Summary B08111 Procesmanagement

-
532 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "B08111 Procesmanagement". The author(s) of the book is/are Open Universiteit. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - B08111 Procesmanagement

 • 1 Introductie procesmanagement

 • Introductie procesmanagement
 • 1.1 Afbakening

 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie is een verzameling componenten (mensen, machines, geld, informatie) die gezamenlijk gericht zijn op het bereiken van een doelstelling.
 • Scope procesmanagement
  Industriële bedrijven, dienstverlenende organisaties, non-profit organisaties en overheidsinstellingen
 • Wat is een proces?
  Een proces is een doelgerichte en samenhangende reeks van activiteiten
 • Willen we een organisatie bestuderen, dan is allen op basis van de definities proces en organisatie een groot aantal invalshoeken denkbaar
 • 1.2 De procesinvalshoek

 • Volgens de definitie van een proces bestuderen we, door naar processen te kijken:
  De doelstellingen van de organisatie ('doelgericht') en datgene wat binnen de organisatie gedaan wordt, het werk wat wordt verzet, om deze doelstellingen te verwezenlijken. Gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie haar klanten tevreden stelt en dus van de wijze waarin de organisatie haar bestaansreden rechtvaardigt.
 • Invalshoek proces:

  Gekeken wordt naar de doelstellingen van de organisatie en datgenen wat binnen de organisatie gedaan wordt, het werk wat wordt verzet, om deze doelstellingen te verwezenlijken. Gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie haar klanten tevreden telt en dus van de wijze waarop de organisatie haar bestaansreden rechtvaardigt.

  De procesgericht invalshoek geeft een stabiel beeld van een organisatie en er is sprake van coördinatie over functies heen.

 • Invalshoek Structuur:

  Gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie is gestructureerd: welke organisatorische eenheden (afdelingen, onderafdelingen, stafafdelingen, etc.) bestaan er binnen de organisatie en welke formele relaties zijn er tussen deze organisatie onderdelen?

  De invalshoek structuur geeft de formele structuur weer en laat daardoor het informele gebeuren buiten beschouwing. Verder wordt de dynamische aard van een organisatie belicht en geeft de structuur invalshoek een instabiel, sterk wisselend beeld van de organisatie.

 • Invalshoek Functie:

  Gekeken wordt naar datgene waarvoor de organisatie (of een deel ervan onder beschouwing) specifiek is toegerust, wat het kan doen, de geschiktheid die mogelijk maakt dan een bijdrage aan het bedrijfsdoel wordt geleverd.

  De invalshoek functie geeft een stabiel beeld van een organisatie. De nadruk ligt op lokale optimalisatie.

   

 • Wat zijn kenmerken van een functie?
  - Een functie heeft geen begin of eind maar kent een continu bestaan.
  - Een functie kan los van de organisatiestructuur worden bekeken. Bijvoorbeeld inkoop, verkoop, etc
  -Geeft aan waartoe iets gedaan moet worden , niet wat gedaan wordt of op welke wijze het gedaan wordt.
 • Beperkingen invalshoek structuur
  De invalshoek structuur geeft de formele structuur weer en laat daardoor het informele gebeuren buiten beschouwing. Verder wordt de dynamische aard van een organisatie belicht en geeft de structuur invalshoek een instabiel, sterk wisselend beeld van de organisatie.
 • Wat is een functie?
  Een functie heeft een begin of eind maar kent een continu bestaan.
  Een functie kan los van de organisatiestructuur worden bekeken.
  Bijvoorbeeld inkoop, verkoop, etc
 • Wat zijn beperkingen van de invalshoek organisatiestructuur?
  - Kijkt niet naar het informele gebeuren (zonder deze kan een organisatie niet functioneren).
  - Dynamische aard van een organisatie wordt niet belicht. De organisatiestructuur van een organisatie kan wijzigen zonder dat dit consequenties heeft voor de wijze waarop producten geproduceerd worden. Bv samenvoegen afdelingen, splitsen afdelingen, overname: Product of dienst zal hetzelfde blijven.
 • Voorbeelden beperkingen invalshoek structuur
  - Structuur productgericht verschuiven naar klantgericht
  - Verschuiving van geografische structuur naar product georiënteerde               structuur
  - Frequente wijzigingen binnen organisatiestructuur:  
    *Samenvoegen afdelingen
    * Opsplitsing afdelingen
    * Overname bedrijf leidt tot wijzigingen binnen beide organisaties
 • Wat is functionele decompositie?
  Dat er binnen functies deel functies te onderkennen zijn en daarbinnen weer deel functies:
  inkoop ---> leveranciersselectie, verwerking aanvragen tot inkoop, bestelling producten etc.
  inkoop ---> leveranciers selectie --> marktverkenning, opstellen selectiecriteria etc.
 • 1.3 Proces en functie

 • Wat is een functie?
  Een functie is een activiteit waarvoor een (deel van) organisatie specifiek geschikt is: doel
 • Wat is een proces en waaraan ontleent het zijn bestaansrecht?
  Een proces is een doelgerichte en samenhangende reeks van activiteiten

  Daarnaast ontleent een proces zijn bestaansrecht aan het voortbrengen van producten waar klanten van het proces behoefte hebben. Elk proces heeft een duidelijk begin en einde. Het begint ergens mee: ‘een startsignaal, bijv. een patiënt is binnengekomen’, en er is een duidelijk einde: ‘bijv. de patiënt is volledige hersteld en kan naar huis.’
 • Wat is een proces?
  Een proces is een doelgerichte en samenhangende reeks van activiteiten
 • Hoe worden vanuit de functie- en proces invalshoeken  activiteiten bekeken?
  vanuit functie: kijkt of activiteiten kunnen worden uitgevoerd bij een functie, dus naar de vaardigheden, competenties van een organisatie
  vanuit proces: kijkt naar de manier waarop de activiteiten in samenhang en gecoordineerd uitgevoerd, een bepaald doel kunnen bereiken. Coördinatie en doelgerichtheid.
 • Functie en proces: beide invalshoeken zijn onafhankelijk van elkaar en geven dus een stabiel beeld van een organisatie.
 • Nadeel van alleen functie georienteerde organisatie
  -Zal gericht zijn op het optimaliseren van de wijze waarop afzonderlijke activiteiten uitgevoerd worden. Afstemming over functies heen zal minder aandacht krijgen.
 • Vergelijking proces en functie:
  • Functie: activiteit waarvoor een (deel v/e) organisatie specifiek geschikt is: doel
  • Proces: doelgerichte ensamenhangende reeks van activiteiten
  • Functiegerichte invalshoek:  vaardigheden & competenties organisatie (niet naar activiteiten)
  • Procesinvalshoek -> expliciet uitvoering activiteiten organisatie: in samenhang en coördinerend om doel te bereiken
  • Procesinvalshoek staat haaks op functionele invalshoek en processen doorkruisen vrijwel altijd meerdere functies
 • Overeenkomsten beide invalshoeken:
  • Zijn onafhankelijk
  • Geven stabiel beeld v/e organisatie
  • Vullen elkaar aan
  • Betreft activiteiten uit diverse invalshoeken
  • Functie -> zelfst. Naamwoord, procesomschrijving: werkwoord
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.