Summary Bank- en Financiewezen

-
110 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Bank- en Financiewezen

 • 1 DEEL 1: De bank balans

 • Wat staat er op de actief zijde van banken?
  VASTE ACTIVA
  - Materiële en Financiële activa
  - Oprichtingskosten en immateriële activa


  EFFECTEPORTEFEUILLE
  - alle effecten: obligaties, aandelen

  KREDIETEN
  - bedrijven: investerings, discoto, roll-over krediet
  - particulieren: verbruikers, consumenten, hypothecair krediet
  - overheid: bankleningen, staatsbons, schatkistcertificaten, OLO's

  KASGELDEN
  Zeer liquide middelen, onmiddelijk voldoen aan geldopvraging

  INTERBANKVORDERINGEN
  - fondsen, ontlenen en uitlenen tussen banken
 • Wat staat er op de passief zijde van banken?
  EIGEN VERMOGEN
  - bezit van de bank, wettelijk bepaald voor minimum

  ACHTERGESTELDE SCHULDEN
  - moeten betaald worden na alle andere schulden maar voor aandelen

  DEPOSITO'S
  - geldbedragen geplaats door particulieren, ondernemingen en overheid
  - krijgen interest als vergoeding
  - zicht, termijn en spaardeposito's bijv. 

  IN SCHULDBEWIJZEN BELICHAAMDE SCHULDEN
  - door bank uitgegeven effecten

  INTERBANKSCHULDEN
  - bedragen die de bank verschuldig is aan andere financiële instellingen

  OVERIGE PASSIVA
 • Wat is het verschil tussen bankbalans en die van niet-financiële ondernemingen?
  Functie van bank is het omzetten van fondsen van spaarders in kredieten aan ontleners. 

  Voornaamste actiefpost: verlenen van kredieten
  Ondernemingen: investeringen
  Voornaamste passiefpost: deposito's
  Verhouding eigen/vreemd vermogen: lager bij banken
 • 2 Interestberekeningen en diverse financiële producten

 • Wat is het verschil tussen enkelvoudige en samengestelde interest?
  Bij enkelvoudige wordt de rente niet herbelegd, ofwel bij het kapitaal toegevoegd. Bij samengestelde wel.
 • Wat is de reële interest?
  De vergoeding die beleggers ontvangen voor de derving van onmiddelijke consumptie en de derving van opbrengsten op alternatieve investeringen
 • Wat is de slotwaarde bij enkelvoudige interest? En de actuele waarde?
  Cn = C*(1+i*n)
  Cn = C*(1+i*(1-r)*n)        <- roerende heffing
  C = Cn / (1 + i*n)
  C is de grootte van het uitgeleende kapitaal
  n is beleggingsduur
  Cn is de slotwaarde
 • Wat zijn: zichtdeposito, termijnrekening, spaardeposito
  ZICHTDEPOSITO:
  Mag positief en negatief worden, aan het einde opeisbaar. 
  -rekening-courant: voor bedrijven, rente elke 3 maand. 
  -gewone zichtrekening: particulieren, rente elk jaar. 
  - rekeningnummer cijfers: 3 (fin inst) + 7 (reknr) + 2 (controle) = 12

  TERMIJNREKENING:
  - geld deponeren dat men bepaalde periode wil laten renderen
  - pas geld terug na periode x
  - rente vastgelegd bij aanvang en uitbetaald op vervaldag

  SPAARDEPOSITO:
  Lopen zonder bepaalde termijn. 
  - Gereglementeerde: geen roerende voorheffing op de eerste schijf ineresten (vaak 1730), verder 15%. Vergoeding bestaat uit= basisrente: wordt verworven ongeacht de lengte van de periode waarin het geld uitstaat. en getrouwheidspremie: opgeteld bij de basisrente, die minstens x tijd op rekening staan. Nooit meer dan 50% of minder dan 25% van de basisrente. 
  - Hoogrentende: Wel roerende voorheffing. bruto-interestvergoeding wel hoger.
 • Wat is de slotwaarde bij samengestelde interest?
  Cn = C * (1+i)^n
  u = 1 + i
  Cn = c* u^n
  I = C * (u^n -1)
 • Wat is het verschil tussen kasbons, kapitalisatiebons, staatsbon en verzekeringsbon?
  Het moment waarop de roerende voorheffing betaalt wordt. Bij kasbons tussentijds en bij kapitalisatiebons slecht op het einde.


  tussentijdse roerende voorheffing bij KASBONS:
  Cn = C*(1+(1-r)i)^n
  KAPITALISATIEBONS:
  Cn = C + (1-r)*I
  I = Cn - C = C*(1+i)^n - C

  STAATSBON: 4x per jaar door staat, middellange looptijd (4-8 jaar)

  VERZEKERINGSBON: combinatie levensverzekering + belegging
  - vrijgesteld van RV voor looptijd <8j: op voorwaarde dat ze in een overlijdingsdekking van 130% voorzien en dat de dekking op de koper van de bon geldt. 
  - altijd vrijgesteld van RV voor looptijd >8j
  - premie te betalen afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde
 • Wat is het verband tussen de effectieve jaarlijke interestvoet i en de effectieve rentevoet per deelperiode i(m)/m
  1 + i = (1 + i(m)/m)^m

  i = de effectieve jaarlijke rentevoet 10.25%
  i(m)/m = de effectieve rentevoet per periode 5%
  i(m) = de schijnbare of nominale jaarlijke rentevoet = de rentevoer zonder incalculering van de tussentijdse kapitalisaties van de interestbedragen= 10%
 • Wat is de slotwaarde bij meer dan 1 kapitalisatie of interestbetaling per jaar?

  Cn = C * (1 + I(m)/m)^(m*n)Cn = C * e ^(i(m)*n)    <-- (continue interest)
  Waarbij m = oneindig
 • Hoe wordt de prijs van een obligatie berekent?
  P = C1/(1+i) + C2/(1+i)^2 + ..... + (Cn+B)/(1+i)^n
  Ct = coupon op tijdstip t
  B = de hoofdsom
  i = het geëiste rendement = rendement dat op gelijkaardige beleggingen wordt verkregen, ook wel markrente
  n = resterende looptijd van de obligatie

  ZERO-COUPON OBLIGATIE
  P = B/((1+i)^n)
 • Hoe wordt de NAW van een investering berekend?
  NAW = C1/(1+i) + C2/(1+i)^2 + ..... + Cn/(1+i)^n -I0
  Ct = netto kasinkomsten in jaar t
  I0 = intitiële investeringsuitgave
  i = marktrente
  n = looptijd
 • Hoe gebruikt met financiël tabellen en lineaire interpolatie?
  Couponrente = couponbedrag / nominale waarde '=' marktrente
  met die i, p berekenen -> p te hoog: i vergroten, p te laag: i verlagen
  x = i 
  y = p
  (x-x1)/(x2-x1) = (y-y1)(y2-y1)

  tijdslijn:
  x1,y1 ------ x,y ------ x2,y2
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.