Summary Basisboek integrale veiligheid

-
ISBN-10 9059316975 ISBN-13 9789059316973
589 Flashcards & Notes
126 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek integrale veiligheid". The author(s) of the book is/are onder van Wouter Stol ' s Hoogteyling. The ISBN of the book is 9789059316973 or 9059316975. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek integrale veiligheid

 • 1 Veiligheid in ontwikkeling

 • 1 Leerdoelen toetscriteria 
  Herken en benoem de belangrijkste trends en ontwikkelingen op gebied van veiligheid.
 • Leerdoel 4 en toetingscriteria
  Benoenm en herken de belangrijkste vaardigheden van een integraal veuligheidskundige
  Zie boek
 • 2 Leerdoel  en toetscriteria
  Herken en benoem de belangrijkste vormen van veiligheid
 • Leerdoel 1 en toetsingscriteria
  Herken en benoem de belangrijkste trends en ontwikkelingen op gebied van veiligheid
  Technologie en modernisering van de maatschappij
 • 3 leerdoel en toetscriteria
  Benader een veiligheidsproblemen op een integrale wijze en past daarbij veiligheidsbegrippen toe
 • Leerdoe 2 en toetsingscriteria
  Herken en benoem de belangrijkste vormgen van veiligheid
  zie boek
 • Leerdoel 3 en toetsingscriteria
  Benader een veiligheidsproblemen op een integrale wijze en pas daarbij beiligheidsbegrippen toe
  Zie boek
 • Paradox in de veilligheidsbehoefte. Wat wordt hiermee bedoeld?
  Men wil meer vrijheden hebben, maar om deze te kunnen krijgen / vieren, moet deze worden begrensd. 
 • 4 Leerdoel en toetscriteria
  Benoem en herken de belangrijkste vaardigheden van een integraal veiligheidskundige
 • Leerdoel 5
  Benoem (afhankelijk van de context) de veiligheidsfactoren en taken en bevoegdheden
  Zie boek
 • Veiligheidsparadox:
   
  Volledige veiligheid en volledige vrijheid gaan niet volledig samen in de hand. Dit is de paradox.
  De utopie is je heel erg veilig en vrij voelen. Echter zal je ergens in moeten leveren.
   
  Denk aan:
  -cameratoezicht
  -internetgebruik
  -DNA afgeven
  -prefentief fouilleren
  Dit zijn vormen van veiligheidsparadoxen. Men wil alles, maar men wil er niet alles voor inleveren. Dit is niet vanzelfsprekend.
   
  Men wil volledig vrij kunnen surfen op internet. Maar owee als je buurman pedofiel is. 
 • 5 Leerdoel en toetscriteria 
  Benoem (afhankelijk van de context) de veiligheidsfactor en taken en hun bevoegdheden
 • Trend:
  - Welvaart en ontwikkeling vs risicomaatschappij
  - Veiligheidsutopie

  Paradox:
  -Vrijheid en veiligheid
  - Internet (fora en social media) en veiligheid
  - preventief fouilleren
  - op tijd vliegen
  etc. 
 • Wat is Veiligheid
  Veiligheid is de gewenste mate van ordening en rust in het openbare leven en de gewenste mate van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of driegende aantasting.   Veiligheid betekend dat mensen geen vevaar lopen, dat ze beschermd zijn.
 • Wat is veiligheidsutopie?
  Het onhaalbare verlangen naar het samenvallen van maximale vrijheid en maximale veiligheid.
  Iets willen bereiken op het gebied van veiligheid wat niet haalbaar of niet mogelijk is. 
 • Wat is onveiligheid
  Onveiligheid is alles wat daarop inbreuk maakt. Die inbreuken op veiligheid kunnen feitelijke aantastingen van de veiligheissituatie betreffen zoals diefstal en brand(opbjectieve onveiligheid) , maar kunnen ook veiligheidsrisico;s en gevoelens van onveiligheid (subjectieve onveiligheiden)betreffen.
 • Wat is een veiligeidsparadox
  Volledige veiligheid en volledige vrijheid gaan niet volledig samen in de hand. 
  Dit Is een paradox.
  Het verschijnsel hoe meer veiligheid we hebben hoe meer we er aan ergeren als er inbreuk op wordt gedaan.

  De uto[pie is je heel erg veilig en vrijvielen. Echter zal je ergens in moeten inleveren.

  Denktaan :
  -Camera Toezicht
  Internetgebruik
   DNA afgeven
   Preventief Fouillleren
  Dit zijn vormen van veiligheidsparadoxen. Men wil allles, maar men wil er niet alles voor inleveren. Dit is niet vanzelfsprekend.   
  Men Will volledig vrij kunnen surfen op internet. Maar owee als je buurman pedofiel is.
 • Wat wordt bedoeld met een risico maatschappij
  Met een risicomaatschappij bedoeld beck sat wij als mens constant leven met Risico's om ons heen. Denk hierbij aan atomaire chemische, ecologische en genetechnologische risic's. Andere risico's zijn er altijd al ge4weest. We moeten hier mee om leren gaan en kunnen er niet omheen.
 • 1.1 Veiligheid en andere grote thema's

 • Wat zijn de doodsoorzaken?
  > Uitwendige doodsoorzaken: het overlijden is een direct gevolg van de uitwendige oorzaak. 
  > Inwendige doodsoorzaken: door een inwendige oorzaak.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer is er sprake van een dergelijk problematiek?
 • Er is sprake van meersere problemen die op meer dan één leefgebied spelen en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevendgedrag
 • samenwerking tussen meerdere ketens nodig is om tot een effectieve aanpak te komen
 • de probleemaltiek wordt beinvloed en heeft impact op het (gezins)systeem en/of firectie sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben)
 • er sprake is van een ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek die vraagt een ketenoverstijgende aanpak.
Omschrijf sociale criminaliteitspreventie
De maatregelen staan centraal die zicht richten op de sociale omgeving van overlastgevers en criminelen, de inzet van andere dan strafrechtelijke organisaties zijn noodzakelijk
Omschrijf situationele criminaliteitspreventie
Het treffen van fysieke preventie maatregelen om de gelegenheid tot overlast en criminaliteit te verkleinen
Defineer een veiligheidshuis
Netwerksamenleving tussen straf-en zorg en (andere) gemeentelijk partners waarin zij onder eenduidige regie komen tot een ketenoverstijgende aanpak om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden.
Waarvooor zijn veiligheidshuizen?
Om een structurele oplossing te bieden voor 2 problemen:
 •  het oplossen van een maatschappelijk probleem, ze verhogen namelijk de sociale veiligheid.
 • geven invulling aan een organisatorische probleem, ze maken integrale multidisciplinaire samenwerking beter mogelijk dan voorheen.
21e eeuw
Streven naar de leefbaarheid en veiligheidsgevoelens verbeteren in woonbuurten (justitie in de buurt JIB)
Medio jaren 80
2 nieuwe strategieen:
 • situationele criminaliteitspreventie
 • sociale criminaliteitpreventie
  • ontstaat de noodzaak om samen te werken met anderen partijen (beleidsplan: samenleving van criminaliteit)
    • daarin stonden de eerste aanzetten tot het het verbreden van de aanpak van criminaliteit buiten traditionele justitieveld zichtbaar. 
De jaren 70
Het overhiedsgezag kwam door steeds kritischer wordende burgers te discussie staan:
 • stijgende criminaliteit cijfers, de erkenning dat strafrechtelijke inspanningen om criminaliteit te beheersen maar beperkt in effect had. En het groeiende bewustzijn van de sociale en economische kosten van criminaliteit waren daar debet van.
  • er ontstonden nieuwe ideen over criminaliteitsprevetie, waarin niet langer was van een monodisciplinaire, strafrechtketen georienteerde aanpak 
Hoe was de noodzaak ontstaan voor organisatie van samenwerking in de 20e eeuw?
De overheid was verantwoordelijk voor het aanpakken van wanordelijkheden en criminaliteit (strafrechtketen= aangewezen systeem)
Noem de voordelen van de veiligheidsketen
 • Het model kan toegepast worden binnen elk veiligheidsveld omdat het gebaseerd is algemene principes van het verbetermanagement, waarbij het leren van opgedane ervaringen centraal staat.
 • de keten is een cyclisch proces dat gericht is op risicoreductie.
 • het dwingt veiligheidskundigen om na te denken over de aanpak van veiligheidsproblemen: niet alleen wanneer problemen zich voordoen, maar ook proactief en preventief.
  • daarbij leidt werken volgend de ketenbenadering logischerwijs tot samenwerking tot bundelen van kennis en zo stimuleert de veiligheidsketen om vanuit meerdere disciplines naar veiligheidsproblemen te kijken