Summary Basisboek informatie & control

-
ISBN-10 9001796273 ISBN-13 9789001796273
231 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek informatie & control". The author(s) of the book is/are Eddy Vaassen. The ISBN of the book is 9789001796273 or 9001796273. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek informatie & control

 • 1 Terreinafbakening

 • Informatiemanagement
  Proces dat erop is gericht de vraag naar en het aanbod van informatie die m.b.v IT wordt geproduceerd, op elkaar af te stemmen
 • Interne beheersing
  Proces dat gericht is op het realiseren van een betrouwbaare informatieverzorging, het waarborgen van de volledigheid van de ingaande kasstromen en juistheid van de uitgaande kasstromen, het minimaliseren van het risico van onjuiste beslissingen en het vermijden van juridische conflichten
 • Management control
  Proces dat is gericht mensen in organisaties zich te laten gedragen zoals ze zich volgens het management zouden moeten gedragen. Dit komt neer op het aanzetten van mensen in een organisatie van mensen in een organisatie tot het bijdragen aan de strategische en daarvan afgeleide doelstellingen
 • Bestuurlijke informatieverzorging
  Activiteiten m.b.t. het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen-in-engere zin (kiezen uit alternatieve mogelijkheden), het doen functioneren en beheersen van een huishouding en het afleggen van de verantwoordingen daarover
 • Betrouwbaarheid van informatie

  Mate waarin informatie in overeenstemming is met de werkelijke activiteiten die in de organisatie zijn uitgevoerd
 • Controle
  Toetsen van een realiteit aan een daarvoor geldende norm
 • Effectiviteit
  Mate waarin doelstellingen worden gerealiseerd
 • Efficientie
  Mate waarin doelstellingen worden gerealiseerd tegen de laagst mogelijke kosten
 • Geautomatiseerd informatiesysteem
  Geheel van computerhardware en -software dat ingevoerde gegevens verwerkt tot voor de gebruiker relevante representaties, door deze gegevens te bewerken, samen te vatten, te categoriseren en te koppelen aan bestaande gegevens.
 • Gegevens
  Verzameling van feiten
 • Informatie
  Gegevens die betekenis hebben gekregen doordat ze in een bepaalde vorm aan een bepaalde gebuiker zijn verstrekt
 • Internal control
  Interne beheersing
 • IT-control
  Interne beheersing die gericht is op de IT-infrastructuur
 • Kwaliteitsspectrum
  Logische samenhangend stelsel van kwaliteitseisen die aan een object kunnen worden gesteld
 • Relevantie van informatie
  Mate waarin informatie het besluitingsvormingsproces, het proces van delegeren en het afleggen van verantwoording of het functioneren van organisatie beinvloedt
 • 1.1 Organisaties en control

 • Het begrip constituerend control bestaat uit 3 elementen, welke?
  1. het terugkijkend element
  2. Het vooruitkijkend element
  3. constituerend
 • Terugkijkend element
  Het afleggen van verantwoording, het detecteren van afwijkingen van gestelde criteria en het nemen van corrigerende maatregelen
 • Een organisatie heeft altijd behoefte aan informatie, waarom is informatie van belang?
  Informatie is van belang voor het nemen van beslissingen, het controleren van processen, het aansturen van werknemers en het afleggen van verantwoording. Daarnaast is het van belang dat de organisatie beschikt over betrouwbare en relevante informatie. 
 • Hoe heet het vakgebied dat primair is gericht op de beschikbaarheid van informatie?
  Informatiemanagement
 • Vooruitkijkend element
  Het nemen van beslissingen om afwijkingen van gestelde criteria tot een minimum te beperken
 • Constituerend element
  Het treffen van zodanige organisatorische maatregelen dat afwijkingen van vastgestelde criteria, zoals standaarden of doelstellingen, zo veel mogelijk worden voorkomen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Web defacing
Vervangen van een website door een andere om aldus foutieve informatie te verstrekken dan wel informatie te onttrekken aan de bezoeker van de website, die hij niet zou hebben verstrekt als hij had geweten dat het hier om een andere website gaat dan bedoeld.
Virus
Klein computerprogramma dat ontworpen is met het doel schade aan te richten bij computergebruikers
Virtual private network
Netwerk dat alleen toegankelijk is voor bij het betreffende netwerk geregistreerde gebruikers
Trojan horse
Computervirus dat verstopt zit in een ander programma
Software-upgrade
Geheel of gedeeltelijk nieuwe versie van een computerprogramma waarin fouten zijn hersteld of functionaliteit is toegevoegd
Software-patch
Klein computerprogramma dat als doel heeft kleine aanpassingen aan te brengen in bestaande software om fouten te herstellen of funtionaliteti toe te voegen
Secure server
Extra beveiligde server voor het verwerken van zeer gevoelige informatie
Recoveryplan
Plan dat beschrijft heo moet worden gehandeld als zich storignen in het informatiesysteem hebben voorgedaan waardoor gegevens, programmatuur of hardware zijn besschadigd en moeten worden hersteld
Procedurecontroles
Controles gericht op het vaststellen van het bestaan van producedures of afspraken waardoor risico's worden verminderd of afgedekt
IT-risicomanagement
Identificeren van de aan het gebruik van IT gerelateerde risico's, het implementeren van veiligheidsmaatregelen, het controleren van de effectiviteit van de genomen maatregelen en het waar nodig ondernemen van corrigerende acties