Summary Basisboek marketingcommunicatie

-
ISBN-10 904690234X ISBN-13 9789046902349
199 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek marketingcommunicatie". The author(s) of the book is/are Esther de Berg ( ) Elyn Doornenbal. The ISBN of the book is 9789046902349 or 904690234X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Basisboek marketingcommunicatie

 • 1 Marketing en communicatie

 • 3 doelstellingen
  ondernemingsdoelstellingen, marketingdoelstellingen en communicatiedoelstellingen
 • waar staat SMART voor?

  Specifiek

  Meetbaar

  Acceptabel

  Realistisch

  Tijdgebonden

 • Wat is het verschil tussen de interne en de externe analyse?

  Bij de interne analyse kijk je naar jezelf en je eigen bedrijf. Je sterke en zwakke punten. Bij de externe analyse kijk je naar je kansen en je concurrenten en hoe de markt eruit ziet
 • waarom wordt er een marketingplan gemaakt?

  Een marketingplan wordt gemaakt om aan individuele investeerders duidelijk te maken waarom het bedrijf gestart is en wat het te bieden heeft.
 • Wat is het verschil tussen het ondernemingsplan en het marketingplan?

  Het ondernemingsplan geeft de grote lijnen aan voor een bedrijf en het marketingplan vult deze in.


  Het marketingplan geeft ook aan hoe de ondernemingsdoelstellingen gehaald kunnen worden.

 • SMART

  specifiek

  meetbaar

  acceptabel

  realistisch

  tijdsgebonden

 • wat is segmenteren?

  segmenteren is het samenstellen van een bepaalde doelgroep
 • wat zijn de 6 kenmerken van segmenteren?

  demografische kenmerken ( leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling)

  Economische kenmerken ( inkomen, opleidingsniveau, welstandsklasse)

  geografische kenmerken ( omgeving waar afnemers vandaan komen)

  psychografische kenmerken ( levensstijl van afnemers)

  gedragskenmerken ( het gedrag van de afnemers ten opzichte van het product of dienst)

  koop motieven ( motivaties om een bepaald product te kopen

 • wat geeft de strategie aan?

  de strategie geeft aan op welke wijze de doelstellingen het beste gehaald kunnen worden
 • Wat zijn de 4 communicatiepositioneringen

  informationele positionering -> feiten

  transformationele positionering -> gevoel

  tweezijde positionering -> gevoel & feiten

  uitvoeringspositionering -> er wordt een uniek element aan een product of dienst gekoppeld ( Albert Heijn)

 • wat is een propositie
  De belofte die aan de afnemers wordt gedaan. er wordt aangegeven wat de aanbieder aan zijn afnemers te bieden heeft
 • 1.1 Inleiding

 • Wat is de essentie van marketing?

  Voorzien in de behoefte van de afnemer

 • Marketing
  De menselijke activiteit gericht op het vervullen van behoeften en verlangens om de winstgevendheid te verbeteren.
 • Winst speelt een belangrijke rol binnen de marketing. De aanbieder zal proberen zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van de klant, waar wel op zo'n manier dat hij er zelf ook beter van wordt.

   

 • Definitie 'marketing' volgens de Amerikaanse hoogleraar Philip Kotler (1980)?

  Marketing is de menselijke activiteit gericht op het vervullen van behoeften en verlangens, om de winstgevendheid te verbeteren.

 • Marktonderzoek
  Onderzoek gericht op het ontdekken van de behoeften en de wensen van de vrager.
 • Hoe komen de aanbieders aan de informatie over de behoeften van de klanten

  Door een markt onderzoek te houden

 • Waarvoor dient een marketingmix?

  Om in te spelen op die behoeften en wensen van klanten heeft een bedrijf een aantal instrumenten tot zijn beschikking. Deze instrumenten worden de marketingmix genoemd.

  De marketing mix wordt ook wel aangeduid als de p's (de p's zijn van elkaar afhankelijk; een verandering in 1 p, heeft gevolgen voor de andere p's):

  • Product
  • Prijs
  • Plaats
  • Promotie
  • Personeel
 • Marketingmix
  De instrumenten die een bedrijf tot zijn beschikking heeft om in te spelen op de behoeften en wensen van klanten.
 • Product:  Wasmachine

  Kernproduct: dit niveau omschrijft de behoefte waarin het product voorziet. : vuile kleren probleem

  Tastbaar product: dit niveau omschrijft tastbare kenmerken: vormgeving, functies,kwaliteit

  Uitgebreid product: die niveau omschrijft niet-tastbare service kenmerken: garantie, installatie van de wasmachine

 • Marketingmix: Product

  Het product dat of de dienst die een bedrijf aanbiedt

  Met de p van product wordt een volledige beschrijving gegeven van het product of de dienst.

 • De vijf p's
  1. product
  2. prijs
  3. plaats
  4. promotie
  5. personeel
 • Noem de 5 p's

  product, plaats, prijs, promotie, personeel

 • Wat zijn de 3 productniveaus?

  Voor elk product zijn de drie niveaus te onderscheiden.

  1. Kernproduct: omschrijft de behoefte waarin het product voorziet. (bijvoorbeeld: de klant wil schone was)
  2. Tastbaar product: omschrijft de tastbare kernmerken van het product. (bijvoorbeeld: vormgeving, het merk, de kwaliteit, de functies van het apparaat)
  3. Uitgebreid product: voegt een aantal niet-tastbare service-elementen toe. (bijvoorbeeld: installatie, helpdesk voor vragen, garantie)
 • De drie productniveau's
  1. kernproduct
  2. tastbaar product
  3. uitgebreid product
 • Noem de 3 distributiekanalen

  Indirect lang, Indirect kort, Direct/Ultrakort

 • Marketingmix: Prijs

  De prijs die voor een product gevraagd wordt. Prijs is het enige instrument van de marketingmix waar geld mee verdiend wordt

  • Is de prijs te hoog, dan gaan de klanten naar de concurrent; is de prijs te laag, dan wordt te veel marge weggegeven en blijft er te weinig over voor de aanbieder
 • Kernproduct
  De behoefte waarin het product voorziet.
 • Verschillende Distributiekanalen:

  Indirect lang: Een of meerdere schakels tussen de fabrikant en de eindgebruiker.

  Fabrikant>groothandel>detailhandel>Eindgebruiker

  Indirect kort: Als er tussen de fabrikant en de eindgebruiker slechts een schakel zit

  Fabrikant>groothandel of detailhandel>Eindgebruiker

  Direct/Ultrakort: Vanuit de fabrikant gelijk naar de eindgebruiker

  Fabrikant>Eindgebruiker

   

  Duale distributie: gebruik maken van meerdere kanalen

  Bijvoorbeeld: ONLY shirt.

  Indirect kort: 

  Fabrikant>Winkel 'van Tilburg'>Consument

  Direct/Ultrakort:

  Fabrikant 'Webwinkel fabrikant' > Consument

 • Waarmee wordt de hoogte van een prijs bepaald?

  • Vraag en aanbod:
   bij veel vraag en weinig aanbod zal de prijs hoger zijn dan bij weinig vraag en veel aanbod.
  • Kwaliteit
  • Merk
  • Soort verpakking
  • De plaats waar het product verkocht wordt
 • Tastbaar product
  De tastbare kenmerken van het product.
 • Welke 3 van de 5 p"s zijn samenhangend en kunnen niet apart van elkaar staan

  plaats, prijs, product

 • Hoe leid je de aandacht af van de prijs?

  Product en promotie leiden de aandacht af van de prijs

 • Uitgebreid product
  De niet-tastbare service-elementen.
 • Marketingmix: Plaats

  Omvat zowel de locatie waar het product verkocht wordt als het distributiekanaal

 • Prijs [marketingmix]
  Het instrument waarmee geld verdiend wordt.
 • Welke drie distributiekanalen zijn er te onderscheiden (Plaats)

  1. Indirect lang: geeft aan dat er een of meerdere schakels zijn tussen fabrikant en eindgebruiker
   X auto/supermarkt
   Fabrikant > Groothandel > Detailhandel > Eindgebruiker
  2. Indirect kort: er zit tussen de fabrikant en de consument slechts één schakel (een groothandel of een detaillist)
   X meubels/producten die bederf onderhevig zijn
   Fabrikant > Groothandel of detailhandel > Eindgebruiker
  3. Direct/Ultrakort: levert goederen direct aan de consument
   X taxichauffeur/fysieke producten/via websites: Dell computer
   Fabrikant > Eindgebruiker
 • Plaats [marketingmix]
  De locatie waar het product verkocht wordt en het distributiekanaal. 
 • Wat is duale distributie (Plaats)

  Als een fabrikant gebruikmaakt van meerdere distributiekanalen

 • De distributiekanalen
  1. indirect lang (klassieke kanaal)
  2. indirect kort
  3. direct/ultrakort
 • Marketingmix: Promotie

  Om het product onder de aandacht van de klanten te brengen: marketingcommunicatie

  • Alle vormen van communicatie die ingezet kunnen worden om in te spelen op de wensen en behoeften van de afnemers: sales, promotions, sponsoring, persoonlijke verkoop, direct marketing, public relations, winkelcommunicatie en evenementen.
 • Indirect lange kanaal (klassieke kanaal)
  Er zit meer dan één schakel tussen fabrikant en eindgebruiker.
 • Marketingmix: Personeel

  De omgang met de klanten.

  Om een product te maken zijn mensen nodig en de inzet en capaciteiten van die mensen bepalen mede het succes van het bedrijf.

  De kwaliteit van de dienst wordt sterk bepaald door degene die de dienst levert.

 • Indirect korte kanaal
  Er zit één schakel tussen fabrikant en eindgebruiker.
 • Directe/Ultrakorte kanaal
  Fabrikant levert zijn goederen direct aan de consument.
 • Promotie [marketingmix]
  Wordt ingezet om het product onder de aandacht van de klanten te brengen. 
 • Marketingcommunicatie
  Alle vormen van communicatie die ingezet worden om in te spelen op de wensen en behoeften van de afnemers.
 • Ondernemingsplan
  In dit plan worden de doelstellingen voor het bedrijf geformuleerd. Wordt geschreven bij de oprichting om duidelijk te maken waarom het bedrijf gestart is en wat het te bieden heeft. De missie en visie staan centraal.
 • Missie
  Wat een bedrijf naar buiten wil dragen.
 • Visie
  De verwachting die het bedrijf van de toekomst heeft.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

De distributiekanalen
1. indirect lang (klassieke kanaal)
2. indirect kort
3. direct/ultrakort
De fasen van de productlevenscyclus
1. productontwikkelingsfase
2. introductiefase
3. groeifase
4. volwassenheidsfase
5. neergangsfase
Strategie [marketingcommunicatieplan]
Geeft aan op welke wijze de doelstellingen behaald kunnen worden.
Segmentatiecriteria
1. demografische kenmerken
2. economische kenmerken
3. geografische kenmerken
4. psychografische kenmerken
5. gedragskenmerken
6. koopmotieven
Segmenteren
Het opdelen van de groep in kleinere delen.
Doelgroep (communicatiedoelgroep) [marketingcommunicatieplan]
Het deel van de gebruikers/afnemers (marketingdoelgroep) waar het bedrijf zich op gaat richten. 
Prijs [marketingmix]
Het instrument waarmee geld verdiend wordt.
Doelstellingen (communicatiedoelstellingen) [marketingcommunicatieplan]
De kant die een bedrijf op wil gaan wordt bepaald door de doelen die een bedrijf zichzelf stelt. Helpen om uiteindelijk de marketingdoelstellingen te bereiken. Proberen veranderingen aan te brengen in kennis, houding en gedrag van de doelgroep ten aanzien van een product/dienst.
Plaats [marketingmix]
De locatie waar het product verkocht wordt en het distributiekanaal. 
Promotie [marketingmix]
Wordt ingezet om het product onder de aandacht van de klanten te brengen.