Summary arbeidsovereenkomstenrecht en sociaal zekerheidsrecht

-
ISBN-13 9789001815486
214 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "arbeidsovereenkomstenrecht en sociaal zekerheidsrecht". The author(s) of the book is/are W G M Plessen P M M Massuger. The ISBN of the book is 9789001815486. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - arbeidsovereenkomstenrecht en sociaal zekerheidsrecht

 • 1 Sociaal recht, algemeen

 • 1
 • 1.2 Het moderne sociaal recht: een rustig bezit?

 • Drie ontwikkelingen in het sociaal recht van de laatste decennia
  1. Trend naar liberalisering arbeidsrecht
  2.  Verdere privatisering van het arbeidsrecht, meer rekening met privé (wet arbeid en zorg)
  3. In sociaalzekerheidsrecht ligt de nadruk op activering van uitkeringsgerechtigden
 • 1.3 Begripsbepaling en bronnen van het sociaal recht

 • Definitie sociaal recht
  In het boek opgevat als:
  1. Arbeidsrecht (incl ambtenarenrecht)
  2. Medezeggenschapsrecht
  3. Het sociaalzekerheidsrecht
 • Rechtsbronnen sociaal recht
  1. Internationale verdragen en andere internationale regelingen
  2. De Grondwet
  3. Overige wetten in formele zin
  4. Wetten in materië;e zin
  5. Rechtspraak
  6. Collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten
  7. Gebruik en gewoonte (beperkt)
 • 1.5 Klassieke en sociale grondrechten

 • Klassieke grondrechten
  Grondrechten die de overheid verplichten zich te onthouden van inmenging in het leven van burgers
 • Sociale grondrechten
  Zorgen voor positieve bemoeienis van overheid in het leven van burgers
 • 2.2 Recht op arbeid

 • Vier manieren waarop de overheid bijdraagt in verminderen werkloosheid
  1. Openbare arbeidsbemiddeling
  2. Via arbeidsvoorzieningsinstrumenten (subsidieregelingen)
  3. Toestaan particuliere arbeidsbemiddeling
  4. Toestaan uitzendbureaus
 • 2.3 UWV

 • Belangrijkste taken UWV
  1. Inschrijving als werkzoekende
  2. (gratis) bemiddeling bij zoeken naar werk of werknemers
  3. Afgeven onstlagvergunningen
 • Uitgangspunten UWV bij bemiddeling
  1. Bemiddeling in principe kosteloos
  2. Geen bemiddeling voor bedrijven waar vacatures zijn ontstaan door staking of voor werkzoekenden die betrokken zijn bij staking
  3. Ongebruikelijke arbeidsvoorwaarden bij een bedrijf worden medegedeeld aan werkzoekende.
  4. UWV mag niet meewerken aan discriminatie
 • 2.4 Arbeidsvoorzieningsinstrumenten

 • Arbeidsvoorzieningsinstrumenten
  1. Beroepskeuzevoorlichting
  2. Arbeidsmedische advisering
  3. Subsidies (in dienst nemen 50+ of gehandicapte)
  4. Scholing voor werkzoekenden
 • 2.5 Particuliere arbeidsbemiddeling

 • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)
  Hierin staan regels mbt arbeidsbemiddeling door derden (anderen dan UWV)
 • Definitie arbeidsbemiddeling
  Arbeidsbemiddeling heeft tot doel het tot stand brengen van een arbeidsovereenkomst tussen de persoon die bemiddeld wordt en de onderneming/instelling waarvoor bemiddeld wordt. Het bureau dat bemiddeld is geen partij bij totstandkoming.
 • Belangrijke regels waar arbeidsbemiddelingsbureaus zich aan moeten houden
  1. Geen tegenprestatie bedingen van werkzoekenden
  2. Niet bemiddelen arbeidsplaatsen bij bedrijf of onderneming waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. (art 3 Waadi)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Er bestaan allerlei typen arbeidsverhoudingen (uitzendarbeid, deeltijdwerk, afroepwerk, thuiswerk, etc.). Vaak is het duidelijk of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar er zijn ook typen van flexibele arbeidscontracten waar ruimte is voor twijfel:
 • Thuisarbeid: zal al snel niet als een arbeidsovereenkomst worden beschouwd, bijvoorbeeld wanneer een thuiswerker zijn eigen productiemiddelen gebruikt. Maar waarin het thuiswerk in feite een verlengstuk is geworden van het gewone arbeidsproces, kan dat wel degelijk een echte arbeidsovereenkomst zijn.
 • Afroepcontracten: er is soms sprake van een voorovereenkomst die niet zelf als een arbeidscontract is te beschouwen, zodat alleen de afzonderlijke perioden waarin feitelijk arbeid wordt verricht, telkens ieder voor zich als arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt beschouwd.
 • Flexwerkers: freenlancers en alphahulpen. 
Diverse type openingsmogelijkheden arbeidsrecht
 1. Regelend/aanvullend recht > werkt als partijen niets geregeld hebben, maar ze mogen hier vrij van afwijken
 2. Semidwingend recht > afwijken bij schriftelijke overeenkomst mogelijk bvb 7:628 lid 5 geen arbeid toch loon
 3. Vijfachtste dwingend recht > Er kan soms van de dwingende norm worden afgeweken bij CAO of schriftelijke overeenstemming met de OR.
 4. Driekwart dwingend recht > Afwijkingen alleen toegestaan bij cao of regeling door of namens een publiekrechtelijk orgaan 7:628 lid 7
Gunstigheidsbeginsel
Normen uit een lagere bron van recht gaan vóór die uit een hogere bron van recht als dit ten voordele strekt van de werknemer. Er zijn uitzonderingen mogelijk, zoals plafond maximimum loon
Bijzonder aan een uitzendovereenkomst
Hierin kan worden bedongen dat deze eindigt doordat de inlener niet langer gebruik wil maken van de diensten van de uitzendkracht 7:691 lid 2, dit kan tot maximaal 26 weken 7:691 lid 3, die termijn kan bij cao verlengd worden. 7:691 lid 7. In Sociaal Akkoord afgesproken dat dit in de toekomst voor 78 weken kan.
Enkele bepalingen van de EU op gebied van sociale zekerheid
 1. Vrij verkeer werknemers
 2. Programma bestrijding discriminatie naar geslacht
 3. Regels betreffende collectief ontslag, bescherming werknemersrecht bij bedrijfsovergang, insolventie, rijdtijden en diverse arbeidsomstandigheden.
 4. Europees Sociaal Fonds ten behoeve van het werkgelegenheidsbeleid.
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
Oprichting onderdeel vredesverdrag van Versailles 1919. Structuur neergelegd in Constitution. Komt Jaarlijks in een grote Conferentie bijeen en stelt dan meerdere arbeidsverdragen en aanbevelingen op. Deze verdragen binden de lidstaten pas als zij deze bekrachtigen.
Een uitvoeringsorgaan mag bij teveel uitgekeerd bedrag terugvorderen:
 1. Binnen vijf jaar indien er sprake is geweest van toedoen van betrokkene
 2. Binnen twee jaar indien het de betrokkene redelijkerwijze duidelijk had kunnen zijn dat onverschuldigd betaald werd.


Verrekening kan in de regel niet verder dan tot het inkomen daalt tot 90% van het bijstandsniveau.
Kring van verzekerden Volksverzekeringen
De natuurlijke personen die in Nederland ingezetene zijn
Kring van verzekerden Werknemersverzekeringen
Primair de werknemers in privaatrechtelijke en publiekrechtelijke dienstbetrekking
Geen arbeidsovereenkomst, toch verzekeringsplicht
 1. Kleine aannemers van werk en hun personeel alsmede provisiereizigers
 2. Uitkeringsgerechtigden van de vangnet-ZW, de WW en de WIA
 3. Groepen van personen die onder nadere voorwaarden met werknemers zijn gelijkgesteld, zoals musici, thuiswerk en in het algemeen eenieder die tegen beloning persoonlijke arbeid verricht.