Summary Arbeidsrecht in synergie met HRM

-
ISBN-10 9081681036 ISBN-13 9789081681032
157 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Arbeidsrecht in synergie met HRM". The author(s) of the book is/are T B M Kersten & H S Koppejan Luitze. The ISBN of the book is 9789081681032 or 9081681036. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Arbeidsrecht in synergie met HRM

 • 1 Inleiding in het (arbeids)recht

 • Wat is het Nederlands recht?

  Een stelsel van rechtsregels dat op het Nederlandse territorium van toepassing is

 • Neem in een arbeidsovereenkomst een rechtskeuzebepaling op(dit is een keuze voor een bepaald rechtstelsel), zodat bij een arbeidsovereenkomst waarin veel internationale aspecten een rol spelen, geen misverstand bestaat over het toepasselijke recht. 

 • Wat is formeel recht (procesrecht)?

  Procesrecht bevat de procedureregels om het recht te halen. Deze regels zijn vastgelegd voor procedures bij de rechter, een arbiter of een geschillencommissie. (ook wel hoe krijg je gelijk) 

 • Wat is het materieel recht?

  Materieel recht bevat de regels waarin de rechten en plichten van rechtssubjecten staan opgenomen (ook wel gelijk hebben)

 • Wat is privaatrecht? (Civiele recht)

  Het sluiten van (arbeids)overeenkomsten. Alles is toegestaan, tezij de wet het verbiedt. (contractsvrijheid)

 • Wat is bestuursrecht?

  Het handelen van het bestuur moet berusten op een wettelijke grondslag, zodat het bestuur handelt in overeenstemming met de wet. (legaliteitsbeginsel). 

 • Bij privaatrecht mag alles, tenzij de wet het verbiedt. Bij bestuursrecht mag niets, tenzij de wet het toestaat.  

 • De overheid moet handelen die volgens de wet is gebaseerd, dit is legaliteitsbeginsel. 

 • Ambtenarenrecht is de rechtspositie van gemeenteambtenaneren, politie, rechtelijke  ambtenaren en militairen. 

 • Wat zijn internationale verdragen?

  Verdragen die door de Verenigde Naties worden opgesteld zoals individueel verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten. 

 • Het kan voorkomen dat rechtsgebieden samenlopen. Zo kan een geschil zowel strafrechtelijke, bestuursrechtelijke als civielrechtelijke kanten kennen. Zie voorbeeld blz 21. 

 • 1.1 Enkele elementaire begrippen

 • Wat is het Nederlands recht? 

  Nederlands recht is het stelsel van rechtsregels dat op het Nederlandse territorium van toepassing is.(ook antillen)

 • Waar wordt een keuze voor een bepaald rechtstelsel gemaakt? Bv. Nederlandse recht

  een rechtskeuzebepaling

 • Op grond van de in Nederland geldende verdragen gaat een rechtskeuze voor het Nederlandse recht in de arbeidsovereenkomst voor. Bv. Een wielrenner verbonden aan een Nederlandse ploeg, woont in België maar het Nederlandse recht geldt. Is er geen rechtskeuze gemaakt, dan is het land van toepassing waarin de kenmerkende prestatie wordt verricht. 

 • Dus eerst keuze maken welke rechtstelsel bepaald daarna moet er onderscheid tussen formeel en materieel recht gemaakt worden. 

 • Wat is formeel recht(procesrecht)?

  Het bevat de procedureregels om het recht te halen dus gelijk krijgen. 

 • Wat is het materieel recht?

  Dit betreft de regels waarin de recht en plichten staan opgenomen dus gelijk hebben.

 • 1.2 Formeel recht

 • Wat is formeel recht (proces recht)?  

  Zijn alle regels om het materieel recht te realiseren (de regels die men moet hanteren om een wederpartij of rechter te overtuigen). 

 • Wat is ongelijkheidscompensatie? 

   

  Een zwakkere partij die het gemakkelijker gemaakt wordt zijn gelijk te halen bij de rechter. (Zwakkere partijen beschermen bv. werknemers)

 • In het recht bestaat onderscheid tussen regels waarvan men af kan wijken en regels waarvan men niet af kan wijken. 

  1. dwingend recht: deze regels mag men niet afwijken;
  2. driekwart dwingend recht: van deze regels mag alleen bij cao afgeweken worden;
  3. semidwingend recht: van deze regels mag alleen bij schriftelijke overeenkomst afgeweken worden;
  4. regelend recht: van deze regels mag altijd afgeweken worden.  
 • Hoor- en wederhoor is in het burgerlijk procesrecht erg belangrijk. Dat betekent dat in een juridisch geschil beide partijen steeds op elke stelling mogen reageren. 

   

 • Het burgerlijk arbeidsprocesrecht bevat regels over de bevoegde (competentie) rechter. 

 • Absolute competentie is de vraag bij welke gerechtelijke instantie de zaak moet worden aangebracht. De kantonrechter oordeelt in eerste aanleg over arbeidszaken. Als een procespartij daarmee het niet eens is, kan deze in hoger beroep gaan bij het gerechtshof(appel genoemd). Je mag niet in hoger beroep tegen de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In hoogste instantie (cassatie) oordeelt de Hoge Raad. De Hoge Raad kijkt of de rechter het recht goed heeft toegepast. Door 2 vragen te beantwoorden: 

  1. zijn de eerdere oordelen van rechters goed gemotiveerd? 

  2. Is het recht op correcte wijze toegepast? 

   

  De vraag welke rechter bevoegd is, is de vraag naar de absolute bevoegdheid.

   

 • De relatieve competentie is de vraag welke rechter in welke woonplaats bevoegd is. 

   

 • De keuze voor een rechterlijke instantie:

  1. welke rechterlijke instantie moet oordelen: de sector kanton, het gerechtshof of de Hoge Raad. 
  2. Welke plaatst is de rechter bevoegd. 
 • Kantonrechter is onderdeel van de hele rechtbank. De kantonrechter is rechter in de rechtbank sector kanton. De kantonrechter kan vonnis uitspreken in het civiele, bestuurs- en strafrecht. 

 • Wat is het verschil tussen aard- en waardezaken?

  Aardzaken zijn arbeids-, huur-, huurkoop- en consumentenkoopgeschillen(kantonrechter bevoegd). Waardezaken zijn de zaken onder een bepaald financieel belang (rechtbank sector kanton bevoegd).  

 • Er zijn 5 ressorten en 19 arrondissementen. Ressort heeft een gerechtshof en een arrondissement een rechtbank. 

 • Wanneer een procedure bij de rechtbank sector civiel wordt ingediend en het blijkt een arbeidsovereenkomst te zijn, dan moet de rechterbank zich absoluut onbevoegd verklaren. Rechtbank oordeelt een geschil over een overeenkomst van opdracht en een kantonrechter over een arbeidsovereenkomst. 

 • Relatieve onbevoegdverklaring is wanneer een vordering naar een andere plaats wordt verplaatst maar wel naar een zelfde bevoegde rechter. 

 • Hoger beroep (appel) kan bij het gerechtshof. Ben je het niet eens met het gerechtshof kan je naar de Hoge Raad. 

 • Bij een kort geding vraagt de eiser een spoedeisende voorziening van de rechter. Een kort geding wordt toegestaan:

  1. er moet sprake zijn van een spoedeisend belang(bv. loon of schending van een concurrentiebeding);
  2. de zaak moet niet te complex zijn(bv. schadevergoeding te ingewikkeld);
  3. de uitspraak moet een voorlopig karakter hebben (de rechter mag geen onomkeerbare uitspraak doen dit noem je ordemaatregel). De rechter mag wel een voorschot op loon toekennen maar mag niet vaststellen dat de werkgever de werknemer heeft bedrogen. 
 • Wat bevat de algemene wet bestuursrecht?

  Deze wet bevat de algemene regels voor bestuursrechtelijke geschillen, tenzij in bijzondere wetten andere regels zijn opgenomen. In dat geval gaan de bijzondere regels voor. 

 • In het bestuursprocesrecht zijn termijnen vrijwel altijd fataal(onherstelbaar). Alleen wanneer men kan aantonen dat er gegronde redenen zijn waarom de termijn niet gehaald kon worden, kan de bestuursorgaan het bezwaar ontvankelijk verklaren. (verschoonbare termijnoverschrijding) 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is mediation?
Dat is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt om tot een oplossing te komen. Als een conflict l ver is geëscaleerd heeft een mediation geen zin. 
Wat is het onderscheid tussen onkunde en onwil?
Onkunde is de functie-uitoefening onvoldoende. 
Onwil zijn eigenschappen/gedragskenmerken die liggen in de persoon van de werknemer waarbij wangedrag of verwijtbaar handelen aan de orde is.
Wat is disfunctioneren?
een medewerker die in onvoldoende mate beantwoordt aan de functie-eisen. De prestaties niet voldoen aan de verwachting. 
Wat is het verschil tussen verzuim en ziekte?
Verzuim is een keuze en ziekte niet. 
Wat is de visie?
De visie bestaat uit het beleid, de ambities van de organisatie richting de toekomst. De visie is bedoelt om invloed uit te oefenen door:
- de medewerkers te motiveren;
- de aandacht van de medewerkers te laten richten op relevante activiteiten
- het aanbieden van een kader aan de medewerkers, waarbinnen zij hun activiteiten uitvoeren.  
Wat is missie?
Missie is wat de organisatie wil betekenen voor haar klanten, medewerkers en andere belanghebbenden en wat waarin zij zich onderscheiden met de andere organisaties. 
Wat is toewijding? Wat zijn de drie componenten?
1. de behoefte om deelnemer van de organisatie te blijven.
2. het geloof en de aanvaarding van de waarden en doelen van de organisatie. 
3. bereidheid om moeite te doen voor de organisatie. Graag een stapje extra. 
Wat zijn de intrinsieke kenmerken van het werk?(intrinsiek de aspecten die geheel afhankelijk zijn van de aard van de activiteit)
- afwisseling van de vaardigheid
- identiteit van de taak
- maatschappelijke betekenis van de taak (wat is de invloed van de taak op de maatschappij)
- autonomiteit. De vrijheid om zelfstandig te beslissen.
- feedback belangrijk om te laten weten of zij het goed doen of niet. 
Wat zijn de drie verschillende theoretische benaderingen om arbeidstevredenheid vast te stellen:
1. Ten eerste is de eigen persoonlijkheid van belang.
2. opinies van anderen 
3. kenmerken van de functie.
Dus de beoordeling van de medewerker op basis van het karakter en de ervaringen van de beoordelaar. 

Waarom is arbeidstevredenheid van belang?
1. Mensen die niet gelukkig zijn zullen dat buiten het werk ook niet zijn.
2. Tevredenheid leidt tot motivatie en goede prestatie.