Summary Basisboek recht / druk 5

-
ISBN-10 9089747524 ISBN-13 9789089747525
380 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek recht / druk 5". The author(s) of the book is/are Lydia Janssen. The ISBN of the book is 9789089747525 or 9089747524. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek recht / druk 5

 • 10 Inleiding strafrecht

 • Leg uit welke type feiten in het strafrecht worden beschreven
  Alle gedragingen die verboden zijn.
 • Geef aan wanneer een burger voor een bepaald feit gestraft kan worden
  Als dit strafbaar feit in het Wetboek verboden wordt (op het moment van de daad) en als er ook een straf voor wordt genoemd in de Wet
 • Beschrijf de indeling van het Wetboek van Strafrecht
  Boek 1 Algemene bepalingen
  Boek 2 zwaardere misdrijven
  Boek 3 Lichtere strafbare feiten/overtredingen
 • Pas de begrippen materieel en formeel strafrecht toe
  Materieel recht beschrijft de rechten en plichten (Sr.)
  Formeel recht beschrijft de procedures (Sv.)
 • Leg het verschil uit tussen het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
  In het Wetboek van Strafrecht kun je veel strafbare feiten vinden + welke straffen daarbij horen (materieel recht, Sr.)
  In het Wetboek van Strafvorderingen kun je vinden hoe een rechtszaak verloopt, het proces (formeel recht, Sv.)
 • 10.1 Inleiding

 • Wat staat er in het Strafrecht?
  Verboden gedragingen zoals diefstal, mishandeling, doodslag, oplichting of handel in drugs.
  +
  Strafproces, het verloop van de rechtszaak nadat iemand een strafbaar feit heeft geleegd.
 • 11 Het strafbare feit

 • Leg uit wat een strafbepaling is
  Een wetsartikel waarin gedrag strafbaar wordt gesteld.
 • Uit welke 3 onderdelen bestaat een strafbepaling?
  1. Delictsomschrijving (bestanddelen)
  2. Juridische naam (kwalificatie)
  3. Maximum straf
 • Leg uit wat bestanddelen zijn
  De onderdelen waaruit een delictsomschrijving bestaat. Pas als aan alle bestanddelen is voldaan is iemand strafbaar.
 • Noem de 4 rechtsgebieden (5)
  Staatsrecht
  Bestuursrecht
  Strafrecht
  Burgerlijk recht
  Internationaal recht
 • 11.2 Opbouw van een strafbepaling

 • Een wetsartikel waarin gedrag strafbaar wordt gesteld heet een strafbepaling.
 • Legt een rechter weleens de maximale straf op?
  Nee, zelden. Vaak gaat hij (ver) onder dit maximum zitten.
 • 11.3 Bestanddelen

 • Dus wanneer kan iemand worden gestraft?
  Alleen als het gedrag van de dader voldoet aan alle bestanddelen van een delictsomschrijving.
 • 12 Poging en deelneming

 • Leg uit in welke gevallen een poging tot een misdrijf strafbaar is (3)
  Als de dader de opzet heeft een misdrijf te plegen
  Als de dader al begonnen is met het uitvoeren van zijn misdrijf
  Als de dader niet uit vrije wil besluit om met zijn misdrijf te stoppen.
 • Beschrijf de verschillende deelnemingsvormen (4)
  Medepleger - Samen met een ander, beide strafbaar

  Uitlokker - Brengt een ander op het idee een strafbaar feit te plegen met behulp van een uitlokkingsmiddel. Bijv. met geld. Beide strafbaar.

  Doen pleger - Hij gebruikt een persoon die niet strafbaar is voor zijn strafbare feit. Bijvoorbeeld gif in drinken gooien en het iemand anders laten geven. De uitlokker is strafbaar.

  Medeplichtige - Hij is betrokken bij hand- en spandiensten van het misdrijf. Kan 2/3 van de maximumstraf voor het misdrijf krijgen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat verstaan we onder nazorg? en wie begeleid dit?
De begeleiding van de laatste weken/maanden van de straf. Denk aan proefverlof, trainingsprogramma's etc. onder begeleiding van de jeugdreclassering.
Voorwaardelijke veroordeling, wat houdt dit in? Wat is de maximale proeftijd? Dit is mogelijk bij.... (3)
De veroordeelde krijgt nog een laatste kans. Als hij zich binnen de proeftijd (van maximaal 2 jaar) netjes gedraagt, wordt de straf niet uitgevoerd.
Gedraagt hij zich niet? Dan moet hij alsnog de straf ondergaan.

Dit is mogelijk bij: de pij-maatregel, de geldboete en bij jeugddetentie
Hoe lang mag een contact- of plaatsverbod of meldplicht worden opgelegd? En wat als jongere zich hier niet aan houdt?
Maximaal 2 jaar. Als hij zich hier niet aan houdt kan hij in (vervangende) hechtenis worden genomen.
Vanaf welke leeftijd kan een schadevergoeding worden opgelegd?
Vanaf 14 jaar
Wat bedoelen we met ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel? Hoe noemen we dit ook wel?
Pluk-ze. Dit is bedoeld om de dader zijn winst af te nemen die zijn misdrijf heeft opgeleverd.
Wat bedoelen we met onttrekken aan het (maatschappelijk) verkeer?
Goederen die met het misdrijf te maken hebben of ongewenst zijn in de samenleving vernietigen.
Wat is gedragsbeïnvloeding?
Ook een vorm van heropvoeding. Een strak dagprogramma met therapieën, leerprojecten e.d.
Wat is de pij-maatregel? Wat is het doel hiervan? Wanneer wordt deze opgelegd? Voorwaarde? Hoe lang?
Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen
Doel: heropvoeding
Opgelegd bij: zware misdrijven, zware ingreep
Voorwaarde: rechter moet 2 gedragsdeskundigen vragen de jongere te onderzoeken

Voor de duur van 2 jaar. Verlening mogelijk bij geweldsdelict of een zedenmisdrijf van nogmaals 2 jaar. Psychisch zwaar ziek is totaal 6 jaar.
Er zijn 2 soorten justitiële inrichtingen. Welke? En wat zijn de verschillen?
Opvanginrichting > om te straffen (jeugddetentie)
Behandelingsinrichting > voor behandeling (pij-maatregel)
Welke maatregelen zijn er? (6)
Pij-maatregel
Gedragsbeïnvloeding
Onttrekken aan het verkeer
Ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel
Schadevergoeding
Contact of plaatsverbod/meldplicht