Summary Arbeidsrecht in de praktijk

-
ISBN-10 9012380359 ISBN-13 9789012380355
128 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Arbeidsrecht in de praktijk". The author(s) of the book is/are D M van Genderen. The ISBN of the book is 9789012380355 or 9012380359. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Arbeidsrecht in de praktijk

 • 1.1 Inleiding

 • Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst?
  7:610 BW: Als een partij , de werknemer zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
 • Welke overeenkomsten kent de wet?
  - Arbeidsovereenkomst - De overeenkomst van aanneming van werk - De overeenkomst van opdracht
 • 1.2 Drie contracten over werk tegen betaling

 • Op welke manieren kan iemand zich aan werk verbinden?
  1. Middels arbeidsovereenkomst 7:610 e..v.
  2. Middels aanneming van werk 7:750 e.v.
  3. Overeenkomst van opdracht 7:400 e.v.
 • 1.2.1 Belang van het onderscheid

 • Wat is van belang voor de toepassing van het arbeidsovereenkomstenrecht?
  De bedoeling van partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en de manier waarop zij in de praktijk invulling aan hun afspraken geven
 • Wat zijn indicatoren voor een bestaande gezagsverhouding?
  Wie bepaalt de werktijden en vakantiedagen, mag werk worden geweigerd, is er een ziekmeldiingsprocedure, wat is het karaketer van de overeengekoomen beloning, draagt degene die de werkzaamheden verricht ondernemersrisico, moet degene die de werkzaamheden verricht zelf zorgdragen voor hulpmiddelen of grondstoffen, zijn er ook andere opdrachtgevers, heeft de arbeid een incidenteel karakter, moeten bepaalde werkzaamheden (administratief) worden verantwoord, is er een vorm van toezicht of controle op het werk, zijn er werknemers binnen het bedrijf met arbeidsovereenkomst die hetzelfde werk verrichten?
 • Wat is het doel van een arbeidsovereenkomst?
  Het doel van een arbeidsovereenkomst is het beschermen van de zwakkere, economisch afhankelijke partij - de werknemer- tegen de sterkere partij- de werkgever. Omdat de wettelijke bepalingen rondom een arbeidsovereenkomst meer omvattend zijn en deze werknemer beschermen is het van belang voor een beroep op deze bescherming
 • Wat is het belang van onderscheid in de drie overeenkomsten van werk tegen betaling? Twee gevolgen
  1. Stelsel van rechtsbescherming dat van toepassing is
  2. Werknemersverzekeringen die van toepassing zijn
 • Noem drie juridische handvatten bij het maken van onderscheid tussen de drie overeenkomsten van werk tegen betaling?
  1.Het rechtsvermoeden van art. 7:610a
  2.VAR
  3.De jurisprudentie (denk Groen/Schroevers): de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst en de feitelijke invulling
 • Welke 4 peilers zijn er in het arrest Groen/Schoevers door de HR geformuleerd om te bezien of er sprake is van een arbeidsovereenkomst?
  1. de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst;
  2. de feitelijke invulling
  3. het bestaan van de gezagsverhouding (let op: ook buiten de arbeidsovereenkomst om, maar op grond van de overeenkomst van opdracht heeft de opdrachtgever een instructiebevoegdheid (art. 7:402 BW)
  4. maatschappelijke positie van partijen
  Dit alles moet in onderling verband worden bezien.
 • Welke conclusie kan getrokken worden uit het PGGM/ Stichting Thuiszorg Rotterdam getrokken worden?
  Rechtsvraag: is er sprake van een arbeidsovereenkomst?
  De bedoeling van partijen biedt niet altijd antwoord op deze vraag; ook moet gewicht gehangen worden aan de feitelijke uitvoering van het contract. Ic was sprake van een managementfee waar geen BTW over geheven werd en zonder nota's uit de loonadministratie betaald werd, er was sprake over een gezagsverhouding en Knipscheer moest de arbeid persoonlijk uitvoeren. Hof en HR oordelen wel arbeidsovereenkomst door alle feiten in onderling verband te bezien.
 • 1.2.2 Arbeidsovereenkomst

 • Bij een arbeidsovereenkomst is de werknemer verplicht zelf arbeid te verrichten. Hij mag het werk niet aan een ander overlaten (7:659 BW).
 • De arbeid moet hoofdzakelijk in het belang van de werkgever zijn.
 • Wat is het doel van een arbeidsovereenkomst?
  Beschermen van de economisch afhankelijkere partij, de werknemer, en het verschil met de sterkere partij, de werkgever compenseren.
 • Het loon vormt een tegenprestatie voor de geleverde arbeid. Een onkostenvergoeding is daarom ook geen loon.
 • Wat zijn de kenmerken van de arbeidsovereenkomst? (4)
  1. De werknemer verbindt zich persoonlijk arbeid te verrichten (7:610 jo. 7:659 BW)
  2. tegen loon (7:610 jo.7:617 BW)
  3. Gezagsverhouding, blijikt uit 'in dienst van de andere partij' (7:610 BW)
  Uitgebreide regelingen om de werknemer te beschermen (tov de aanbestedingsovereenkomst of de opdrachtovereenkomst, omdat deze partijen als meer gelijkwaardig worden gezien).
 • Loon bestaat uit betaling in geld, maar kan ook uit andere bestanddelen bestaan zoals opleiding, huisvesting, huisraad, voedsel en kleding.
 • Waar kun je uit afleiden dat je met een arbeidsovereenkomst van doen hebt? Wat is hier doorslagevend bij (2)?
  De kenmerken van de arbeidsovereenkomst en doorslaggevend zijn:
  1. De bedoeling van partijen ten tijde van het sluiten vvan de overeenkomst 2. De manier waarop zij in de praktijk invulling aan hun afspraken geven (een rol kan spelen een 'rechtsvermoeden')
 • Wat verstaan we onder gezagsverhouding?
  Dat de werkgever de bevoegdheid heeft de werknemer bij de uitvoering van het werk instructies of aanwijzingen geeft. Het is niet noodzakelijk dat de werkgever van deze bevoegdheid gebruikt maakt. Voldoende is de mogelijkheid van deze bevoegdheid.
 • Waarom kan een BV geen werknemer zijn?
  Art 7:659 BW: persoonsgebondenheid.
 • Hoe is vast te stellen of er sprake is van een gezagsverhouding?
  - Uit de aard van de te verrichten werkzaamheden - Aan de hand van de omstandigheden
 • Wat is het meest onderscheidende kenmerk van de arbeidsovereenkomst?
  De gezagsverhouding; relevant is of de werkgever de bevoegdheid heeft de werknemer bij de uitvoering van het werk instructies of aanwijzingen te geven. Het is niet noodzakelijk dat de werkgever van deze beveoegdheid daadwerkelijk gebruikmaakt. Voldoende is dat de werkgever de bevoegdheid heeft.
 • Wat zijn bijkomende factoren voor een gezagsverhouding?
  - Wie bepaalt de werktijden? - Mag werk worden geweigerd? - Is er een ziekmeldingsprocedure? - Wat is het karakter van de overeengekomen beloning? - Draagt degene die de werkzaamheden verricht ondernemersrisico? - Zijn er ook andere opdrachtgevers? - Heeft het arbeid een incidenteel karakter? - Is er een vorm van toezicht of controle op het werk?
 • Wat zijn de kenmerken van de arbeidsovereenkomst?
  7:610 BW: - de werknemer verbindt zich arbeid te verrichten - tegen loon - in dienst van de andere partij, de werkgever (gezagsverhouding)
 • Wat houdt de bewijsregel ingevolge 7:610a BW in?
  Een arbeidsovereenkomst wordt aangenomen, indien iemand tegen beloning voor een ander gedurende drie opeenvolgende maanden wkelijks, of voor ten minste twintig uur per maand arbeid verricht. De werkgever heeft bewijsplicht.
 • Wat is arbeid?
  Naast het feit dat de werknemer daadwerkelijk arbeid verzet kan arbeid ook bestaan uit beschikbaarheid voor het werk
 • Wat wordt verstaan onder loon?
  7:624 BW: de vergoeding die de werkgever is verschuldigd voor de bedongen arbeid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.