Summary Basiskennis Logistiek

-
162 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basiskennis Logistiek

 • 1 Logistiek in het algemeen

 • Kenmerken logistiek

  logistiek is:
  • veel omvattend
  • is een vakgebied met een eigen taal
  • is een manier van kijken (logistieke bril)
  • interessant
 • Logistiek definitie
  logistiek is de organisatie, de planning en de besturing van een goederenstroom vanaf de ontwikkeling, de inkoop via productie, distributie en service naar de eindafnemer met als doel tegen lage kosten en een beheerst kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van afnemers. Eventueel kunnen aspecten als installatie bij afnemers, after sales, ondersteuning en retourstromen worden toegevoegd.

  kort:
  logistiek wil zeggen dat je de juiste producten in de juiste hoeveelheid op het juiste moment op de juiste plek tegen optimale kosten aflevert.
 • Logistiek definitie: specifiek (toepassen)
  zorglogistiek: de organisatie, planning, besturing, en uitvoering van zorgprocessen met als doel om de individuele cliënt de juiste zorg op de juiste tijd en plaats op clientvriendelijke wijze in de gewenste doorlooptijd tegen zo laag mogelijke capaciteit en kosten op te leveren
  • evenementenlogistiek
  • luchtvaartlogistiek
  • administratieve logistiek
 • Bedrijfskolom (ook wel supply chain)
  supply chain management: een bedrijfskolom die onderling overleg pleegt tussen alle schakels bijvoorbeeld: Toyota gaat over de hele keten. hoe een product tot stand komt voorraad wordt altijd aangegeven met een driehoek je koopt eerst grondstof bij de leverancier daarna bewerkt je de grondstof hierna gaat het naar de half fabrikant vervolgens is het een product die naar de klant toegaat
 • Logistiek management
  Elke schakel in de keten doet aan overleg
 • Logistieke deeltrajecten: de deelgebieden van logistiek
  vier deelgebieden:
  inkooplogistiek: aanvoer
  productielogistiek: bewerken
  distributielogistiek: afvoer
  retourlogistiek: retour
 • Logistieke trends
  • veeleisende klant: customer service: je moet zorgen dat je als supermarkt bier in de winkel heb liggen
  • leid timemanagement: de duur van het hele proces voordat het product bij de klant is.
  • supply chain management
  • integrale aanpak: organisatorische en ketenintegratie = interne en externe samenwerking
  • ICT als 'enabler' E-business: online. de E-business maakt dat dit super belangrijk is geworden. Steeds meer online bestellen dagdeel aangeven waarin. product geleverd wordt
  • masss customization voorbeeld Nike ID, personaliseer: voorbeeld van costumer service bij Nike, zorgen dat de klant zelf zijn schoen helemaal samen kan stellen zodat het heel persoonsgebonden wordt. Ondanks dat Nike aan massa productie doet
  • verdienstelijking van producten, voorbeeld: bundles, wasabonnement met een Miele private lease-auto: steeds meer consumenten leasen ook een auto. in het kader van circulaire economie is dit voordelig
 • Customer service (CS)
  De klant wil optimaal bediend worden. Customer service is de klan bedienen volgens afspraak.
  Voldoen aan de wensen van de klant = externe logistieke prestatie
 • Customer service omvat activiteiten voorafgaand aan de transactie (pretransactie)
  voorbeeld: bereikbaarheid op het moment van de transactie zelf voorbeeld: op tijd geleverd en na de daadwerkelijke overdracht van goederen (posttransactie) voorbeeld: snelheid waarmee defecten opgelost worden. CS betreft alls factoren die het proces beïnvloeden waarin het product voor de klant beschikbaar wordt gemaakt. Voldoen aan de klankeisen zoals: korte levertijd, leveringsbetrouwbaarheid, verpakking, beantwoorden van vragen, installatie en reserve onderdelen
 • Service kloof
  Gat tussen customer serviceprestaties en de perceptie van de klant. Customer service als activiteit als prestatiemaatstaf, als managementfilosofie. Servicegraad = maatstaf voor de uitvoering van klantenorders volgens de leveringsvoorwaarden die algemeen in de markt aanvaard zijn
 • Logistieke servicegraad
  • systematische tegemoetkomen aan de logistieke wensen van de klant bijvoorbeeld: is de levertijd acceptabel? hoe is het gestel met de leverbetrouwbaarheid? zegt iets over de kwaliteit van de logistieke dienstverlening aan de afnemer


  alle factoren die het proces van het beschikbaar maken en operationeel maken van het product of dienst die de afnemer beïnvloeden.
 • Integraal logistiek concept (zie plaatje in SV)
  Het begin bij de algemene doelstellingen van het bedrijf. Je moet wat doen om de klant goed te bedienen en te zorgen dat je niet failliet gaat. Je zult je voorraad zo laag mogelijk moeten houden dus je moet goed contact houden met je toeleveranciers.
 • Externe doelstellingen
  Custoer service, op tijd leveren, snel en flexibiliteit: interne doelstellingen, realisatie externe doelstellingen tegen zo laag mogelijke kosten. Van een logistiek concept is sprake als op een samenhangende wijze beslissingen worden genomen over de grondvorm, het besturingssysteem, het informatiesysteem en de personele organisatie
 • Logistieke prestatie indicatoren
  zijn de graadmeter voor de kwaliteit van het door de onderneming gehanteerde concept
 • Integraal logistiek concept onderdelen
  Ontwerp van de (gewenste) inrichting van de logistieke functie in een organisatie: 
  • grondvorm: fysieke inrichting: lay-out structuur van de (fysieke goederen) stroom
  • besturingssysteem: planning-en beheersing
  • informatiesysteem: logistieke ICT
  • personeel informatie: logistieke organisatie


  Logistieke concept is ook bij verbeterprocessen te gebruiken,. blauwdruk van de inrichting logistiek
 • Logistieke grondvorm
  Is een strategische beslissing ook wel logistieke infrastructuur vb: layout van een fabriek, groeperen van machines tot bewerkingsplaatsen. Logistieke besturing: aansturen en bewaken van de primaire processen: push en pull. Personele organisatie: coördinatie tussen logistiek en andere functies in de organisatie

  besturingssyteem:
  • pushsysteem: wil zeggen dat de fabrikant het product door de bedrijfskolom duwt. Coca Cola doet dit door bijvoorbeeld met verkooppunten te overleggen dat er heel veel Coca cola staat zodat de consument denkt dat het een heel goed product is
  • pullsysteem: komt vanuit de klant, de vraagzijde
 • Strategie
  Logistieke strategie is afgeleide van de waarde- of concurrentiestrategie van een organisatie
  - goedkope logistiek (functionele producten)
  - snelle logistiek (innovatieve producten)
  (tracy & Wiersema,Porter)
 • Tracy/Wiersema
  als je een combinatie van onderstaande hebt ben je als bedrijf goed bezig
  1. operational excellence: zit in je logistiek verhaal je probeert je processen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zodat je je kosten zo laag mogelijk houdt
  2. customer intimacy: zorgen dat je product zo goed mogelijk wordt afgestemd op de klant
  3. product leadership: een zo goed mogelijk product creëeren 

  Porter: kostenleiderschap, differentiatie, focus
  goedkope logistiek: functionele producten vb. cocoa cola
  snelle logistiek: innovatieve producten zoals smartphones
 • Logistieke doelen effectiviteit
  Verbetering van de customer service:
  De 3 belangrijke logistieke effectiviteit doelen naar de klant:
  effectiviteit: betekend het leveren van de juiste externe logistieke prestaties naar de klant het voldoen aan de verwachtingen van de klanten. Bij schoonmaak gaat het om effectiviteit om het leveren van de gewenste resultaten voor de klanten. Denk hierbij aan de kwaliteit bij het sanitair

  1. vergroting leverbetrouwbaarheid: wanner je iets direct in de winkel; koopt is de levertijd 0 leverbetrouwbaarheid betekend afspraak is afspraak je bent niet leverbetrouwbaar wanneer een bedrijf zegt het artikel is voor 12:00 geleverd en het word pas om 19:00 uur geleverd
  2. verhogen flexibiliteit: kun je wanner je gereserveerd hebt bij een restaurant ook glutenvrijj eten? wanner je als bedrijf flexibiliteit toont die je dit bewust
  3. verbeteren levertijd: is aan de klant hoelang moet de klant wachten voordat het product komt?
 • Logistieke doelen efficiency
  efficiency:betekent het bereiken van de juiste interne logistieke inspanningen om de gewenste servicegraad te bereiken tegen optimale kosten. Bij schoonmaak gaat het bij efficiëntie om de mate van inspanning om tot het gewenste eindresultaat te komen


  logistieke kosten verlagen door:
  1. betere benutting capaciteiten van mensen en machines goede benutting van je personeel en goede benutting van machines. zorgen dat je personeel geen rookpauzes inlast
  2. verkorting doorlooptijd: de doorlooptijd is aan het bedrijf
  3. vermindering voorraden: lage voorraden of liever 0 voorraad reductie van de hoeveelheid geïnvesteerd kapitaal
 • Kenmerk pullsysteem
  is dat de werkelijke vraag de logistieke keten aanstuurt. het verbruiken van een product aan het eind van de keten geeft onmiddellijk een signaal door de hele logistieke keten  heen om een nieuw product te maken. een pul systeem maakt op dit moment wat nu wordt gevraagd waardoor er geen overbodige voorraden ontstaat bij het ontbreken van een pullsignaal stop de productie. het startsignaal kan een concrete klantorder zijn of een behoefte om een voorraad van een product aan te vullen
 • Voorbeelden pullbesturingsysstemen
  Het just in time concept en lean zijn voorbeeld van een pullbesturingsysteem
 • Pushsysteem
  Wordt de vraag naar producten voorspeld of berekend de producent maakt dus een inschatting van wat er naar zin idee nodig is en maakt dat vast vooruit de betrouwbaarheid van een psuhplanning is afhankelijk van de betrouwbaarheid van de voorspelling of prognose de pushbenadering is goed bruikbaar in de situatie van een voorspelbare vraag bij een pushbesturing is er sprake van een voorwaartskoppeling
 • Voorbeeld Pushbesturingsysteem
  material requirements planning (MRP-I) materiaalbehoefte berekenen is een voorbeeld van een push bestruring
 • Informatiesysteem
  Logistieke informatiebehoefte is groot:
  • klanten en customer servicelevel
  • artikelen en producten assortiment
  • stuklijsten
  • capaciteiten: beschikbare resources en personeel
  • productieplan: werkuitgifte en voortgang
  • voorraadgegevens grondstoffen OHW en gereed product
  • leveranciers
 • Vraagvoorspelling nodig
  • aantal calls bij frontoffice
  • te verwerken aantal klachten
  • hoeveelheid benodigd personee
  • vervoerscapaciteit
  • voorraadcapaciteit
  • aantal bedden in een ziekenhuis
  • aantal deelnemers aan een evenement
 • Personele organisatie (plaatje leren SV)
  Complexiteit: aantal klachten, leveranciers, producten, onderdelen/componenten, technologiegebruik. hoge voorspelbaarheid: weinig bijsturing
 • Logistieke prestatie indicatoren
  1. stap 1: kritische succesfactoren formuleren: is een doel, zoals studeerbaarheid een doel is niet te meten
  2. stap 2: KSF meetbaar maken middels prestatie indicatoren: PI: wanneer je een doel wilt uitrukken in getallen maak je een prestatie indicator. PI geeft een norm aan en maakt het meetbaar
 • Meten, beoordelen, doel bepalen, actieplan, meten
  Meten van de huidige score op prestatie en proces indicatoren: beeld huidige score. oordeel vellen over de huidige score op prestatie en proces indicatoren doelstellingen (projectie van een te bereiken resultaat) vaststellen voor prestatie en proces indicatoren actieplan ontwikkelen om de geformuleerde doelstellingen te realiseren, meten, beoordelen, bijsturen.
  Plan, do, check, act
  voorbeeld KSF: leverbetrouwbaarheid: PI = aantal bestellingen op afspraak geleverd
 • Logistiek = procesbenadering
  productieproces:
  1. inkoop
  2. productie
  3. verkoop-distributie
  4. retour


  dienstverleningsproces:
  1. intake
  2. gegevensvergaring
  3. beoordeling
  4. verwerking
  5. berichtgeving
 • Customer service deelgebieden
  - klantgerichtied
  - leverbetrouwbaarheid
  - korte levertijden
  - flexibiliteit
 •  Integraal logistiek concept: organisatie doelen
  - logistieke doelen
  - grondvorm
  - besturing
  - informatie systeem
  - personele organisatie
 • Door middel van een PI
  Maak je een KSF meetbaar
 • PI/KSF
  een PI kun je meten een KSF niet. De PI maakt de KSF meetbaar
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.