Summary Arbeidsrecht begrepen

-
ISBN-10 9089744320 ISBN-13 9789089744326
250 Flashcards & Notes
13 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Arbeidsrecht begrepen". The author(s) of the book is/are P M H J van Grinsven, H C Geugjes, H N M Soemers. The ISBN of the book is 9789089744326 or 9089744320. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wat voorkomt het onderkruiperverbod?
Dat de werkgever niet-vakbondsleden aanneemt tegen een lager salaris dan de cao lonen.
Wat wordt ook wel het onderkruiperverbod genoemd?
Als de werkgever lid is van een werkgeversorganisatie die de cao heeft afgesloten, hij verplicht is om die cao-bepalingen ook toe te passen op werknemers die geen lid zijn van een werknemersorganisatie (artikel 14 WET cao)
Wanneer is het lidmaatschap van een werkgevers- of werknemersorganisatie van minder belang?
Op het moment dat de de cao-bepalingen door de minister van SZW algemeen verbindend zijn verklaard. De CAo bepalingen gelden dan voor alle werkgevers en werknemers werkzaam in een bepaalde bedrijfstak 9 artikel 2 en 3 AVV)
Wat zijn traditionele CAO partijen aan werknemerszijde?
FNV, de CNV, MHP-bonden.
Wat zijn traditionele CAo-partijen voor de werkgeversorganisaites aangesloten?
VNO-NCW, MKB Nederland (midden- en kleinbedrijf), LTO Nederland (land en tuinbouw).
Voor wie kunnen arbeidsvoorwaardenregelingen worden afgesproken?
Dat kan een cao zijn voor een gehele bedrijfstak (metaalindustrie), maar het kan ook gaan om slechts een specifieke onderneming, de ondernemings-cao.

Een variatie daarop is de concern-cao zoals bij Philips en Shell..
Wat is een CAO?
Geen arbeidsovereenkomst maar een arbeidsvoorwaardenregeling. Het is een overeenkomst tussen werkgever(s) of werkgeversorganisatie(s) aan de ene zijde en werknemerorganisaties aan de andere zijde, waarbij arbeidsvoorwaardenregelingen voor grotere groepen werknemers worden afgesproken.
Wat is een minimum CAO?

Je mag dan niet naar beneden afwijken maar wel naar boven.

Wat gebeurt er als een werkgever zich niet houdt aan de regels binnen WMCO?
De individuele werknemer kan binnen 6 maanden zich beroepen op een vernietigingsgrond art 7 WMCO
Wat regelt de wet melding collectief ontslag?
Het legt de werkgever de verplichting om vooraf de voorgenomen ontslagen schriftelijk te melden aan de vakbonden en tevens te melden bij het UWV: dit dient te gebeuren 3 maanden, om bedrijfseconomische redenen, 20 of meer werknemers wil ontslaan art 3 lid 1 WMCO