Summary Basisboek bedrijfseconomie

ISBN-13 9789001829544
431 Flashcards & Notes
137 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek bedrijfseconomie". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001829544. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek bedrijfseconomie

 • 1.1 Consumenten en producenten

 • Uit welke drie economieën bestaat Algemene Economie?
  Micro-economie

   Meso-economie

   Macro-economie
 • Waar maakt micro-economie veel gebruik van?
  Modelvorming (waar vraag en aanbod elkaar kruizen ligt het evenwicht)
 • Noem voorbeelden van meso-economie?
  Landbouw, staalindustrie (bedrijfstakniveau)
 • Welke twee kenmerken kan je benoemen van macro-economie?
  Werkgelegenheid

  Bruto middelandpunt
 • Wat wordt er bedoelt met mission statement?
  Een onderneming geeft aan welke doelen ze zichzelf stelt.
 • Waar richt bedrijfseconomie zich op?
  Bedrijfseconomie richt zich op het economisch handelen binnen de productieorganisaties.
 • 1.1.1 Een onderneming is een productieorganisatie

 • Tussen welke twee markten opereert een productieorganisatie?
  Op de inkoopmarkt worden de productiemiddelen verkregen.
  Op de verkoopmarkt worden de geproduceerde goederen verkocht.
 • Wat zijn duurzame productiemiddelen?
  Bijvoorbeeld machines en gebouwen.
 • Tussen welke twee productiefactoren is een samenwerkingsverband in de productieorganisatie?
  Arbeid en kapitaal
 • Wat wordt er verstaan onder kapitaal?
  De grondstoffen en duurzame productiemiddelen van de onderneming.
 • 1.1.2 Een onderneming streeft naar winst

 • Waar is de grootte van de winst afhankelijk van?
  Enerzijds de efficiency en anderzijds de effectiviteit van het ondernemingsproces.
 • Wat wordt er onder efficiency verstaan?
  De doelmatigheid van het productieproces.
 • Wat wordt er onder effectiviteit verstaan?
  De doelgerichtheid van het productieproces.
 • 1.2 Profit- en non-profitorganisaties

 • Wat is het doel van een profit-organisatie?
  Een onderneming die naar winst streeft.
 • Wat is het doel van een non-profit organisatie?
  Een onderneming die streeft naar een ander doel dan winst.
 • 1.3 Ondernemingsactiviteiten

 • Som de globale indeling naar de aard van het omzettingsproces op?
  Landbouw en extractie

  Industrie

  Handel

  Dienstverlening
 • Wat is stukproductie?
  Maatwerk, elk product is afgestemd op de specifieke wensen van de klant.
 • Wat is massa productie?
  Er wordt één soort product gemaakt in grote hoeveelheden. Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke klantwensen.
 • Wat is serie-stukproductie?
  De klant krijgt zijn eigen individuele product, maar men probeert de kosten te besparen door de componenten van het product in grotere aantallen te produceren.
 • Wat is serie-massproductie?
  Er worden variantenvan het standaardproduct geproduceerd, waarbij eens in de zoveel tijd de machines omgesteld dienen te worden naar de betreffende variant.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn vaste kosten
Kosten die niet veranderen als de productie toe of afneemt
Wat zijn kenmerken van minder verbruik?
 • voordelig efficiencyverschil. 
 • uitgaan van de standaardhoeveelheid bij kostprijsberekening. 
 • alleen incidenteel omdat de hoeveelheidstandaard is bepaald op grond van haalbaarheid bij efficiënt en zuinig werken. 
Wanneer is er sprake van verspilling?
Als het werkelijk verbruik hoger dan de standaardhoeveelheid en wordt nadelig efficiencyverschil {efficiency variance) genoemd. 

Dat meerverbruik mag niet in de kostprijs worden opgenomen.
Wat is de norm/standaard benodigd productiemiddel?
De noodzakelijke of toegestane kwantiteit en wordt opgenomen in de kostprijsberekening.
Uit welke elementen bestaan de uitgaven?
 • De werkelijk verbruikte hoeveelheid 
 • De werkelijk betaalde prijs per eenheid
Waarbij wordt bij de historische kostprij van uitgegaan?
De uitgaven zoals die in het verleden zijn gedaan.
Welke typen productie bestaan er?
 • Homogene massaproductie: een type massaproduct gemaakt
 • Heterogene massaproductie: massaproducten in één onderneming 
 • Stukproductie: overeenkomstig de opdracht van één individuele afnemer. 
 • Seriemassaproductie: mengvorm tussen massaproductie en stukproductie, waarbij de producent bepaalt de hoedanigheid van het product, dat vervolgens gedurende een bepaalde periode wordt geproduceerd. 
 • Seriestukproductie: de afnemer bepaalt de hoedanigheid van het product, waarvan hij er een aantal koopt.  
Wat zijn kenmerken van massaproductie?
 • De onderneming bepaalt de hoedanigheid van het product zelf
 • baserend op de vraag van het totale aantal afnemers.  
Waar draagt kostenbudgettering aan bij?
Door middel van kostenbudgettering beschikt zij over een instrument om de bedrjjfszuinigheid te bewaken.
Wat zijn de doeleinden voor kosten en kostprijsberekening?
 • ter ondersteuning van langetermijnbeslissingen als de keuze van de vestiproductiecapaciteit, productiemethode enz. 
 • als informatiebron ter vaststelling van de meest winstgevende verkoop- en productiegrootte voor de komende periode 
 • als grondslag voor de bepaling van de (minimum)verkoopprijs 
 • als middel ter bewaking van de bedriifszuinigheid 
 • als grondslag voorde waardering gereed product en goederen in bewerking op de balans.