Summary Arbeidsrecht in de praktijk

-
ISBN-10 9012405939 ISBN-13 9789012405935
295 Flashcards & Notes
2 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Arbeidsrecht in de praktijk
 • D M van Genderen Pieter Sietse Fluit M E Stefels J P Volk Diana Judith Benvenuta Wolff
 • 9789012405935 or 9012405939
 • 2020

Summary - Arbeidsrecht in de praktijk

 • 1 De arbeidsovereenkomst

 • De arbeidsovereenkomst is een obligatoire overeenkomst: er ontstaan verbintenissen
 • De arbeidsovereenkomst is een wederkerige overeenkomst: er ontstaan meerdere verbintenissen
 • De arbeidsovereenkomst is een consensuele overeenkomst: mondeling sluiten is genoeg. Hoeft dus niet schriftelijk.
 • De arbeidsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst: staat genoemd en wordt geregeld in de puntjes in de wet.
 • Vereisten voor het sluiten van een (arbeids)overeenkomst?
  1. Wilsovereenstemming (aanbod en aanvaarding);
  2. Handelingsbekwaam, let op art. 7:612;
  3. Geoorloofdheid (niet in strijd met openbare orde, de wet of de goede zeden art. 3:40)
 • Wat zijn de vier redenen waarom een arbeidsovereenkomst bijna altijd schriftelijk is?
  1. Art. 7:655: Al deze gegevens moet de werkgever schriftelijk aan de werknemer verstrekken (of elektronisch). Daarom kan de werkgever net zo goed de complete arbeidsovereenkomst schriftelijk neerzetten.
  2. Bewijs;
  3. Afwijken van bepalingen in de wet: Ja of nee?
   • bepalingen van dwingend recht: mag je niet van afwijken, zowel dan nietig.
   • bepalingen van aanvullend recht: mag wel van afgeweken worden
   • (nieuw) bepalingen van semi-dwingend recht: je mag afwijken maar alleen m.b.v een schriftelijke arbeidsovereenkomst.
   • (nieuw) bepalingen van driekwart-dwingend recht (7:652 lid 7): mag je van afwijken óf m.b.v een schriftelijke arbeidsovereenkomst óf m.b.v cao
  4. Omdat een aantal bedingen/voorwaarden die je in de arbeidsovereenkomst kunt opnemen, alleen maar schriftelijk kunnen.
  • 16 jaar of ouder handelingsbekwaam om arbeidsovereenkomst te sluiten art. 7:612 BW
  • <16 jaar toestemming wettelijk vertegenwoordiger of 4 weken arbeid verricht (als wettelijke vertegenwoordiger na 4 weken niets doet, dan geldt de arbeidsovereenkomst)
 • Wat zijn de 4 aspecten dat we weten dat er een arbeidsovereenkomst is gesloten?
  1. Definitie van arbeidsovereenkomst (7:610);
   1. arbeid: persoonlijk verrichten, mag niet door iemand anders;
   2. tegen loon: in geld of natura (bijv een woning);
   3. in dienst: sprake van een gezagsverhouding;
    • materieel gezagsbegrip: hoe moet de arbeid worden verricht;
    • Formeel gezagsbegrip: wat is de organisatie (werktijden, vakantie, ziekmelding)
  2. Het gebruik van 3 arresten;
   1. het groen/schoevers-arrest
   2. het gouden kooi-arrest
   3. het imam-arrest
  3. De vermoedens van arbeidsovereenkomst (7:610a) en arbeidsomvang (7:610b);
  4. De wet DBA.
 • Wat zijn de bronnen van het arbeidsrecht?
  1. Internationaal recht en Europees recht
  2. Wetten
  3. Individuele overeenkomst
  4. Het CAO-recht
  5. Jurisprudentie
  6. Gewoonterecht
 • Wat is de definitie van de overeenkomst aanneming van werk? (7:750 e.v.)
  Een overeenkomst waarbij iemand zich verplicht:
  • tegen een bepaalde prijs
  • in opdracht van de aanbesteder een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen
  • zonder dat een gezagsverhouding tussen partijen bestaat
 • Wat is de definitie van de overeenkomst van opdracht? (7:400)
  De ene partij (de opdrachtnemer) verbindt zich jegens de andere partij (de opdrachtgever) buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan tot stand brengen van werken van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of vervoeren van personen en zaken (art.7:400 BW)

  essentieel:
  werkzaamheden verrichten zonder dat sprake is van dienstverband geen werk van stoffelijke aard
 • Waarvoor dient de Wet DBA?
  • Afschaffing VAR-verklaring- misbruik Per 1 mei 2016 in werking getreden

  • Modelovereenkomsten
  • Controleren op de werkvloer conform overeenkomst
 • Wat is een standaard arbeidsrelatie?
  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde/onbepaalde tijd
 • Wat zijn de bijzondere arbeidsrelaties?
  1. Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (oproepovereenkomst)
  2. Voorovereenkomst (oproepovereenkomst)
  3. Uitzendovereenkomst
  4. Payrollovereenkomst
 • Wat zijn de kenmerken van een arbeidsovk voor bepaalde tijd?
  • geen opzegging nodig
  • wel aanzegging nodig
  • geen ontslagvergunning UWV of toestemming kantonrechter nodig automatisch einde (van rechtswege)
  • einde van de arbeidsovereenkomst is bekend of vooraf bepaalbaar
 • Wat zijn de kenmerken van een arbeidsovk voor onbepaalde tijd?
  • wel opzegging nodig
  • wel ontslagvergunning UWV of toestemming kantonrechter nodig einde arbeidsovereenkomst is niet bekend
  • opzegtermijn moet in acht worden genomen
 • Wat is het doel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
  De WAB beoogt de kloof tussen werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en werknemers met een flexibel contract kleiner te maken.
 • Wat zijn maatregelen die de WAB hiervoor neemt?
  1. Werkgever betaalt lagere WW-premie bij vast contract dan bij flexibel contract.
  2. Nieuwe ontslaggrond: cummulatiegrond.
  3. Wijziging transitievergoeding
  4. Wijziging ketenregeling
  5. Positie payrollwerknemers verbetert.
  6. Oproepovk: min. oproeptermijn van vier dagen.
 • Aanzegtermijn bij arbeidsovk bepaalde tijd: 7:668
 • De oproepovereenkomst schema
 • Wat zijn de twee oproepovereenkomsten?
  1. Aok met uitgestelde prestatieplicht
   • Zie blz 15-16 voor beschermende bepalingen
  2. Voorovereenkomst 
   • let op art. 7:668a BW
 • Uitzendovereenkomst schema
 • Uitzendovereenkomst:

  • Let op art.7:691 BW
   • Art. 7:668a BW geldt niet in de eerste 26 gewerkte weken (of 78 weken) (7:691 lid 1 BW)
  • Daarna geldt ketenbepaling art. 7:668a BW 
   • Afwijken bij CAO lid 5
    • 48 mnd
    • 6 overeenkomsten
  • Als uitzendkracht gaat werken bij inlenend bedrijf; art. 7:668a BW geldt met terugwerkende kracht
  • Uitzendbeding (art. 7: 691 lid 2 BW):
   • bij CAO kan de periode verlengd worden tot 78 weken (art. 7: 691lid 8 BW)
 • Wat voor werknemers zijn payrollmedewerkers?
  Payrollmedewerkers zijn werknemers die op papier in dienst zijn bij een bedrijf dat aan payrolling doet. Ze werken bij een andere werkgever (de opdrachtgever/inlener).
 • Wet arbeidsmarkt in balans:
  • Bijzondere regels voor uitzendovereenkomsten gelden niet voor payrollovereenkomsten.
  • Payrollwerknemers krijgen dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers in vaste dienst.
 • Wat is de definitie van Payrollovereenkomst?
  Uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.
 • Verschil tussen arbeidsovk en ovk van opdracht?
  Gezagsverhouding:
  • Bij een arbeidsovk geeft de werkgever instructies
  • Bij een ovk van opdracht geef je als opdrachtgever geen instructies. 
   • Je geeft je advocaat geen inhoudelijke instructies
   • Je vertelt je kapper wat voor kapsel je wil, maar je geeft haar geen inhoudelijke instructies hoe ze dat moet doen.
 • Wat is het verschil tussen ovk van opdracht en aanneming van werk?
  • Bij een ovk van opdracht gaat het om diensten; (kapper, advocaat)
  • Bij aanneming van werk gaat het alleen om werk van stoffelijke aard. (avondjurk laten maken door couturier)
 • Wat is de aanzegtermijn?
  Aanzeggen: de plicht van de werkgever om de werknemer te zeggen dat de arbeids ovk van bepaalde tijd eindigt of wordt verlengd.
  • Dit moet minimaal één maand van tevoren.
  • Dit moet schriftelijk --> mag ook via whatsapp (moet wel gelezen zijn of gereageerd op zijn)
 • Wanneer hoeft de werkgever niet aan te zeggen?
  • Als de arbeids ovk van bepaalde tijd korter dan 6 maanden eindigt van rechtswege. 
  • Hoeft ook niet als de werkgever dit al heeft gedaan in de arbeidsovk: aanzegbeding 
 • Wat als de werkgever vergeet het einde van de arbeidsovk aan te zeggen?
  Dan wordt de werkgever gestraft.
  • Dan moet de werkgever als straf een maand salaris betalen.
  • of naar rato: twee weken te laat, is twee weken salaris betalen.
 • Wat is de ketenregeling? (7:668a)
  Het moment dat een arbeidsovk van bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovk van onbepaalde tijd.
 • Wat is de eerste situatie van de ketenregeling?
  Artikel 7:668a lid 1 sub a BW
  Meer dan 36 maanden (inhoud artikel gewijzigd)
 • Wat is de tweede situatie van de ketenregeling?
  Artikel 7:668a lid 1 sub b BW
  Meer dan 3 ovk, tussenpoos max. 6 mnd
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Arbeidsrecht in de praktijk
 • D M van Genderen
 • 9789012380355 or 9012380359
 • 6e, herz. dr.

Summary - Arbeidsrecht in de praktijk

 • 1.1 Inleiding

 • Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst?
  7:610 BW: Als een partij , de werknemer zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
 • Welke overeenkomsten kent de wet?
  - Arbeidsovereenkomst - De overeenkomst van aanneming van werk - De overeenkomst van opdracht
 • 1.2 Drie contracten over werk tegen betaling

 • Op welke manieren kan iemand zich aan werk verbinden?
  1. Middels arbeidsovereenkomst 7:610 e..v.
  2. Middels aanneming van werk 7:750 e.v.
  3. Overeenkomst van opdracht 7:400 e.v.
 • 1.2.1 Belang van het onderscheid

 • Wat is van belang voor de toepassing van het arbeidsovereenkomstenrecht?
  De bedoeling van partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en de manier waarop zij in de praktijk invulling aan hun afspraken geven
 • Wat zijn indicatoren voor een bestaande gezagsverhouding?
  Wie bepaalt de werktijden en vakantiedagen, mag werk worden geweigerd, is er een ziekmeldiingsprocedure, wat is het karaketer van de overeengekoomen beloning, draagt degene die de werkzaamheden verricht ondernemersrisico, moet degene die de werkzaamheden verricht zelf zorgdragen voor hulpmiddelen of grondstoffen, zijn er ook andere opdrachtgevers, heeft de arbeid een incidenteel karakter, moeten bepaalde werkzaamheden (administratief) worden verantwoord, is er een vorm van toezicht of controle op het werk, zijn er werknemers binnen het bedrijf met arbeidsovereenkomst die hetzelfde werk verrichten?
 • Wat is het doel van een arbeidsovereenkomst?
  Het doel van een arbeidsovereenkomst is het beschermen van de zwakkere, economisch afhankelijke partij - de werknemer- tegen de sterkere partij- de werkgever. Omdat de wettelijke bepalingen rondom een arbeidsovereenkomst meer omvattend zijn en deze werknemer beschermen is het van belang voor een beroep op deze bescherming
 • Wat is het belang van onderscheid in de drie overeenkomsten van werk tegen betaling? Twee gevolgen
  1. Stelsel van rechtsbescherming dat van toepassing is
  2. Werknemersverzekeringen die van toepassing zijn
 • Noem drie juridische handvatten bij het maken van onderscheid tussen de drie overeenkomsten van werk tegen betaling?
  1.Het rechtsvermoeden van art. 7:610a
  2.VAR
  3.De jurisprudentie (denk Groen/Schroevers): de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst en de feitelijke invulling
 • Welke 4 peilers zijn er in het arrest Groen/Schoevers door de HR geformuleerd om te bezien of er sprake is van een arbeidsovereenkomst?
  1. de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst;
  2. de feitelijke invulling
  3. het bestaan van de gezagsverhouding (let op: ook buiten de arbeidsovereenkomst om, maar op grond van de overeenkomst van opdracht heeft de opdrachtgever een instructiebevoegdheid (art. 7:402 BW)
  4. maatschappelijke positie van partijen
  Dit alles moet in onderling verband worden bezien.
 • Welke conclusie kan getrokken worden uit het PGGM/ Stichting Thuiszorg Rotterdam getrokken worden?
  Rechtsvraag: is er sprake van een arbeidsovereenkomst?
  De bedoeling van partijen biedt niet altijd antwoord op deze vraag; ook moet gewicht gehangen worden aan de feitelijke uitvoering van het contract. Ic was sprake van een managementfee waar geen BTW over geheven werd en zonder nota's uit de loonadministratie betaald werd, er was sprake over een gezagsverhouding en Knipscheer moest de arbeid persoonlijk uitvoeren. Hof en HR oordelen wel arbeidsovereenkomst door alle feiten in onderling verband te bezien.
 • 1.2.2 Arbeidsovereenkomst

 • Bij een arbeidsovereenkomst is de werknemer verplicht zelf arbeid te verrichten. Hij mag het werk niet aan een ander overlaten (7:659 BW).
 • De arbeid moet hoofdzakelijk in het belang van de werkgever zijn.
 • Wat is het doel van een arbeidsovereenkomst?
  Beschermen van de economisch afhankelijkere partij, de werknemer, en het verschil met de sterkere partij, de werkgever compenseren.
 • Het loon vormt een tegenprestatie voor de geleverde arbeid. Een onkostenvergoeding is daarom ook geen loon.
 • Wat zijn de kenmerken van de arbeidsovereenkomst? (4)
  1. De werknemer verbindt zich persoonlijk arbeid te verrichten (7:610 jo. 7:659 BW)
  2. tegen loon (7:610 jo.7:617 BW)
  3. Gezagsverhouding, blijikt uit 'in dienst van de andere partij' (7:610 BW)
  Uitgebreide regelingen om de werknemer te beschermen (tov de aanbestedingsovereenkomst of de opdrachtovereenkomst, omdat deze partijen als meer gelijkwaardig worden gezien).
 • Loon bestaat uit betaling in geld, maar kan ook uit andere bestanddelen bestaan zoals opleiding, huisvesting, huisraad, voedsel en kleding.
 • Waar kun je uit afleiden dat je met een arbeidsovereenkomst van doen hebt? Wat is hier doorslagevend bij (2)?
  De kenmerken van de arbeidsovereenkomst en doorslaggevend zijn:
  1. De bedoeling van partijen ten tijde van het sluiten vvan de overeenkomst 2. De manier waarop zij in de praktijk invulling aan hun afspraken geven (een rol kan spelen een 'rechtsvermoeden')
 • Wat verstaan we onder gezagsverhouding?
  Dat de werkgever de bevoegdheid heeft de werknemer bij de uitvoering van het werk instructies of aanwijzingen geeft. Het is niet noodzakelijk dat de werkgever van deze bevoegdheid gebruikt maakt. Voldoende is de mogelijkheid van deze bevoegdheid.
 • Waarom kan een BV geen werknemer zijn?
  Art 7:659 BW: persoonsgebondenheid.
 • Hoe is vast te stellen of er sprake is van een gezagsverhouding?
  - Uit de aard van de te verrichten werkzaamheden - Aan de hand van de omstandigheden
 • Wat is het meest onderscheidende kenmerk van de arbeidsovereenkomst?
  De gezagsverhouding; relevant is of de werkgever de bevoegdheid heeft de werknemer bij de uitvoering van het werk instructies of aanwijzingen te geven. Het is niet noodzakelijk dat de werkgever van deze beveoegdheid daadwerkelijk gebruikmaakt. Voldoende is dat de werkgever de bevoegdheid heeft.
 • Wat zijn bijkomende factoren voor een gezagsverhouding?
  - Wie bepaalt de werktijden? - Mag werk worden geweigerd? - Is er een ziekmeldingsprocedure? - Wat is het karakter van de overeengekomen beloning? - Draagt degene die de werkzaamheden verricht ondernemersrisico? - Zijn er ook andere opdrachtgevers? - Heeft het arbeid een incidenteel karakter? - Is er een vorm van toezicht of controle op het werk?
 • Wat zijn de kenmerken van de arbeidsovereenkomst?
  7:610 BW: - de werknemer verbindt zich arbeid te verrichten - tegen loon - in dienst van de andere partij, de werkgever (gezagsverhouding)
 • Wat houdt de bewijsregel ingevolge 7:610a BW in?
  Een arbeidsovereenkomst wordt aangenomen, indien iemand tegen beloning voor een ander gedurende drie opeenvolgende maanden wkelijks, of voor ten minste twintig uur per maand arbeid verricht. De werkgever heeft bewijsplicht.
 • Wat is arbeid?
  Naast het feit dat de werknemer daadwerkelijk arbeid verzet kan arbeid ook bestaan uit beschikbaarheid voor het werk
 • Wat wordt verstaan onder loon?
  7:624 BW: de vergoeding die de werkgever is verschuldigd voor de bedongen arbeid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de vereisten van het boetebeding? (7:650)
 1. Moet SCHRIFTELIJK;
 2. Duidelijke omschrijving in welke gevallen een boete betaald moet worden;
 3. De boete mag NIET tot voordeel van de werkgever strekken en moet dus een andere bestemming hebben;
 4. Wat is de bestemming van de boete;
  • je moet dus aangeven dat de boete die betaald wordt bijv in de personeelskast gaat --> personeelsuitje.
 5. De hoogte van de boete moet duidelijk zijn.
  • niet hoger dan een half dagloon
  • afwijking mogelijk?


Onjuiste formulering --> nietigheid
Hoe kun je het concurrentiebeding door de rechter gedeeltelijk laten vernietigen?
 • Het gebied: bijv als het gebied voor heel nederland geldt, kun je de rechter vragen om het gebied te matigen. Bijv alleen Overijssel.
 • De periode: bijv als de periode twee jaar is en dit als veel te lang wordt ervaren, kun je aan de rechter vragen om deze periode bijv te matigen tot een half jaar.
Is bij een arbeidsovk voor bepaalde tijd een concurrentiebeding mogelijk? (7:653 lid 2)
Kan wel, maar wel zware motiveringseis voor de werkgever
Wat zijn de voorwaarden voor een concurrentiebeding? (7:653)
 1. Schriftelijk;
 2. Meerderjarigheid; (hier geldt dus ook niet de uitzondering van 16 jaar of jonger, dus MOET meerderjarig)
 3. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Wat houden bovenwettelijke vakantiedagen in?
Veel werknemers hebben recht op meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum van viermaal de bedongen arbeidsduur per week. 
 • Met dat meerdere wordt bedoeld de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen.
Wat zijn uitzonderingen op de hoofdregel van de opbouw van wettelijke vakantiedagen? (7:635)
 • In een aantal gevallen heeft de werknemer geen recht op loon, zoals tijdens langdurig zorgverlof of een onbetaalde vakantie, en bouwt de weknemer toch vakantie op. 
 • Bij arbeidsongeschiktheid wegens zwangerschap vindt volledige opbouw plaats, 
 • ook tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof als bedoeld in artikel 3:1 WAZO (art. 7:635 lid 2 BW). 
 • Datzelfde geldt tijdens adoptieverlof of pleegzorgverlof.
Hoe vindt opbouw van wettelijke vakantiedagen plaats?
Vindt plaats over alle dagen waarover de werknemer recht op loon heeft.
Wat is een uitzondering op dat de wettelijke vakantiedagen niet kunnen worden vervangen door een financiële vergoeding?
In geval van beëindiging van het dienstverband.
Wat houdt het vakantiebonnensysteem in? (7:639 lid 2)
De werkgever is verplicht om de werknemer over een bepaalde periode een bon van bepaalde waarde te verstrekken. 
 • De werknemer kan deze inwisselen bij een fonds voor vrije tijd en meestal ook vakantiegeld. 
 • Vakantiebonnensysteem is alleen toegestaan bij cao of een regeling namens een publiekrechtelijk orgaan.
Wanneer is onregelmatigheidstoeslag verschuldigd over vakantie-uren?
Als het werken in bijv. weekenden of avonden onderdeel uitmaakt van de functie. 
 • Componenten van het loon die alleen strekken tot vergoeding van occasionele of bijkomende kosten worden niet meegerekend.