Summary Basisboek systeemgericht werken

-
ISBN-10 9055744794 ISBN-13 9789055744794
653 Flashcards & Notes
34 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basisboek systeemgericht werken". The author(s) of the book is/are Marius Nabuurs. The ISBN of the book is 9789055744794 or 9055744794. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basisboek systeemgericht werken

 • 0 Inleiding

 • Hoe heeft de aandacht voor het systeem (binnen de psychiatrie) over de jaren heen ontwikkeld?
  De aandacht voor de wederzijdse beïnvloeding, de manier waarop mensen met elkaar omgaan en het ontstaan van pathogene symptomen is er al vanaf het begin van de twintigste eeuw. Het heft echter nog tot de jaren vijftig van de vorige eeuw geduurd voordat de gezins- en partnerrelatietherapie goed op gang kwamen.
 • Erkend wordt dat in de systeemdimensies mede de oorzaak van het probleem gevonden kan worden en dat ze kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem en de beantwoording van de hulpvraag.
 • Binnen de doelstellingen van de WMO is het project 'Welzijn nieuwe stijl' van het ministerie van VWS enkele jaren geleden gestart. Welke vijf kerkcompetenties zijn in de doelen opgenomen?
  - bescherming
  - zelfredzaamheid
  - participatie
  - zorg voor elkaar
  - sociale samenhang
 • 1 Het werkterrein van de systeemgerichte social worker

 • Wat wordt bedoeld met entropie?
  Open systemen die steeds meer gesloten raken, wanneer de uitwisseling met de omgeving afneemt.
 • Wat is systeemgericht werken?
 • Wat is een dyadisch subsysteem?
  Kleine sociale subsystemen wat bestaat uit 2 personen. Bv. moeder en vader 
 • Wat wordt er bedoeld met zelfstabilisatie?
  Het mechanisme waarbij een mens zich aan zijn omgeving aanpast of
  aanpassingen in zijn omgeving tot stand brengt.
 • Wat wordt er bedoeld met zelforganisatie?
  Dat een systeem zich structureel wijzigt in plaats van zichzelf aanpast

 • Dyadisch subsysteem
  Het kleinste sociale subsysteem dat uit twee personen bestaat
  (bijvoorbeeld subsysteem ouders, of subsysteem kinderen).
 • Met welke 5 systemen heeft de social worker mee te maken? (systeempentagram)
  Het individuele systeem (cliënt), het subsysteem (ouders/opvoerders), het gezinssysteem, het suprafamiliare systeem en de omgeving als systeem
 • Symmetrische interactie
  Het gedrag van de een wordt gevolgd door eenzelfde soort gedrag van de ander. Wanneer zij scheldt, scheldt hij terug. Concurrentie
 • Complementaire interactie
  Hierbij is sprake van tegengesteld gedrag dat bij elkaar past, op elkaar ingrijpt. Geen gelijkwaardigheid. Sprake van een 'zieke' en een 'verzorger'.
 • Suprafamiliaar
  Bloedverwanten en partners--> Ooms, tantes, opa's,oma's
 • Wat is de omgeving is systeem?
  Alle interne en externe factoren. ( protectieve factoren en stressoren)
 • 1.1 Inleiding

 • Systeemgericht werken is meer een visie van waaruit gekeken wordt naar een cliënt. deze visie resulteert in een manier van werken, en heeft betrekking op systeemtheoretische principes.

 • 1.1.1 Inleiding

 • Wat zijn voorbeelden van systeemtheoretische begrippen?
  communicatie, interacties, wederkerigheid, circulaire proces, (gezins)functies, regels, rollen e.d.
 • 1.2 Wat is het systeem

 • Bij een systeem gaat het om geordende delen, die elkaar beïnvloeden in meer of mindere mate van complexiteit. >> gericht op het halen van een bepaald doel of doelen.

 • Wat is voor de social worker de redelijk dekkende definitie Weijenberg van het begrip 'systeem'?
  Het begrip systeem wijst op een eenheid, opgebouwd uit deelverhoudingen, het gaat niet alleen om de delen op zich, ook niet op het geheel, maar om de betrekkingen tussen dit alles. 
 • begrip systeem: complex van met elkaar omgaande individuen zowel binnen als buiten het gezin. 
 • De definitie van het begrip 'systeem'  Weijenberg bevat bijna alle belangrijke aspecten komen hierin terug, namelijk:
  De delen, het feit dat de delen een eenheid vormen, en met name de relaties tussen de verschillende delen waardoor ze een eenheid vormen. 
 • Welk aspect mist in de definitie van Weijenberg?
  De doelgerichtheid, die essentieel is voor het systeembegrip in de sociale wetenschap. 
 • De definitie van het begrip 'systeem' van het boek (afgeleid van Weijenberg) is:
  Het begrip systeem wijst op een eenheid, opgebouwd uit deelverhoudingen; het gaat niet om de delen op zich, ook niet om het geheel, maar om de doelgerichte betrekkingen tussen dit alles. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.