Summary Basisboek milieukunde

-
ISBN-10 906009977X ISBN-13 9789060099773
239 Flashcards & Notes
3 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek milieukunde". The author(s) of the book is/are J J Boersema J W Copius Peereboom W T de Groot. The ISBN of the book is 9789060099773 or 906009977X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

wat is hydrofobiteit
veel toegepaste modellen hebben betrekking op de relatie tussen toxiciteit en de vetoplosbaarheid =hydrofobiteit van een stof
wat is belangrijk bij het bepalen van milieugevaarlijkheid
1. geproduceerde hoeveelheid stof 
2. aanwezigheid van schadelijke bijproducten in het product
3. aard van het gebruik dat aanleiding kan zijn tot milieuverontreiniging
4. mate van verspreiding en mobiliteit in het milieu
5. vorm waarin een stof in het milieu voorkomt en de levensduur
6. mate van bio accumulatie 
7. schadelijkheid van de stof voor planten, dieren en ecosystemen
8. opneembaarheid van stoffen
9. blootstelling en opneembaarheid van stoffen in de mens
10. toxiciteit van de stof in de mens.
milieutoxicologie en gezondheidskunde bestuderen de milieuchemie de chemische interacties van toxische stoffen met bepaalde lichaamsstoffen welke
a.alkylerende stoffen met DNA
b. reactieve radicalen (gevormd uit organische chloorverbindingen)
c. metaalkationen zoals HG+ oa met sulfhydrylgroepen
d. organische fosforesters met bv essentiële enzymen
wat is biotransformatieprocessen
waarbij het tot volledige afbraak (biodegradatie) onder invloed van microbiologische of van fotochemische processen
wat is detoxificatie
vele toxische stoffen worden in het organisme en speciaal in de lever door enzymen veranderd en onschadelijk gemaakt. 
wat zijn metabolieten
dit zijn stoffen met een veranderende structuur en afbraakproducten.
wat is de bioaccumulatiefactor
de bioaccumulatiefactor Kc geeft aan de mate van bioaccumulatie en is het quotiënt van de concentratie stof in de vis en het water.
wat is bioaccumulatie
de opname van stoffen uit het milieu dmv fysisch-chemische processen
wat is zure regen
zure regen zorgt voor nadelige effecten op gebouwen en bomen. wordt veroorzaakt door SO2, Nox en door ammonia
wat is fotochemische smog
vooral op zomerse dagen met veel UV-licht, zorgt voor perioden met fotochemische smog. koolwaterstoffen en stikstofoxiden met  uv-licht