Summary Basisboek systeemgericht werken

-
ISBN-10 9055744794 ISBN-13 9789055744794
653 Flashcards & Notes
34 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek systeemgericht werken". The author(s) of the book is/are Marius Nabuurs. The ISBN of the book is 9789055744794 or 9055744794. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek systeemgericht werken

 • 0 Inleiding

 • Hoe heeft de aandacht voor het systeem (binnen de psychiatrie) over de jaren heen ontwikkeld?
  De aandacht voor de wederzijdse beïnvloeding, de manier waarop mensen met elkaar omgaan en het ontstaan van pathogene symptomen is er al vanaf het begin van de twintigste eeuw. Het heft echter nog tot de jaren vijftig van de vorige eeuw geduurd voordat de gezins- en partnerrelatietherapie goed op gang kwamen.
 • Erkend wordt dat in de systeemdimensies mede de oorzaak van het probleem gevonden kan worden en dat ze kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem en de beantwoording van de hulpvraag.
 • Binnen de doelstellingen van de WMO is het project 'Welzijn nieuwe stijl' van het ministerie van VWS enkele jaren geleden gestart. Welke vijf kerkcompetenties zijn in de doelen opgenomen?
  - bescherming
  - zelfredzaamheid
  - participatie
  - zorg voor elkaar
  - sociale samenhang
 • 1.2 Wat is een systeem

 • Waar gaat het om bij een systeem? Noem drie dingen.
  Bij een systeem gaat het om geordende delen, die elkaar beïnvloeden in meer of mindere mate van complexiteit en dat het systeem gericht is op het bereiken van een bepaald doel of doelen. 
 • Wat is de definitie van een systeem?
  Het begrip systeem wijst op een eenheid, opgebouwd uit deelverhoudingen. Het gaat niet alleen om de delen op zich, ook niet om het geheel, maar om de doelgerichte betrekkingen tussen dit alles. 
 • Systeemgericht werken kan op verschillende manieren worden opgevat. Welke drie betekenissen noemen Prochaska en Norcross?
  1. Het is een verwijzing naar de therapievorm, waarbij niet alleen de aangemelde cliënt, maar een paar, een gezin of een groep mensen die een duurzame met elkaar hebben, samen bij de behandeling aanwezig zijn, dan wel deze deels samen doorbrengen.
  2. Systeemgericht werken heeft betrekking op de inhoud of het doel van de behandeling.
  3. Systeemgericht werken heeft betrekking op circulariteit, de wederzijdse beïnvloeding en niet op het 'oorzaak en gevolg' gedachtengoed, het lineaire denken.
 • 1.3 Het individuele systeem

 • Hoe ziet het individuele systeem eruit?
  De mens, met innerlijke subsystemen (bijvoorbeeld een orgaanstelsel) is voortdurend in interactie met zichzelf. Het zichzelf bestaat uit alle boodschappen die het lichaam en de psyche over en weer naar elkaar uitzenden en de invloed die ze op elkaar uitoefenen. 

  Er is sprake van innerlijke boodschappen - een input, throughput en output - binnen de eenheid van de mens.
 • Binnen de algemene systeemtheorie worden alle levende wezens, dus ook mensen, gezien als open systemen. Wat wordt hiermee bedoeld?
  Open systemen zijn in continue interactie met hun omgeving. Door het proces (input - throughput - output) krijgt het systeem voortdurend feedback; dit wordt gebruikt om het systeem te veranderen, verbeteren of te stabiliseren.
 • Neuman wijst op de wederkerigheid in een relatie. Wat houdt dit in?
  De omgeving kan het individuele systeem beïnvloeden, maar het individuele systeem beïnvloedt ook de omgeving.
 • Interacties zijn circulair van aard. 
 • Wat bedoelt Von Bertalanffy met wholeness?
  Een benadering van het totaal of de totale mens. Dit houdt de benadering van de mens als systeem, die in open verbinding staat met de omgeving en een voortdurende uitwisseling van materie, energie en informatie in. 
 • Wat houdt een gesloten systeem in?
  Bij gesloten systemen is er geen uitwisseling met de omgeving. Strikt genomen bestaan er geen gesloten systemen.
 • Wat is entropie?
  Wanneer open systemen steeds meer gesloten raken wanneer de uitwisseling met de omgeving afneemt. 
 • Uit welke twee dingen bestaat de omgeving?
  De omgeving bestaat uit alle protectieve factoren en stressoren die het individuele systeem omgeven.
 • De mate van beschikbare energie is bepalend voor het welbevinden of de gezondheid van het individuele systeem. Hoe verhouden de begrippen negentropie en entropie zich hierin?
  Bij negentropie is er energie beschikbaar, waardoor het systeem zich beweegt in de richting van toenemende gezondheid. De uitwisseling met de omgeving leidt tot voortdurende veranderingsprocessen en een steeds complexer georganiseerd systeem. 

  Bij entropie is meer energie nodig dan beschikbaar is en beweegt het systeem zich in de richting van een afnemende gezondheid of ziekte. 
 • Wat is zelfstabilisatie?
  Het mechanisme waarbij een mens zich aanpast aan zijn omgeving of aanpassingen in zijn omgeving bewekstelligt, zoals een dikke trui aandoen of de kachel aanzetten.
 • Wat is zelforgansiatie?
  Bij zelforganisatie past een systeem zichzelf niet aanpast, maar zich structureel wijzigt, zoals de Inuït: hun lichaam is aangepast om de voortdurende kou te kunnen trotseren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is multisystemtherapie (MST)?
MST is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in bijvoorbeeld een besloten of gesloten opname plek of een justitiële jeugdinrichting.
wat is ambulante spoedhulp (ASH) ?
Ambulante Spoedhulp is een hulpvorm die de problematiek verkent en ordent, gezinsleden structuur en veiligheid biedt, het sociaal netwerk van het gezin activeert, het probleemoplossend vermogen van de afzonderlijke gezinsleden vergroot en de regie in het gezin herstelt
Wat is de omgeving is systeem?
Alle interne en externe factoren. ( protectieve factoren en stressoren)
Wat zijn de taken van een zorgteam?
- het zorgteam geeft vorm en inhoud aan een vraaggerichte en kwalitatief goede hulpverlening aan het cliëntsysteem
- het zorgteam stippelt met elkaar een strategie uit, stelt de werkprocessen vast en definieert de rollen van de verschillende leden uit de familie of het sociaal netwerk en van de professionals
Op welk theoretisch concept is het zorgteam gebaseerd?
Het theoretisch concept en model zijn afgeleid van een 'alignmentmodel', waarin de inhoud van de hulpvraag centraal staat. 
Waaruit bestaat een zorgteam?
Het zorgteam bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse systemen en uit professionals die een rol spelen in het oplossen van de hulpvraag.
Wat zijn zorgteams?
Zorgteams vormen een logisch vervolg op het familienetwerkberaad, waarin het suprafamiliare systeem en de omgeving samen met de ouders en het kind het plan voor de toekomst vormgeven en bijstellen; de professionals sluiten zich hierbij aan. 
In de varianten van het familienetwerkberaad zijn drie factoren van belang. Welke drie?
- empowerment
- de cliënten kunnen vaak goed aangeven op welke wijze zij met de belangrijke betrokkenen, de participanten, een goed plan voor de toekomst willen maken
- de rol van de professional is in principe faciliterend en informerend; alleen als de cliënt erom vraagt, breiden zij hun rol uit
Wat staat centraal in familienetwerkberaden?
Centraal staat dat de ouders en kinderen, samen met het suprafamiliar systeem en de omgeving, een plan voor de toekomst maken voor het kind en daaraan gezamenlijk uitvoering geven.
Wat is de rol van het suprafamiliare systeem bij familienetwerkberaden?
Vaak is zij de sleutel die een bijdrage kan leveren aan het verhelderen van de problemen en het zoeken naar oplossingen.