Summary Arbeidsovereenkomstenrecht

-
ISBN-10 9013088465 ISBN-13 9789013088465
169 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Arbeidsovereenkomstenrecht". The author(s) of the book is/are Van der Grinten. The ISBN of the book is 9789013088465 or 9013088465. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Arbeidsovereenkomstenrecht

 • 1.1 De overeenkomst

 • Arbeidsovereenkomst = een overeenkomst.
  Echter, verbintenis tot verrichten van arbeid kan ook op een andere grondslag berusten, bijv. werkstraf, ambtenaarverhouding.
  Arbeidsovereenkomst: gewoonlijk overeenkomst tussen 1 werkgever en 1 werknemer. Pluraliteit van werkgevers en werknemers is mogelijk, bijv. werkgever is een maatschap, werknemer een getrouwd stel met gezamenlijk takenpakket.
  Bepaalde arbeidsprestatie wordt in de regel o.g.v. 1 arbeidsovereenkomst verricht. 
  Arbeidsovereenkomst --> als bijzondere overeenkomst geregeld in titel 10 boek 7 BW.
 • Wanneer moet de wg rekening houden met niet-wettelijk geïmplementeerde regelgeving?
  - directe werking
  - reflexwerking via 611
 • Rechtsregel Wennekes Lederwaren
  Inbreuk op recht op privacy, art. 8 EVRM? Ja, maar gerechtvaardigd. 
  - legitiem middel, want concreet vermoeden
  - het middel was geschikt, want op een andere manier waren ze er niet achter gekomen
  - proportioneel middel, want de camera was alleen gericht op de kassa

  Dus camera ophangen was geoorloofd
 • Rechtsregel Hyatt
  Inbreuk op recht op privacy, art. 8 EVRM? Ja, maar niet ongeoorloofd
  - legitiem middel, want het hotel had een goede naam hoog te houden en aantrekkelijkheid naar klanten
  - het middel was geschikt, want het ging om een wn die een representatieve functie vervult
  - proportioneel middel, want de invloed van drugs zijn moeilijk te bewijzen anders dan door een bloedtest
 • Rechtsregel Theodoor Gillissen
  Was er bij het ontslag sprake van een inbreuk door de wg op recht van meningsuiting van de wn, art. 10 EVRM? Het ging hier om een klokkenluider die na ontslag (op staande voet) nog geld mee wilde krijgen. 
  Uitgangspunt is dat de geheimhoudingsplicht van de wn is geschaad, tenzij:
  - er een zwaarwegend publiek belang mee is gemoeid
  - de wn proportioneel heeft gehandeld --> eerst intern melden.

  Theodoor Gillissen nuanceerde dit laatste punt:
  - bedrijfsregels gaan voor op het belang van de wg
  - intern melden is niet in alle situaties gevraagd. In dit geval was de directie zelf betrokken in de misstanden en dus op de hoogte van 'het kwaad'. • Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? 
  610-vereisten: 
  - loon
  - gezagsverhouding
  - arbeid

  Als hier niet aan wordt voldaan, dan ga je pas naar de ovk van opdracht 7:400 BW
 • Rechtsvraag Groen/Schoevers
  Of er sprake is van een aovk of een ovk van opdracht hangt af van het antwoord op de vraag of de partijen totstandkoming van een aovk hebben beoogd:
  - wat stond partijen bij het sluiten van de ovk voor ogen?
  - en op welke wijze hebben ze uitvoering gegeven aan deze ovk? Dus hoe heeft de ovk inhoud gekregen. 

  I.c. was er geen aovk, waarbij doorslaggevend was dat de wijze van betaling van de tegenprestatie op het initiatief van Groen tot stand is gekomen. 
 • Rechtsvraag Beurspromovendi
  Is er sprake van een aovk tussen de UvA en de promovendi?
  - Er moet rekening worden gehouden met de kwalificatie die partijen aan hun ovk hebben gegeven
  - En met hun bedoelingen

  I.c. was er geen aovk, waarbij het niet-bestaan van een gezagverhouding doorslaggevend was. 
 • Rechtsvraag STR/PGGM
  PGGM is een pensioenfonds dat wilde weten of er tussen een wg en een wn een aovk bestond (of een managementovk), omdat er een verplichte deelname aan het bedrijfspensieonfonds bestond. 

  - wat stond partijen voor ogen toen ze de ovk sloten?
  - hoe hebben ze invulling gegeven aan de ovk?

  I.c. was aan alle vereisten van art. 610 voldaan en bestond er dus een aovk. 
 • Is er voor de wn een mogelijkheid om binnen de aovk een fluctuatie aan te brengen? Via welke wetten?
  In beginsel niet, want er is een ovk. Maar: er zijn mogelijkheden tot verlof gecreëerd. 

  Via de WAZO:
  - gekoppeld aan specifieke grond
  - kring van 'derden die zorg nodig hebben' is beperkt
  - bij zwaarwegende bedrijfsbelangen mag de wg het verlof weigeren
  - doorbetaald?

  Via de WAA (kan de wn een beroep op doen als hij een jaar wn is)
  - vermindering of vermeerdering van aantal uren
  - de wg mag alleen op grond van een zwaarwegend bedrijfsbelang weigeren
  - urenspreiding
 • Welke bijzondere bedingen voor in de aovk zijn wettelijk geregeld?
  - concurrentiebeding
  - boetebeding
  - proeftijdbeding

  Verder kan je alles bedingen, maar dat staat dan niet in de wet:
  - nevenactiviteitenbeding
  - geheimhoudingsbeding
  - studiekostenbeding
  - etc
 • Wat weet je over het boetebeding?
  Is geregeld in art. 650
  - schriftelijkheidsvereiste: boete kan dus slechts bij overtreding van de voorschriften van de aovk. 
  - bestemmingsvereiste: mag niet strekken tot persoonlijk voordeel van de wg
  - hoogte van de boete moet in het beding zijn vermeld
  - in de wet is een maximum neergelegd
 • Wat weet je over het proeftijdbeding?
  Is geregeld in art. 652 (moest geregeld worden omdat het een rechteloze periode is voor de wn), zie ook Dingler/Merkelbach
  - schriftelijkheidsvereiste
  - maximaal 2 maanden bij aovk voor onbepaalde tijd
  - opzeggen van een proeftijdbeding is geregeld in art. 676

  Misbruik van het proeftijdbeding wordt getoetst aan het goed werkgeverschap van art. 611
 • Rechtsvraag Dingler/Merkelbach
  Je kan maar 1x een proeftijd hebben
  - bij dezelfde werkgever (de vraag is of evt 2 wg's zodanige banden hebben met elkaar dat het verkregen inzicht in de hoedanigheden en geschiktheid van de ene wg ook vast moet staan voor de andere)
  - voor dezelfde werkzaamheden (de vraag is of je dezelfde verantwoordelijkheden en vaardigheden moet hebben)

  NB als de wn eerder al als uitzendkracht aan het werk was voor de wg, mag bij het sluiten van een aovk niet nog 2 maanden proeftijd worden afgesproken, want de wg is dan al op de hoogte van de hoedanigheid en de geschiktheid van de wn. Als de uitzendkracht-periode korter was dan 2 maanden, mag de proeftijdperiode nog voortduren tot volmaking van die 2 maanden en niet langer. 
 • Wat weet je over het concurrentiebeding?
  Geregeld in art. 653. 
  - schriftelijkheidsvereiste, zie Philips/Oostendorp
  - bij ingrijpende wijziging van de aovk is voor het antwoord op de vraag of het concurrentiebeding nog geldig is, relevant of het beding zwaarder op de wn is gaan drukken, zie Brabant/Van Uffelen
  - er moet een belangenafweging gemaakt worden bij de vraag of het concurrentiebeding geldig is
  - in het beding kan een boete worden vastgesteld. Het boetebeding geldt als zodanig niet!
  - als de boete uit het beding tot onaanvaardbare gevolgen leidt, dan kan de boete worden gematigd op grond van art. 6:94 BW. 

  NB het is wel vreemd dat het moeilijker is om een boete binnen een concurrentiebeding te matigen dan een boete die geldt krachtens een boetebeding van 650 BW. Een boete krachtens een concurrentiebeding weegt dus zwaarder
 • Rechtsvraag Philips/Oostendorp
  Gaat over het concurrentiebeding, art. 653.
  Wanneer geldt een concurrentiebeding?
  - Als het beding is opgenomen in de aovk en de aovk is ondertekend.
  - Een concurrentiebeding hoeft niet per se in de aovk te zijn opgenomen, mag ook in de bijlage. Dan moet in de aovk wel naar de bijlage worden verwezen en moet de bijlage worden bijgevoegd. De bijlage hoeft alleen niet toegevoegd te worden als de werknemer nadrukkelijk instemt met het beding. 

  Niet nodig is dat de wn de bijlage heeft ondertekend of nadrukkelijk verwijst naar het beding. 
  Dit geldt omdat het idee achter de schriftelijkheidseis van art. 653 is dat een wn het bezwarende beding goed moet hebben overwogen alvorens hij de aovk aangaat. 
 • Rechtsvraag Brabant/Van Uffelen
  Dit arrest gaat over het concurrentiebeding, art 653.
  Heeft het concurrentiebeding dat schriftelijk overeen is gekomen nog gelding behouden na 'upgrade' van de wn wat functie betreft?
  Daarvoor zijn belangrijk
  - wijziging in de aovk die van zo ingrijpende aard is, dat het beding zwaarder gaat drukken op de wn. 
  - de bijzondere plaats die het beding inneemt in de aovk. Een concurrentiebeding kan de wn beperken in een zwaarwegend belang, nl het voorzien in zijn levensonderhoud, na zijn werkzame periode binnen de aovk.

  i.c. was het beding na wijziging van de aovk zwaarder gaan drukken, doordat de wijziging een zo ingrijpende aard had. Het beding heeft dus zijn werking verloren. 
 • Rechtsvraag AVM/Spaan
  Gaat over het concurrentiebeding van 653.
  Uitgangspunt is: een concurrentiebeding moet opnieuw schriftelijk worden overeengekomen als de wijziging in de arbeidsverhouding van zo ingrijpende aard is, dat het beding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken (Brabant/Van Uffelen).
  Dus:
  - is er sprake van een wijziging van de aovk van ingrijpende aard?
  - is daardoor het beding zwaarder gaan drukken?
  - belang van de wn en wg moet tegen elkaar worden afgewogen. 

  Van belang is:
  - de mate van voorzienbaarheid van de wijziging van de aovk toen het beding aanvaard werd
  - in hoeverre en welke mate de wijziging van de aovk na de beëindiging van de aovk het beding een belemmering vormt om een nieuwe werkkring te vinden. 

  i.c. is niet duidelijk waarom het beding zwaarder is gaan drukken en waarom de positie van de wn op de arbeidsmarkt nadelig wordt beïnvloed. 
 • Wat doet het UWV?
  Vergunning verlenen bij ontslag en wijst uitkeringen toe op basis van de WW en de ziektewet
 • Wat moet je behandelen als de vraag is of er sprake is van een aovk?
  art. 610
  - is er loon?
  - arbeid?
  - gezagsverhouding?
  Als er iets staat over de duur dat de wn voor de wg arbeid verricht, ga je direct naar 610a. 

  Beurspromovendi/Groen Schoevers:
  - wat stond pp voor ogen aan het begin?
  - wat is de feitelijke uitwerking van deze ovk. 

  Zowel een freelancer als een freelancer met een BV kan een aovk hebben!
 • Wat weet je over boetes aan werknemers?
  Moet zijn opgenomen in de aovk, zie art. 650.
  Boetes moeten oplopend zijn.
  De boete mag nooit loonverlaging inhouden. 
  611 is van belang: de besluitvorming moet redelijk zijn en de maatregel evenredig
 • Wanneer geldt een proeftijdbeding tussen een wg en wn?
  Als het is opgenomen in de aovk of naar bijv een cao waarin het beding staat, is verwezen in de aovk.
  Daarnaast moet het proeftijdbeding geldig zijn ogv 652. 
 • Wanneer geldt een concurrentiebeding nog?
  Het concurrentiebeding blijft gelden als er sprake is van verlenging van het contract en als het contract wordt omgezet van een aovk voor bepaalde tijd in een aovk van onbepaalde tijd.
  Ook als de werknemer wist/had voorzien dat het beding (door ingrijpende verandering van arbeidsverhouding) zwaarder op hem zou gaan drukken, blijft het concurrentiebeding werken ook als het niet schriftelijk is vastgelegd. 
 • Wat kan de wg doen als er geen concurrentiebeding is?
  Hij kan op grond van 6:162 de werknemer aanspreken als er sprake is van 'ronselen' van klanten uit zijn klantenbestand of oude collega's. Ook meenemen van gegevens/bestanden kan leiden tot aansprakelijkheid. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.