Summary Arbeidsrecht

-
ISBN-10 9089746773 ISBN-13 9789089746771
233 Flashcards & Notes
31 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Arbeidsrecht". The author(s) of the book is/are M Treep. The ISBN of the book is 9789089746771 or 9089746773. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Arbeidsrecht

 • 1.2 dwingend en aanvullend recht

 • Regels voor publieksrecht zijn meestal dwingend. Hier mag dan ook niet van afgeweken worden.

 • Binnen het arbeidsovereenkomstrecht is geen volledige vrijheid van onderhandelen voor de contracterende partijen en zijn er nogal wat regels van:

  - dwingend recht;

  - driekwart dwingend recht;

  - semi-dwingend recht;

  - vijfachtste dwingend recht.

 • Wanneer mag je er vanuit gaan dat een een afwijkende afspraak is toegestaan?

  Als een wetsartikel dit niet expliciet aangeeft

 • Hoe kan je weten of een wetsartikel dwingend, driekwart dwingend, of semi-dwingend van aard is?

  Dit valt af te lezen uit het wetstekst zelf.

 • 1.2.1 dwingend

 • Wanneer zijn rechtsregels dwingend?

  als er niet of niet ten nadele van de werknemer mag worden afgeweken

 • Wanneer 2 of meer partijen binnen een organisatie afspraken maken die van de regels afwijken, kunnen deze afspraken nietig (ongeldig) zijn of vernietigbaar.

 • 1.2.2 semi-dwingend

 • Semi-dwingende bepalingen binnen het arbeidsovereenkomstenrecht houden in dat partijen zich in principe aan de wet moeten houden en hier alleen van mogen afwijken als ze dat schriftelijk doen.

 • 1.2.3 3/4 dwingend

 • Driekwart dwingend recht wil zeggen dat afwijkingen van de wettelijke regeling alleen is toegestaan bij CAO. Deze afwijkende regeling is vaak ten nadele van de rechtspositie van de werknemer.

 • 1.2.4 5/8 dwingend

 • Bij vijachtste dwingend recht kan er worden afgeweken van de wet bij CAO of, als die er niet is of daartoe ruimte laat, door middel van een schriftelijke overeenkomst met de OR of PVT.

 • In welke wet komt vijfachtste dwingend recht voor?

  Wet arbeid en  zorg

 • 1.2.5 Aanvullend

 • Noem een voorbeeld van aanvullend recht binnen het privaatrecht.

  het overeenkomstenrecht

 • Komt er binnen het verbintenissenrecht of binnen het arbeidsovereenkomstenrecht veel aanvullend recht voor?

  verbintenissen recht

 • 1.2.6 Tot slot

 • De inhoud van het recht, wat wel en niet mag, noemen we materieel recht.

  Het materieel recht kan overtreden worden en daarom zijn er ook formele rechtsregels om dit materieel recht te handhaven.

 • Wie beslecht bijna alle arbeidsrechtelijke conflicten?

  De kantonrechter

 • Hoe noemen we de procesrechtelijke regels voor arbeidsrechtelijke conflicten?

  formeel recht

 • Formeel recht is ...

  procesrecht

 • 2 module 1/ hoofdstuk 2 organisatie van de rechtspraak

 • Uit welke met geschillenbeslechting belaste instanties maakt onze Grondwet onderscheid?

  - de 'gewone' rechterlijke macht;

  - de administratieve rechter (bestuursrechtspraak).

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de bedoeling van een actie uit onrechtmatige daad art. 6:126?
dat de benadeelde partij schadevergoeding krijgt voor de geleden schade
wat is bedrog?
opzettelijke misleiding
Wat is goede trouw bij overeenkomst?
gedragen volgens normen
Welke civiele zaken behandelt de Sector Kanton van de rechtbank?
- zaken boven een bedrag van €25.000,-;
- personen- en familierecht;
- handelszaken.
Wat is pseudowetgeving?
Circulaires en richtlijnen. Bij het niet naleven kan dit schending van opgewekt vertrouwen zijn.
Er mag worden afgeweken bij regeling namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. Welk dwingend recht is dit?
Driekwart dwingend
Er mag worden afgeweken bij schriftelijke regeling. Welk dwingend recht is dit?
Semi dwingend
Er mag worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst. Welk dwingend recht is dit?
Driekwart dwingend
Er mag worden afgeweken bij collectieve regeling. Welk dwingend recht is dit?
5/8 ste dwingend
Arbeidsovereenkomstenrecht valt onder....
Privaatrecht -->vermogensrecht -->verbintenissenrecht