Summary Basisboek methoden en technieken praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek

-
ISBN-10 9020725890 ISBN-13 9789020725896
378 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek methoden en technieken praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek". The author(s) of the book is/are D B Baarda. The ISBN of the book is 9789020725896 or 9020725890. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek methoden en technieken praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek

 • 1 doelstelling en onderzoeksvraag

 • Wat is kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek?
  Kwantitatief onderzoek: onderzoek waarbij cijfers (hoeveelheden) worden gebruikt: 'het aantal mensen/keren dat ....'
  Kwalitatief onderzoek: kwaliteiten, belevingen, perspectief: niet het aantal maar juist het waarom/waarover = open
 • Doelstelling en onderzoeksvraag
  • probleem en doelstelling
  • ethische aanvaardbaarheid
  • formuleren onderzoeksvraag
  • eenheid en eigenschaps-begrippen
  • conceptueel model en controlebegrippen
  • uitvoerbaarheid onderzoek
  • type onderzoeksvraag
 • Wat is de probleemstelling?
  de reden waarom er een onderzoek gedaan moet worden
 • Wat is theoretisch onderzoek?
  Wat is empirisch onderzoek?
  Theoretisch onderzoek: Wat zegt de theorie over het onderwerp?
  Empirisch onderzoek: Wat heb ik gezien/gehoord (waarnemingen). Wat speelt zich in de werkelijkheid af?
 • Wat is kwantitatief onderzoek?
  Onderzoek waarbij cijfers (hoeveelheden) worden gebruikt: 'het aantal mensen/keren dat ....' 
 • Wat is de onderzoeksvraag?
  De onderzoeksvraag is waar het onderzoek antwoord op moet geven
 • Wat is kwalitatief onderzoek?
  Hier gaat het om kwaliteiten, belevingen, perspectief: niet het aantal maar juist het waarom/waarover = open 
 • Hoe kan je een goed beeld krijgen van het effect van de ingreep?
  Door een kwantitatief vragenlijstonderzoek te doen
 • Wat is theoretisch onderzoek? 
  Wat zegt de theorie over het onderwerp?
 • Hoe kom je te weten of er onverwachte effecten zijn waar je niet aan hebt gedacht?
  Door een kwalitatieve diepte interviews te houden
 • Wat is empirisch onderzoek? 
  Wat heb ik gezien/gehoord (waarnemingen). Wat speelt zich in de werkelijkheid af? 
 • Hoe kun je nagaan of een campagne het gewenste effect heeft?
  door een evaluatie onderzoek
 • Wat zijn eigenschaps-begrippen?
  Dat zijn de kenmerken die je wilt gaan meten.
 • Welke zaken moeten worden vastgesteld voordat je met een opdrachtgever in zee gaat?
  1: Wat is precies het probleem?
  2: Hoe groot is het probleem? 
  3: Wat is de aanleiding van het probleem?
  4: voor wie is het een probleem?
  5 : Wat zijn de gevolgen?
 • Wat is de onderzoekseenheid?
  Bij wie je wilt gaan meten. (Wat het onderzoek een uitspraak over wil doen)
 • wat zijn normatieve vragen?
  dit zijn vragen als: wat is de beste....?, is ... goed voor ...?, is ... slecht voor ...?
 • Wat zijn controle begrippen?
  De factoren die van invloed kunnen zijn op de verwachte verbanden of verschillen.
 • Wat is de Doelstelling?
  Hierin formuleer je het doel van je onderzoek
 • Waar moet je aan denken om te bepalen of het onderzoek haalbaar is?
  • beschikbare tijd
  • kosten van het onderzoek
  • bereikbaarheid van respondenten
  • bereidwilligheid van de respondenten
 • Welke type onderzoeksvragen zijn er?
  • frequentie-vragen
  • verschil-vragen
  • samenhang-vragen
 • 1.1 Formuleren van de probleem- en doelstelling

 • Wat zijn de (6) stappen die doorlopen worden om tot de formulering van een voorlopige globale onderzoeksvraag te komen?
  1. Probleemformulering
  Sommige mensen melden zich heel lang ziek als ze griep hebben.
  2. Formuleren gewenste situatie (achterliggende normen bepalen probleem/wensen: zijn normatieve uitspraken) Mensen melden zich niet langer ziek dan strikt noodzakelijk.
  3. Vergelijken gewenste situatie met huidige situatie
  Het ziekteverzuim door griep is in de huidige situatie veel hoger dan in de gewenste.
  4. Probleem verheldering (directe interventie of eerst vooronderzoek)
  Er zijn verschillende zaken die er voor kunnen zorgen dat mensen die griep hebben zich lang ziek melden als ze veel stress hebben op hun werk. Het kan zijn dat ze het wel lekker vinden om even van de werkdruk verlost te zijn. Het kan ook zijn dat de werkdruk de gezondheid heeft aangetast.
  5. Behoefte aan nieuwe informatie? Ja -> stap 6. Nee -> Empirisch onderzoek niet nodig
  Anneloes krijgt van de directie het groene licht om empirisch onderzoek te doen naar het verband tussen ziektemelding en werkstress.
  6. Formulering voorlopige globale onderzoeksvraag
  Is er een verband tussen de duur dat mensen zich ziek melden wegens griep en de werkdruk die ze ervaren? Zo ja, waardoor laat dit verband zich verklaren?
 • Wat is een onderzoeksdoelstelling?
  De onderzoeksdoelstelling is het vergaren van kennis en inzichten die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem. -> de onderzoeker levert enkel de kennis op basis waarvan de directie maatregelen kan nemen. De opdrachtgever voert overleg met de onderzoeker over de bedoelingen van het onderzoek. De onderzoeker formuleert dan de onderzoeksdoelstelling.
 • Wat wordt verstaan onder de relevantie van het onderzoek en wat is het verschil tussen praktische en theoretische relevantie?
  De relevantie van het onderzoek is de reden waarom je het onderzoek uitvoert en met name waarom het onderzoek zinvol en belangrijk is. Wat wil je bereiken? En voor wie? Dit beschrijf je in de doelstelling.
  Onderzoek heeft praktische relevantie wanneer het wordt uitgevoerd met als doel een problematische situatie in de praktijk op te lossen (van probleem naar meer gewenst) en theoretische relevantie wanneer het onderzoek bedoeld is om kennis te verwerven of om inzicht te krijgen in bepaalde theorieën of fenomenen (niet direct maatschappelijk nut).
 • Wanneer de huidige situatie vergeleken wordt met de gewenste situatie, kom je erachter dat een probleem normatief kan zijn of subjectief. Wat betekent het dat een probleemstelling normatief is?
  Probleemstellen is normatief: Door de huidige situatie te vergelijken met de gewenste situatie beschouw je de huidige als problematisch. Je 'norm' wordt bepaald door de gewenste situatie waarmee je de huidige situatie beoordeeld
 • Wanneer de huidige situatie vergeleken wordt met de gewenste situatie, kom je erachter dat een probleem normatief kan zijn of subjectief. Wat betekent het dat een probleemstelling subjectief is?
  Probleem stellen is subjectief: Wat in het ene bedrijf als probleem beschouwd wordt kan in een vergelijkbare situatie bij een ander bedrijf als 'geen' probleem gezien worden.
 • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen praktische relevantie en theoretische relevantie. Wat is praktische relevantie?
  De verwachting dat de onderzoeksresultaten een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het gestelde probleem, zodat de situatie veranderd kan worden in de gewenste situatie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de Doelstelling?
Hierin formuleer je het doel van je onderzoek
wat zijn normatieve vragen?
dit zijn vragen als: wat is de beste....?, is ... goed voor ...?, is ... slecht voor ...?
Welke zaken moeten worden vastgesteld voordat je met een opdrachtgever in zee gaat?
1: Wat is precies het probleem?
2: Hoe groot is het probleem? 
3: Wat is de aanleiding van het probleem?
4: voor wie is het een probleem?
5 : Wat zijn de gevolgen?
Hoe kun je nagaan of een campagne het gewenste effect heeft?
door een evaluatie onderzoek
Hoe kom je te weten of er onverwachte effecten zijn waar je niet aan hebt gedacht?
Door een kwalitatieve diepte interviews te houden
Hoe kan je een goed beeld krijgen van het effect van de ingreep?
Door een kwantitatief vragenlijstonderzoek te doen
Wat is de onderzoeksvraag?
De onderzoeksvraag is waar het onderzoek antwoord op moet geven
Wat is de probleemstelling?
de reden waarom er een onderzoek gedaan moet worden
Waar moet je op letten bij het plannen van het schrijven van je onderzoeksrapport?
 • Houdt er rekening mee dat het resultaat ontstaat onder het schrijven.
 • Plan ruim de benodigde tijd en aandacht in.
 • Het is aan te bevelen om verschillende versies van je onderzoeksrapport te maken (opdrachtgever, collega's, respondenten)
 • Sluit aan bij de voorkennis van de doelgroep waarvoor je je rapport schrijft
 • Maak een gedetailleerde inhoudsopgave
 • Stel aan de hand van de inhoudsopgave een tijdpad op voor het schrijven van het onderzoeksrapport
 • Plan ook tijd in voor het laten lezen van conceptteksten door anderen 
Voordat je begint met het schrijven van een onderzoeksrapport begin je met het schrijven van een aangeklede inhoudsopgave. Hiervoor kun je een standaard-indeling van een onderzoeksrapport gebruiken. Hoe ziet zo een standaardindeling eruit?
Samenvatting
Inhoudsopgave

Voorwoord
 1. Inleiding
 2. Inhoudelijke oriëntatie/literatuurverkenning
 3. Onderzoeksvraag en definiëren begrippen
 4. Theorie en hypothesen
 5. Opzet en uitvoering van het onderzoek
 6. Resultaten
 7. Conclusie en discussie
 8. Evaluatie, (beleid)aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek
Literatuur
Bijlagen