychoanalytische theorie en psychoanalytische therapie.
 • Wie heeft de grondslag gelegd voor de psychoanalyse?

  Sigmund Freud (1857-1939)

 • Welke twee componenten dient een definitie van de psychoanalyse te bevatten?
  • De psychoanalytische theorie.
  • De psychoanalytische therapie.
 • Welke twee componenten dient een definitie van de psychoanalyse te bevatten?
  1. de psychoanalytische theorie
  2. de psychoanalytische therapie
 • Wat behandelt de psychoanalytische theorie?

  de dynamiek van de psychische processen van de mens --> die voor een groot deel onbewust zijn. Deze processen worden bepaald door verdringing en afweermechanismen. De voorwerpen van de afweer worden gevormd door onaanvaardbare, pijnlijke of angstverwekkende bewustzijnsinhouden. de seksuele en agressieve driften.

 • Wat behandelt de psychoanalytische theorie?
  De dynamiek van de psychische processen van de mens, die voor een belangrijk deel onbewust zijn en worden bepaald door verdringing en afweermechanismen.
 • Wat behandelt de psychoanalytische theorie?
  De dynamiek van de psychische processen van de mens, die voor een belangrijk deel onbewust zijn. Deze processen worden bepaald door verdringing en afweermechanismen. De voorwerpen van de afweer worden gevormd door onaanvaardbare, pijnlijke of angst verwekkende bewustzijnsinhouden, die te maken hebben met seksuele en agressieve driften.
 • Wat betekentde psychoanalytische therapie?

  is een therapeutische vorm, waarbij voornamelijk psychische beinvloedingsmiddelen worden aangewend om stoornissen op het spoor te komen en p te heffen, met als doel om ziekte te genezen.

 • De voorwerpen van de afweer in de psychoanalytische theorie worden gevormd door onaanvaardbare, pijnlijke of angst verwekkende bewustzijnsinhouden, die vaak te maken hebben met seksuele en agressieve driften.
 • Wat betekent de psychoanalytische therapie?
  is een therapeutische vorm, waarbij voornamelijk psychische beïnvloedingsmiddelen worden aangewend om stoornissen op het spoor te komen en op te heffen, met als doel ziekten te genezen.
 • Wat is het therapeutische model bij de stroming van de psychoanalyse?
  De therapeut vraagt de patient te associeren over zijn verleden, zijn dromen en de relatie met zijn ouders.

  deze zoektocht moet hem uiteindelijk bij de kern van het probleem brengen.
  Nadelen therapie: kostbaar en tijdsrovend, verzekering vergoed het niet, en de therapievorm is daardoor beperkt
 • Welke 3ontwikkelings fase onderscheid freud me zijn theorie?

  De orale fase, de anale fase, en de fallische of genitale fase

 • De psychoanalytische therapie is een vorm van?
  Therapeutisch handelen waarbij uitsluitend psychische beïnvloedingsmiddelen worden aangewend om stoornissen op het spoor te komen en op te heffen, met het doel om ziekten te genezen.
 •  Welke drie ontwikkelingen hangt nauw samen met de ontwikkeling van de mens?
  De lichamelijke, seksuele en psychische ontwikkeling.
 • Wat gebeurt er als een kind een bepaalde fase niet goed doorloopt volgens Freud?

  De niet volledig doorgewerkte elementen neemt die mee naar de volgende fase. Deze erfenis kan zich later aandienen als een persoonlijkheidsstoornis of een psychische aandoening als angst of een depressie.

 •  Welke drie fasen van ontwikkeling doorloopt men van pasgeborene tot volwassene volgens Freud?
  De lichamelijke, seksuele en psychische ontwikkeling.
 • In welke tijd leefde Freud?

  De victoriaanse tijd, een zeer preutse cultuur tijd

 • Welke drie ontwikkelingsfasen onderscheidt Freud?
  • De orale fase.
  • De anale fase.
  • De fallische of genitale fase.
 • Waar bestaat het persoonlijkheidsmodel uit?

  Uberich (superego), het ich en het es

 • Wanneer een kind een bepaalde fase niet goed doorloopt, zal het de niet volledig doorgewerkte elementen uit deze fase meenemen naar de volgende fase. Deze erfenis kan zich later aandienen als een persoonlijkheidsstoornis of een psychische aandoening als angst of een depressie. Het is dus van belang elke fase goed af te ronden, alvorens tot een volgende over te gaan.
 • Wat heeft de cultuur te maken met de seksuele ontwikkeling?
  Wanneer de cultuur heel preuts is, dan is dat niet bevorderlijk voor een geestelijke gezonde ontwikkeling.

  Freud leefde in de Victoriaans periode, een tijdperk dat wordt gekenmerkt door een burgerlijk cultuurpatroon en een verstikkende preutsheid. Hierdoor kwamen normale mensen met hun gezonde driften en verlangens in conflict met de maatschappelijke normen die hun veel te weinig vrijheid boden voor het uitleven van die driften.
 • Wat is het ich? (Freuds persoonlijkheidstheorie)

  Het ich heeft een sturend en coördinerende functie, het moet laveren tussen het Es en het uberich

 • Welke drie elementen onderscheidt men in het persoonlijkheidsmodel van Freud?
  • Über-ich > superego.
  • Ich > ego.
  • Es >id.
 • Leg uit wat het persoonlijkheidsmodel van Freud is.

  Hierin worden drie elementen onderscheiden:
  • Über-ich    Normen, waarden geboden en verboden van de samenleving
  • Ich              Sturende en coördinerende functie
  • Es                Behelst driften, impulsen en de seksualiteit
 • Wat is het Es en wat is het uberich?

  In het Es verblijven de driften, impulsen en de seksualiteit. in het uberich zitten de normen waarden geboden en verboden. Door middel van het uberich kan de samenleving toezicht houden op het gedrag van het individu

 • Het Ich heeft een sturende en coördinerende functie. Het moet laveren tussen het Es en het Über-ich. In het Es verblijven de driften, de impulsen en de seksualiteit, die voortdurend de aandacht van de persoon vragen. Doordat het individu de waarden, normen, geboden en verboden van de samenleving heeft verinnerlijkt in zijn Über-ich, kan de samenleving door middel van het Über-ich toezicht houden op het gedrag van het individu. Door het Über-ich oefent de persoon zelf de sociale controle uit met betrekking tot al die voorschriften, regels en verboden die hem geleerd zijn door ouders, familieleden, onderwijzers, politie, justitie en andere maatschappelijke instanties die als taak hebben mensen te socialiseren en in het gareel te houden.
 • Noem drie aspecten van de theorie van Freud
  1. Ontwikkelingsfasen
  2. Persoonlijkheidsmodel
  3. Het onbewuste, oftewel Traumdeutung
 • Welke 3 aspecten heeft Freud groot gemaakt in de psychologie?

  1. het uberich, het ich en het es (= persoonlijkheidsmodel), 2. de ontwikkelingsfasen (oraal, anaal en genitale fase) 3. het onbewuste

 • In de theorie van Freud moet de mens in het reine zien te komen met twee principes. Welke principes zijn dit?
  • Het lustprincipe.
  • Het realiteitsprincipe.
 • Wat wordt er bedoeld met het onbewuste, volgens de theorie van Freud?
  Volgens Freud is er naast ons bewustzijn van de werkelijkheid ook heel veel in ons waarvan we niet bewust zijn. Daar wordt onder andere het interpreteren van dromen bedoeld. 

  De psychoanalytische theorie en therapie wilde Freud gebruiken om mensen bewust te worden van hun onbewuste levenssfeer en deze een plek te geven binnen het gebied van het kennende bewustzijn.
 • Wat is de essentie van Freuds theorie?

  De mens moet tijdens zijn leven in het reine zien te koen met 2 principes: het lustprincipe: datje in het leven zoveel mogelijk moet zien te genieten. het realiteitsprincipe; dat ons duidelijk maakt dat het in het leven niet altijd feest is en dat de samenleving allerlei grenzen stelt aand realisering van het lustprincipe. Laveren tussen het lust en realiteitsprincipe is dus nodig, de taak van het ICH

 • Wat houdt het lustprincipe in?
  Dat stelt dat je in het leven zo veel mogelijk moet zien te genieten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Anders kijken. Theorie en praktijk van de systeembenadering.
 • Joop Willemse
 • or
 • 2nd

Summary - Anders kijken. Theorie en praktijk van de systeembenadering.

 • 1 Deel I een beknopte inleiding tot de systeemtheorie

 • Wat zijn de belangrijkste psychologische stromingen volgens Willemse?
  Sinds de psychologie zich als erkende wetenschap een plaats heeft verworven in de samenleving en binnen de wetenschappelijke wereld hebben zich verschillende stromingen of scholen ontwikkeld die allemaal een andere invalshoek hanteren voor het verklaren van het menselijk gedrag. De belangrijkste psychologische stromingen zijn:

  -de psychoanalyse

  -het behaviorisme

  -de humanistische psychologie

  -de systeemtheorie
 • Wat behandelt de psychoanalytische theorie?
  De psychoanalytische theorie behandelt de dynamiek van de psychische processen van de mens, die voor een belangrijk deel onbewust zijn en worden bepaald door verdringing en afweermechanismen. De voorwerpen van de afweer worden gevormd door onaanvaardbare, pijnlijke of angstverwekkende bewustzijnsinhouden, die vaak te maken hebben met seksuele en agressieve driften.
 • Welke ontwikkelingsfasen onderscheidt Freud?
  Freud onderscheidt drie ontwikkelingsfasen: de orale fase, de anale fase en de fallische of genitale fase. Wanneer een kind een bepaalde fase niet goed doorloopt, zal het de niet volledig doorgewerkte elementen uit deze fase meenemen naar de volgende fase. Deze erfenis kan zich later ontwikkelen tot een persoonlijkheidsstoornis of psychische aandoening.
 • Wat houdt het persoonlijkheidsmodel in?
  Een ander belangrijk gegeven uit de psychoanalyse is het persoonlijkheidsmodel van Freud. Hierin onderscheidt hij het Es, waarin de driften en impulsen verblijven, het Ich dat coördineert en het Uber-Ich, dat de sociale controle vormt. Freud stelt dat de mens tijdens zijn leven in het reine moet zien te komen met twee principes: het lustprincipe, dat stelt dat je in het leven zo veel mogelijk moet zien te genieten, en het realiteitsprincipe, dat ons duidelijk maakt dat de samenleving allerlei grenzen stelt aan de realisering van het lustprincipe. Het Ich heeft als taak tussen de twee principes te laveren.
 • Welke drie gedachtengoeden van Freud bespreekt Willemse?
  - de ontwikkelingsfasen
  - het persoonlijkheidsmodel
  - het onbewuste
 • Wat is psychoanalytische therapie?
  Het therapeutische model bij de psychoanalyse. Dit is een vorm van therapeutisch handelen waarbij uitsluitend psychische beïnvloedingsmiddelen worden aangewend om stoornissen op het spoor te komen en op te heffen, met het doel om ziekten te genezen. De therapeut vraagt de patiënt te associëren. Dit moet de patiënt helpen uiteindelijk bij de problemen te komen die zijn verbonden aan een vorige ontwikkelingsfase, die door hem niet goed is doorlopen of onvoldoende is afgemaakt.
 • Wat is behaviorisme?
  Het behaviorisme is een theorie over de wijze waarop mensen leren. De mens wordt gezien als een lerend wezen. De mens komt als een tabula rasa, een onbeschreven blad, ter wereld. Vanaf zijn geboorte doet hij ervaringen op en leert hij. Alle gedrag is aangeleerd en kan worden afgeleerd.
 • Noem de twee bekendste leermeesters van behaviorisme.
  Pavlov die het klassiek conditioneren (S -> R) heeft ontdekt en Skinner die het operant conditioneren (S -> R -> C) heeft ontdekt.
 • Welke therapievorm is gebaseerd op het behaviorisme?
  De therapievorm die gebaseerd is op het behaviorisme wordt gedragstherapie genoemd. Dat is een therapievorm die beoogt gewenst gedrag aan te leren en ongewenst gedrag af te leren.
 • Wat is het uitgangspunt van behaviorisme?
  Het uitgangspunt van behaviorisme is dat we niet in het binnenste van de mens kunnen kijken en dat we het moeten doen met wat we kunnen zien: het waarneembare menselijk gedrag.
 • Wat is het uitgangspunt van de humanistische psychologie?
  Binnen de humanistische psychologie ligt de nadruk op de menselijke mogelijkheden, de mogelijkheid van de mens om te kiezen en zich te ontplooien. Volgens de humanistische psychologie hebben mensen een aangeboren behoefte aan groei en zelfontplooiing of zelfverwerkelijking.
 • Wat zijn deficiëntiebehoeften?
  Maslow stelt dat er vier deficiëntiebehoeften bestaan. Het zijn behoeften die te maken hebben met ervaren tekorten en die steeds weer opnieuw slechts tijdelijk bevredigd kunnen worden.
 • Waaruit bestaat de behoeftenhiërarchie van Maslow?
  Maslows behoeftenhiërarchie omvat in volgorde de volgende vijf typen:

  1)fysieke behoeften als eten, drinken en seksualiteit

  2)behoefte aan veiligheid als een dak boven je hoofd, de zekerheid dat je ouders voor je zorgen en de afwezigheid van oorlog

  3)behoefte aan liefde, affectie en de behoefte om bij andere mensen te horen

  4)behoefte aan achting en waardering

  5)behoefte aan zelfverwerkelijking
 • Wat is kenmerkend voor humanistische psychotherapie?
  Humanistische psychotherapie is vaak cliëntgericht (client centered). Rogers meent dat de cliënt bevestiging moet ervaren, onvoorwaardelijke geaccepteerd moet worden en alle begrip moet krijgen voor zijn probleem. Als de therapeut niet authentiek en invoelend is, lukt dat niet. En de therapeut moet vooral niet invullen. Het gaat erom dat de cliënt in staat wordt gesteld op eigen kracht en overeenkomstig zijn eigen aard en mogelijkheden de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven weer op zich te nemen.
 • Waar ligt de focus van de systeembenadering?
  De systeembenadering kijkt niet naar het individu, maar naar het grotere geheel, het systeem of de context waarvan het individu deel uitmaakt en de wisselwerking tussen personen.
 • Wie zijn de voortrekkers van de systeembenadering?
  De benadering is bedacht door Bertalanffy en verder ontwikkeld in Palo Alto door Bateson en Watzlawick.
 • Op wat voor manier heeft de systeembenadering gevolgen gehad in Nederland in de jaren zeventig van de vorige eeuw?
  De systeemtheorie heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de praktijk. Zo is het aantal uithuisplaatsingen drastisch verminderd doordat het kind niet langer als het enige probleem werd gezien en de focus verschoof naar gezinsondersteuning.
 • Noem vijf principes van de systeemtheorie.
  De kern van de systeemtheorie kan worden samengevat in de volgende vijf principes:

  1) het geheel is meer dan de som der delen

  2) in een systeem hangt alles met elkaar samen (de delen zijn van elkaar afhankelijk)

  3) het gedrag van een individu wordt mede bepaald door het systeem

  4)het systeem past zich aan zijn omgeving aan

  5)systemen hebben de neiging of behoefte om te overleven
 • Wat is in de systeemtheorie negatieve feedback?
  Feedback is negatief als het bijdraagt aan de bestendiging van de situatie, aan het voortbestaan van een bepaalde toestand van het systeem.
 • Wat is in de systeemtheorie positieve feedback?
  Feedback is positief als het erop is gericht dat het systeem verandert en dat een bepaalde systeemnorm, die tot dan toe gold, wordt losgelaten.
 • Wat betekent het begrip 'beperking' in de systeemtheorie?
  Des te vaker een patroon herhaald wordt, des te onwaarschijnlijker reacties buiten dat patroon worden. Dit verschijnsel wordt beperking genoemd. Het zorgt voor vertrouwdheid, zekerheid, beheersbaarheid en voorspelbaarheid.
 • Wat betekent het begrip 'redundantie' in de systeemtheorie?
  Het feit dat veel informatie binnen een systeem overbodig is, geen nieuwe informatie bevat, zichzelf herhaalt en volledig past in het patroon dat ons al bekend was, noemen we redundantie. Deze redundantie is een patroon.
 • Waar gaat de systeemtheorie over?
  De systeemtheorie gaat over:

  - individueel gedrag geplaatst in de context van voortdurende interactie (het gedrag van een bepaald persoon vormt altijd een reactie op het gedrag van een ander)

  - informatie als kernbegrip (de betrekkingen tussen de delen van het systeem zijn geen statische betrekkingen, maar relaties die voortdurend aan verandering onderhevig zijn op basis van een permanente uitwisseling van informatie - met behulp van communicatie)

  - feedback als een specifieke vorm van informatie binnen het systeem (feedback duidt op alle processen van informatieterugkoppeling en -verwerking)

  - herhaling, beperking, voorspelbaarheid, redundantie en patroon (hoewel zich in het systeem allerlei veranderingen voordoen, is herhaling het kenmerk waaraan men een systeem herkent)

  - communicatie als voertuig van de informatie binnen systemen (binnen de systeemtheorie is alle gedrag communicatie; communicatie = interactie = gedrag = beïnvloeding)
 • Waarom wordt de systeemtheorie ook wel een metatheorie genoemd?
  De systeemtheorie is inhoudelijk leeg. Het is een manier van denken, een specifieke benaderingswijze, een bril waardoor je naar de werkelijkheid kunt kijken. Het is een theorie van een hoger abstractieniveau en wordt daarom ook wel een metatheorie genoemd.
 • Waarom doet iemand wat hij doet volgens de psychoanalyse, behaviorisme en de systeemtheorie?
  1) op grond van oorzaken en invloeden die in het individu of het systeem gelegen zijn
  2) deze oorzaken leiden tot menselijk GEDRAG
  3) dit gedrag kunnen we oorzakelijk verklaren in termen van GEDETERMINEERDHEID. wat iemand doet wordt als het ware achter zijn rug om veroorzaakt
  4) de vraag Waarom doet hij/zij dit? kan door extern wetenschappelijk onderzoek worden beantwoord
 • Waarom doet iemand wat hij doet volgens de humanistische benadering?
  1) op grond van redenen, motieven en bedoelingen
  2) deze redenen, motieven en bedoelingen leiden tot menselijk HANDELEN
  3) dit handelen kunnen we begrijpen in termen van vrijheid en ZELFBESCHIKKING. de mens is dan zelf oorsprong van wat hij doet
  4) de vraag Waarom doe jij dit? kan alleen in een interpersoonlijk gesprek door de persoon in kwestie zelf beantwoord worden
 • Noem 7 contrasten tussen de traditionele psychologie en de systeemtheorie.
  1) individugericht to systeemgericht
  2) intra-psychische benaderingswijze to inter-persoonlijke benaderingswijze
  3) geïnteresseerd in waarneembaar en niet waarneembaar gedrag to uitsluitend geïnteresseerd in waarneembaar gedrag
  4) het verleden is belangrijk to het verleden is niet van belang
  5) de waaromvraag in het teken van persoonsanalyse (angsten, gedachten, enz) to de systeemanalyse (communicatiepatronen en relaties)
  6) men maakt onderscheid tussen normaal en abnormaal gedrag van het individu to de verschillende gedragen van het systeem
  7) lineaire causaliteit to circulaire causaliteit
 • Wat is een systeem?
  Een systeem is een samenstel van elementen en van betrekkingen tussen die elementen. Een systeem functioneert als geheel door de onderlinge afhankelijkheid van de elementen en vervult bepaalde functies voor de betrokken elementen.
  De niveaus waarop systemen en hun delen worden geformuleerd variëren van situatie tot situatie en worden in eerste instantie bepaald door de belangstelling en de invalshoek van degene die het systeem beschrijft of bestudeert.
 • Wat wordt bedoeld met 'een systeem heeft een wordingsgeschiedenis'?
  Voor een systeem zijn een bepaalde onderlinge afhankelijkheid en een bepaalde onderlinge structuur nodig. De totstandkoming van deze afhankelijkheid en structuur vraagt een zekere tijd. Een systeem heeft altijd een zekere wordingsgeschiedenis, die een bepaalde tijdsduur impliceert.
 • Wat betekent het begrip 'totaliteit'?
  Het begrip totaliteit duidt aan dat als er een verandering optreedt in een deel van het systeem, dat zijn weerslag heeft op het gehele systeem en dat deze verandering ook veranderingen teweeg zal brengen in alle andere delen van het systeem.
 • Wat betekent het begrip 'niet-optelbaarheid'?
  Niet-optelbaarheid verwijst naar het karakter en de eigenschappen van het systeem die niet herleid kunnen worden tot de eigenschappen van de individuele leden van het systeem, omdat het om eigenschappen gaat van het systeem als zodanig. Het geheel is meer dan de som der delen. Er is sprake van een wankel evenwicht als het gedrag van de één het gedrag van de ander veronderstelt (een man met hoogtevrees met een partner met liftvrees). Er zijn ook systemen die zijn gebaseerd op lamlendigheid of een minimumlijdersovereenkomst (zeur jij niet over mij, dan zeur ik niet over jou).
 • Wat is een subsysteem?
  Een subsysteem is een willekeurige samenstelling van twee of meer leden van het systeem.
 • Wat is een coalitie binnen de systeemtheorie?
  Een coalitie is een subsysteem van twee of meer leden van het systeem dat wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke intenties en belangen en door gemeenschappelijke inspanningen om deze intenties te verwezenlijken (de krachten bundelen en elkaar steunen).
 • Wat wordt bedoeld met de homeostase van een sociaal systeem?
  De homeostase van een sociaal systeem is een toestand van dynamisch evenwicht. Hoewel omstandigheden veranderen, proberen de leden van een systeem de doelen of normen die voor het betreffende systeem gelden te realiseren en het systeem te behouden.
 • Wat wordt bedoeld met de flexibiliteit van een sociaal systeem?
  De flexibiliteit van het systeem bestaat uit het loslaten van normen en doelen en het zoeken naar een nieuw evenwicht in een poging zich aan te passen aan ingrijpende veranderingen.
 • Op welke manier verhoudt een systeem zich tot zijn omgeving?
  Geen enkel systeem staat op zichzelf. Ieder systeem heeft een omgeving waardoor het wordt beïnvloed en waarop het zelf invloed uitoefent. Als een systeem niet regelmatig communiceert met zijn omgeving, raakt het geïsoleerd en gaat het disfunctioneren. Als de omgeving verandert, zal een flexibel systeem zo mee veranderen dat het overleeft met behoud van zijn identiteit. Een sociaal systeem is per definitie een open systeem. Hierdoor is soms de grens tussen systeem en omgeving niet duidelijk te trekken. Wanneer is iemand wel een lid van een systeem en wanneer niet?
 • Op welke manier is een systeem naast een structuur ook een proces?
  Systemen zijn niet alleen een structuur, maar ook een proces. Open systemen voeren grondstoffen en informatie in vanuit de omgeving (input). Open systemen transformeren het materiaal en de informatie, ze voegen er iets aan toe (troughput). Dit wordt ook wel het primaire proces van een organisatie genoemd. Op een gegeven moment leveren open systemen hun producten af aan de omgeving (output). Dit proces herhaalt zich steeds weer, maar verloopt steeds iets anders door de feedback die het krijgt. Het proces is cyclisch.
 • Wat is equifinaliteit?
  Equifinaliteit is het verschijnsel dat een en dezelfde eindsituatie het resultaat kan zijn van verschillende beginsituaties.
  In open systemen is altijd sprake van multicausaliteit en equifinaliteit.
 • Wat is multifinaliteit?
  Multifinaliteit is het verschijnsel dat een en dezelfde beginsituatie uiteindelijk kan leiden tot verschillende eindsituaties.
 • Wat wordt bedoeld met de differentiatie van een systeem?
  Systemen worden groter en complexer en proberen zich aan te passen aan nieuwe situaties door nieuwe subsystemen, taken en functies te creëren. Dit proces heet differentiatie.
 • Wat wordt bedoeld met de organisatie van een systeem?
  Het aanbrengen van structuur, ordening, aanpassing en flexibiliteit wordt organisatie genoemd. Het stelt een systeem in staat te overleven.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het therapeutische model bij de stroming van de psychoanalyse?
De therapeut vraagt de patient te associeren over zijn verleden, zijn dromen en de relatie met zijn ouders.

deze zoektocht moet hem uiteindelijk bij de kern van het probleem brengen.
Nadelen therapie: kostbaar en tijdsrovend, verzekering vergoed het niet, en de therapievorm is daardoor beperkt
regels voor het geven van feedback
1. geoorloofd
2. beschrijvend
3. specifiek
4. rekening houdend met behoeften en incasseringsvermogen van  de ander
5. bruikbaar
6.effectief en constructief
7. juiste moment
8. duidelijk, precies en begrijpelijk geformuleerd worden
9. correct te zijn
Johari venster
a vrije ruimte  b blinde vlek
c priveruimte  d onbekende ruimte
Wat zijn 4 deelaspecten van het betrekkingsniveau?(1,2 en 3 Watzlawick 4 Remmerswaal)
1. het expressieve aspect: zelfomschrijving
2. het relationele aspect:geeft de relatie definitie weer
3. het appellerende aspect: een beroep doen op iemand.
4. het aspect van contextdefinitie
Termen die verwant zijn aan inhoud en betrekking?
taak en proces
wat is methodiek?
methodiek is het op professionele en authentieke wijze vormgeven van het betrekkingsaspect in de betrekking met de cliënt.
wat is het Paulusbeginsel?
het gegeven dat alle werkzaamheden  met mensen, alle interacties van mensen binnen relaties, alle werkzaamheden in de hulp- of dienstverlening, het onderwijs, gezondheidszorg en bepaalde andere werkvelden, slechts effect hebben als de betreffende beroepsbeoefenaren er in slagen om een open, bereidwillige, aandachtige, begripvolle en betrokken betrekking met hun cliënten te realiseren.
wat is expliciete metacommunicatie?
communiceren over de wijze waarop er gecommuniceerd wordt. bv. feedback, team en groepsevaluaties of in relationele relaties.
wat is een voorwaarde voor expliciete metacommunicatie?
de betrokkenen moeten bereid en in staat zijn om met enige afstand naar hun gedrag te kijken. (meta kijken)
wat is impliciete metacommunicatie?
is er altijd omdat het altijd een betrekkingsaspect bevat maar die meestal niet op de voorgrond treedt.