Summary Arbeidsovereenkomstenrecht

-
ISBN-13 9789013132953
106 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Arbeidsovereenkomstenrecht". The author(s) of the book is/are W H A C M Bouwens & R A A Duk. The ISBN of the book is 9789013132953. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Arbeidsovereenkomstenrecht

 • 2 Aangaan en het wijzigen

 • Wat is de arbeidsovereenkomst?
  De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst gewoonlijk tussen 1 werkgever en 1 werknemer.
 • Wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand?
  Een arbeidsovereenkomst komt tot stand op het moment dat partijen wilsovereenstemming hebben bereikt over alle elementen van die overeenkomst die door hen als essentieel wordt beschouwd.
 • Wanneer is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst?
  Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst als de werknemer niet verplicht is om arbeid te verrichten.
 • Moet de arbeid van waarde zijn voor de werkgever?
  Ja, de arbeid moet van waarde zijn voor de werkgever. Als de overeenkomst alleen is gericht op het uitbreiden van de eigen kennis van de werknemer dan kan er geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.
 • Moet de werknemer gehouden zijn om zelf de arbeid te verrichten?
  Ja, de werknemer moet zelf gehouden zijn om de arbeid te verrichten.
 • Hoe kwalificeer je de arbeidsovereenkomst als een  van de drie elementen ontbreken?
  Als een van de drie elementen ontbreken dan kwalificeer je de arbeidsovereenkomst als een overeenkomst van opdracht.
 • Wat blijkt er uit het arrest van Groen/Schoevers?
  Uit dit arrest blijkt dat er rekening dient te worden gehouden met de maatschappelijke positie van degene die zich verbind arbeid te verrichten. De dwingendrechtelijke bepalingen van de arbeidsovereenkomst zijn vooral geschreven ter bescherming van degenen die in een afhankelijke positie verkeren. Naarmate de economische zelfstandigheid van degene die werkzaamheden verricht toeneemt, is er minder reden om hem onder het in hoge mate dwingendrechtelijk regiem van titel 7.10 BW te brengen.
 • Op welke manier kun je erachter komen wat de rechtsverhouding is van beide partijen als het niet zeker is vast te stellen dat het gaat om een arbeidsovereenkomst?
  Het rechtsvermoeden van artikel 610a kan hier een uitweg voor geven. Dit artikel bevat namelijk een rechtsvermoeden.
 • Wat er kenmerkend alvorens tot de conclusie te komen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst?
  Het is belangrijk dat er komt vast te staan dat partijen zich jegens elkaar hebben verbonden.
 • Kan een arbeidsovereenkomst worden gewijzigd?
  Ja, maar voor wijziging van de contractuele relatie is als regel overeenstemming vereist van beide partijen.
 • Wanneer mag de werkgever erop vertrouwen dat een individuele werknemer heeft ingestemd met een verslechtering van diens arbeidsvoorwaarden?
  Een werkgever mag dat alleen indien aan de werknemer duidelijkheid over de inhoud van die wijziging is verschaft en op grond van verklaringen of gedragingen van de werknemer mag worden aangenomen dat deze welbewust met die wijzing heeft ingestemd.
 • Wanneer kan een werkgever de arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen?
  De werkgever kan dit alleen als hij hiertoe bevoegd is.
 • Waneer kan een werkgevers krachtens de wet de arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen?
  Op grond van artikel 613 kan de werkgever slechts een beroep doen op een eenzijdige-wijzigingsbeding, indien voldaan is aan de formele eis dat het beding schriftelijk is overeengekomen en aan de materiƫle eis dat de werkgever bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.
 • 5 verschuldigdheid van loon

 • Wat is loon?
  Loon is de contraprestatie voor het verrichten van arbeid.
 • Wanneer wordt er wel loon uitbetaald terwijl er niet wordt gewerkt?
  Er zal wel loon worden uitbetaald ook al wordt er niet gewerkt als de overeengekomen arbeid niet wordt verricht door een oorzaak die voor rekening van de werkgever dient te komen artikel 7:628 BW.
 • 14 Het concurrentiebeding

 • Waar vormt het concurrentiebeding een balans van?
  Met de wettelijke regeling beoogt de wetgever recht te doen aan het grondwettelijk erkende belang van de werknemer bij een vrije arbeidskeuze maar tevens tegemoet te komen aan het belang van de werkgever bij bescherming van het bedrijfsdebiet.
 • Wat is er vereist voor het concurrentiebeding?
  Het concurrentiebeding moet schriftelijk worden aangegaan en de persoon met wie het concurrentiebeding wordt aangegaan moet 18 jaar of ouder zijn. Zie artikel 7:653 BW.
 • Is het voldoende om in de arbeidsovereenkomst te verwijzen naar het concurrentiebeding?
  Nee, het is niet voldoende om dit enkel als verwijzing op te nemen in de arbeidsovereenkomst, reglement, cao of personeelsgids. De Hoge Raad heeft bepaald dat aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan wanneer in de arbeidsovereenkomst of een brief  wordt verwezen naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden waarin ook een concurrentiebeding is opgenomen en de werknemer zich door ondertekening van die overeenkomst of brief akkoord verklaart met die arbeidsvoorwaarden.
 • Mag je ook een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
  Ja, in beginsel kun je een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, echter de werkgever dient schriftelijk bij dat beding te motiveren en uit deze motivatie moet blijken dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelangen. Dit belang kan bijvoorbeeld gelegen zijn in hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer op zal doen, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar de concurrent.
 • Waarom is het nodig dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werkgever moet motiveren als hij een concurrentiebeding zou willen opnemen?
  De werkgever zou moeten motiveren vanwege het dubbele nadeel dat een werknemer ondervindt, namelijk eerst het nadeel dat het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en over beperking van de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze.
 • Kun je een concurrentiebeding afsluiten met een minderjarige werknemer?
  Nee, dit is niet mogelijk en als je dit wel doet dan is het beding nietig.
 • Wat gebeurd er als je een beding opneemt voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd maar niet motiveert waarom dit beding nodig is?
  Als de werkgever dit nalaat dan is het beding nietig.
 • Wat gebeurt er als de rechter het beding niet meer zwaarwegend vindt?
  Acht de rechter het beding niet langer noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelangen, dan kan hij het op grond van artikel 7:653 lid 3 sub a geheel vernietigen.
 • Wat is een relatiebeding?
  Dit is een beding dat de werknemer verbiedt na het einde van de arbeidsovereenkomst met name om de bestaande relaties van het bedrijf van de werkgever (klanten, toeleveranciers e.d.) te benaderen of te bedienen.
 • Hoe wordt de inhoud van een concurrentiebeding uitgelegd?
  De inhoud van een concurrentiebeding wordt uitgelegd aan de hand van het zogenaamde haviltex criterium. Dit wil zeggen dat het aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan het beding mochten toekennen en wat zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.
 • Wat is een voorbeeld van een concurrentiebeding?
  Een voorbeeld van een concurrentiebeding is een beding dat inhoudt dat een werknemer niet in dienst mag treden van een concurrerend bedrijf en in de lagere rechtspraak wordt het ook wel zo uitgelegd dat de werknemer ook niet zelf een concurrend bedrijf mag beginnen.
 • Wanneer behoudt een concurrentiebeding zijn geldigheid?
  Een concurrentiebeding behoudt zijn geldigheid wanneer een bestaande rechtsbetrekking na verloop van de aanvankelijke contracttermijn stilzwijgend op dezelfde arbeidsvoorwaarden wordt voorgezet, ongeacht of die voortzetting voor bepaalde of onbepaalde tijd plaatsvindt.
 • Wat voor gevolg kan een ingrijpende wijziging van de arbeidsovereenkomst hebben?
  Een ingrijpende wijziging van de arbeidsovereenkomst kan het gevolg hebben dat een concurrentiebeding zijn werking geheel of gedeeltelijk verliest. Dit is slechts het geval wanneer de wijziging tot gevolg heeft dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder op de werknemer gaat drukken dan voorheen het geval was. Het concurrentiebeding verliest in dat geval zijn geldigheid slechts voorzover dit nodig is met het oog op enerzijds de bescherming van de werknemer tegen het niet weloverwogen aangaan van een concurrentiebeding en anderzijds het bij dat beding te beschermen werkgever.
 • Hoe kun je beoordelen of er sprake is van een ingrijpende wijziging?
  Het gaat erom in hoeverre de wijziging van de arbeidsverhouding redelijkerwijs voor de werknemer was te voorzien toen deze het beding aanvaardde. De rechter zal zich in zijn beoordeling moeten onderzoeken of en zo ja in welke mate , de wijziging van de arbeidsverhouding bij handhaving van het concurrentiebeding voor de werknemer daadwerkelijk een belemmering vormt om een nieuwe, gelijkwaardige werkkring in loondienst of als zelfstandig ondernemer te vinden.
 • Gelden de eisen van het concurrentiebeding ook ten aanzien van een werknemer met een nieuwer werkgever wiens arbeidsovereenkomst stilzwijgend wordt voorgezet met dezelfde inhoud als die van de vorige werkgever?
  Ja, de mogelijkheid bestaat dat het concurrentiebeding zwaarder gaat drukken. Dit is ook de reden waarom de bijzondere waarborg is gelegen in het schriftelijkheidsvereiste, dat de werknemer de consequenties van het voor hem bezwarende beding goed heeft overwogen, is daarom ook hier op zijn plaats. Ook het uitdrukkelijke beding dat het concurrentiebeding mede ten behoeve van rechtsopvolgers van de werkgever is aangegaan, brengt op zichzelf niet mee dat de rechtsopvolger rechten kan ontlenen aan dit beding.
 • Op welke gronden kan een rechter het concurrentiebeding vernietigen?
  De rechter kan het concurrentiebeding vernietigen als als het beding niet langer noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs of dienstbelangen en op grond dat in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever door het beding de werknemer onredelijk wordt benadeeld. De rechter kan dan kijken naar de duur van het concurrentiebeding, het functionele en geografische bereik van het beding en of de bedongen boete beperkt.
 • Wat kan de rechter nog meer doen inzake het concurrentiebeding?
  De rechter kan het concurrentiebeding op deze grond van de vorige vraag terugbrengen tot een verbod bepaalde relaties van de werkgever te benaderen en of te bedienen.
 • Wat wordt er bedoeld met de term dat het concurrentiebeding betrekkelijke waarde heeft?
  Een concurrentiebeding heeft slechts betrekkelijke waarde. Ingevolge artikel 7:653 lid 3 BW kan de rechter het beding geheel of gedeeltelijk vernietigen.
 • Welke belangen weegt de rechter af bij het willen vernietigen van het concurrentiebeding?
  De rechter neemt de genomen investeringen van de werkgever in opleiding en vakbekwaamheid van de werknemer, de aard en duur van het dienstverband, het salaris van e werknemer, diens kansen op de arbeidsmarkt, de mogelijkheid tot positieverbetering en de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de arbeidsovereenkomst is geƫindigd in afweging.
 • Kan het concurrentiebeding worden vernietigd reeds de arbeidsovereenkomst?
  Ja, het verzoek om gehele of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding kan reeds geschieden tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst.
 • Op welke manier kun je het concurrentiebeding laten vernietigen door de rechter?
  De vernietiging van het concurrentiebeding kan door de rechter slechts geschieden hetzij eisend, hetzij als verweer (artikel 3:51 lid 3) BW in een bodemprocedure. Indien een ontslagprocedure aanhangig is gemaakt, kan een vordering tot vernietiging van het concurrentiebeding op grond van artikel 686s lid 3 in dat geding worden ingebracht met een verzoekschrift. Daarmee is het mogelijk geworden het geschil over het ontslag en dat over het concurrentiebeding in samenhang te beoordelen en gelijktijdig af te doen.
 • Op welke andere manieren kan de rechter tegemoet komen aan de belangen van de werknemer?
  Indien het beding de werknemer in belangrijke mate belemmert anders dan in dienst van de werkgever werkzaam te zijn, kan de rechter bepalen, dat de werkgever hem voor de duur van de beperking een vergoeding moet betalen artikel 653 lid 5 BW.
 • Heeft de rechter de vrijheid om deze vergoeding zelf te bepalen?
  Ja, de vergoeding wordt door de rechter na billijkheid vastgesteld. Een door de rechter opgelegde vergoeding kan niet op grond van veranderde omstandigheden worden gewijzigd.
 • Wat kan de werkgever opnemen ter zekerheidsstelling van het concurrentiebeding?
  De werkgever kan een soort van boetebeding opnemen dat aan het concurrentiebeding wordt verbonden en waarbij de aanspraak van de werkgever in geval van overtreding wordt gefixeerd ofwel in een bedrag voor elke overtreding voortduurt. Een dergelijk beding kan als boetebeding worden aangemerkt. Hierop zijn de regelingen van artikel 6:91-6:94  BW van toepassing.
 • Is de boete hoger dan de gelegden schade van de werkgever?
  Nee, de boete is apart en de werkelijk geleden schade, daarover hadden afspraken kunnen worden gemaakt naast het boetebeding en als dit niet is gedaan is de werknemer in beginsel alleen gehouden om de boete te betalen bij overtreding van het concurrentiebeding. De rechter kan wel aanvullende schadevergoeding toekennen aan de werkgever wanneer de billijkheid dit klaarblijkelijk eist.
 • Kan een rechter een boetebeding verbinden aan een concurrentiebeding?
  Nee, als partijen dit niet zijn overeengekomen dan kan dit niet. De rechter kan wel een verbod van overtreding op straffe verbeurte van een dwangsom geven.
 • Wanneer kan een werknemer bevrijdt worden van het overtreden van een concurrentiebeding?
  De werknemer kan hier bevrijd van worden als de niet nakoming te wijten is aan overmacht.
 • Kan die rechter de boete matigen?
  Ja, op grond van artikel 6:94 BW. De rechter kan  de boete slechts matigen , indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. Dit wijst erop dat de rechter zijn bevoegdheid met grote terughoudend dient te hanteren.
 • Waar moet de rechter op letten bij het matigen van de boete?
  De rechter moet letten op de aard en ernst van de overtreding, de duur van de dienstbetrekking , de financiele draagkracht van de werknemer, en de omstandigheid dat hij redelijkerwijs kon menen tot de handeling gerechtigd te zijn . Ook omstandigheden die ten tijde van de overtreding nog niet bestonden mogen in aanmerking worden genomen.
 • Op wiens verzoek is matiging mogelijk?
  Matiging is slechts mogelijk op verlangen van de werknemer, hetzij op vordering hetzij op verweer. Zij kan niet verder gaan dan tot de schadevergoeding waarop op de werkgever op grond van de wet aanspraak kan maken.
 • Wat kan de werkgever doen als de werknemer het concurrentiebeding niet nakomt?
  De werkgever kan in rechte nakoming vorderen op verbeurte van een dwangsom. Nakoming kan dan ook in kort geding worden gevorderd. Hier past de rechter wel terughoudendheid bij.
 • Kan de werkgever ook nakoming vorderen als hij al aanspraak heeft gemaakt op de overeengekomen boete?
  Nee, dat kan de werkgever niet tenzij er anders is overeengekomen.
 • Kan een werknemer ook zonder concurrentiebeding zijn vroegere werkgever ontoelaatbaar concurrentie  aandoen?
  Ja,  als hij systematisch bewerken van de klantenkring van de vroegere werkgever teneinde de klanten te bewegen de relatie te verbreken, kan een onrechtmatige daad jegens de voormalige werkgever opleveren. Veel hangt af van de omstandigheden van het geval.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.