Summary Arbeid & gezondheid

-
ISBN-10 9031388912 ISBN-13 9789031388912
120 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Arbeid & gezondheid". The author(s) of the book is/are onder van Chris Kuiper. The ISBN of the book is 9789031388912 or 9031388912. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Arbeid & gezondheid

 • 1 Inleiding

 • Gezondheid en arbeid zijn met elkaar gecorreleerd zowel in positieve als negatieve zin.

  Het kunnen werken behoort tot de basisvoorwaarden van het bestaan.

  Participatie door middel van arbeid heeft de voorkeur omdat het bijdraagt aan zelfstandigheid, eigenwaarde, emancipatie en integratie.

 • 1.1 Aanleiding en doelstelling

 • Paramedici zijn deskundigen op het terrein van het menselijk functioneren en gedragsverandering.

  Interventies kunnen plaatsvinden gedurende alle fasen van het verzuim continuüm: (meer) aan het werk, dreigend verzuim (aan het werk blijven), verzuim, langdurig verzuim, arbeidsongeschiktheid, weer aan het werk.

  Interventies kunnen gericht zijn op: integraal gezondheidsmanagement (IGM), toeleiden naar werk (vanuit de situatie geen werk), scholing en opleiding, sociale activering, kwaliteit van arbeid, optimaliseren van fysieke en mentale belastbaarheid, jobcoaching, verzuimbegeleiding, loopbaanoriëntatie of outplacement, toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor).
  Anders gezegd kan de aandacht gericht zijn op het individu (zijn gezondheidsprobleem en participatiemogelijkheden) en op de maatschappij.

  Paramedici kunnen interventies aanbieden op het gebied van preventie, behandeling en re-integratie.
  Bij preventie kun je denken aan het voorkomen van beroepsziekten, het voorkomen van arbeidsverzuim en het mogelijk maken dat mensen met een chronische aandoening of handicap blijven werken.

 • Werkloosheid
  De werkloosheid in Nederland is sinds 2009 gestegen. Er zijn meer mensen die 12 uur per week of meer willen werken. Dit is te verklaren door steeds meer vrouwen die het gezin en werk combineren. Ook geeft 36 procent van de werknemers ouder als 45 jaar aan te kunnen werken tot het 65ste jaar. Dit is een stijging ten opzichte van 2005.

  Verzuim
  Het verzuimpercentage is in de periode van 2005-2008 gedaald van 4,8 naar 4.1 procent. Dit wil zeggen dat werknemers in 2008 gemiddeld ruim 4 procent van hun werkdagen hebben verzuimt. Vrouwen, ouderen, laagopgeleiden, verweduwde of gescheiden mensen, alleenstaande ouders, werknemers met veel zorgtaken en werknemers die in stedelijke gebieden wonen, melden zich gemiddeld genomen (iets) vaker ziek. Meer dan de helft (53%) van de langdurig zieke werknemers verzuimt vanwege fysieke klachten, 21 procent vanwege psychische klachten en 23 procent vanwege een combinatie van beide.

  Arbeidsongeschiktheid
  In het laatste kwartaal van 2009 nam het aantal uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid voor het eerst in bijna zeven jaar iets toe. Na 2010 is er weer een daling geweest in het aantal arbeidsongeschikten met een uitkering. De arbeidsparticipatie van mensen met gezondheidsproblemen heeft zich niet positief ontwikkeld.

  Leefstijl
  Bij leefstijl heeft men het over de zogenoemde BRAVO-factoren: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning.

  Bewegen: Lichamelijke inactiviteit leidt tot hoge kosten in de gezondheidszorg en tot economische schade door het verzuim en arbeidsongeschiktheid. Voldoende beweging en een gezond gewicht bevorderen de inzetbaarheid en het goed functioneren van werknemers en verminderen van arbeidsverzuim.

  Roken: Er zijn meer rokers onder laag opgeleiden. Rokers hebben een hoger verzuimpercentage dan niet-rokers.

  Alcohol: 3 tot 6 procent van de beroepsbevolking heeft problemen met werk door alcoholgebruik. Het verzuim van probleemdrinkers ligt twee tot zes keer zo hoog als de gemiddelde werknemer.

  Voeding: in 2008 had 43,2 procent van de werknemers overgewicht of obesitas.

  Ontspanning: In 2008 gaf 40 procent van de Nederlandse werknemers aan te maken te hebben met een hoge werkdruk. Een kwart hiervan zegt een lichamelijke of psychische klachten te hebben gehad ten gevolgen van deze hoge werkdruk.

  Kortom:
  Er is voor paramedici en arboprofessionals nog veel werk te verzetten in het domein arbeid en gezondheid, want:

  -de overheid tracht 200.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt extra aan het werk te krijgen;
  - het verzuim in de afgelopen decennia is flink gedaald. maar er zijn nog steeds mogelijkheden tot een verdere afname;
  - nog altijd ontstaan veel gezondheidsklachten op en door het werk en een grot deel van deze problemen lijkt beïnvloedbaar;
  - er is ruimte voor verdere verlaging van het verzuim door een betere uitvoering van de regelgeving;
  - de arbeidsparticipatie van mensen met gezondheidsproblemen heeft zich niet positief ontwikkeld; de arbeidsdeelname uitgedrukt in voltijdequivalenten is afgenomen;
  - bij het bevorderen van arbeidsparticipatie van werknemers met een ziekte of handicap is het van belang de beperkingen van deze mensen te erkennen en bereid te zijn om naar oplossingen te zoeken. 

  Ontwikkelingen in zorg en zekerheid vragen van paramedici en arboprofessionals daarom: 

  - vergroting van aandacht, kennis en deskundigheid met betrekking tot arbeidsparticipatie en arbeidsrelevante gezondheidsproblemen;
  - vergroting van aandacht, kennis en deskundigheid met betrekking tot vigerende regelgeving;
  - interprofessionele samenwerking, zowel in een organisatie als in het kader van arbocuratieve samenwerking;
  - ontwikkeling van ketens gericht op een integrale benadering van het vergroten van arbeidsparticipatie.


 • 2.1 Wat is arbeid?

 • Welke twee gezichten heeft arbeid en welke perspectieven?
  Gezicht 1: arbeid als symbool van persoonlijke waarde, zelfverwerkelijking en als medicijn.
  Gezicht 1: arbeid als belasting, iets wat je beter kunt mijden, als afstompend, vervreemdend en ziekmakend.

  Perspectieven:
  Economisch: betaald werk
  Psychologisch: betekenis
  Sociologisch: betekenis in de maatschappij
  Filosofisch: centrale levenswaarde en noodzaak tot menswording
  Ethisch:  ethici kijken naar situaties en kwaliteiten voor mensen > arbeid is goed
 • 2.1.2 Definitie van arbeid

 • Arbeid vervult een aantal functies, welke?

  ·         Manifeste functiesà het verwerven van inkomen

  ·         Latente functiesàarbeid structureert de tijd, brengt sociale contacten mee die leiden tot waardering, zelfrespect en zelfontplooiing, arbeid geeft status en identiteit.

 • Wat is de definitie van arbeid?

  Definitie arbeid: Arbeid is doelgericht betekenisvolle diensten leveren voor een passende beloning.

 • 2.2 Wat is gezondheid?

 • Wat is gezondheid?

  Gezondheid:

  Betekenis van gezondheid volgens de WHO: ‘a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity’.

   

 • Vanuit welke perspectieven wordt gezondheid beschreven?

  Gezondheid wordt beschreven vanuit drie perspectieven:

  1.       Medische professie.

  2.       Hulpvragende individu.

  3.       De gemeenschap die zorg mogelijk maakt.

 • Individuele gezondheid wordt gedefinieerd vanuit drie perspectieven, welke?

  -          Normaal functioneren: als het normaal functioneren van een typerend lid van de soort.

  -          Competentie: als het vermogen van een individu tot betekenisvol leven in de context.

  -          Common benefit: als het adequaat participeren in de maatschappij.

 • Je hebt vier aspecten van geestelijke gezondheid bij uitvoering van werk, welke zijn deze? CAAA

  1. De competentie ( in staat zijn je werk goed te doen).

  2. Affectief bevinden ( je prettig voelen).

  3. De autonomie ( eigen keuzes met betrekking tot arbeid kunnen maken).

  4. De aspiratie ( iets in je arbeid willen bereiken).

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.