Summary Basisboek recht

-
ISBN-10 9001713297 ISBN-13 9789001713294
2811 Flashcards & Notes
296 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek recht". The author(s) of the book is/are O A P van der Roest van R Barents. The ISBN of the book is 9789001713294 or 9001713297. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Basisboek recht

 • 1 Kennismaking met het recht

 • In dit hoofdstuk maak je kennis met de grondbeginselen van het Nederlands Recht
 • Waar is de rechtelijke macht georganiseerd?
  In de Grondwet en de Wet op de Rechtelijke organisatie.
 • fsdfsd
  gfsdfsd
 • Eigenrichting
  In een geschil je gelijk halen door geweld te gebruiken
 • Wat is aanvullend recht?
  rechtregels die in het burgerlijk recht gelden tenzij de partijen iets anders hebben bedongen
 • Wat zijn de 4 wilsgebreken?
  1. bedrog art. 3: 44 lid 3
  2. dwaling art. 6: 228
  3. bedreiging art. 3:44 lid 2
  4. misbruik van omstandigheden art. 3.44 lid 4
 • Wanneer is recht rechtvaardig ?
  altijd
 • Monopolie 
  De overheid heeft recht om met behulp van geweld te handhaven
 • Wat zijn de cumulatieve vereisten van bedrog art. 3:44 lid 3?
  1. een kunstgreep 
  2. opzet om de ander tot het verrichten va neen bepaalde rechtshandeling te bewegen.
  3. Causaal verband tussen de kunstgreep en het verrichten van de rechtshandeling.
 • testje
  hi
 • aan de leerlingen vertellen
 • Hoe ziet de hamer van de rechter eruit?
  Bruin en van hout.
 • zittende magistratuur
  De rechters blijven zitten als ze aan het woord zijn
 • Wat is een kunstgreep?
  - een opzettelijke gedane onjuiste mededeling
  - het opzettelijk verzwijgen van een feit
  - het vervalsen van stukken (kilometerstand terugzetten)
 • altijd gezellig
  nee
 • Even een notitietje om uit te vogelen hoe dit werkt.
 • Rechterlijke macht
  rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad
 • Wat zijn de cumulatieve vereisten van dwaling? art 6:228
  1. onjuiste voorstelling van zaken.
  2. causaal verband.
  3. aanwezigheid van 1 van de 3 dwalingsgevallen.
  4. kenbaarheid.
  5. geen uitsluitend toekomstige omstandigheid.
  6. niet voor rekening van de dwalende.
 • wie kent mij ?
  ik zelf
 • Nog een notitie om uit te vogelen hoe dit werkt.
 • Rechtbanken
  Eerste gerecht, lagere rechter. Niet eens met de vonnis? In hoger beroep gaan
 • Wat zijn de drie dwalingsgevallen?
  a. Wederpartij gaf inlichting
  b. Wederpartij schond spreekplicht
  c. wederzijdse dwaling
 • wie kent mij ?
  ik zelf
 • vonnis
  uitspraak van de rechtbank
 • Nu even een notitie met een plaatje van een konijn.
 • Wat zijn de voorbeelden van 'niet voor rekening van de dwalende'?
  a. aard van overeenkomst (bijvoorbeeld op eigen bate en schade)
  b. Verkeersopvattingen (wanneer de dwalende zelf geen onderzoek gedaan heeft)
  c. omstandigheden van het geval (geven concrete omstandigheden de rechter aanleiding om te oordelen dat de dwaling voor rekening van de dwalende komt'
 • Gerechtshof(Hof)
  Rechters worden raadsheren genoemd. Niet eens met de arrest? In cassatie gaan
 • Wat zijn de cumulatieve vereisten van bedreiging art. 3:44 lid 2?
  1. het bewegen van een ander tot een bepaalde rechtshandeling
  2. door een onrechtmatige bedreiging
  3.gericht tegen deze persoon of een derde
  4. Causaal verband tussen bedreiging en de rechtshandeling
 • Arrest
  Uitspraak gerechtshof en Hoge Raad
 • Wat zijn de cumulatieve vereisten van bedreiging art. 3:44 lid 2?
  1. het bewegen van een ander tot een bepaalde rechtshandeling
  2. door een onrechtmatige bedreiging
  3. gericht tegen deze persoon of een derde
  4. Enig nadeel in persoon of goed
  5. Causaal verband tussen bedreiging en de rechtshandeling
 • Hoge Raad
  Hoogste rechtscollege. Vijf raadsheren
 • Wat zijn de Cumulatieve vereisten van Misbruik van omstandigheden art. 3:44 lid 4?
  1. bijzondere omstandigheden
  2. misbruik
  3. Causaal verband tussen de bijzonder omstandigheid en het verrichten van de rechtshandeling
 • In hoger beroep gaan
  De rechter kijkt weer naar de feiten. Arrest komt in plaats van vonnis
 • Wat is materieel recht?
  Wat zijn mijn rechten en plichten.
 • In cassatie 
  Niet eens met de arrest van de gerechtshof? In cassatie gaan. Dan kom je bj de Hoge Raad. Heeft de lagere rechter het recht goed toegepast? Niet goed? Weer terug naar de lagere rechter. 
 • Wat is formeel recht?
  Hoe ga ik mijn recht halen?
 • sanctie
  Strafmaatregel waarmee je dreigt. Geldboete
 • Wat is vernietigbaarheid?
  Wanneer het een meerzijdige rechtshandeling betreft en de wetsbepaling uitsluitend strekt tot bescherming van een van de partijen. Kan ingeroepen worden met terug werkende kracht.
 • Last onder dwangsom
  Bedrag dat je moet betalen als je niet doet wat de rechter heeft opgelegd. Rechtelijke dwangmiddel
 • wat is Nietigheid?
  wanneer uit de strekking van de geschonden wetsbepaling anders voortvloeit. Nooit geldig geweest.
 • Wat zijn de drie organisaties binnen de rechterlijke macht?
  1. Rechtbanken (arrest)
  2. gerechtshoven (arrest)
  3. Hoge raad  (in cassatie gaan)
 • Wat is publiekrecht?
  Het recht tussen overheden en overheden of overheden en burgers
 • Wat valt er onder publieksrecht?
  1. Bestuursrecht
  2. strafrecht
 • Wat is privaatrecht?
  is het recht tussen personen onderling.
 • Wat valt er onder privaatrecht?
  rechtspersonen onder elkaar
 • Wat is een rechtssubject?
  De natuurlijke personen
 • wat is een rechtsobject?
  een voorwerp (iPod, fiets) voorbeeld: rechtsobject behoort toe aan een rechtssubject.
 • Wat is Dwingend recht?
  Dwingend recht dwingt onvoorwaardelijk, ook als de betrokkenen dit niet willen. Komt vaan voor om zwakkere partijen te verdedigen.
 • Wat is aanvullend recht?
  Rechtsregels die in het burgerlijk recht gelden, tenzij de partijen iets anders hebben bedongen.
 • Wat zijn de gronden voor ongeldigheid van rechtshandelingen?
  1. De wil stemt niet met verklaring overeen (art. 3.33)
  2. Geestelijke stroonis (art. 3.34)
  3. Handelingsonbekwaam (art. 3:32)
  4. wilsgebreken (art. 3:44 en 6:228)
  5. in strijd met de wet
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.