Summary Basisboek Salarisadministratie Bkl / 2012

-
ISBN-10 9013103286 ISBN-13 9789013103281
189 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek Salarisadministratie Bkl / 2012 ". The author(s) of the book is/are G A Ankum. The ISBN of the book is 9789013103281 or 9013103286. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek Salarisadministratie Bkl / 2012

 • 1 Arbeidsrecht in kort bestek

 • Noem de rechtsgebieden

  Burgelijkrecht en publieksrecht

 • Burgelijk recht (= ) civielrecht/privaatrecht. Publiekrecht Strafrecht/staatsrecht/bestuursrecht (= belastingrecht & Sociaalzekerheidsrecht)

 • Noem de 4 rechtsbronnen

  Wetten/gewoonte/internationale verdragen/rechtspraak (jurisprudentie)

 • Noem de rechtspraken (6x)

  Kantongerecht/rechtbank/gerechtshof/Hoge raad/Centrale raad van beroep/ College van beroep voor het bedrijfsleven.

 • Indien men het niet eens is met de beslissing van een belastingproceduren, wat moet je dan doen?

  Binnen 6 weken bezwaar indienen bij de belastingdienst.

 • Wat kan je doen als je het niet eens bent met de beslissing van het UWV

  Bezwaar indienen bij het UWV.

 • Indien bezwaar niet volledig gegrond verklaart beroep tegen uitspraak indienen bij : De rechtbank (sector bestuursrecht) en indien nodig daarna Centrale raad van beroep en daarna Cassatie hoge raad.

 • Noem de rechtssubjecten (privaatrechtelijk)

  Natuurlijke personen/mensen/eenmanszaal/VOF

 • Noem de rechtspersonen

  NV/BV/De vereniging/Cooperatie/Commanditaire vennootschap.

 • Noem de rechtssubjecten (publieksrechtelijk) (4x)

  Staat/Gemeente/Provincie/ Waterschappen

 • Noem de 6 uitvoerders  van overheidstaken die rechtspersoon zijn

  TNO/RDW/CBR/NMA/AFM/De Nederlandse bank

 • Wat is de betekenis van een overeenkomst

  vastleggen van afspraken en verplichtingen

 • Noem 3 kenmerken van een arbeidsovereenkomst

  Loon/ Arbeid verrichten (persoonlijk) / Gezagverhouding/ Gedurende zekere tijd

 • Wat wordt er in de praktijk vertaald als in dienst van ?

  Gezagsverhouding

 • Noem een voorbeeld van geld in natura

  kost en inwoning

 • Noem de kenmerken van overeenkomst van opdracht (2)

  Geen gezagsverhouding/geen arbeidsrecht maar aanvullend recht

 • Noem een 2 voorbeelden van personen met een overeenkomst van opdracht.

  ZZP en freelancer

 • Noem de (4) kenmerken van personen met een publiekrechtelijke dienstbetrekking.

  werkzaam bij overheidsinstelling/ geen arbeidsovereenkomst (eenzijdige rechtshandeling)/ eenzijdige overeenkomst =  aanstelling/ ambtenarenwet.

 • Noem de kenmerken van personen met een privaatrechtelijke dienstbetrekking

  Arbeidsovereenkomst/ tweezijdige overeenkomst

 • Wat zijn de primaire arbeidsvoorwaarden?

  Pensioen/vakantiegeld/ vakantiedagen.

 • Wat zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden?

  Kostenvergoeding/studievergoeding/inspraak in de OR 

 • Wat betekend WMM

  Wet op het minimumloon en minimumvakantiebijslag

 • Waar staat CAO voor (betekenis)

  Collectieve arbeids overeenkomst

 • Wat is het vakantierecht

  4x de arbeidsduur van een werkweek

 • Wanneer wordt er gebruik gemaakt van de Wet Poortwachter

  Bij ziekteverzuim langer dan 6 weken

 • welke 2 punten staan voor de werkveiligheid

  Arbeidstijdenwet en arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet)

 • Wat is het maximum van een proeftijd

  1 maand of via het CAO bepaald 2 maanden

 • Een proeftijd moet schriftelijk en vooraf zijn vastgesteld.

 • Wat is een ijzeren proeftijdbeding

  De proeftijd is nietig omdat langere proeftijd is overeengekomen dan de wettelijke maxima.

 • Wie kan er ontheffing verlenen voor werktijdverkorting

  Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

 • Wanneer vraag je ontheffing voor werktijdverkorting aan?

  Bij calimiteiten waar ondernemer geen invloed op heeft. 

 • Voorbeeld uit boek is de vuurwerk ramp in Enschede.

 • Kenmerken van de Flexwet

  Zijn contracten voor bepaalde tijd/ veranderd in contract onbepaalde tijd : na 3 contracten voor bepaalde tijd met een tussenperiode minder dan 3 maanden na 3 jaar of langer.

 • Wanneer" einde arbeidsovereenkomst "; vastgelegd in het ontslagrecht (aanvragen UWV of Kantonrechter)

  Werknemer schriftelijk opzeggen (opzegtermijn in acht nemen)/Automatische beeindiging (overlijden,overeenkomst bepaalde tijd)/Dringende reden (diefstal,geweld, openbare dronkenschap etc.)/Bedrijfseconomiche reden(toestemming vragen UWV)/Disfunctioneren (kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden)/Vertrouwensbreuk .

 • wat krijgt de werknemer meestal bij ontslag (vastgesteld in het ontslagrecht) mee?

  Schadeloosstelling (ontslagvergoeding) 

 • Wanneer beeindiging arbeidsovereenkomst zonder tussenkomst van het UWV of kantonrechter

  Wederzijds goedvinden/ ontslag tijdens proeftijd/na afloop contract/collectief ontslag/bij faillissement(met inachtneming van opzegtermijn)/ opzegging werknemer (inachtneming van opzegtermijn)/ontslag op staande voet.

 • Wanneer is beeindiging van overeenkomst niet toegestaan?

  Zwangerschap/ zwangerschap verlof/werknemer die zeggenschap vervult (OR)/ overgang van een onderneming/ politiek verlof/Gelijke behandelingswetgeving (dicriminatie verbod)/ Ouderschapsverlof/arbeidsongeschiktheid (na 2 jaar aaneengesloten ziekte kan de werknemer ontslagen worden.)

 • Wanneer krijg je ontslagvergoeding? en Waar kan een ontslagvergoeding uit bestaan?

  Kan bij iedere vorm van ontslag overeengekomen worden, in vorm van: out placement/vergoeding van advocaat/gouden handdruk ( geldbedrag ineens of periodieke uitkering via tussenpersoon)

 • Wanneer krijgt een ontslagen werknemer een getuigenschrift?

  Op verzoek van de werknemer.

 • Op een getuigenschrift moeten de volgende punten vermeld worden: Functioneren werknemer/ wijze beeindiging dienstbetrekking/ reden opzegging (indien van toepassing).

 • Met welke punten moet je rekening houden met de afwikkeling arbeidsovereenkomst?

  Eindafrekening/ontslagvergoeding/verrekening niet of teveel opgenomen vakantiedagen/ opbouw vakantiegeld/vaststellen lopende salarisverplichtingen/13e maand of eindejaarsuitkering/terugbetalings verplichting studiekosten/ terugbetalings verplichting bij een optieregeling.

 • Wat betekend surseance van betaling bij een faillissement?

  De rechtbank stelt rechter commissaris aan en benoemt een of meer bewindvoerders die samen met de ondernemer het vermogen beheren.

 • Surseance van betaling wordt door de werkgever aangevraagd bij de rechtbank.

 • Door wie wordt een faillissement uitgesproken?

  Door de rechtbank.

 • Wat doet de curator

  maakt een boedelbeschrijving

 • Bij faillissement wordt er gerechtelijk beslag genomen op het hele vermogen, er wordt een curator aangewezen door de rechtbank, hij stelt een boedelbeschrijving op en deze ligt 10 dagen ter inzage voor schuldeisers, beeindiging arbeidsovereenkomst (opzegtermijn van 6 weken) geen ontslagvergunning nodig. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.