Summary Arbeidsrecht begrepen

-
ISBN-10 9462907838 ISBN-13 9789462907836
119 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Arbeidsrecht begrepen". The author(s) of the book is/are H C Geugjes. The ISBN of the book is 9789462907836 or 9462907838. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Arbeidsrecht begrepen

 • 2 De arbeidsovereenkomst

 • Licht de 4 elementen van de arbeidsovereenkomst toe
  1. Loon
  2. In dienst van (gezag)
  3. Gedurende zekere tijd
  4. Arbeid verrichten
 • Inleiding

  In deze leeruitkomst wordt dieper ingegaan op de arbeidsbescherming van werknemers. Je zult onderzoeken op welke wijze het arbeidsrecht rekening houdt met de zwakke arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
  Centraal staat het opdoen van theoretische kennis over de werking van de arbeidsmarkt en de bescherming die het arbeidsrecht biedt aan kwetsbare groepen als het gaat om het verkrijgen en behouden van werk. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:

  Bescherming tegen ontslag
  Rechten en plichten van werkgevers en werknemers
  De bescherming van de arbeidsongeschikte werknemer
  Loon, vakantie en verlof
  CAO en medezeggenschap
 • Noem de drie smaken van het verrichten van arbeid tegen beloning
  1. Arbeidsovereenkomst
  2. Aannemen van werk (aannemingsovereenkomst)
  3. Overeenkomst van opdracht
 • Waarom is er bij een arbeidsovereenkomst sprake van onzelfstandige arbeid?
  De persoon die een arbeidsovereenkomst heeft (de werknemer) is voor zijn inkomen afhankelijk van de werkgever (economisch afhankelijk).
 • Hoe weet ik of er sprake is van een arbeidsovereenkomst?
  Als er sprake is van 'het verrichten van arbeid', 'loon' en 'in dienst van'. 
  De naam boven het contract is niet doorslaggevend (bijvoorbeeld: oproepovereenkomst).
 • Wat wordt er bedoeld met het element 'arbeid verrichten'?
  Dat de werknemer zijn arbeidskracht ter beschikking stelt aan de werkgever en dat hij de arbeid persoonlijk moet verrichten (art. 7:659 BW)= de werknemer mag zich niet zonder toestemming laten vervangen.
 • Wat wordt er bedoeld met het element 'loon'?
  Er wordt door de werkgever een tegenprestatie geleverd voor verrichte arbeid.
 • Wat wordt er bedoeld met het element 'in dienst van'?
  In dienst van betekent gezagsverhouding. De werkgever heeft de bevoegdheid om instructies te geven aan de werknemer over het formele gezagsbegrip (begintijd, arbeidsplaats en het opnemen van vakantie).
 • Het element 'gedurende zekere tijd'
  De overeenkomst moet vanzelfsprekend een tijdje duren. Dit element is niet belangrijk voor de definitie van de arbeidsovereenkomst.
 • Hoe wordt een overeenkomst van opdracht ook wel genoemd?
  Een inspanningsverbintenis
 • Wat wordt er bedoeld met een overeenkomst van opdracht? En wat zijn de eisen?
  - Het leveren van een dienst. 
  - vaste prijs wordt afgesproken (honorarium)
  - sprake van ondernemingsrisico (advocaat, tandarts)
  - geen gezagsverhouding (advocaat doet zijn werk zoals afgesproken)
  - Persoonlijk de dienst leveren
 • Geef een voorbeeld van een inspanningsverbintenis (overeenkomst van opdracht)
  Een advocaat moet zijn beste inspanning laten zien dat hij zich aan de afspraak heeft gehouden (oplossen van een zaak). Hij hoeft geen resultaat te leveren.
 • Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht + het aannemen van werk?
  De gezagsverhouding.
 • Wat betekent contracting?
  Een werknemer die op basis van een gewone arbeidsovereenkomst in dienst is bij een bedrijf dat werk verricht in opdracht van een ander bedrijf. Tussen de werkgever en dat andere bedrijf is dan sprake van overeenkomst van opdracht (aannemingsovereenkomst)
  De werkgever voert deze opdracht uit met behulp van zijn eigen werknemers.
 • Wat is het verschil tussen uitzendarbeid en contracting?
  Bij uitzendarbeid is het toezicht en de leiding overgedragen aan de inlener (uitzendbureau). Bij contracting blijft het toezicht op het werk bij de opdrachtnemer (contractor).
 • Wat kan contracting als doel hebben?
  Om dure arbeidsvoorwaarden te ontlopen.
 • Wat is aanneming van werk?
  Aanneming van werk is het tot stand brengen van een stoffelijk werk, buiten dienstbetrekking. Het gaat om het resultaat. Er is geen verplichting om persoonlijk het werk te laten verrichten en ook geen gezagsverhouding (begin en eindtijd staat vast) en de prijs staat vast.
 • Op grond van welke overeenkomst werken Zzp'ers?
  Zij werken op basis van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk.
 • Wat betekent rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst?
  Bescherming van de werknemer tegen onduidelijke arbeidsverhoudingen (zie art. 7:610a BW voor de eisen)
 • Hoe komt een overeenkomst tot stand?
  Door aanbod en aanvaarding (art 6:217 BW)
 • Noem twee verbintenissen die op grond van de overeenkomst ontstaan
  1. Werknemer stelt zijn arbeidskracht ter beschikking 
  2. Werkgever betaalt daarvoor loon.
  'voor wat, hoort wat'
 • Wat wordt er verstaan onder arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en hoe kan het worden beëindigd?
  Een arbeidsovereenkomst zonder een afgesproken tijdsduur. Kan worden beëindigd door:
  - opzegging door één der partijen (art. 7:667 lid 6 BW)
  - opzegging met instemming werkgever (art. 7:671 BW)
  - ontbinding door de kantonrechter (art. 7: 671b en 671c BW)
  - wederzijds goedvinden (contractenrecht)
  - dood van de werknemer (art. 7:674 BW)     
 • Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
  Wanneer het moment waarop de overeenkomst zal eindigen objectief bepaalbaar is= wil zeggen dat het einde niet afhankelijk mag zijn van de wil van de werkgever of werknemer. 
  De ovk eindigt 'van rechtswege', je hoeft er niets voor te doen.
 • Wat is een rechtsfeit?
  Een feit met een juridisch gevolg
 • Wanneer is er sprake van aanbod en aanvaarding?
  1. Object
  2. Prijs
  3. Aantal
 • Wat is het verschil tussen privaat en publiekrecht?
  De overheid handhaaft actief het publiekrecht. Een voorbeeld: de overheid controleert of jij een vergunning hebt aangevraagd voor je uitbouw.
 • Noem voorbeelden van exclusieve overheidstaken
  - verlenen van een bouwvergunnning
  - opleggen gevangenisstraf
  - opleggen strafrechtelijke boete
 • Wanneer kan de overheid zich gedragen als een burger?
  Dit is wanneer de overheid een rechtshandeling verricht dat niet een exclusieve overheidstaak is
 • De politie koopt 500 nieuwe bureaustoelen. Valt het kopen van deze stoelen onder het privaat of publiekrecht?
  Uitwerking: 

  - Is een van de partijen de overheid? 
  Ja, nemlijk de politie. Dus de rechtshandeling kan onder het privaatrecht vallen. 
  - is het kopen van de bureaustoelen een exclusieve overheidstaak?
  Nee, jij en ik kunnen ook bureaustoelen kopen. De burger handelt in dit geval als een burger en de handeling valt daarom onder privaatrecht.
 • Wat is het verschil tussen objectief en subjectief recht?
  Objectief recht is een rechtsregel of verplichting die voor iedereen geldt. 
  Subjectief recht is een recht of een plicht die voor een bepaald groep/iemand geldt. 

  Voorbeeld: mevrouw heeft haar man geslagen, dus een objectieve recht geschonden. 
  Mevrouw moet van de rechter schade vergoeding betalen aan haar man, dus een subjectieve recht.
 • Wat betekent dwingend recht
  Je mag er niet van afwijken
 • Wat betekent partijautonomie?
  Bevoegdheid van partijen om hun rechtsbetrekkingen vrije invulling te geven.  Dwingend recht botst met het beginsel van het privaatrecht: partijautonomie en daarom zijn veel bepalingen binnen het privaatrecht aanvullend recht.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat betekent partijautonomie?
Bevoegdheid van partijen om hun rechtsbetrekkingen vrije invulling te geven.  Dwingend recht botst met het beginsel van het privaatrecht: partijautonomie en daarom zijn veel bepalingen binnen het privaatrecht aanvullend recht.
Wat betekent dwingend recht
Je mag er niet van afwijken
Wat is het verschil tussen objectief en subjectief recht?
Objectief recht is een rechtsregel of verplichting die voor iedereen geldt. 
Subjectief recht is een recht of een plicht die voor een bepaald groep/iemand geldt. 

Voorbeeld: mevrouw heeft haar man geslagen, dus een objectieve recht geschonden. 
Mevrouw moet van de rechter schade vergoeding betalen aan haar man, dus een subjectieve recht.
De politie koopt 500 nieuwe bureaustoelen. Valt het kopen van deze stoelen onder het privaat of publiekrecht?
Uitwerking: 

- Is een van de partijen de overheid? 
Ja, nemlijk de politie. Dus de rechtshandeling kan onder het privaatrecht vallen. 
- is het kopen van de bureaustoelen een exclusieve overheidstaak?
Nee, jij en ik kunnen ook bureaustoelen kopen. De burger handelt in dit geval als een burger en de handeling valt daarom onder privaatrecht.
Wanneer kan de overheid zich gedragen als een burger?
Dit is wanneer de overheid een rechtshandeling verricht dat niet een exclusieve overheidstaak is
Noem voorbeelden van exclusieve overheidstaken
- verlenen van een bouwvergunnning
- opleggen gevangenisstraf
- opleggen strafrechtelijke boete
Wat is het verschil tussen privaat en publiekrecht?
De overheid handhaaft actief het publiekrecht. Een voorbeeld: de overheid controleert of jij een vergunning hebt aangevraagd voor je uitbouw.
Wanneer is er sprake van aanbod en aanvaarding?
1. Object
2. Prijs
3. Aantal
Wat is een rechtsfeit?
Een feit met een juridisch gevolg
Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
Wanneer het moment waarop de overeenkomst zal eindigen objectief bepaalbaar is= wil zeggen dat het einde niet afhankelijk mag zijn van de wil van de werkgever of werknemer. 
De ovk eindigt 'van rechtswege', je hoeft er niets voor te doen.